ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

NIMISÕNATÜÜBIQ

nr ü nimek ü umak ü osak ü sissek m umak m osak m sissek m päälek
1 suhvli .suhvli .suhvlit .suhvlihe .suhvliidõ .suhvliid .suhvlihe
.suhvliihe
.suhvlilõ
.suhvliilõ
perädü perädü perätüt perätühe perätüide perätüid perätüihe perätüile
alostõt alostõdu alostõdut alostõduhe alostõduidõ
alostõduisi
alostõduid
alostõduisi
alostõduihe
alostõduisihe
alostõduilõ
alostõduisilõ
2 hans'a hans'a hans'at hans'ahtõ hans'adõ hans'asit hans'adõhe hans'adõlõ
3 oppaja oppaja oppajat oppajahe oppajidõ oppajit oppajihe oppajilõ
.kerge .kerge .kerget .kergehe .kergide .kergit .kergihe .kergile
4 kipõn' kibõna kibõnat kibõnahe kibõnidõ kibõnit kibõnihe kibõnilõ
elläi eläjä eläjät eläjähe eläjide eläjit eläjihe eläjile
5 inemine inemise inemist ine.miste ine.miisi (inemiste) ine.miisi ine.miisihe inemiisile
(inemistele)
.tialanõ .tialasõ .tialast .tia.lastõ .tia.laisi
(.tialastõ)
.tia.laisi .tia.laisihe .tialaisilõ
(.tialastõlõ)
alomanõ alomadsõ alomast alo.mastõ alo.maidsi
(alomastõ)
alo.maidsi alo.maidsihe alomaidsilõ
(alomastõlõ)
6 .kuldnõ .kuldsõ .kuldsõt .kuldsõhe .kuldsidõ .kuldsit .kuldsihe .kuldsilõ
7 alonõ alodsõ alost alotsõhe alotsidõ
(alostõ)
alotsit alotsihe
(alostõhe)
alotsilõ
(alostõlõ)
8 võrokõnõ võrokõsõ võrokõist võro.kõistõ võro.kõisi
(võrokõistõ)
võro.kõisi võro.kõisihe võrokõisilõ
(võrokõistõlõ)
9 ehitüs ehitüse ehitüst ehi.tüste ehi.tüisi
(ehitüste)
ehi.tüisi ehi.tüisihe ehitüisile (ehitüstele)
10 .tervüs .tervü
.tervüse
.tervüt
.tervüst
.tervühe
.tervüste
.tervüide
.tervüisi
(.tervüste)
.tervüid
.tervüisi
.tervüihe
.tervüisihe
(.tervüstehe)
.tervüile
.tervüisile
(.tervüstele)
11 kotus kotu(s)sõ kotust kotussõhe kotussidõ
(kotustõ)
kotussit kotussihe
(kotustõhe)
kotussilõ
(kotustõlõ)
12 repän' rebäse rebäst rebäsehe rebäside
(rebäste)
rebäsit rebäsihe (rebästehe) rebäsile (rebästele)
13 hõrak hõraga
hõragu
hõrakat
hõrakut
hõrakahe
hõrakuhe
hõrakidõ hõrakit hõrakihe hõrakilõ
14 makõ (magõhõ)
makõ
magõhõt
makõt
magõhõhe
makkõhe
magõhidõ
makkidõ
magõhit
makkit
magõhihe
makkihe
magõhilõ
makkilõ
15 (.)rits'k(as) .rits'ka .rits'kat
rits'kast
.rits'kahe .rits'kidõ
(rits'kastõ)
.rits'kit .rits'kihe
(rits'kastõhe)
.rits'kilõ
(rits'kastõlõ)
16 asõ asõmõ
asõma
asõnd asõmõhe
asõmahe
asõmidõ
(asõndõ)
asõmit asõmihe
(asõndõhe)
asõmilõ
(asõndõlõ)
17 hapu .hapnõ
.hapna
hapund .hapnõhe
.hapnahe
.hapnidõ
(hapundõ)
.hapnit .hapnihe
(hapundõhe)
.hapnilõ
(hapundõlõ)
18 läteq lätte lätet lättehe lättide
(lätete)
lättit lättihe
(lätetehe)
lättile
(lätetele)
19 kommõq .kombõ kommõt .kombõhe .kombidõ
(kommõtõ)
.kombit .kombihe
(kommõtõhe)
.kombilõ
(kommõtõlõ)
20 herneh .herne herneht .hernehe .hernide
(hernehte)
.hernit .hernihe
(hernehtehe)
.hernile
(hernehtele)
21 laiõh .laidõ laiõht .laidõhe .laididõ
(laiõhtõ)
.laidit .laidihe
(laiõhtõhe)
.laidilõ
