ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 268 sõnaartiklit ja 731 sõnna
uba uba ua upa27 oas kasvas ka maltsa ua sisen kasvi ka maltsa; vihma kallab nagu oavarrest (vihma) satas nigu uavarrõst alla; aeduba türgü uba;
uberik = ubrik ubõri|k -gu -kku38, ubõ|rits -ritsa -.ritsa37, pugõri|k -gu -kku38, tśubari|k -gu -kku38, pogri|ts -dsa -tsat13 mu tuba oli väike uberik ühe kingsepa juures mu tarõ olľ väiku pugõrik üte kängsepä man; Liisu uberik on päris lumme mattunud Liiso tśubarik om peris lummõ ärq uppunuq;
ude höüd hövvü .höüdü36, heüd hevvü .heüdü36, hü|dü -dü -tü26, pu|dsu -dsu -tsu26, pu|tsai -dsaja -dsajat4, udsu udsu utsu26 rinnalapse peas on juuste asemel valkjad udemed rõ̭nnalatsõ pään om hiustõ asõmõl valsjas hüdü; udemes lõug hüdüne lõug; võilille udemed võiuninni pudsu; udekarv udsukarv; kuldne ude naise säärtel kullanõ udsu naasõ siiri pääl; udemeid ajama udsutama; udemeid täis udsunõ; udemeke hüdükene;
udejas hü|tül -dülä -dülät4 udejad juuksed hüdüläq hiussõq;
udmurdi: udmurdi keel udmurdi kiiľ;
udmurt ud|murť -murdi -.murti37
udu udsu udsu utsu26, undsõq .undsõ undsõt18, undsõh .undsõ undsõht20, (aknõ- v prilliklaasi pääl) hi|gi -i -ki27 heinamaa kohal heljub udu udsu hõľos hainamaa kotsil; udu langes maha undsõq tulľ maaha; soost tõuseb udu undsõq tulõ suu päält üles v nõsõs suu päält; nii tihe udu oli, et oma kätt ka ei näinud nii paks undsõq olľ, et umma kätt ka näe es; mets on hallis udus mõts om hahan undsõn; udus on nähtavus halb undsõgaq näe-iq häste; uttu mähkunud mäetipud undsõhe mähidüq mäehaŕaq; udu peidus saared undsõhe käkkünüq saarõq; mäletan nagu läbi udu mälehtä unõ iist; tõmba uttu! kaoq minemä! v pakõq mant!; aegade uttu kadunud aohämärikku kaonuq; udu(juttu) ajama haussi ajama, hauśma; udujoom undsõjuum; udukogu udsukogo;
udune .undsõ|nõ -(dsõ) -st7, udsu|nõ -dsõ -st7, (aknõ- v prilliklaasi kotsilõ) .hii|ne -dse -st7, higi|ne -dse -st7, hikkõ(h)n udused ilmad undsõ(dsõ)q ilmaq; silmapiir on udune taivaviiŕ om undsõn; õhtu oli sompus ja udune õdak olľ sundõn ja udsunõ; aken tõmbus uduseks akõń tõ̭mmaś hikkõ; silme ees läheb uduseks udsu tulõ silmi ette; udused fotod udsudsõq pääväpildiq; udused mälestused segädseq v hämäräq mälehtüseq;
uduselt hämärähe , hämäräle , segätsehe , segätsele rääkis asjast uduselt kõ̭nõľ aśast segätsehe; meenus uduselt tulľ niguq läbi udsu miilde;
udusulg pu|tsai -dsaja -dsajat4, udsu|sulǵ -sulõ -.sulgõ34 udusulis linnupojad pudsajin v udsusulin tsirgupojaq; kerge kui udusulg kerge niguq putsai; patja kloppides ajad padja küljest udusulgi üles patja kloppin ajat padja külest utsu üles;
udutama undsõ|tama -taq -da82, udsu|tama -taq -da82 udutab vihma undsõtas v aja undsõt; väljas udutab, midagi pole näha välän undsõtas v um undsõq, näe-iq midägiq; udutavad aknaklaasid hiidseq aknõklaasiq;
uduvihm udsu|vihm -vihma -.vihma30, undsõq .undsõ undsõt18, undsõh .undsõ undsõht20 uduvihma sadama, udutama undsõt ajama v undsõtama v udsutama;
ufo ti̬i̬dmäldäq v .tundmaldaq .lindaja asi , tiila* - -t2
ugrilane ugrila|nõ -sõ -st5
uh(h) hu(h)h uhh, kui külm! huhh, ku külm!;
uhama viro|tama -taq -da82 Haapsalu poole uhama Haapsalu poolõ virotama; 1. kq ka uhtma
uhhaa uhhaa - -d50, uhka - -t2, kala|li̬i̬ḿ -leeme -li̬i̬mi37, kalasup|ṕ -i -pi37
uhiuus vagi.vahtsõ|nõ - -t6, vägivahtsõ|nõ - -t6, vahi.vahtsõ|nõ - -t6, veri.vahtsõ|nõ - -t6
uhkama (üles v .vällä) .lahvama lahvadaq .lahva77, .lahksama lahastaq .lahksa76, .kirgämä kirädäq .kirgä77 allikas uhkab vett lättest lahvas vett üles; higi uhkas ihule higi lahvaś üle iho; aknast uhkas jahedat õhku aknõst lahksaś jahhet luhti; maapinnast uhkab külmust maa hengäs külmä vällä; isandast uhkas võimu esändä olõkist kiräś võimu vällä;
uhke .uhkõ - -t3, torrõ - -t14, kin|ä -ä -nä24, kõrḱ kõrgi .kõrki37, .ausa - -t3 uhke ja alistumatu rahvas uhkõ ja allahiitmäldäq rahvas; uhke oma tütre üle uhkõ uma tütre pääle; ära ole alati nii uhke ja suureline! olgu-iq alasi nii uhkõ ja suurõlinõ!; üks kleit uhkem kui teine ütś kleiť tõsõst uhkõmb; uhke loss torrõ losś; tõllas istub uhke mees, kuldkübar peas tõllan istus torrõ miiś, kuldküpäŕ pään; külm ja uhke iludus külm ja kõrḱ kaunitaŕ; uhke ilme kõrḱ ńago; on uhkeks läinud om uhkõs v torrõs lännüq; vaata, kui uhke see inimene on! kaeq, ku korgõ kaemisõgaq taa inemine om!; väga uhked riided väega ausaq rõivaq;
uhkeldama uhkõnda|ma -q -83, ilo|tama -taq -da82, mitmit kõrdo uhkõndõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, .uhkõlõma uhkõldaq .uhkõlõ85, ilotõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, (rõividõgaq) .höühkelemä höüheldäq .höühkele85 ema uhkeldas oma targa lapsega imä uhkõnď uma targa latsõgaq; aias uhkeldavad roosipõõsad aian uhkõndasõq roosipuhmuq; uhkeldab küla vahel uue autoga ilotõlõs külä vaihõl vahtsõ massinagaq; mis sa ilmaasjata uhkeldad! miä saq ilmaaśandaq uhkut ajat!; uhkeldas kallis ülikonnas höühkeli kalli ülikunnagaq;
uhkelt .uhkõhe , .uhkõlõ , torõhõhe , torõhõlõ , .uhkuisi astub uhkelt ja püstipäi astus uhkõhe ja pää pistü; Elmar paneb end ikka uhkelt riidesse, kui Liidi poole läheb Elmar pand hindä õ̭ks uhkõlõ rõivilõ, ku Liidi poolõ lätt; kõndis uhkelt kõigist mööda kõ̭ndõ torõhõhe kõ̭igist müüdä; vastas uhkelt: ei! üteľ uhkuisi vasta: ei!;
uhkus .uhkus -õ -t9, torõhus -õ -t9 ta on nii uhkust täis tä om nii uhkust täüs; aetakse uhkust taga, ostetakse kallist mööblit aias torõhust takan, ostõtas kallist müüblit; järv oli Saareküla uhkuseks jär olľ Saarõkülä ilo;
uhkustama uhkõnda|ma -q -83, kõrgista|ma -q -83, mitmit kõrdo uhkõndõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, .uhkõlõma uhkõldaq .uhkõlõ85, kõrgiskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, kõrgistõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, .kõrkõlõma kõrgõldaq .kõrkõlõ85 ta ei uhkustanud oma teadmistega tä uhkõnda-as ummi tiidmiisigaq; pole mul millegagi uhkustada olõ-iq mul minkaq kõrgistõllaq;
