ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 148 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
daam daam' daami .daami37; daamid ja härrad! imändäq ja esändäq!
daatum kuu|päiv -päävä -.päivä35, ka(l)lendri|päiv -päävä -.päivä35
dataprojektor pildi.pilja - -t3
dateerima .vannust .pandma, kuu.päivä .pandma; söetükk dateeriti viiendasse aastatuhandesse hüdsetükü vannus panti viiendähe aastagatuhandõhe
debüteerima edimäst .kõrda .vällä tulõma
debüüt edimä|ne -dse -st5, alostus-; debüütromaan edimäne romaan'; debüütplaat alostusplaat'
deebet deebe|t' -di -tit13, maj .sissetulõgi|puu:l' -poolõ -puu:lt40
defektne viga|nõ -dsõ -st7
defineerima ärq v .vällä v vallalõ seletämä, mõistõt .paika .pandma; kuidas defineerida keelt? kuimuudu ärq seletäq kiilt?
definitsioon ärqseletüs -e -t9, .välläseletüs -e -t9
defitsiit .puudu|jääk' -jäägi -.jääki37, .puudu|s -(sõ) -(s)t10; toiduainete defitsiit söögikraami puudus
dekaan de|kaan' -kaani -.kaani37
dekanaat deka|naat' -naadi -.naati37
deklamatsioon ilolugõmi|nõ -sõ -st5
deklaratsioon teedüs -(s)e -t11, ammõt'linõ kuulutus v kuulutaminõ; inimõiguste deklaratsioon inemiseõigusõ kuulutus; tuludeklaratsioon tuloteedüs
deklareerima kuulu|tama -taq -da82, .vällä kuulutama, .vällä .ütlemä, teedäq .andma; kas sul on tulud deklareeritud? kas sul ommaq tuloq joba teedäq annõduq?; mul pole midagi tollis deklareerida mul olõ-iq tollin midägiq teedäq andaq
dekoltee kaala|mulk -mulgu -.mulku37; avar dekoltee suur' kaalamulk
dekoraator .eht'jä - -t3, ilostaja - -t3
dekoratsioon ehitüs -e -t9, eheq .eht'me ehend16, eheq .ehte ehet19, ilostus -õ -t9
dekoreerima .eht'mä .ehtiq ehi63, ehi|tsemä -däq v -tsäq -dsä90, ehi|tämä -täq -dä82, ilosas tegemä, ilosta|ma -q -83
dekreet käsü|kiri -kirä v -kir'a -.kirjä v -.kirja43, käsk käsü .käskü37, käsü|laud -lavva -.lauda30, .säädü|s -(se) -(s)t10
dekreetpuhkus latsõ.puhkus -õ -t9
delegaat voli|mii:s' -mehe -mii:st39, volini|k -gu -kku38, saadi|k -gu -kut13, edendäjä - -t3
delegatsioon m voli|meheq -mii:hi -mii:hi39, m saadiguq saadikidõ saadikit13, volimii:hi kogo; tehast külastas Soome ajakirjanike delegatsioon vabrikun käve külän Soomõ aokiränikke kamp; välisdelegatsioon m välämaa saadiguq
delfiin del|fiin' -fiini -.fiini37
delikaatne pii:nü.tundõli|nõ -dsõ -st5, pii:nü .tundõgaq, pii:nü - -t1; see inimene nõudis väga delikaatset lähenemist tuu inemisegaq pidi piinült ümbre käümä; delikaatne küsimus piinü küsümine; see mees oskab delikaatne olla, delikaatselt käituda seo miis' mõist väega piinü tundõgaq ollaq, piinült kammandaq
demagoogia võlss' jutt, petüjut|t -u -tu37, hauss' hausi .haussi37
demineerima .miine ärq .korjama
demobiliseerima sõ:aväest vallalõ .laskma
demokraat démo|kraat' -kraadi -.kraati37
demokraatia démokraatia - -t3, .rahva võim
demokraatlik démo.kraatli|k -gu -kku38, .rahvavõimu-; demokraatlikud valimised vabaq valimisõq
demonstratiivne .uhkõ - -t3
demonstratiivselt .uhkuisi, .nimme; pööras demonstratiivselt selja käänd' uhkuisi sälä
