ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 106 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
bakter pisilä|ne -se -st5; atsidofiilbakter hapnõpiimäpisiläne
balansseerima tasa.kaalu .hoitma v ajama
ballaad muus, kirj laululu|gu -u -ku27
ballett muus bal|lett' -leti -letti37
balti balti; balti keeled balti keeleq
baltisaksa baltis'aksa; baltisaksa keel baltis'aksa kiil'
baltisakslane balti. s'aksla|nõ -sõ -st5, kõnnõk säks säksa .säksa30, s'aks s'aksa . s'aksa30
banaalne pro(o)sta - -t2, .lihtsä - -t3, laba|nõ -dsõ -st7; see on väga banaalne anekdoot taa om väega prosta nali
banaan ba|naan' -naani -.naani37
bande (päti)kamp (-)kamba (-).kampa31, päti|punt' -pundi -.punti37, rüü:vli|kari -kar'a -.karja43, rüü:vli|kamp -kamba -.kampa31, rüü:vli|park' -pargi -.parki37
bandiit rüü:vli - -t1, siss' sissi .sissi37
bankett pido|süü:k' -söögi -süü:ki37
baptist bap|tist' -tisti -.tisti37, nal' .pistlä|ne -se -st5
barakk saras .sarda sarast23, sar|rai -aja -ajat4
baranka parask' -i -it13, paranka - -t1; barankaküpsetaja parask'nik
barbaarne jäle|dü -dü -tüt1, mõtsi|k -gu -kut13
barbar mõtsinemi|ne -se -st5, .mõtsla|nõ -sõ -st5, mõtsali|nõ -sõ -st5, .barba|r' -ri -rit4
barett ba|rett' -reti -retti37
bariton muus bari|ton' -toni -.tonni38
barjäär piird piiru .piirdu36, piir' piiri .piiri37
barokk ba|rokk' -roki -rokki37
barrikaad (h)uulidsatropusk' -i -it13, (h)uulidsapidähüs -e -t9
barter .vaihtus|kaup -kauba -.kaupa30
baseeruma tugõ(hõ)ma tukõq v .toedaq tukõ v tugõhõ88, põh'andu|ma* -daq -84, (minkagiq pääl) .saisma (.)saistaq saisa66; faktidel baseeruv ettekanne faktõ pääl saisva ettekannõq; millel su jutt baseerub? mink perrä sa taad kõ:nõlõt v mille pääle su jutt tugõhõs v põh'andus?; kus väekoondis baseerub? kon sõ:avägi om? v kon sõ:aväe tugikotus om?
bask bask' baski .baski37
bass muus torrõ v jämme helü, bass' bassi .bassi37; bassikeel jämme kiil'; basskitarr bass'kitra
bassein ujola - -t4, tsukõlus* -õ -t9, tsukõlmu* - -t1; ujulas on mitu basseini tsukõlusmajan om mitu tsukõlust; settebassein sagolump'; Peipsi ja Pihkva järve bassein Peipsi ja Pihkva järve vesikund; basseiniga saun tsukõlusõgaq sann
batuut pat'a* - -t2, karõlus* -õ -t9, .trampli* - -t1, .tramp-lin|a* -a -na28; lapsed läksid batuudile latsõq lätsiq karõlusõ pääle
beebi nisa|lats' -latsõ -last39, rinna|lats' -latsõ -last39
beež bees' beesi .beesi37, liiva.karva; kuhu sa lähed selle beeži koerakesega? kohe sa läät taa beesi pinikesegaq?
begoonia .ingli|siib -siiva -.siiba33
beib kõnnõk tibike|ne -se -ist8, tsirgukõ|nõ -sõ -ist8
bensiin .pen|(d)sin' -(d)sini -.(d)sinni38, pen|(d)sin' -i -it4, kõnnõk pents pendsu .pentsu37; kas sa bensiini võtsid? kas sa pendsinni võtiq?