uhmer .huhmri - -t1, huhmõŕ .huhmrõ huhmõrd22 uhmris peenestatud pähklid huhmrin piinüs tettüq pähḱnäq; uhmris tehtud kruubid surbteräq;
uhmrinui tambi|nui -nuia -.nuia31, tambi|ts -dsa -tsat13, surbi|nui -nuia -.nuia31, surbipuu - -d50, tambipuu - -d50, .pombri - -t3, .pekli - -t1
uhtma .(h)uhtma .(h)uhtaq (h)uha63, (kergehe) .(h)uhtsama (h)uhastaq .(h)uhtsa76, kõrras lopahta|ma -q -83, lopahu|tma -taq -da62 uhtis jõe ääres vaipa huhtõ jõ̭õ̭ veeren põrmandurõivast; vesi uhab järve kallast vesi uht järve perve; meri uhtis uppunu kaldale meri huhtõ uppunu vällä; laine uhas üle paadi ääre lainõq lopahť üle venne veere; poiss saab isa käest uhta poisś saa esä käest uhtaq v mäntli;
ui piiri|ts -dsä -tsät13
ui(h) vai , või(q) , võe(h) ui-ui! võe-võekõnõ! v või-võiakõnõ!;
uim (uima) hoim hoima .hoima31, hoimus -(s)õ -t11 uimas hoimussillaq, hoimussin; noored on armastuse uimas noorõq ommaq suurõst armust hoimussillaq; viinauimas mees kükitab teepervel tśommin miiś kükütas tiiperve pääl; teda valdas õnneuim tä jäi õ̭nnõst purjo;
uim (uime) horm horma .horma30, hormus -(s)õ -t11, hurm hurma .hurma30, hurmus -(s)õ -t11, hoimus -(s)õ -t11 ahvenal on teravad uimed ahunal ommaq teräväq hormussõq; kala ujub uimede abil kala oius hurmõga;
uimane hoima|nõ -dsõ -st7, hoima|du -du -tut1, hoimussillaq , hoimussi(h)n , .oigõ - -t3, .oigu - -t1, jovvõ|du -du -tut1 päike teeb uimaseks päiv tege hoimatsõs; uimaseks jääma hoimussihe v hoimussile jäämä; ta on kukkumisest veel uimane tä om sadamisõst viil hoimussin; valvur löödi uimaseks vahť lüüdi hoimatsõs; meie klassi poistest oli Märt kõige uimasem miiq klassi poissõ hulgan olľ Märt kõ̭gõ oigõmb; see on uimane põrsas, laseb ennast sülle võtta seo om oigõ põrss, lask hindä üskä võttaq;
uimastama hoimatsõs tegemä v lü̬ü̬ suurtes valudes vaevlev haige uimastati ravimitega suurõn valun haigõ tetti ruuhtõgaq hoimatsõs; vastane uimastati täpse löögiga vastalinõ lüüdi täpsä välgigaq hoimatsõs; sookailude lõhn uimastab tśahknidõ hõ̭ng tege hoimatsõs v pand purjo; kirg uimastas tema meeli himo nakaś tälle mudsu mano;
uimasti hoima|ru̬u̬h* -roho -ru̬u̬ht39, narkooti|k -gu -kut13, hoimasť* -i -it13, hoimastaja - -t3
uimasus hoimahus -õ -t9, hoim hoima .hoima31 palavik tekitab peavalu ja uimasust palavigust tulõ päähalu ja hoimahus; värskes õhus vabanes ta uimasusest värskin õhun sai tä hoimast vallalõ;
uimerdama: ei viitsi tööd teha, ainult uimerdab ei viisiq tüüd tetäq, muguq makas man v vinnüs ja vinnüs õ̭nnõ;;
uimerdis hu|ńa -ńa -nńa26, huńe|ṕ -bi -pit13, hu|ńo -ńo -nńo26, hün|ä -ä -nä24 kukkus uimerdisest mehe otsa trehvü huńalõ mehele;
uinak uinah(t)us -õ -t9, uinang -u -ut13, uina|k -gu -kut13, magah(t)us -õ -t9, kurvah(t)us† -õ -t9 pärastlõunane uinak päältlõunõnõ uinahus v magaminõ; põgus uinak rongis kerge uinahus rongi pääl; kui oled väsinud, tee üks uinak! lasõq ütś kurvahus, ku väsünüq olõt!; teen pooletunnise uinaku ma lasõ poolõs tunnis silmä kinniq;
uinuma .uinu|ma -daq -80, magalõ  v  maga(ha)ma .jäämä , uinussi(l)lõ .jäämä , uinah(t)u|ma -daq -84 uinu, uinu, rumaluke! uinuq, uinuq, ullikõnõ!; haige püüab uinuda haigõ pruuḿ magama jäiäq; järv uinus kuuvalgel jär magasi kuuvalgõn; uinunud vulkaan uinussil tulõmägi;
uinutama uinu|tama -taq -da82, maga(ha)ma .pandma , suigu|tama -taq -da82, unista|ma† -q -83 uinutasin lapse magama uinudi latsõ magama; rahva tähelepanu uinutatakse lubadustega rahvas petetäs lubamiisigaq ärq; kella tiksumine uinutas kellä tikśnä tekḱ unitsõs v ai unõ pääle;
uinuti unõ|ru̬u̬h -roho -ru̬u̬ht39, uinu|ť -di -tit13
uisapäisa huisapäisä , (h)uisapäisi , .(h)uisku , ülejala , üle(suu)pääkaala , .mõtlõma(l)daq , ulli .päägaq , .huupi see töö on tehtud uisapäisa seo tüü om tett huisapäisä; ta ei tee midagi uisapäisa, enne mõtleb kõik läbi tä ei tiiq midägiq ülejala v ülepääkaala, inne rehkendäs kõ̭iḱ vällä; kuhu sa uisapäisa tormad? kos sa joosõt (uma) ulli päägaq?; ära uisapäisa otsusta! otsustagu-iq huupi!;
uisk visś|raud -ravva -.rauda33, trits tritsu .tritsu37, huisk huisu .huisku36, seto kiiľ kańo|k -ga -kat13 vanasti tehti uisud vikatiseljast vanast tettiq visśravvaq vikahtisäläst; uisusaabas tritsusaabas; uisusamm siuhkasamm;
uisutaja .visselejä - -t3, tritsutaja - -t3
uisutama .visselemä visseldäq .vissele85, vissi|tämä -täq -dä82, tritsu|tama -taq -da82, .huiskõlõma huisõldaq .huiskõlõ85, livvuskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86
uisutamine livvuskõ(l)lõmi|nõ -sõ -st5, tritsutami|nõ -sõ -st5, .huiskõlõmi|nõ -sõ -st5, .visselemi|ne -se -st5 iluuisutamise meistrivõistlused vikuŕvisselemise meistrevõistlusõq; kiiruisutamine virkavisselemine, kipõlivvuskõlõminõ; iluuisutamine vikuŕvisselemine, vikuŕlivvuskõlõminõ;
uitama = uitma .hulḱma .hulkiq hulgi63, .roitma .roitaq roida61, .ronḱma .ronkiq rongi63, .kõ̭nďma .kõ̭ndiq kõ̭nni63 poisid uitavad niisama linna peal poisiq hulḱvaq niisama liina pääl; päeval uitas ta metsas päivä roiť tä mõtsa pite; siinkandis uitab karu ringi siinkandin liigus kahr; mõtted uitavad oma rada mõttõq kääväq ummamuudu;
uitmõte hajomõt|õq -tõ -õt18
uje häbendelejä - -t3, häbelä|ne -dse -st5, häüläs .häülä häüläst22, .häüligä|ne -dse -st5, häbeli|k -gu -kku38, .häüli|k -gu -kku38 uje pilk häüläs kaeminõ; uje tütarlaps häbelik tütrik; ta muutus seltskonnas ujedaks tä lätś rahva iin häüligädses;
ujuja ujoja - -t3, ojoja - -t3, .oidja - -t3
ujuk ujo|ḱ -gi -kit13, lõst lõsta .lõsta31 veepaagi ujuk viipaagi ujok; ujukid hoiavad võrku vee peal lõstaq hoitvaq võrku vii pääl; õngekork
ujula tsukõlus|maja -maja -majja v -maia28, ujola - -t4, ojola - -t4