(laiõhtõlõ)
22 saabas .saapa saabast .saapahe .saapidõ
(saabastõ)
.saapit .saapihe (saabastõhe) .saapilõ
(saabastõlõ)
tütär' .tütre tütärd .tütrehe .tütride
(tütärde)
.tütrit .tütrihe
(tütärdehe)
.tütrile
(tütärdele)
23 hammas .hamba hammast .hambahe .hambidõ
(hammastõ)
.hambit .hambihe
(hammastõhe)
.hambilõ
(hammastõlõ)
kannõl' .kandlõ kannõld .kandlõhe .kandlidõ
(kannõldõ)
.kandlit .kandlihe
(kannõldõhe)
.kandlilõ
(kannõldõlõ)
24 tarõ tarõ tarrõ .tarrõ tarri tarri .tarri(he) ta(r)rilõ
25 igä ikä ikkä iki iki ikki(he) ikile
26 pini pini pinni .pinni pinne pinne .pinne(he) pi(n)nele
talo talo tallo .tallo tallõ
talla
tallõ
talla
.tallõ(he)
.talla(he)
ta(l)lõlõ
ta(l)lalõ
27 häbü häü häpü .häppü häpe
häpä
häpe
häpä
häppe(he)
häppä(he)
häpele
häpäle
28 kana kana kanna .kanna kanno
kannu
kanno
kannu
.kanno(he)
.kannu(he)
ka(n)nolõ
ka(n)nulõ
29 sõda sõ:a sõta sõtta sõto
sõtu
sõto
sõtu
sõtto(he)
sõttu(he)
sõtolõ
sõtulõ
30 hain haina .haina .haina .haino
.hainu
.haino
.hainu
.haino(he)
.hainu(he)
hainolõ
hainulõ
31 puhm puhma .puhma .puhma .puhmõ .puhmõ .puhmõ(he) puhmõlõ
32 kuld kulla .kulda .kulda .kuldõ .kuldõ .kuldõ(he) kullõlõ
33 jalg jala .jalga .jalga .jalgo
.jalgu
.jalgo
.jalgu
.jalgo(he)
.jalgu(he)
jalolõ
jalulõ
34 särg' säre .särge .särge .särgi .särgi .särgi(he) särile
35 silm silmä .silmä .silmä .silmi .silmi .silmi(he) silmile
36 kand kanno .kando .kando .kandõ
.kanda
.kandõ
.kanda
.kandõ(he)
.kandahe
kannõlõ
kannalõ
aig ao .aigo .aigo .aigõ .aigõ .aigõ(he) .aelõ
37 kuu:l' kooli kuu:li kuu:li kuu:lõ kuu:lõ kuu:lõ(he) koolõlõ
tükk tükü tükkü tükkü tükke
tükkä
tükke
tükkä
tükke(he)
tükkä(he)
tükele
tükäle
38 kanarik kanarigu kanarikku kanarikku kanarikkõ
kanarikka
kanarikkõ
kanarikka
kanarikkõ(he)
kanarikka(he)
kanarigõlõ
kanarigalõ
39 väits' väidse väist .väiste .väitsi
väiste
.väitsi .väitsi(he) väidsile
väistele
40 kii:l' keele kii:lt kii:lde kii:li
(keelte)
kii:li kii:li(he) keelile
(keeltele)
41 hüdsi hüdse hüst .hüste hütsi
(hüste)
hütsi .hütsi(he) hüdsile
(hüstele)
42 käsi käe kätt kätte kässi
(käte)
kässi .kässi(he) kä(s)sile
(kätele)
43 asi as'a .asja .asja .asjo
.asju
.asjo
.asju
.asjo(he)
.asju(he)
as'olõ
as'ulõ
44 vari var'o .varjo .varjo .varjõ
.varja
.varjõ
.varja
.varjõ(he)
.varja(he)
var'õlõ
var'alõ
45 nagõl
nakl
nagla .nakla .nakla .naklo
.naklu
.naklo
.naklu
.naklo(he)
.naklu(he)
naglolõ
naglulõ
46 kogõr
kokr
kogrõ .kokrõ .kokrõ .kokrõ .kokri .kokri(he) kogrilõ
47 kubõl
kupl
kubla .kupla .kupla .kuplõ .kuplõ .kuplõ(he) kublõlõ
48 kask .kaska .kaskat .kaskahe .kaskidõ .kaskit .kaskihe .kaskilõ
49 täüs' tävve täüt .täüde .täüsi
(täüte)
.täüsi .täüsi(he) tävvile
(täütele)
50 kuu kuu kuud .kuuh(t)õ kuiõ kuid .kuih(t)õ kuilõ
51 üü: üü: üü:d üü:h(t)e öie öid .öih(t)e öile
52 tüü: tüü: tüü:d tüü:hü tühüq töie töid töih(t)e töile
53 täi täi täid .täih(t)e täie .täie .täih(t)e .täele

