ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 126 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
faas 1. faas' faasi .faasi37, aig ao .aigo36; kasvufaas kasumisõ aig; seminari korraldamine oli algfaasis seminäri kõrraldamist viil alostõdi; kuufaasid aoq, veerändiq, neländiguq; 2. (puu- v ravvatüü man) nuk|k -a -ka31, kant' kandi .kanti37; ma teen sellele klotsile faasi ma lasõ taalõ klotsilõ nuka v faasi sisse; 3. (eelektril) faas' faasi .faasi37; faasinihe faasinihkus
fail fail' faili .faili37, .hoitus* -õ -t9, teedüstü* - -t1, salv' salvõ .salvõ35; teksti-, pildifail teksti-, käsühoitus ; salvesta fail kettale! pästäq teedüstü tsõõri pääle!
fakt (tõtõ)asi (-)as'a (-).asja43, fakt' fakti .fakti37; fakti ette seadma as'a ette pandma; vaatame korraks fakte kaemiq kõrras tõtõasjo
faktor .mõotaja - -t4, te|kij -gijä -gijät4; kõik faktorid on võrdselt tähtsad kõ:ik' mõotajaq ommaq üttemuudu tähtsäq
fakultatiivne va|ba -ba -pa28, prii.tahtli|nõ -dsõ -st5; võru keel on selles koolis fakultatiivne aine võro kiil' om seon koolin vabaainõq
familiaarne umameheli|ne -dse -st5, ülearvo uma; mehe käitumine oli familiaarne tä pidi hinnäst ülearvo umas mehes
fanaatik fanaati|k -gu -kut13, hull hullu .hullu37; usu-, keele-, spordifanaatik uso-, keele-, spordihull
fanaatiline fanaatili|nõ -dsõ -st5, hull hullu .hullu37
fanatism .hullus -õ -t9
fanfaar fan|faar' -faari -.faari37, (pido)pas|sun -una -unat4; fanfaarid hüüavad pasunaq puhkvaq
fantaasia ettekujotus -õ -t9, .vällämõtõlus -õ -t9; tal on hea fantaasia täl om hüä ettekujotus; tema jutt on puhas fantaasia tä jutt om puhtaniq vällä mõtõld
fantaseerima ette kujotama, .vällä .mõtlõma
fantastiline .uskmaldaq, inneolõmaldaq, imeli|ne -dse -st5; fantastiline reis inneolõmaldaq reis'; fantastiline! kaeq imeht!
farm farm' farmi .farmi37, (kar'a)laut (-)lauda
(-).lauta30, (pääm Ameerikan) (talo)kotus -(s)õ -t11
farmaatsia rohotii:dü|s -(se) -(s)t10
farmatseut rohotii:dlä|ne -se -st5, .aptii:kri - -t1
farmer (.)farmõr' -i -it4, talopidäjä - -t3
farss jandal' -i -it4, jand'o - -t2
fassaad ede|puu:l' -poolõ -puu:lt40, .palgõ|puu:l' -poolõ -puu:lt40, ede|külg' -kü(l)le -.külge34; hoone fassaad huunõ edepuul'
fašism fas|sism' -sismi -.sismi37, fa|šism' -šismi -. šismi37
fašist fas|sist' -sisti -.sisti37, fa|šist' -šisti -. šisti37
fataalne saadussõli|nõ -dsõ -st5, (müü:dä)päsemäldäq, (ette)määrä|t -dü -tüt1; fataalne viga suur' viga; fataalne protsess päsemäldäq as'akäük'
fatalist saadussõ.uskja - -t3, ette.uskja - -t3
fauna m elä|jäq -jide -jit22; rikkaliku faunaga troopikametsad kõ:gõsugumaidsi eläjit täüs lõunõmaa mõtsaq
favoriit ede|nummõr' -.numbri -nummõrd23; aoluun armualo|nõ -dsõ -st7; võistluste favoriidiks peetud sportlane jäi teiseks võistluisi edenumbris peet sport'lanõ jäi tõõsõs
fekaal fe|kaal' -kaali -.kaali37, inemise sitt
feminiinne naasõ-, naistõ.rahva-, naasõ|nõ -dsõ -st7, imä|ne -dse -st7, naasõ muu:du, feminiin|ne -se -set5
feminism femi|nism' -nismi -.nismi37, .naisi .õiguisi .nõudminõ