ujulest (eläjil) oiu|nahk -naha -.nahka33, lehť lehe .lehte34 ujulestadega jalad lapardiq;
ujuma ujoma uioq v ujjoq ujo70, ojoma oioq v ojjoq ojo70, .oidma .oiduq oiu64, .oiduma .oidudaq oiu79 ujusime üle järve mi uio üle järve; poisid ujuvad üle jõe tśuraq oidvaq üle jõ̭õ̭; koera ujuma pinni ujoma; ujuvad saared oidsaarõq; ujuv suvila viipäälne suvõmaja; vett on nii palju, et õu lausa ujub vett om nii palľo, et moro õkva lainõtas; taevas ujusid pilved taivan oiduq pilveq; kust sina välja ujusid? kost saq vällä kargsit?;
ujumine ujomi|nõ -sõ -st5, ojomi|nõ -sõ -st5 rinnuliujumine rinnoldõujominõ; rinnuliujumine kõnnõk kunnaujominõ; ujus 200 m rinnuli uio 200 m kunna muudu;
ujumiskoht ojomiskotus -(s)õ -t11, tsukõlus -õ -t9 jõekäärus on hea ujumiskoht jõ̭õ̭vangun om hää ojomiskotus;
ujumisstiil ujomis|mu̬u̬d -moodu -mu̬u̬du37
ujupõis (kalal) t(r)ilľ t(r)illi .t(r)illi37
ujur eläjät .oidru* - -t1
ujutama ujo|tama -taq -da82, ojo|tama -taq -da82 läheme hobust ujutama mi lää hobõst ojotama; üle ujutama uputama; suurvesi ujutas heinamaa üle suuŕvesi upuť hainamaa ärq; kogu madalik on üle ujutatud kõ̭iḱ mataľmaa om upungin  v ujovallaq v kõ̭iḱ mataľmaa upuskõllõs; lugejad ujutavad meid kirjadega üle lugõjaq uputasõq meid kirjo ala;
ukerdama ukõrda|ma -q -83, mukõrda|ma† -q -83, mitmit kõrdo ukõrdõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 ukerdan mööda libedat tänavat ukõrda nilbõt huulitsat pite; keegi ukerdas maanteekraavis kiäkiq ukõrď suurõtiikraavin; vaatasin, et üks väikene ukerdaja paistab, tuli lähemale – oma laps oli kai, et ütś väikene mukõrus paistus, tulľ lähkümbähe – uma latś olľ;
ukraina: ukraina keel ukraina kiiľ;
ukrainlane .uk.rainla|nõ -sõ -st5, hohoľ -i -it4
uks usś ussõ ust39, (katõ poolõgaq) m .värt|eq -ide -it18, .vähr|äq -ide -it18, .värr|äq -ide -it18, .värj|äq -ide -it18 uks avaneb väljapoole usś käü välläpoolõ; teine uks viis aeda tõ̭nõ usś lätś aida; perenaine vahib uksel pernaanõ vahis ussõ pääl; vaatas üle ukse kai üle ussõ v läve; uksest sisse, välja minema ussõst v lävest sisse, vällä minemä; tule eesuksest, eesuks on lahti! tulõq iistussõst, edeusś om vallalõ!; vanatüdruk näitas kosilasele ust vanatütrik ai kosilasõ ussõst vällä; õnnetused tulevad uksest ja aknast hädäq tulõvaq ussist ja aknist v lävest ja pajast;
ukseava ussõ|mulk -mulgu -.mulku37, läv|i -e -ve24 madal ukseava sundis kummardama mataľ ussõmulk panď kumardama; suits läheb ukseavast välja suits lätt lävest vällä;
uksehing ussõ|hinǵ -hinge -.hinge35, (puust) sa|kaŕ -gara -garat4
uksehoidja ussõ.hoitja - -t3, ussõ|vahť -vahi -.vahti36
ukselink ussõ|linḱ -lingi -.linki37, ussõ|lenḱ -lengi -.lenki37
ula: on kusagil ula peal aelõs koskil v om koskil uľa pääl;
ulaelu (.ümbre).aelõmi|nõ -sõ -st5 lubas ulaelu maha jätta lubasi ümbreaelõmisõ maaha jättä; mis töö seal kontoris ka on, puha logelemine ja ulaelu! mis tüü sääl kontorin õ̭ks om, paľas logõlõminõ ja videlemine!;
ulakas koir koira .koira37, krantś krandsi .krantsi37, kelḿ kelmi .kelmi37, ula|k -gu -kut13 ulakad lapsed koiraq latsõq; sa oled väga ulakas poiss sa olõt väega koir v kelḿ poisś;
ulakus .koirus -õ -t10, .krantśus -õ -t10, .koirustük|k -ü -kü37, koirasti|k -gu -kku38, tük|k -ü -kü37 on mingi ulakusega hakkama saanud om mändsegiq tükü tennüq;
ulatama 1. (kätte) .andma (.)andaq anna66, küünü|tämä -täq -dä82, .ängämä ängädäq .ängä77, .pakma pakkuq paku64 ulatab käe küünütäs v and käe v pakk kätt; karjapoiss ulatas hundile noaga leiba kaŕapoisś küünüť soele väidsegaq leibä; ulata mulle kitarr, ma mängin ühe loo! ängäq mullõ kitrat, ma mängi üte luu!; ulata kooki laua teise otsa! pakuq kuuki lavva tõ̭istõ otsa!; ulatasin lilled ja kingituse anni kätte lilliq ja kingitüse; 2. kq ka ulatuma
ulatuma .küündümä .küündüdäq küünü79, .haarduma .haardudaq haaru79 kleit ulatub maani kleiť küünüs maaniq; jõulukuuse latv ulatus laeni joulukuusõ ladõv küündü v puttõ lakkõ; käsi ei ulatunud õunani upin es küünüq kätte; laulja kuulsus ulatus üle maailma laulja kuulsus küündü üle maailma; traditsioon ulatub kristluse-eelsesse aega kommõq küünüs v lätt tagasi aigo inne ristiusko; sa ehk ulatud paremini sinna juurde sa vaest haarut innembi sinnäq mano; nii kaugele kui silm ulatub, laiub preeria nii kavvõlõ ku silm küünüs, om nätäq lakõmaa; kas nüüd ulatub? kas noq küünähüt?; see jutt on minugi kõrvu ulatunud seo jutt om mullõgiq kõrva putnuq;
ulatus .suurus -õ -t9, .küündümi|ne -se -st5 kahjustuse ulatus kaḣo suurus; globaalse ulatusega probleem üleilmahädä; mu hääleulatus on kolm oktaavi mu helü võtt kolm oktavit; kogu tee ulatuses terve tii pikkusõn; kogu Euroopa ulatuses üle terve Euruupa; ebaseaduslik äri on võtnud suure ulatuse säädüsvastalinõ äri om suurõs v lajas lännüq; vastuhakk omandab üha laiema ulatuse vastanakkaminõ lätt kõrrast laembas; täita nõu veega kolmveerandi ulatuses täütäq annoḿ viigaq kolmveerändiniq; ülesvõtteid on kuue tunni ulatuses ülesvõttit om kuvvõ tunni jago; põder oli püssi laskeulatuses põdõr olľ püssägaq laskõq; tiibade siruulatus siibo lakjus;
ulatuslik lajali|nõ -dsõ -st5, la|ǵa -ja -ḱa29, suuŕ suurõ suurt40 ulatuslik metsapõleng lajalinõ mõtsapalang; ulatuslikul territooriumil laja v suurõ maa pääl; ulatuslikud muudatused suurõq muutmisõq; ulatuslik loomeperiood pikḱ luumisaig;
ulguma .undama unnadaq .unda77, .(h)ulgma .(h)ulguq (h)ulu64 soos uluvad hundid soeq undasõq suu pääl; kostis tuule ulgumist olľ kuuldaq tuulõ undamist; lapsuke ulgus nutta latsõkõnõ vauǵ; kukub haledasti ulguma pand halõhõhe jõrvama;
ulgumine .undami|nõ -sõ -st5, .ulgmi|nõ -sõ -st5, kõrras unnah(t)us -õ -t9
uljas .julgõ - -t3, .uhkõ - -t3, ku.raasi täüs , vahva - t2 uljas mereretk julgõ merereiś; uljas kihutaja sõitis vastu posti julgõ kupataja sõiť vasta tulpa; uljas ohvitser uhkõ ohvitsiiŕ; uljas sõjaväelaul uhkõ sõ̭alaul; ulja olekuga tüdruk julgõ olõkigaq tütrik; uljas rüht kikstu saisang; astub uljal sammul lätt lüüpsä sammugaq;