besee mus'okoogikõ|nõ* -sõ -ist8, besee - -d50; beseekook kütsevatukuuk'
betoon tsimmend' -i -it13, pe(t)ton' -i -it13, pett|on' -oni -.onni38
biifsteek küdset .tõpraliha
bikiinid m tsukõlus|.rõivaq -.rõividõ -.rõivit22, m päävä.võtmis|.rõivaq -.rõividõ -.rõivit22, m bi|kiiniq -kiiniq -.kiine37
bilanss rehnudi tasakaal, bilanss' bilansi bi.lanssi37; vajame bilansivõimelist raamatupidajat otsimiq säänest rehnudipidäjät, kiä mõist rehnudi tasakaalu pandaq
binokkel pikk'|silm -silmä -.silmä35
biograafia elolu|gu -u -ku27
bioloogia bíoloogia - -t3
bioloogiline bíoloogili|nõ -dsõ -st5
biosfäär (Maa) elo|kiht'* -kihi -.kihti36
biskviit .písk|viit' -viidi -.viiti37, prääni|k -gu -kut13, prään'k(as) .präänka prään'kast15
blameerima häpü tegemä
blankett plank' plangi .planki37, plank'|papõr' -.paprõ -papõrd22, papõr' .paprõ papõrd22
blaseeruma .tündsü|mä -däq -80, .tüntsü|mä -däq -80, tülgäh(t)ü|mä -däq -84, .tülpü|mä -däq -80
blogi pääväkirotus -õ -t9
blokaad (.ümbre).piirdmi|ne -se -st5, .ümbre|.haardmi|nõ -sõ -st5, kinniqpidämi|ne -se -st5
blokeerima .ümbre .piirdmä v .haardma, kinniq pidämä
blokeeruma .nühkä vidämä
blokk kinniqpidämi|ne -se -st5, pidähüs -e -t9; ütisüs -e -t9; riikide sõjalised blokid riike syalidsõq ütisüseq
blond linalak|k -a -ka37, .valgõpää - -d50, lina|hius -.hiu(s)sõ -hiust11
blondeerima pleegü|tämä -täq -dä82, pala|(ha)ma -laq v -adaq -la v -aha88; blondeeris end ära tekk' v pleegüt' umaq hiusõq valgõs
blondiin lina|liht' -lihi -.lihti36, helle - -t14, .valgõpää - -d50
bluff hauss' hausi .haussi37
boheemlane .murrõldaq hing', hold'o - -t2; boheemlike eluviisidega ilma murrõldaq
boikoteerima .nimme minemäldäq v tegemäldäq .jätmä, .põlgõlõma* põlõldaq .põlgõlõ85, boiko|tii:r'mä -tii:riq -teeri63; boikoteeriti valimisi jäeti valimiisile nimme minemäldäq
boikott bóikot|t' -i -ti37
bolševik inämblä|ne -se -st5
boniteet mõts .häädüs -e -t9; boniteediklass häädüsklass'
booraks keem pur|a -a -ra26
borš borss' borsi .borssi37, peedi|ruu:g -ruvva -ruu:ga32
boss ülemb -ä -ät13, esänd -ä -ät13, herr herrä .herrä35, .perre|mii:s' -mehe -mii:st39
botaanika kasvotii:dü|s -(se) -(s)t10, botaani|ga -ga -kat3
botaanikaaed kasv|aid -aia -.aida33, botaaniga|aid -aia -.aida33
bravuuritsema tsäristä|mä -q -83
bravuurne tsärre - -t14, väke täüs
bretoon bre|tuu:n' -tooni -tuu:ni37
bridž brits' britsi .britsi37
brigaad bri|gaat' -gaadi -.gaati37
brigadir brika|tiir' -tiiri -.tiiri37
brikett priget|t' -i -ti37, prike|t' -di -tit13
briljant bril|jant' -jandi -.janti37, timman|t' -di -tit13
briljantne suurõperäli|ne -dse -st5, .väega v ilm.kistumaldaq hää; õpilasel on briljantsed teadmised koolilatsõl ommaq väega hääq tiidmiseq; briljantne keeleoskus ilmkistumaldaq hää keelemõistminõ
britt brit|t' -i -ti37
broderii .välläummõlus -õ -t9
broneerima kinniq .pandma; broneerime lennupileti panõmiq linnupiledi kinniq
bronhiit tävvütoropalani|k -gu -kku38
brošüür raamadukõ|nõ v raamadugõ|nõ -sõ -ist8, vihukõ|nõ -sõ -ist8, (h)ehvt' (h)ehvti
.(h)ehvti37; võru keelt tutvustav brošüür vihukõnõ võro keele kotsilõ
brutaalne .jõhkra - -t3, .hirmsa - -t3, jõhiku|nõ -dsõ -st5, huu:l'maldaq; käitus brutaalselt oll' jõhkra; brutaalne veretöö hirmsa veretüü
bruto bruto - -t2
brünett tummõ v musta .päägaq, tuglas .tukla tuglast22, (naasõ kotsilõ) mustakõ|nõ -sõ -ist8; kes see brünett sul oli? kiä tuu mustakõnõ sul oll'?
budism bu|dísm' -d í smi -.d í smi37, buda usk; budausuline, budist budausolinõ, budist', budalanõ
bukett pukõ|t' -di -tit13
buldooser buldoosõ|r' -ri -rit4, sahk saha .sahka33, ter|ä -ä -rä24; lükkasin buldooseriga tee lahti touksi sahagaq tii vallalõ
bulgaarlane bul.gaarla|nõ -sõ -st5
buss buss' bussi .bussi37; bussipeatus bussipiätüs
buum mine|k' -gi -kit13, .hullus -õ -t9, huu:|g - -gu36; kukeseenebuum kikkaseenehullus; ostubuum ostmishullus; beebibuum latsõsaamislainõq; emapalk vallandas beebibuumi imäpalgast tull' latsõsaamislainõq; laenubuum lainuvõtmislainõq
böfstrooganov m .tõpralihapalakõsõq tomadisoostigaq
börs maj väärt.paprõ|turg -turu -.turgu36, börss' börsi .börssi37
büdžett etterehkendüs* -e -t9
bülletään teedäq.andmi|nõ -sõ -st5
bürokraat .paprõ.võimla|nõ* -sõ -st5, .paprõvõimu|mii:s'* -mehe -mii:st39, büro|kraat' -kraadi -.kraati37
bürokraatia .paprõ|võim* -võimu -.võimu37, bürokraatia - -t3
bürokraatlik .paprõvõimu-
büroo .kontor' -i -it4, .kon|tor' -tori -.torri38; .kun|tur' -turi -.turri38
büst rinnaku|jo -jo -jjo v -io26