feminist femi|nist' -nisti -.nisti37, .naisi.õigusla|nõ -sõ -st5
fennougristika fennougristiga - -t2, soomõ-ugri tii:düs
fenomen nättüs -e -t10, fenome|n' -ni -nni38; seletamatu fenomen seletämäldäq nättüs; ta on poksis ainulaadne fenomen tõist säänest poksin ei olõq
feodaal feo|daal' -daali -.daali37, lääni|mii:s' -mehe -mii:st39; .mõisa|herr -herrä -.herrä35, s'aks s'aksa . s'aksa30
feodalism lääni|kõrd -kõrra -.kõrda30
festival (suur')pido (suurõ)pido (suurt)pito26, festi|val' -vali -.valli37; Võru folkloorifestival Võro folk
fetiš fetiš fetiši fetišit13, .puusli - -t1; teeb rahast fetiši kumardas rahha
figureerima nätäq olõma; ta ei figureeri meie nimekirjas timmä olõ-iq mi nimekirän nätäq
figuur kujo kujo kujjo v kuio26, vi|kur' -guri
-gurit4, figuur' figuuri figuuri37; ilusa figuuriga ilosa kihäkujogaq v ilosa kihägaq; lausefiguur, kõlafiguur lausõvikur', kõlavikur'; vaskfiguur vasinõ kujo; ta peab figuuri hoidma tä piät figuuri hoitma
fikseerima .paika .pandma, kinniq .pandma; üles kirotama; luumurru fikseerimine luumurru paikapandminõ; seinale fikseeritud pilk saina pääle saistunuq pilk; fikseerige küsimused kirjalikult! kirotagõq küsümüseq üles!
fiktiivne petü-, moodu peräst, nime poolõst, vormi poolõst; fiktiivne abielu vormi poolõst abielo; fiktiivne leping petüleping
filantroop filan|truu:p' -troobi -truu:pi37, hääte|kij -gijä -gijät4
filatelist margi.korjaja - -t3, margikogoja - -t3
filee sä(l)lälih|a -a -ha28, puhas liha, luiõldaq liha, filee - -d50; ostsin pool kilo lõhefileed osti puul' killo luiõldaq lõhekalla
filiaal tütär'asotus -õ -t9, haroasotus -õ -t9
filigraanne fíligraanili|nõ -dsõ -st5, .väega pii:nü, .väega .täpsä, .hiu(s)sõpii:nü - -t1
film film' filmi .filmi37, kin|o -o -no28; filmitäht filmitäht', kinotäht'
filmikunst filmi|kunst' -kunsti -.kunsti37, kino|kunst' -kunsti -.kunsti37
filmima .film'mä .filmiq filmi63, üles .võtma; talle meeldib loodust filmida tälle miildüs luudust filmiq
filoloog fílo|luu:g' -loogi -luu:gi37, keele- ja kirändüstii:dlä|ne -se -st5, keeleinemi|ne -se -st5, kirändüsinemi|ne -se -st5
filoloogia fíloloogia - -t3, keele- ja kirändüstii:dü|s -(se) -(s)t10
filosoof fílo|suu:f' -soofi -suu:fi37, mõttõtii:dlä|ne -se -st5
filosoofia fílosoofia - -t3, mõttõtii:dü|s -(se) -(s)t10, .tarkusõarmastus -õ -t9; rohujuure tasandi filosoofia õgalõütele arvo saiaq tarkus, egämehe tarkus, maamehe tarkus
filosoofiline fílosoofili|nõ -dsõ -st5, tark targa .tarka30, (targa)mõttõli|nõ -dsõ -st5, mõttõtii:düsli|ne -dse -st5; filosoofiline jutt tark jutt; filosoofiline arutlus mõttõtiidüsline arotus
filter kurn kurnu .kurnu31, kurn kurna .kurna31, .filtri - -t1
finaal lõpp|mäng -mängo -.mängo37, lõpp|vuu:r' -voori -vuu:ri37, fi|naal' -naali -.naali37; poolfinaal puul'finaal'; jõudis finaali pässi lõppvuuri
finantseerima rahha .andma, kinniq .masma; seda finantseeris riik riik' and' seo jaos rahha
finiš lõp|p -u -pu37, lõpõtus -õ -t9; võidusõitja tugev finiš võidusõitja tukõv lõpõtus