uljus .julgus -õ -t9, .uhkus -õ -t9, ku|raaś -raasi -.raasi37 nooruse uljus noorõiä julgus; uljust täis kuraasi täüs;
ulme ettekujotus -õ -t9, ulmõq .ulmõ ulmõt18, hõ|ľo* -ľo -lľo26 ulmefilm hõľok(as), ulmõfilḿ;
ultimaatum perämäne .nõudminõ , ähvärdüsegaq .nõudminõ , ähvärdüs|käsk -käsü -.käskü37, kuri|käsk -käsü -.käskü37, ulti.maatum -i -it4
ultimatiivne ähvärdäjä - -t3
ultra- .väega- ultraparempoolsed ja -vasakpoolsed viiŕmidseq hüä- ja kurapoolidsõq;
ultraheli .ultrahel|ü -ü -lü26
ultramariin mõsusine - -t2
ultraviolett pümmelilla* - -t2
ulu: ulu alla vaŕo ala;;
ulualune 1. pää|vari -vaŕo -.varjo44, vaŕoalo|nõ -dsõ -st7, lõkualo|nõ -dsõ -st7 kuusk pakkus teelisele ulualust kuuś anď tiikäüjäle päävarjo; põhu jaoks teeme mingi ulualuse põhu jaos teemiq mändseginaq vaŕoalodsõ; 2. lõkualo|nõ -dsõ -st7, lokualo|nõ -dsõ -st7, kaarialo|nõ -dsõ -st7, .kaartõalo|nõ -dsõ -st7 rehielamu ulualune rehetarõ lõkualonõ v lokualonõ v kaartõalonõ;
uluk mõts(a)el|läi -äjä -äjät4
ulukikahjustus eläjide tett kaih
umbe .umbõ , .umbõhe , .umbõlõ , kinniq torud läksid umbe toroq lätsiq umbõ; teed on umbe tuisanud tii ommaq umbõhe v kinniq tuisanuq; umbe kasvav jõesäng ett; tiik oli umbe kasvanud lumṕ olľ umbõlõ kasunuq; sõrm läks umbe sõrḿ lätś umbõhe;
umbes II ringi(h)n , .ümbre , nii , arvadaq , pia , vaśt , inämb-vähämb , silmnätäq , .umbõs umbes kümme tuhat meest kümne tuhandõ mehe ringin v ümbre; umbes kümme meetrit nii kümme miitret; umbes minuvanune arvadaq minovannu; umbes ühepikkused pia v silmnätäq ütepikku; läks umbes sinnapoole lätś inämb-vähämb sinnäqpoolõ; umbes viis aastat tagasi mõ̭ni viiś aastakka tagasi; täpselt ei tea, aga umbes arvan täpselt ei tiiäq, agaq sinnäqpoolõ arva; ära vasta nii umbes! vastaku-iq nii huupi!; millest ta umbes rääkis? minkast tä umbõs kõ̭nõľ?;
umbes I I .umbõ(h)n tee on jalgratastest umbes tii om jalgrattist umbõn; umbes kraanikauss umbõn kraanikausś;
umbisikuline: umbisikuline tegumood eränäütämäldäq tegomuud*;
umbkeelne umbkeeli|ne -dse -st7, umbki̬i̬ľ|ne -se -set6 Võru linnas leidub ka umbkeelseid eestlasi Võro liinast lövvät ka umbkeelitsit eestläisi v umbeestläisi;
umbluu umbluu - -d50 umbluud ajama haussi v hapanut ajama, vaśma, ullitama;
umbmäärane segämä|ne -dse -st5, segä|ne -dse -st7, .undsõ|nõ -(dsõ) -st7, .määrämäldäq ajas umbmäärast juttu ai ümbrenuka juttu; umbmäärased asesõnad kiiľ määrämäldäq asõsõ̭naq;
umbne ummi|nõ -dsõ -st7, .umbõ|nõ -dsõ -st7, ummussi(h)n , .lämbünü|q - -t1, läpäh(t)ünü|q - -t1 täis bussis hakkab umbne täüs bussin lätt olõminõ ummitsõs v täüs busś jääs ummussihe; tuulutamata toa umbne õhk tuulutamaldaq tarõ lämbünüq v läpähünüq luhť; umbne okupatsiooniaeg umbõnõ okupatsiooniaig;
umbrohi hain haina .haina37, kaḣo|hain* -haina -.haina37, ask|hain* -haina -.haina30 umbrohtu kitkuma haina kitskma, kakma; umbrohtu kasvama hainatama, haina kasuma; kitkutud umbrohi m kitskmõq, kidsõlmaq; umbrohtude määraja kaḣohaino ärqtundja;
umbrohtuma haina|tama -taq -da82, haino|tama -taq -da82, .haina kasuma
umbrohutõrje askhaina .häötämine , kaḣohaina .häötämine
umbropsu .huupi , hüppä , .umbõhe , .mõtlõmaldaq , pümehüisi , tüminä .päähä , ťomna pääle
umbselt .umbõhe , .umbõlõ , .umbõ , müldüssi(h)n tee lõppes umbselt tii lõppi umbõ; ei tohi umbselt sulgeda ei võiq umbõhe kinniq pandaq; kartuleid ei tohi umbselt säilitada kardohkit ei tohiq müldüssin hoitaq;
umbsõlm umb|sõlḿ -sõlmõ -.sõlmõ35, hata|sõlḿ -sõlmõ -.sõlmõ35, plunḱ|sõlḿ -sõlmõ -.sõlmõ35 sidus koti umbsõlme köüť koti umbsõlmõ;
umbtänav umbti̬i̬ - -d51, pümme ots , umb|ots -otsa -.otsa31
umbusaldama mitte .uskma , .kahtlasõs pidämä alguses nad umbusaldasid teda nääq es usuq timmä edeotsa; ma umbusaldan selliseid jutte ma ei tahaq sääntsit juttõ uskuq; kõiki võõraid umbusaldatakse kõ̭iki võ̭õ̭rit peetäs kahtlaisis;
umbusaldus: ministrile avaldati umbusaldust ministrile näüdäti üles umbusko v uskmatust;
umbusk umb|usk -uso -.usko36, .kahtlus -õ -t9 umbusk võõramaalaste suhtes umbusk võ̭õ̭ramaalaisi vasta; äärmine umbusk kõige uue vastu perädü kahtlus kõ̭gõ vahtsõ kotsilõ; umbusku hajutama kahtluisi kaotama;
umbusklik (veidüq) .uskmaldaq - -t3, .kahtlõja veidi umbusklikul häälel veidüq uskmaldaq helügaq; umbusklik ilme kahtlõja nägo;
umbusklikult .kahtlusõgaq silmitseb mind umbusklikult kaes minno võõrildõ;
ummik ummi|k -gu -kut13, pidähüs* -e -t9, ummistus -õ -t9, umb|ots -otsa -.otsa31 läbirääkimised pääsesid ummikust välja läbikõ̭nõlõmisõq pässiq pidähüsest vällä; kõik maa-alused käigud lõppesid ummikuga kõ̭iḱ maa-alodsõq käügiq lõppiq umbotsa; eluga ummikusse jõudnud elogaq umbotsa joudnuq; ummikusse jooksma unikuhe juuskma; väravas tekib inimestest ummik värehti iin korjusõq inemiseq troppi; küsimustega ummikusse ajama küsümiisigaq ahtalõ ajama; liiklusummik liikmisummik v tropṕ;
ummisjalu suurõ joosugaq , joostõ(h)n , (.)kaemaldaq tormas ummisjalu bussi peale juusḱ kaemaldaq bussi pääle;
ummistama ummista|ma -q -83, .umbõ(he) ajama , täüs ajama rämps on torustiku ummistanud ask om toroq ärq ummistanuq; tuisk ummistab kõik teed tuisk aja kõ̭iḱ tiiq umbõ;
ummistuma ummistu|ma -daq -84, .mülkü|mä -däq -80, .umbõ(he) minemä , täüs minemä karburaator ummistub ühtelugu karburaatri ummistas ütteluku ärq; ummistunud tiik mülkünüq lumṕ; tolmust ummistunud nina tolmu täüs nõ̭na;
ummistus ummistumi|nõ -sõ -st5, pidähüs* -e -t9, ummistus -õ -t9 radiaatori ummistus radika ummistuminõ; veresoonte ummistus veresuuni ummistuminõ; ummistus on teises torus pidähüs om tõsõ toro seen;