TEGOSÕNATÜÜBIQ

nr I tegonimi II tegonimi Minevigu kesksõna Olõvao 1. k
(maq)
Olõvao 3. k
(tä)
Mineväao 1. k
(maq)
Mineväao 3. k
(tä)
Tekev tm Tettäv tm
54 süü:mä süvväq söönüq süü:d süü: süü:
(sööse)
.sei(e) .sei(e)
55 .saama saiaq saanuq saad saa saa
(saasõ)
.sai(õ) .sai(õ)
56 valama vallaq valanuq valõt vala vala vali vali
57 kosima kossiq kosinuq kosit kosi kosi kosõ kosõ
58 tulõma tullaq tulnuq
tulluq
tult tulõ tulõ tulli
.tull'e
tull'
.tull'e
59 pügämä pükäq pügänüq pöet püä pügä .pöi(e) pügi
60 tegemä tetäq tennüq tett tii: tege .tei(e)
(.tekse)
tekk'
(tegi, .tekse)
61 .nõstma .nõstaq .nõstnuq nõstõt nõsta nõst nõsti
.nõstsõ
nõst'
.nõstsõ
62 rapahutma rapahutaq rapahutnuq rapahudõt rapahuda rapahut rapahudi rapahut'
63 .rist'mä .ristiq .rist'nüq ristit risti rist' riste
.rist'se
.riste
.rist'se
64 .hirnma .hirnuq .hirnnuq hirnut hirnu hirn hirnõ
.hirnsõ
hirn' .hirnsõ
65 .laskma .laskõq .lasknuq last lasõ lask lasi
.lasksõ
lask'
.lasksõ
66 .püüdmä (.)püüdäq .püüdnüq püvvet püvvä püüd püvvi
.püüdse
püüd'
.püüdse
nr I tegonimi II tegonimi Minevigu kesksõna Olõvao 1. k
(maq)
Olõvao 3. k
(tä)
Mineväao 1. k
(maq)
Mineväao 3. k
(tä)
Tekev tm Tettäv tm
67 .jäämä jäiäq jäänüq jääd jää jääs
(jääse)
.jäi(e) .jäi(e)
68 .vaoma .vaodaq
vaioq
.vaonuq vaot vao vaos .vaio .vaio
69 elämä elläq elänüq elet elä eläs .elli .elli
70 väsümä vässüq väsünüq väsüt väsü väsüs .vässü .vässü
71 kasuma kassuq kasunuq kasut kasu kasus .kasvi .kasvi
72 nõsõma nõstaq nõsnuq nõst nõsõ nõsõs .nõssi .nõssi
73 .istma .istuq .istnuq istut istu istus .istõ
.istsõ
.istõ
.istsõ
74 .lõpma lõppõq .lõpnuq lõpõt lõpõ lõpõs lõppi lõppi
75 .argnõma arõdaq arõnuq arõt .argnõ .argnõs .argsi arõs'
76 .puhksama puhastaq puhasnuq puhast .puhksa .puhksas .puhksi puhas'
77 .sõimama sõimadaq sõimanuq sõimat .sõima .sõimas .sõimssi sõimas'
78 .taplõma tapõldaq tapõlnuq tapõld .taplõ .taplõs .tapli tapõl'
79 .sündümä .sündüdäq .sündünüq sünnüt sünnü sünnüs .sündü .sündü
80 .nälgümä .nälgüdäq .nälgünüq .nälgüt .nälgü .nälgüs .nälgü .nälgü
nr I tegonimi II tegonimi Minevigu kesksõna Olõvao 1. k
(maq)
Olõvao 3. k
(tä)
Mineväao 1. k
(maq)
Mineväao 3. k
(tä)
Tekev tm Tettäv tm
81 .kaotama .kaotaq .kaotanuq .kaotõt .kaoda .kaotas .kaodi kaot'
82 kergütämä kergütäq kergütänüq kergütet kergüdä kergütäs kergüdi kergüt'
83 hirnahtama hirnahtaq hirnahtanuq hirnahtõt hirnahta hirnahtas hirnahti hirnaht'
84 unõh(t)uma unõh(t)udaq unõh(t)unuq unõh(t)ut unõh(t)u unõh(t)us unõh(t)u unõh(t)u
85 kõ:nõlõma
kõ:nõlama
kõ:nõldaq kõ:nõlnuq kõ:nõld kõ:nõlõ
kõ:nõla
kõ:nõlõs
kõ:nõlas
kõ:nõli kõ:nõl'
kõ:nõli
86 ehite(l))lemä ehitelläq ehitelnüq
ehitellüq
ehiteld ehite(l)e ehite(l)les ehite(l)li ehite(l)li
87 helisemä
helisämä
helistäq helisnüq helist helise
helisä
helises
helisäs
helisi helisi
88 siba(ha)ma sibadaq
sipaq
sibanuq sibat sipa
sibaha
sipa(s)
sibahas
sibasi sibasi
89 harinõma haridaq
harinõdaq
harinuq harit
harinõt
harinõ harinõs harisi harisi
90 manitsõma

manitsama
manidaq
manitsaq
maninuq
manitsnuq
manit
manitsõt
manidsõ manitsõs manidsi manits'