firma firma - -t2, ettevõt|õq -tõ -õt18, är|i -i -ri26; võttis isa firma üle võtt' esä äri üle
firmajuht firma|juht' -juhi -.juhti36, firmapää|mii:s' -mehe -mii:st39, firmaülemb -ä -ät13, firma.pääli|k -gu -kku38, äri|vitäi -vidäjä -vidäjät3
fjord fjord' fjordi .fjordi37
flaier (teedüs)leheke|ne -se -ist8, (teedüs)täht' (-)tähe (-).tähte34
flanell parhh' parhi .parhhi37, park' pargi .parki37; flanellpluus pargipluusõ
flegmaatiline pikäli|ne -dse -st5, pikä .toimõgaq, pikä vinnagaq, .oigõ - -t3, .oigu - -t1
flirt silmätegemi|ne -se -st5, makõtami|nõ -sõ -st5, .külgelüü:mi|ne -se -st5, flirt' flirdi .flirti37
flirtima .silmi tegemä, .külge lüü:mä, makõ|tama -taq -da82, .flirt'mä .flirtiq flirdi63; oskab naistega flirtida mõist naisigaq makõtaq; flirtis mu tütrega tekk' mu tütrele silmi
floks loks' loksi .loksi37
floora m kasvoq .kasvõ .kasvõ30, kasvistu - -t1; see taim on Eesti flooras uustulnuk seo kasv om Eesti kasvõ sekkä ildaaigo tulnuq
fluor fluu:r' floori fluu:ri37, fluor' fluori .fluori37
flööt vil|e -e -t2, vile|pill' -pilli -.pilli37, viles|pill' -pilli -.pilli37, flüü:t' flöödi flüü:ti37
folk folk' folgi .folki37
folkloor .rahva|luulõq -.luulõ -luulõt18, .rahvaperändüs -e -t9, .rahvamälehtüs -e -t9, folk|luu:r' -loori -luu:ri37; sellest sündmusest on saanud folkloor seo johtuminõ om rahvaluulõs saanuq
folkloristika .rahva.luulõtii:dü|s -(se) -(s)t10
fond fond' fondi .fondi37; ko|go -go -ko26, kogo kuu koko27; andsin oma raha fondile anni uma raha fondi; see laul on pärit meie muuseumi fondidest seo laul om peri miiq muusõumi kokõst
foneem kiil' tähendüshel|ü -ü -lü26, fonii:m' foneemi fonii:mi37
foneetika kiil' helüoppu|s -(sõ) -(s)t10
fonoloogia kiil' tähendüshelüoppu|s -(sõ)
-(s)t10, fonoloogia - -t3
fookus fuu:kus -õ -t9, tuli|punkt' -punkti -.punkti37; libiseb fookusest ära liigus fuukusõst ärq; on fookuses om tulipunktin; seab pikksilma fookusesse käänd pikk'silmä teräväs
foon (taga)põhi (-)põh'a (-).põhja43; hele kuju tumedal foonil helle kujo tummõ põh'a pääl; pildi fooniks jäi maja sein pildi tagapõh'as jäi maja sain; selle ala radioaktiivne foon seo paiga harilik säsükirgämine
foor fuu:r' foori fuu:ri37, .valgus|fuu:r' -foori -fuu:ri37
foorum foorum' -i -it4; edüstüsko|go -go -ko26; kokkotulõ|k' -gi -kit13
footon füüs foodon' -i -it4, .valgusõpu|tin -dina -dinat4
forell eherüs -e -t9, iherüs -e -t9, hõrn hõrna .hõrna30, hõrnas .hõrna hõrnast22
formaalne .kombõ peräst; formaalne haridus paprõ pääl haridus; formaalne tervitus kombõ perrä tervitämine
formaalsus moodu .täütmine, vormi|täüdeq -.täüte -täüdet18; kõik muu on korras, ainult formaalsused tuleb korda ajada kõ:ik' muu om kõrran, õ:nnõ vormitäüdeq tulõ ärq tetäq
formaat mõõ:t mõõdu mõõ:tu37, vorm' vormi .vormi37, ku|jo -jo -jjo v -io26; suure formaadiga raamat suurt mõõ:tu raamat; saate formaat saatõ vorm'; PDF-formaadis PDF-kujol
formuleerima .täpsäle .vällä .ütlemä; formuleeris oma seisukohad ütel' umaq arvamisõq täpsäle vällä
fosfor keem .fosfor' -i -it4