ummuksis 1. ummussi(h)n , ummussil(laq) , ummussõ(h)n , mülgüssi(h)n järv on talvel ummuksis jär om talvõl umbõn; kalad olid jää all ummuksis kalaq olliq iä all ummussin; 2. mülgüssi(h)n , müldüssi(h)n , ummussi(h)n süsi põletatakse kolm ööpäeva ummuksis hütsi palotõdas kolm päivä (puuľ)müldüssin; ummuksis kustuma mültümä; ahi põleb ummuksis ahi palas ummussin;
unarul unõssi(h)n , unõhuisi , unõh(t)usõ(h)n unaruses mõisapark laokillaq mõisaparḱ;
unarule = unarusse unõssihe , unõssi(l)lõ , unõhuisi , unõh(t)ustõ , .laoki(l)lõ , hoolõldaq unarusse jäänud suhted unõssihe jäänüq läbikäümine; unarusse jäetud kutsikas hoolõldaq jätet kutsik; unarusse vajunud kombed unõhtustõ jäänüq kombõq; jätab oma ametikohustused unarusse jätt uma ammõdi hoolõtuhe;
und (kalapüüdmisriist) und unna .unda32, unn unna .unda32
undama .undama unnadaq .unda77, .hunńama hunńadaq .hunńa77, hunis|õma -taq -õ87 sireen undas vahetpidamata hädäpassun unnaś vaiht pidämäldäq; parmud lendavad unnates parmuq lindasõq nii mis hunńas; rehepeksumasina undamine pessümassina hunńaminõ; keha undab valust iho aja vallu vällä;
unelema unõskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, unista|ma -q -83 meeleolu on unelev miiľ unõskõlõs; viiul uneles vaikselt viioľ unõskõli tassakõisi; neile meeldis unelda kaugetest maadest näile miildü unistaq kaugist maiõst; mis sa siin uneled? midä sa unistat v unõskõlõt siin?;
unenägu un|i -õ -d41, unõnä|go -o -ko27, unõ((h)n)nägemi|ne -se -st5 väga selge unenägu väega selge uni; elu näib halva unenäona elo paistus niguq halv uni; ilus elu nagu unenäos illos elo niguq unõn näessiq;
unesegane suigu|nõ -dsõ -st7, unõsegä|ne -dse -st7 unesegane nägu peas suigunõ nägo pään;
unetu unõldaq , unõ|du -du -tut1, magamaldaq unetud olevused unõldaq hingeliseq; unetute probleemid unõtuisi hädäq; unetu öö magamaldaq üü;
unetus unõ.puudu|s -(sõ) -(s)t10 kurdab unetuse üle kaibas unõpuudust; kannatas unetuse all vaivõľ unõpuudusõ käen;
ungari: ungari keel ungari kiiľ, maďari kiiľ;
ungarlane ungarla|nõ -sõ -st5, maďaŕ -i -it4
ungas kahru|perseq -.perse -perset18 tuli oli unkast välja tulnud tuli olľ kahrupersest vällä tulnuq;
ungrukold kasvot nõia|kõld -kõlla -.kõlda32, seto kiiľ nõia|hain -haina -.haina37 ungrukollad on karukoldade moodi nõiakõllaq ommaq reboraikõ muudu;
uni un|i -õ -d41 und nägema und nägemä; nägin sellist und näi sändse unõ; mul on praegu kange uni mul om parhillaq kangõ uni pääl; rahutu uni halv magaminõ; unne jääma, unne vajuma magama v magalõ jäämä; magab õiglase und maka niguq õigõ miiś; oma igava jutuga ajab ta inimestele une peale õ̭nnõ unistas inemiisi uma igävä jutugaq; uni oli kui peoga pühitud uni olľ niguq pühit; käib peale nagu uni aja pääle niguq uni; poleks uneski arvanud ei olõssiq unõn ka nännüq; kerges unes virvessilläq, virvessin; kergesse unne virvessihe, virvessile;
unikaalne ainuli|nõ -dsõ -st7, üte.kõrd|nõ -dsõ -sõt6 unikaalne loodus ainulinõ luudus; unikaalne võimalus ütekõrdnõ võimalus;
unimüts suigu|nui -nuia -.nuia31, unõ|müts -mütsü -.mütsü37, uni|müts -mütsü -.mütsü37, unitsi|ga -a -ka29
unine uni|nõ -dsõ -st7, suigu|nõ -dsõ -st7 hommikuti olen kaua unine hummogidõ olõ pikält uninõ; unisest peast ei taibanud ta mõhkugi unidsõ päägaq es jaaq tä tuhkagiq; hilissügise unine ilm uninõ ilm vasta talvõ; linnakese unine elurütm liinakõsõ suigunõ elovuul; uniseks jääma unistõlõma; uniseks muutma, uniseks tegema unistama; ma jäin uniseks mul tulľ unõhädä pääle;
unistama unista|ma -q -83, ette kujotama , igä|tsemä -tsäq -dse90 iga tütarlaps unistab armastusest ja õnnest egä tütäŕlatś igätses armu ja õ̭nnõ; vaatab unistades tähtede poole kaes unistõn tähti poolõ; unistavate silmadega noormees unistaja silmigaq nuuŕmiiś; poiss unistab, kuidas ta suureks saades elama hakkab poisś kujotas ette, kuis tä suurõst pääst elämä nakkas;
unistus su̬u̬ soovi su̬u̬vi37, igätsüs -e -t9, unistus -õ -t9, ettekujotus -õ -t9 purunenud unistused tühjä lännüq sooviq; tema unistus on saada kuulsaks kirjanikuks tä luut saiaq kuulsas kiränigus; oma talu oli Andrese suurim unistus uma talo olľ Andresõ kõ̭gõ suurõmb suu; unistus läks täide suu lätś täüde; kandub unistustes kaugetele maadele vöörüs uman ettekujotusõn kaugidõ maiõ pääle; unistuste naine igätsüisi naanõ; ta virgus oma unistustest tä virgu umast unistamisõst; unistuste pulm viimädse pääl pulm; eluunistus elo unistus;
unisus uninõ olõḱ v olõminõ tunnen pidevat unisust kõ̭iḱ aig om mul uninõ olõminõ v uni pääl;
universaalne kõ̭gõli|nõ -dsõ -st5, kõ̭gõ ilma , kõ̭gõ- universaalne keelenähtus kõ̭gõlinõ keelenättüs; universaalne liim kõ̭gõkliiṕjä kliiḿ; universaaltreipink egä tüü treipinḱ;
universum kõ̭gõko|go* -go -ko26, ilm ilma .ilma30 miss universum misś kõ̭gõkogo, misś maailm, (maa)ilmanäio, kõ̭gõkogokabo;
univorm .mundri - -t1, vormi|rõivas -.rõiva -rõivast22
unts untś undsi . untsi37
untsakas hundśa|k -gu -kut13, hundśaku|nõ -dsõ -st7 tahtis saada saksaks, aga välja tuli untsakas śaksas tahť saiaq, a vällä tulľ hundśak;
untsantsakas huntśhandśa|k -gu -kut13
ununema unõh(t)u|ma -daq -84, meelest (ärq) minemä , (meelest) ärq .haarduma taskusse ununenud võtmed karmanihe unõhtunuq võťmõq; pikapeale ununevad koolist saadud teadmised koolitarkus lätt pikäpääle meelest; ununes mul ootamatult ärq haardu no meelest mul v niguq võeti (meelest) ärq mul;
unustama unõhta|ma -q -83, unõhu|tma -taq -da62, meelest .laskma ära unusta kirja posti viia! ärq unõhtaguq v meelest laskuq kirjä posti pandaq!; unustasin raamatu maha unõhti v jäti raamadu maaha; laps kaldub unustama latś tüküs unõhtama; unustasin end lugema unõhti hindä lugõma; kõiki peetakse meeles, kedagi ei unustata kõ̭iki peetäs meelen, kedägiq ei unõhtõdaq; kõigi poolt unustatud vanamees kõ̭igist maaha jätet vanamiiś; unustab söögi, joogi ja une lask meelest süümise, juumisõ ja magamisõ; vihahoos võib ta ennast hoopis unustada vihahuun või täl miiľ hoobis pääst minnäq; unustamine sageneb vanas eas vanan iän lätt unõhtaminõ hullõmbas v vanan iän nakatas kõrrast inämb unõhtama;