demonstratsioon .näütämi|ne -se -st5, .näütüs -e -t9; .tahtmis.näütämi|ne -se -st5, .tahtmisõ .näütämine; moedemonstratsioon moodu v muudõ näütämine
demonstreerima (.vällä) .näütämä näüdädäq .näütä v .näüdä77
demonteerima vallalõ .võtma, .lakja .lahkma
dendraarium puiõ|aid -aia -.aida33, puiõ|park' -pargi -.parki37
dendroaed puiõ|aid -aia -.aida33
dendroloog puiõtii:dlä|ne -se -st5
dendroloogia puiõtii:dü|s -(se) -(s)t10
dendropark puiõ|park' -pargi -.parki37
depressioon .pitsüs -(s)e -t11, pitsitüs -e -t9, kitsasolo* .kitsaolo kitsastollo26
desarmeerima sõ:aväke .lakja .saatma
deserteerima sõ:aväest ärq juu:skma v hüppämä v pagõma
desertöör sõ:aväest ärq juu:skja v ärq pagõja v ärq .paenuq v ärq hüpänüq (mii:s')
dessant sõ:aväe maalõminek' v .maahanõsõng; dessantlane lindsalklanõ
dessert makus|süü:k' -söögi -süü:ki37
dessertlusikas .keskmäne luits
dessertvein makõvein' makõveini makõt.veini37
destilleerima läbi ajama, puhasta|ma -q -83
detail jup|p' -i -pi37, ja|go -o -ko27, os|a -a -sa26
detailne ütsipulgõ|nõ -dsõ -st5; detailselt ütsipulgõ, jupõldõ
detektiiv (erä).uur'ja - -t3; detektiivibüroo eräuur'miskontor'
detsember joulukuu - -d50, (.)talsi(pühä)kuu - -d50, détsembri - -t1
detsiliiter detsi.liitri - -t1
detsimeeter detsimii:tre - -t3, detsimii:tri - -t1
devalvatsioon maj (raha) .alla.hindami|nõ -sõ -st5; vaimne devalvatsioon allakäük'
devalveerima maj deval|vii:r'mä -vii:riq -veeri63, .alla lüü:mä, .alla .hindama
devalveeruma sa|dama -taq -ta min 1. ja 3. k sattõ69, .väärtüst .kaotama
diafragma vahelih|a -a -ha28
diagnoos tõvõ v hädä ärq.tundminõ v .löüdmine v .määrämine; ta kirjutas diagnoosi paberile tä kirot' lövvedü hädä paprõ pääle; ravi alustati vale diagnoosi alusel naati võlssi määrätüt tõpõ tohtõrdama
diagnoosima diag|nuu:s'ma -nuu:siq -noosi63, hätä .määrämä v ärq .tundma v .löüdmä, tõbõst .arvo .andma; tal diagnoositi kopsupõletik täl löüti täüpalanik ollõv; kergelt, raskelt diagnoositav haigus kergehe, rassõhe määrätäv tõbi; mul diagnoositi vale haigus nä panniq mullõ võlss' tõvõ
diagnostika hädä.ots'mi|nõ -sõ -st5, tõvõ.ots'mi|nõ -sõ -st5
diagonaal liuhk* liuha .liuhka37, diago|naal' -naali -.naali37
diakrooniline ao.luuli|nõ -dsõ -st5, .aoli|nõ -dsõ -st5
dialekt kiil' murrõq .murdõ murrõt19
dialektiline dialektili|ne -dse -st5
dialoog katõ|kõ:nõq -.kõ:nnõ -kõ:nõt18, läbikõ:nõlõmi|nõ -sõ -st5
diameeter läbi|mõõ:t -mõõdu -mõõ:tu37; vankriratta diameeter vankritsõõri korgus v suurus
dieet .tervüssüü:mi|ne* -se -st5, kimmäs süü:miskõrd
diftong kiil' katsikvabahel|ü* -ü -lü26
digiallkiri digiall|kiri -kirä v -kir'a -.kirjä v -.kirja43, digialakirotus -õ -t9
digitaalne digi.taal|nõ -sõ -sõt6
diisel .diisli - -t1; diiselmootor diisli(moodor') ; diislikütus diisli(küteq), nahvta; biodiisel biodiisli
diivan sohva - -t2
diktaator käsüvalitsõja* - -t3
diktatuur käsüvalitsus* -õ -t9
dikteerima ette .ütlemä; pääle .sund'ma
diktofon helü pääle.võtja
diktor ettelugõja - -t3