fossiil kivistüs -e -t9
foto (päävä)pilt' (-)pildi (-).pilti37, foto - -t2
fotoaparaat pildimassin -a -at4, foto|k -ga -kat13
fotoateljee pilditüü:|koda -kua -kota27, fotoateljee - -d51
fotograaf .pilt'ni|k -gu -kku38, päävä.pilt'ni|k -gu -kku38, pildistäjä - -t3, pildite|kij -gijä
-gijät4
fotograafia pilditegemi|ne -se -st5, pildistämi|ne -se -st5
fotografeerima .pilti tegemä, (.pilti) üles .võtma, pildistä|mä -q -83; pulmarahvast fotografeeriti pulmarahvas sai üles võetus
fotosüntees kasvot fotosün|tees' -teesi -.teesi37
fraas lausõjup|p' -i -pi37, jutujup|p' -i -pi37, lausõq .lausõ lausõt18, .ütlemi|ne -se -st5; õppisime selgeks kolm lätikeelset fraasi opõmiq selges kolm lätikeelist lausõt; tühjad fraasid tühäq jutuq v sõ:naq
frakk hannagaq särk', frak|k' -i -ki37, hand|kuup -kuuba -.kuupa37
fraktsioon fraktsi|uu:n' -ooni -uu:ni37
frank frank' frangi .franki37
fraseologism ütelüs -e -t9
fraseoloogiasõnaraamat üte.lüisi sõ:naraamat
frees frii:s' freesi frii:si37, jür|räi* -äjä -äjät4; mullafrees maajürräi; freespink friis'pink', jürräipink'
fresko fresko - -t2
friik hull hullu .hullu37; arvutifriik puutrihull
friikartulid m friikardohk|aq -idõ -it18, m õlikardohk|aq -idõ -it18, m .(p)rantsusõ kardohkaq
frikadell (massina)liha|pall' -palli -.palli37, lihapallikõ|nõ -sõ -ist8
froteerätik froteerät|t' -i -ti37, froteepühüs* -(s)e -t11
fuajee ii:(h)ntar|õ -õ -rõ24, (suur')vüü:rüs -e -t9
fundamentaalne alos-, põh'a.pandja - -t3
fundamentalism fundamenta|lism' -lismi -.lismi37
fungitsiid seene|kih(v)t' -kih(v)ti -.kih(v)ti37
funktsioneerima tüü:|tämä -täq -dä81; süsteem funktsioneerib süstiim' tüütäs; süda funktsioneerib süä lüü; masin funktsioneerib massin tüütäs v massin om kõrran
funktsioneerimine tüü:tämi|ne -se -st5
funktsioon üles|annõq -.andõ -annõt19, tüü: - -d52, tallitus -õ -t9; matõm funktsi|uu:n' -ooni -uu:ni37; sinu funktsioon on … su tüü om …; hoone nimetus tuleneb tema funktsioonist mis tallitusõ pääl hoonõq om, tuu perrä om nimi
furgoon kumm'.vankri - -t1, kuut' kuudi .kuuti37; fur|goon' -gooni -.gooni37, kauba.auto - -t1; kuu:rmakatus -(s)õ -t11
futurism fs'tu|rism' -rismi -.rismi37
futurist fs'tu|rist' -risti -.risti37
fuuria piltl tulõ|hark' -hargi -.harki37
fänn avvustaja - -t3, hull hullu .hullu37; võru keele fänn võro keele avvustaja; jalgpallifänn jalgpallihull
föderaalne liido-, üleriigili|ne -dse -st5; föderaalne valitsus liidovalitsus; föderaalsed seadused üleriigilidseq säädüseq
följeton nal'ajut|t -u -tu37, .pilkamisõ jutt
föön .hiu(s)sõ.kuivaja - -t3, kuumutaja - -t3
füsioloogia ´ sioloogia - -t3, ihotallitustii:dü|s -(se) -(s)t10
füüsik füüsi|k -gu -kut13
füüsika füüsi|ga -ga -kat3
füüsiline iholi|nõ -dsõ -st5, kihäli|ne -dse -st5; juriidilised ja füüsilised isikud juriidilidseq kihäq ja inemiseq; füüsiline jõud ihojoud, -ramm; füüsiline üleolek jovvu poolõst v jovvult üleolõk'
füüsiliselt iholidsõlt, kihälidselt; füüsiliselt karistama ihonuhklust andma; ta on mulle füüsiliselt vastik ma ei kannahtaq tä iholõhna kah