unustamatu: unustamatu sõber ilmkistumaldaq hää sõbõr;;
unustus unõh(t)us -õ -t9 viibib sellises unustuses, et ei mäleta tervet eilset päeva om sääntsen unõhtusõn, et ei mälehtäq tervet eeläst päivä; endise kuulsa mehe elu lõppes unustuses inneskidse kuulsa mehe elo lõppi unõhtusõn; unustusse vajuma unõh(t)uma; tahaks end unustuseni täis juua tahtnuq hindäl meele pääst ärq juvvaq; unustusehõlmas unõhusõ üsän;
upakil 1. upakallaq , upakillaq , upikullaq , upil(d)õ auto on kraavis upakil auto om kraavin upakallaq; 2. .urvi , urvil(d)õ , urvikallaq , urvikillaq , urvikullaq , uurikallaq , uurikullaq , kumaruisi upakil olema tuurutama; laps otsis peidetud mänguasja, poolest saadik voodi all upakil latś otsõ käkitüt mängoasja, poolõst saaniq sängü all urvi; vana kuur on hullusti upakil vana kuuŕ om jälehehe lüngi;
upakile upaki(l)lõ , upaku(l)lõ , upil(d)õ lamaja ajas end upakile pikäleolõja ai hindä upakillõ;
uperkuuti upõr.kuuti , upõr.paudsi , upõr.tautsi , kukõr.paudsi , üle pää auto käis uperkuuti auto käve üle pää; see vastane lööb su uperkuuti seo vastalinõ lüü su upõrpaudsi;
upitama 1. kuk|kama -adaq -ka77, (h)up|pama -adaq -pa77, (h)upista|ma -q -83, .vinnama vinnadaq .vinna77 upitas raske koti mulle selga hupaś v hupisť rassõ koti mullõ sälgä; upita mind koorma otsa! huppaq minno kuurma otsa!; katsun end istukile upitada ma püvvä hindä istma vinnadaq; tundmatu kuju upitati linnapeaks tundmaldaq tegeläne kukati liinapääs; 2. küünü|tämä -täq -dä82 tagapool seisjad upitasid endid kõrgemale takanpuul saisjaq küünüdiq hindä korõmbalõ; eneseupitamine hindäkergütämine;
uppi 1. uppi uppi lendama uppi lindama; uppi tõugatud tõrs ümbre v uppi tougat tõrdo; 2. .urvi , urvil(d)õ ajab end nii uppi kui võimalik aja hindä nii urvi ku and;
uppis 1. uppi uppis riiul uppi riioľ; 2. .urvi , urvil(d)õ , urvikallaq , urvikillaq , urvikullaq seisab vanni kohal uppis sais vanni kotsil urvikillaq;
uppuma up|puma -pudaq -u79, .põhja minemä poiss uppus jõkke poisś uppu jõkkõ ärq; vaadake, inimene upub! kaegõq, inemine upus ärq!; kalurid uppusid tormis kalameheq lätsiq tormigaq põhja; laev upub otse meie silme all laiv lätt õkva mi silmi näten põhja; toimetaja upub töösse toimõndaja upus tüü sisse ärq; rohelusse uppunud linnaosa rohilist v haljust täüs liinajago; silmapiir uppus uttu taivaviiŕ kattõ undsõhe;
uppunu uppunu|q - -t1 uppunut püüti elustada uppunut püvveti ello herätäq; uppunu elustamine uppunu võrḱminõ;
upsakalt suurõlidsõlt , .uhkõhe , .uhkuisi vastas küsimusele upsakalt vastaś küsümise pääle suurõlidsõlt; käitub alati upsakalt aja kõ̭gõ nõ̭na pistü;
upsakas .uhkõ - -t3, suurõli|nõ -dsõ -st5, hinnäst täüs , kõrḱ kõrgi .kõrki37, .tähtsä - -t3 linnas muutud varsti upsakaks liinan läät pia uhkõs ärq; upsakas ilme suurõlinõ ńago; uhke ja upsakas inimene uhkõ ja kõrḱ inemine; upsakas olema hinnäst tähtsäs tegemä; upsaka olekuga ametnik tähtsä v hinnäst täüs olõmisõgaq ammõťnik;
upsakus .uhkus -õ -t9, .kõrḱus -õ -t9, suurõlisus -õ -t9
uputama upu|tama -taq -da82, .põhja .laskma , .põhja ajama ära neid kassipoegi ära uputa! uputagu-iq naid kassipoigõ ärq!; suurvesi uputab heinamaad suuŕvesi uputas hainamaad; laev uputati merelahingus laiv lasti merelahengun põhja; torm uputab kõik meie paadid maru aja kõ̭iḱ mi loodsiguq põhja;
uputus uputus -õ -t9, upunǵ -i -it13, vi̬i̬nõsõng -u -ut13 tamm oli kaitseks uputuste eest tamḿ kaitś uputust; tänavu on meil õunauputus timahavva om meil ubinauputus; kartulipõldu tabas uputus kardohkanurḿ jäi upungihe; äikesevihmad tõid kaasa uputuse piksevihmost tulľ viinõsõng;
ura(h)tama hürähtä|mä -q -83, hürä(h)hü|tmä† -täq -dä62, närähtä|mä -däq -83 koer ainult uratab korraks pini õ̭nnõ hürähtäs kõrras; vanamees uratas midagi vihaselt vanamiiś närähüť midäginaq vihatsõhe;
uratus hürähüs -e -t9
urb urb urba .urba31, urv v urb urva .urba31, paiu(urba)ut|ť -i -ti37 urvarikas urbõlinõ, urbõnõ; (pikad) lepa-, sarapuu-, kase- või haavaurvad tilgaq; urbadega (lepp, sarapuu, kask, haab) tilganõ; lepa käbijad (emas)urvad lepäkukuq; lepal on palju emasurbi lepp om kukun; paju läheb urba pai lätt urba;
urbaniseeruma liinah(t)u|ma* -daq -84
urg u̬u̬ś oosõ u̬u̬st39, u̬u̬ń oonõ u̬u̬nt39, urg uru .urgu32, ku̬u̬p kooba ku̬u̬pa31 kaldapääsukeste urud pervepääsläisi uruq; lapsed otsisid vähkide urge latsõq otsõq vähäurgõ; urge täis ooninõ, oosinõ, uuśliganõ, uuńliganõ, oosõtõt; rebaseurg rebäseuuś;
urgas urg uru .urgu32, ku̬u̬p kooba ku̬u̬pa31 istub trepi all oma urkas istus trepi all uman urun; kust urkast sa välja ilmusid? kost koobast sa vällä tullit?; vanalinna kahtlased urkad vanaliina kahtladsõq nukatagodsõq;
urgitsema uura|tama -taq -da82, .kauŕma .kauriq kauri63, igra|tama -taq -da82, ugri|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, urga|tama -taq -da82, juura|tama -taq -da82 urgitses näpuga nina uurať ńapogaq nõ̭nna; tõsta endale ilusasti ette, mis sa urgitsed! nõstaq hindäle ilosahe ette, miä sa kaurit!; urgitsesin niikaua, kuni auk sisse sai igradi nikavva, kooniq mulk sisse sai; muudkui urgitseb oma küsimustega muguq juuratas ummi küsümiisigaq; elan nagu tahan, ärgu teised urgitsegu! elä niguq taha, ärkeq tõsõq uuratagõq!; mis sa urgitsed mu hinge kallal! miä sa jürät mu hinge!; urgitses tema minevikust patte välja nurgitś timä minevikust pattõ vällä;
urin hür|rin -inä -inät4, när|rin -inä -inät4 tigeda koera urin tikõ pini hürrin; kuuldus rolleri urinat olľ kuuldaq rollõri hürinät; nurgast kostis urinat, seal sõi kass hiirt nulgast tulľ närrin, kasś sei sääl hiirt;
urineerima kusõma kustaq kusõ72