dimensioon mõõ:t mõõdu mõõ:tu37, .küündümi|ne -se -st5; aegruumi neli dimensiooni aigruumi neli mõõ:tu; ehituse tohutud dimensioonid ehitüse perädüq mõõduq
dinosaurus dino.saurus -õ -t9
diplom diplom' -i -it4, .dipl|om' -omi -.ommi38, avvu|kiri -kirä v -kir'a -.kirjä v -.kirja43, kitüs|papõr' -.paprõ -papõrd22, lõputunnistus -õ -t9
diplomaat diplo|maat' -maadi -.maati37
diplomaatiline diplomaatili|nõ -dsõ -st5
diplomitöö diplomitüü: - -d52, lõputüü: - -d52
direktiiv ettekirotus -õ -t9, käsk käsü .käskü37
direktor di.rektri - -t1, diréktor' -i -it4, .juht'ja 
- -t3, pää|mii:s' -mehe -mii:st39
dirigeerima kuu:ri juhatama
dirigent koori|juht' -juhi -.juhti36
disain kujondus -õ -t9, moodutus* -õ -t9
disainima moodu|tama* -taq -da82
diskett tsibi|tsõõ:r'* -tsõõri -tsõõ:ri37, tsõõrikõ|nõ -sõ -ist8
disko disko - -t2
diskor diskor' -i -it4
diskreetne tagasi.hoitja - -t3, ette.kaeja - -t3, pii:nü - -t1; diskreetne inimene tasadsõ loomugaq inemine, tassakõistõ v hilläkeiste kammandaja; diskreetselt käituma piinüle v tassa kammandama v ümbre käümä; tal on raske aeg, temaga peab diskreetselt käituma täl om rassõ aig, timägaq piät tassa ümbre käümä; ole temaga diskreetne! kaeq no timägaq tassa(kõistõ)!
diskrimineerima vaiht tegemä, alambas pidämä; sooline diskrimineerimine naisi alambaspidämine; rassiline diskrimineerimine tõõsõ nahavärmigaq inemiisi halvas pidämine
diskussioon vaiõlus -õ -t9, arotus -õ -t9, nal' purõlõmi|nõ -sõ -st5
dispetšer (tüü:)kõrraldaja - -t3
dispuut (hrl tiidläisi) avalik vaiõlus v arotus v mõttõ.vaihtus
dissident tõisildõ.mõtlõja - -t3, eräle.hoitja - -t3; .lahkla|nõ* -sõ -st5, lahkusoli|nõ -sõ -st5
distants vahemaa - -d50
distsipliin 1. kar|i -i -ri26, kõrd kõrra .kõrda30; töö juures on range distsipliin tüü man om kõva kari pääl; distsipliini ei olnud määnestkiq kõrda es olõq; 2. tii:düshar|o -o -ro26, opi|ainõq -.ainõ -ainõt18
distsiplineerima kar|ima -riq -i57, karri .andma, .kõrda .hoitma; lapsi on vaja distsiplineerida latsilõ om vaia karri andaq
diversant sala.häötäjä - -t3; diversandid lasid silla õhku salahäötäjäq laheq silla ärq
diversioon sala.häötüstüü: - -d52, sala.häötämi|ne -se -st5, salaka|h'o -h'o -hh'o26; salaurgitsõmi|nõ -sõ -st5; ideoloogiline diversioon mõjub inimese psüühikale hävitavalt salaurgitsõminõ aja inemise pääst segi
dividend maj kasuos|a -a -sa26, tuloos|a -a -sa26; aasta lõpul jagati dividende aastaga lõpun masti egäle jagonikgulõ timä kasuosa vällä
diviis di|viis' -viisi -.viisi37
dogma .muutma(l)daq tõtõhus, ilm.essümäldäq tõtõ; dogmaatiline õpetus muutmaldaq kuulutus
doktor doktor' -i -it4
doktoritöö doktoritüü: - -d52
dokument (ammõt'linõ) papõr' .paprõ papõrd22, dokus|taat' -taadi -.taati37; kas sul dokumendid on kaasas? kas sul paprõq ommaq üten?; dokumendid olid kabinetis laiali ammõdipaprõq olliq tarrõ piten lajan; isikut tõendav dokument hindäpapõr'*
dokumentatsioon m .papr|õq -idõ -it18; kas su firmas on dokumentatsioon korras? kas su firman ommaq paprõq kõrran?
