ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 80 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
gaas gaas' gaasi .gaasi37; gaseeritud vesi vurdsuvesi; gaasi täis tühüssilläq, puhussillaq; gaasiballoon gaasiballuun', gaasipütt, gaasiputli; gaasipliit gaasipliit'; gaasipedaal gaasilapats'; annab gaasi vaotas lapatsit; gaasivalu tühüs; lapsel on gaasivalud lats' om tühüssin
gaasiline gaasili|nõ -dsõ -st5
galaktika täheko|go -go -ko26, galakti|k -ga -kat13; Linnutee on üks galaktika Tsirgutii om üts' tähekogo
galerii gállõrii - -d50
galopeerima ülejala juu:skma, .nellä juu:skma; ära lase hobust galopeerima! lasku-iq hobõst ülejala minnäq!
galopp kapa|k -gu -kut13
galoppi .nellä, .nellüisi; hobune jookseb galoppi hopõn' aja nellä v ülejala
gangreen gang|reen' -reeni -.reeni37; gangreenis jalg tuli amputeerida mustas lännüq jalg tull' maaha võttaq
gangster rüü:vli - -t1
garaaž .auto|kuur' -kuuri -.kuuri37, .auto|koda* -kua -kota27, ga|raas' -raasi -.raasi37
garanteerima kimmä|tämä* -täq -da82, gáran|tii:r'mä -tii:riq -teeri63; kuidas te garanteerite, et … kuis tiiq kimmätät, et …
garantii kimmätüs* -e -t9, taganus -õ -t9, julgustus -õ -t9, gárantii - -d50; andis garantii and' kimmätüse; garantiiaeg taganusaig; garantiiremont taganus- v kimmätüspraavitaminõ
garderoob .rõiva.hoitus -õ -t9, .rõivatar|õ -õ -rõ24
garnison garni|son' -soni -.sonni38
gaseerima kibinät v kihinät .sisse ajama, .vurtsu täüs ajama
geel gii:l' geeli gii:li37
geen gii:n' geeni gii:ni37, peri|ts* -dsä -tsät13
geenius suur'vaim suurõvaimo suurt.vaimo37, geenius -õ -t9, ime.taidsa - -t3, ime.taipsa - -t3
geim mängoja|go -o -ko27, mängojup|p' -i -pi37
geiser .geisri - -t1
geiša seldsina|anõ -asõ -ist8
genealoogia genealoogia - -t3, suguseldsitii:dü|s -(se) -(s)t10, .perrelu|gu -u -ku27
genealoogiline genealoogili|nõ -dsõ -st5, suguseldsitii:düsli|ne -dse -st5, .perreluu-, .perre.luuli|nõ -dsõ -st7
geneetika perinemistii:dü|s -(se) -(s)t10, peridsätii:dü|s* -(se) -(s)t10, geneetiga - -t1
geneetiline ütte.sündünü|q - -t1, .külge.sündünü|q - -t1; geneetiline kood geenikuud'
generaator gene(.)raator' -i -it4; kõnnõk keneka|s - -t15
generatsioon sugu|põlv' -põlvõ -.põlvõ35, põlv' põlvõ .põlvõ35, põlv'|kund -kunna -.kunda32; sellest generatsioonist tuust põlvõst
geniaalne géni.aal|nõ -sõ -sõt6, ime.taidsa - -t3, ime.taipsa - -t3; geniaalne idee väega tark v imetaidsa mõtõq
genitiiv kiil' umakäänüs* -(s)e -t11, umas.ütlejä* - -t3
genoom geeniko|go -go -ko26
genotsiid .rahva.tapmi|nõ -sõ -st5, .rahva .häötämine
geodeesia maamõõ:tmi|nõ -sõ -st5, maamõõduoppus -õ -t9
geograafia maatii:dü|s -(se) -(s)t10, géograafia - -t3; majandusgeograafia majandusõ maatiidüs
geograafiline maatii:düsli|ne -dse -st5, géograafili|nõ -dsõ -st5; geograafilised koordinaadid maapäälidseq koordinaadiq