urisema 1. hüris|emä -täq -e87, jõris|õma -taq -õ87, jüris|emä -täq -e87, .närrämä närrädäq .närrä77, när|ä(hä)mä -räq v -ädäq -rä v -ähä88 ehmunud kass urises heitünüq kasś hürisi; jää rahule, ära urise! jääq rahu, ärq jüriskuq!; kubjas viriseb ja uriseb meeste kallal kubijas irises ja härises miihi külen; 2. .hürrämä hürrädäq .hürrä77 mootor lõi urisema moodoŕ panď hürrämä;
urn an|noḿ -oma -omat4, urń urni .urni37 hääletussedel lasti urni helüandmisseteľ lasti valimiskasti; prügiurn asuannoḿ; urnimatus tuhamatminõ; urnimatus m tuhapuhtõq;
urr (helü) (h)rrr
urukoer oosõpin|i -i -ni26
urvakil .urvi , urvil(d)õ , urvikallaq , urvikillaq , urvikullaq , uurikallaq , uurikullaq , tuurakallaq , tuurakillaq urvakil olema urvitamamitmit kõrdourvitõ(l)lõma; naised vaol, istmikud urvakil naasõq virkse pääl, perseq urvikallaq; otsisin urvakil kadunud sõrmust tuurakallaq otsõ kaonut sõrmust;
urvakile .urvi , urvil(d)õ , tuurilõ ajas tagumiku urvakile ai perse urvi;
urvaplaaster kõo|sõir -sõira -.sõira30, urba.plaastri - -t1
urvitama urvi|tama -taq -da82, mitmit kõrdo urvitõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, tuuru|tama -taq -da82 urvitas taguotsa taeva poole tuuruť tagaotsa taiva poolõ;
usaldama .uskma .uskuq usu64, kimmäs olõma , lu̬u̬tma lu̬u̬taq looda61 kas sa ei usalda mind, et sa mu taga nuhid? kas sa ei usuq minno, et sa mu takan nurgitsõt?; seda meest ei või usaldada taad miist ei võiq uskuq; meie kätte usaldatakse … miiq kätte usutas andaq …; teda võis usaldada: ta tegi, mida oli lubanud timä pääle võidsõ kimmäs ollaq v luutaq: tä tekḱ, midä olľ lubanuq; ma ei usalda enam uuesti küsida ma ei usuq inämb vahtsõst küssüq;
usaldav .uskja - -t3, .julgõ - -t3 sa poleks pidanud nii usaldav olema! ärnüq olnuq nii uskja!; pääsuke on inimese suhtes usaldav pääsläne ei pelgäq inemist; vaatas nii usaldavalt mulle otsa! kai sändse usogaq v uskmisõgaq mullõ otsa!; sookured on muutunud usaldavaks suukurõq ommaq julgõs muutunuq;
usaldus .uskmi|nõ -sõ -st5, usaldus -õ -t9 sõprus põhineb usaldusel sõprus sais ütśüte uskmisõ pääl; tunneb naise vastu täielikku usaldust om naasõ pääle kimmäs; ta ei äratanud usaldust timmä es saaq uskuq; pikapeale võitis ta minu usalduse pikäpääle naksi ma timmä uskma; püüan õigustada teie usaldust püvvä teid mitte alt vitäq v püvvä mitte petjäs jäiäq;
usaldushääletus ammõtihe.jätmise hääletüs
usalduslik: mul on ülemusega ma saa ülembägaq kõ̭gõst kõ̭nõldaq;
usaldusmees uma mi̬i̬ś , i̬i̬stkõ̭nõlõja - -t3 ülemus saatis siia oma usaldusmehed ülemb saať siiäq umaq meheq; kihelkonna usaldusmees kihlkunna iistkõ̭nõlõja;
usaldusväärne usutav -a -at4, kimmäs .kimmä kimmäst22, .uskmisõväärt , .uskmist väärt inimene on usaldusväärne inemine om usutav; väga usaldusväärne töömees väega ausa tüümiiś; teade pole usaldusväärne teedüst saa-iq uskuq; tulemus polnud päris usaldusväärne tullõḿ olõ-õs peris usutav v kimmäs;
usbekk usbek|ḱ -i -ki37
usin virk virga .virka30, us|sin -ina -inat4, kä|pe -pe v -behe -pet v -behet14, tü̬ü̬kä|s -dse -st v - -t-dse -st5 v - -t 15 tüdruk oli tööle usin tütrik olľ tüü pääle virk; usinad mesilased usinaq mehidseq; vanaema on usin kirikuskäija vanaimä om kerikuhe (käümä) ussin v trui; usin ei karda ühtki tööd ussin v virk ei pelgäq mitte ütte tüüd;
usinalt = usinasti usinahe , usinalõ , .virka ütle mulle usinasti, mul on aega kasinasti! rahvalaul ütleq mullõ usinahe, mul om aigo kasinahe!;
usinus .virkus -õ -t9, usin(d)us -õ -t9
usk usk uso .usko36 usk hingede rändamisse usk hingi rändämise sisse; on sul usku iseendasse? kas sa usut esiqhindä sisse?; kadus usk sõbrasse ja tema lubadustesse es usuq inämb sõpra ja timä lubamiisi; rahva usk valitsusse rahva usk valitsustõ; heas usus hüä uso pääle tallitama; toimima usk õigusõ sisse tulľ tagasi; taastus usk õiglusse lutõri usk, märdiusk; luteri usk katoligu usk, poola usk; katoliku usk paavstiusk;
usklik .uskli|k -gu -kku38, usoinemi|ne -se -st5 usklik inimene usklik inemine; sügavalt usklik süväusklik; usklike kogunemine usorahva kokkotulõminõ; meie vallas pole palju usklikke miiq vallan olõ-iq palľo keriguinemiisi;
uskmatu .uskmaldaq , usoldaq sõda uskmatute vastu sõda uskmaldaq rahva vasta; pärast seda juhtumit muutusin uskmatuks päält tuu johtumisõ sai minost uskmaldaq inemine; uskmatu pilk uskmaldaq kaeminõ;
uskuma .uskma .uskuq usu73 uskuma jääma uskma jäämä v uskvas võtma; usub jumalaisse usus jumalit; uskus paremasse tulevikku uskõ parõmbat tulõvataigo; usu või ära usu! usuq vai ärq uskuq!  v  usuq vai uskmaldaq!; rahvas peab oma juhtidesse uskuma rahvas piät ummi juhtõ (sisse) uskma;
uskumatu .uskmaldaq üks lugu uskumatum kui teine ütś lugu inämb uskmaldaq ku tõ̭nõ; uskumatu lärm uskmaldaq v perädü larḿ;
uskumus .uskmi|nõ -sõ -st5, usk uso .usko36, uso|mu̬u̬d -moodu -mu̬u̬du37, .arvami|nõ -sõ -st5 ärge arvustage kohalikke uskumusi! ütelgu-iq midägiq paigapäälside uskmiisi kotsilõ!; see on põline uskumus seo om põlinõ usk; neid uskumusi oli seal mitmesuguseid noid usomuudõ olľ sääl mitmõsugutsit;
uss 1. husś hussi .hussi37, vagõl v vakl vagla .vakla45 lame- ja ümarussid lammõ- ja höörikhussiq; vihmauss liivikõnõ, vihmavagõl; usse täis vaglanõ, vaglonõ; (vihma-)usse täis maa vaglonõ maa; ajab ussi õnge otsa aja vagla õ̭ngõ otsa; lihal on ussid sees lihal ommaq vaglaq sisen; 2. siug sivvu .siugu36, husś hussi .hussi37, hainalo|nõ -dsõ -st7, naľ paloangõrja|s - -t15 lapsed materdavad ussi latsõq rehḱväq hussi; sai ussi käest salvata sai sivvu käest salvadaq; uss nõelas husś panď;
ussiauk vagla|mulk -mulgu -.mulku37
ussike vaglakõ|nõ -sõ -ist8, mardi|k -ga -kat13, marďkas .marďka marďkast22 ussikesed panid meie sõstrapõõsad nahka mardigaq panniq mi hõragapuhmaq nahka; oled vaid armetu ussike olõt õ̭nnõ armõdu vaglakõnõ;
ussikeel kasvot hussi|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40, seto kiiľ sini|.uhtjas -.uhtja -.uhtjat15