dollar dollar' -i -it4
domineerima vali|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, üle .käümä; ta domineerib teiste üle tä käü tõisist üle; puudest domineerib metsas kask mõtsan om kõ:gõ inämb kõivo
domineeriv .päämi|ne -dse -st5, pää-; käitumise domineeriv joon üllenpidämise pääviis'; selle metsa domineeriv puuliik on mänd seon mõtsan kasus inämbüste petäi; domineeriv suund päätsiht'
doonor .andja - -t3; doonorriigid andjaq riigiq
dotatsioon maj (majandusharrõ) tugõmi|nõ -sõ -st5, pääle.masmi|nõ -sõ -st5, tugi|raha - -rahha28; EL-is on põllumajandusele suur dotatsioon ette nähtud EL-in ommaq põllumajandustõ suurõq tugirahaq ette nättüq; millal need dotatsioonid välja makstakse? kuna tuu tugiraha vällä mastas?
dotsent dó|tsent' -tsendi -.tsenti37
draakon loh|e -e -he26, loh|i -i -hi26, siib|siug* -sivvu -.siugu36, .siibogaq siug*, lind|huss' -hussi -.hussi37, .draa|kon' -koni -.konni38
draama (tõtõ) .näüte|mäng -mängo -.mängo37, hallõ lugu, ülek tram|a -a -ma28; neil kodus käib üks draama: naine karjub ja lapsed nutavad näil koton käü üts' trama: naanõ rüük' ja latsõq ikvaq
dramaatiline tõtõ - -t2, rassõ - -t14, hallõ - -t14; dramaatilised sündmused rassõq v kurvaq luuq
dramaatiliselt halvastõ, hallõlt, .hõelalt, rassõlt, tõtõst; jalgpallimäng kulges dramaatiliselt väega rassõ jalgpallimäng oll'; see asi lõpeb neil dramaatiliselt tuu asi näil häste ei lõpõq; dramaatiliselt lõppenud lugu halvastõ lõpnuq lugu
dramaturg .näütemängo kirotaja, .näütekiräni|k -gu -kku38
drenaaž sala|kraav' -kraavi -.kraavi37
dress dress' dressi .dressi37, spordi|rõivas -.rõiva -rõivast22
dresseerija oppaja - -t3, trii:n'jä - -t3; koerte dresseerija pinitriinjä
dresseerima käsile v .kässi har'otama; kana oli tal nii dresseeritud, et lendas trepist üles õlale kana oll' täl nii kässi har'otõt, et linnas' trepist üles ola pääle
džemm sahvt' sahvti .sahvti37
džemper kamps' kampsi .kampsi37, kamss' kamsi .kamssi37, .tsempri - -t1; ilm pole väga külm, panen õhema džempri selga ilm olõ-iq väega vilu, ma panõ kergembä kampsi sälgä
džentelmen avvu|mii:s' -mehe -mii:st39, herräs|mii:s' -mehe -mii:st39; on alati käitunud nagu džentelmen om kõ:gõ avvumiis' olnuq
džinn 1. kadaja|viin -viina -.viina30; 2. pudõli|vaim -vaimu -.vaimu37
džungel .ts'ungli - -t1
džiip tsiip' tsiibi .tsiipi37, .maastigumassin -a -at4, .maastru - -t14
džäss jats jatsu .jatsu37, tsäss' tsässi .tsässi37
dubleerima topõlda|ma -q -83, katõ.kõrdsõs tegemä, .kõrdama kõrradaq .kõrda77; filmi kii:lt .ümbre .pandma; sa dubleerid mind sa kõrdat minno; film dubleeriti eesti keelde film' panti eesti kiilde ümbre
duell katõ.võitlus -õ -t9; katõvõigõlus -õ -t9; sai duellil haavata sai katõvõitlusõn vika
duett paari(h)n.laulmi|nõ -sõ -st5; katõ|laul -laulu -.laulu37; paar' paari .paari37
dušš duss' dussi .dussi37
dünaamiline jovvuli|nõ -dsõ -st5, huu:gsa - -t3, el|läv -ävä -ävät4, .liikva - -t3; ta on dünaamilise mõtlemisega tä om elävä mõtlõmisõgaq
dünamiit tina|miit' -miidi -.miiti37, tina|ment' -mendi -.menti37
dünamo tinamo - -t3
dünastia valitsõjasu|gu -u -ku26; Egiptuse vaaraode dünastia Egüptüse vaaraodõ sugu; Kriisade dünastia eesti muusikas Kriisa suguselts' eesti muusikan
düsenteeria (verine) kõtutõ|bi -võ -põ25, verepasandus -õ -t9