geoloog géo|luu:g' -loogi -luu:gi37, kivi.uur'ja - -t3
geoloogia géoloogia - -t3, kivi.uur'mi|nõ* -sõ -st5
geomeetria géomeetriä - -t3
geomeetriline géomeetrili|ne -dse -st5
germaani germaani; germaani keeled germaani keeleq
gigantne perädü suur'
giid reisi|juht' -juhi -.juhti36, giid' giidi .giidi37
gild kild killa .kilda33, killa|kund -kunna -.kunda32
gladiool kladioola - -t1, mõõ:k|lill' -lilli -.lilli37, mõõga|lill' -lilli -.lilli37
glasuur vaap vaaba .vaapa37
globaalne üleilmali|nõ -dsõ -st5, üleilma-; kliima soojenemine on globaalne probleem ilma lämmämbäsminek' om üleilma hädä
globaalprobleem üleilmahä|dä* -dä -tä24
globaliseeruma üle ilma minemä
gloobus maakeräke|ne -se -ist8, maaker|ä -ä -rä24, gloobus -(s)õ -t11
glükoos viinamar'a.tsukru - -t14, viinamar'a|tsukõr' -.tsukrõ -tsukõrd22
golf golf' golfi .golfi37
gootika gooti|ga -ga -kat3
graafik 1. (ao)plaan' (-)plaani (-).plaani37; mul on väga tihe graafik mul om väega tihtsä aoplaan'; 2. graafi|k -gu -kut13, võrrõlus|juu:n'* -joonõ -juu:nt40, võrrõlusjut|t'* -i -ti37
graafika graafi|ga -ga -kat3
graatsiline hõl'|o -o -l'o26, .siuhkõ - -t3, .hõrksa - -t3, .nõtskõ - -t3, pii:nü - -t1, hõl'oja - -t3; graatsiline liigutus siuhkõ liigutus
graavis rasõhus|märk' -märgi -.märki37
grafoprojektor .valgus.tahvli - -t1, kelme.näütäjä* - -t3
gramm gramm' grammi .grammi37; temas pole grammigi kadedust timän olõ-iq sukugiq hõelust
grammatika keeleoppu|s -(sõ) -(s)t10, grammati|ga - -kat3
grammofon plaadi.mäng'jä - -t3
granaat gra|naat' -naadi -.naati37
granaatõun gra|naat' -naadi -.naati37, granaat'|upin -ubina -ubinat4
grandioosne torrõ - -t14, suurõjoonõli|nõ -dsõ -st5, .väega suur', perädü suur' v .uhkõ, laja joonõgaq
graniit raudkiv|i -i -vi26
graveerima .uurdma (.)uurdaq uura66, .sisse .lõikama; sõrmuse sisse graveeriti nimi sõrmussõ sisse uurõti nimi
gravitatsioon füüs mano(q).kiskmi|nõ* -sõ -st5
gravitatsioonijõud füüs mano(q).kiskmisvä|gi* -e -ke25, rasõhusvä|gi* -e -ke25
gravüür kunst .uurd|pilt'* -pildi -.pilti37; vasegravüür vasõ pääle uurõt pilt'; kivigravüür kiviuurdpilt'
greip greip' greibi .greipi37
grill küdsämi|ne -se -st5; küdse-; grill-liha küdseliha; grillvorst küdsämise vorst'
grillima kü|dsämä -tsäq -dsä 3. k -dsä56
grimass näovi|kur' -guri -gurit4
grimeerima gri|mii:r'mä -mii:riq -meeri63, näko .päähä tegemä; näitleja grimeeriti vanaeideks näütlejäle tetti vanamoori nägo päähä
grimm grimm' grimmi .grimmi37
gripp grip|p' -i -pi37
grupp kamp kamba .kampa31, part' pardi .parti37, park' pargi .parki37, salk salga .salka31, rühm rühmä .rühmä35; grupiviisiline kambagaq
grusiin = grusiinlane gruusiala|nõ -sõ -st5, georgiala|nõ -sõ -st5
guljašš gu|l'ass' -l'assi -. l'assi37
gurmaan gur|maan' -maani -.maani37
gümnaasium gümnaasi|um' -umi -.ummi38
gümnasist gümna|sist' -sisti -.sisti37