Aolehe Setomaa korpusõ otsminõ

Näütäs kõrraga
Seo aolehe Setomaa korpus om osa Võro instituudi Võro ja seto keelekorpusõst. Korpusõ om 2013. aastagal aolehe Setomaa lual lehe elektrooniliidsi arhiivõ perrä kokko pandnuq Männamaa Kaur. Seo võrgolehe om kujondanu Männamaa Laura.

Korpusõn om parhilla 1031 teksti. Tuu hulgan setokeelitsit tekste 403 (278 879 sõnna) ja eestikeelitsit tekste 628 (227 704 sõnna). Tekstiq ommaq peri aastist 2006 - 2013. Korpusõ kokkopandmist om rahaga tugõnuq riiklinõ programm Eesti keeletehnoloogia.

Terve korpusõ üten zip-failin saa alla tõmmadaq siist.

Otsminõ

Märk * sõna perän tähendäs ütskõik määntsit tähti. Tõisildõ üteldäq otsminõ imä* löüd üles ka sõna imänd. Ku sõnan om alla kolmõ tähe, sis saa-i säänest otsmist tetäq. Jutumärke sisse pant otsifraas tähüstäs täpsät fraasi. Ku panõmiq otsmistõ fraasi halvas minemä, saamiq vastussõs kiräkotussit, kon om naist katõst sõnast üts, tõõnõ vai mõlõmbaq. A ku panõmiq jutumärke sisse “halvas minemä”, sis saamiq täpsä vastusõ. Lisas saa pruukiq sõnno iin märke + ja – , miä tähendäseq sõna olõmist vai mitteolõmist. Näütüses otsminõ ärq -minemä löüd üles kotusõq, kon om sõna ärq, a olõ-õi sõnna minemä. Tähtsä om, et üten miinusmärgiga tulõ kõgõ andaq ka määnegi muu tingimüs, nt ku pandaq otsmistõ -minemä, sis tuu anna-ai vastussõs kõiki kiräkotussit, kon olõ-õi sõnna minemä, a hoobis 0 vastust.