ussilakk kasvot hoora|mari -maŕa -.marja43, soe|mari -maŕa -.marja43
ussimaarjapäev (8. süküskuu päiv) hussi.maarja|päiv -päävä -.päivä35, hussi.maaŕa|päiv -päävä -.päivä35
ussitama vaglo|tama -taq -da82, vagla|tama -taq -da82, läbi ajama ussitanud vaglanõ, vaglonõ; ussitanud liha vaglanõ liha; ussitanud õunad vaglotõduq ubinaq; ussitanud kartulid läbi aeduq kardohkaq;
ussitatar kasvot lamba|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40
ustav .ustav -a -at4, truu - -d50, truv truvvi .truvvi37, kimmäs .kimmä kimmäst22 ustav sõber ustav v kimmäs sõbõr; oma peremehele ustav umalõ perremehele truu;
ustavalt .truvvi , .ustavahe , .kimmähe teenib ustavalt oma riiki tiiń truvvi umma riiki; armastas abikaasat ustavalt hoiť abikaasat ustavahe; seisab ustavalt oma aadete eest sais kimmähe ummi aatidõ iist;
ustavus .truudu|s -(sõ) -(s)t10, .ustavus -õ -t9
usulahk usolaheng -u -ut4, sekť sekti .sekti37 sekt
usuline usoli|nõ -dsõ -st5, uso- usuline elamus, kogemus usolinõ läbielämine; usuline ind usotuli;
usund usk uso .usko36 polüteistlikud usundid mitmõjumala usoq; monoteistlikud usundid ütejumala usoq; keldi usund m keldi jumalaq;
usutav: see lugu pole küll usutav seod juttu saa-iq joht uskuq;;
usutavalt: miljöö on filmis usutavalt edasi antud keskkund om filmin edesi ant nii, et jäät uskma;;
usutlema nõvvatõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, küsüte|(l)lemä -lläq -(l)le86, .pińmä .pinniq pinni63, usotõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 ma ei hakanud võõrast usutlema, kes ta on ja kust tuleb es nakaq ma võõrast küsütelemä, kiä tä om ja kost tulõ; nad usutlesid mind, kuidas see asi ikka oli nä nõvvatõliq v usotõliq minno, iks kuis tuu asi olľ;
usutlus nõvvatõ(l)õmi|nõ -sõ -st5, küsüte(l)lemi|ne -se -st5, .pińmi|ne -se -st5, .uuŕmi|nõ -sõ -st5 kodus algavad usutlused ja etteheited koton nakkas pińmine ja õiõndaminõ; küsitlus
usutunnistus 1. usk uso .usko36, .uskmi|nõ -sõ -st5 2. usotunnistami|nõ -sõ -st5, usotunnistus -õ -t9
usuvabadus usovabahus -õ -t9 meie riigis on usuvabadus miiq riigin om voli uskuq, midä tahat, kedä tahat ja kuis tahat;
usuõpetus usooppu|s -(sõ) -(s)t10 vanasti õppisid lapsed koolis usuõpetust vanast opõq latsõq koolin jumalasõ̭nna;
ute (lamba hellänimi ja kutsmissõna) uďe uďe uťe24, uťe - -t2, tsil|e -e le2 ute-ute-ute! uďe-uďe-uďe! v uťe-uťe-uťe!;
utiil vana- (raud, papõŕ)
utiliseerima ärq .pruuḱma , .ümbre tegemä
utma ajama aiaq v ajjaq aja min 1. ja 3. k .ai(õ) kesks aet56, .utma uttaq uta61 utetakse tõrva aetas tõrva;
utoopia ettekujotus -õ -t9
utoopiline ilmvõimaldaq
utsitama takast .tsusḱma , utsi|tama -taq -da82, hutśu|tama -taq -da82, härgü|tämä -täq -dä82 kaua sind peab utsitama, enne kui sa üles tõused? kavva sinno piät utsitama, inne ku sa üles saat?; töödejuhataja käis mehi muudkui tagant utsitamas tüüjuhataja käve miihi muguq takast tsusḱman;
utt ut|ť -i -ti37 pooled talled olid uted, pooled jäärad poolõq tallõq olliq utiq, poolõq oinaq;
uu uu uu, tule koju! uu, tulõq kodo!;
uudis sõ̭n|noḿ -oma -omat4, uudis -(s)õ -t11, (.vahtsõnõ) ti̬i̬dmi|ne -se -st5, (.vahtsõnõ) teedüs -(s)e -t11 see oli mulle täielik uudis tuu olľ mu jaos edimäne kuuldminõ; mis kodus uudist on? miä koton vahtsõt om?; uudiste rubriik ajalehes sõ̭nomidõ jago aolehen; mis uudist? midä vahtsõt?; mis uudist sa tood? midä sa kuulutat?;
uudisekünnis sõ̭nomiläv|i -e -ve24 sündmus ei ületanud uudisekünnist asi es küünüq üle sõ̭nomiläve v aśast es saaq sõ̭nomit;
uudishimu uudishim|o -o -mo26 kuulab suure uudishimuga kullõs suurõ (uudis)himogaq; põles uudishimust värisi uudishimo käen;
uudishimulik uudishimoli|nõ -dsõ -st5
uudistama .vahťma .vahtiq vahi63, teedäq .tahtma , .juurdlõma juurõldaq .juurdlõ85 lapsed uudistavad külalist latsõq vahisõq külälist; vaatas teda uudistades kai timmä uudishimogaq; uudistasime kaua kingitusi kavva imehtellimiq kingitüisi; rebane käib metsaserval uudistamas repäń käü mõtsa viirde paśma v hiiľmä; uudistati, kuidas mul läks taheti teedäq, kuis mul lätś; uudistaja vahťja;
uudisteagentuur teedüstallitus -õ -t9
uudistoode .vahtsõnõ tetüs* , .vahtsõnõ asi v kaup v kraaḿ uudistoode on välja lastud vahtsõnõ tetüs om vällä tulnuq; firma uudistoodete näitus firma vahtsidõ asjo näütüs;
uudne .vahtsõ|nõ - t6, .vahtsõt mu̬u̬du , .vahtsõ moodugaq sõnale on antud uudne tähendus sõ̭nalõ om ant vahtsõnõ tähendüs; uudse lahendusega korter vahtsõ moodugaq kortin; uudse lõikega rõivad vahtsõt nitti rõivaq;
uudseleib uudsõq .uutsõ uudsõt18 värskelt küpsetatud uudseleib värskilt küdset uudsõq;
uudsevili uudsõq .uutsõ uudsõt18 juba koristatakse uudsevilja joq pandas uudsõt;
uudsus: seisukorra uudsus avaldas meile mõju vahtsõnõ sais mõio meile;;
uuendama .vahtsõs tegemä , vahtsõnda|ma* -q -83, .vällä .vaihtama , .ümbre lu̬u̬ma , .ümbre kõrraldama uuendatud konstruktsiooniga instrument vahtsõt muudu riist; noores riigis tuli uuendada kõike noorõn riigin tulľ kõ̭iḱ ümbre luvvaq; uuendatud õppekava ümbre kõrraldõt opiplaań; uuendatud tarkvara noorutõt tarkvara; uuendati mädanenud lagi mädänüq lagi vaihtõdi vällä; vanad marjapõõsad tuleks uuendada vanaq maŕapuhmuq tahtvaq vällä vaihtaq; vanu tutvusi uuendama vanno tutvit vahtsõhe üles otśma; rendilepingut uuendama rendilepingut vahtsõndama v vahtsõs tegemä; unustasin ajalehe tellimuse uuendamata unõhti aolehe vahtsõst telliq;
uuendus .vahtsõnõ asi v .säädüs v kõrd , .ümbrekõrraldus -õ -t9, vahtsõndus* -õ -t9 tehnilised, majanduslikud uuendused (miä om) vahtsõnõ tehnika man, majandusõ man; uuendused kunstis, muusikas vahtsõq aśaq taidõn, muusikan; uuendused maksunduses massõ ümbrekõrraldus; keeleuuendus keelevahtsõndus, keelenoorutus; metsa looduslik uuendus mõtsa päälekasuminõ;
uuenduslik .vahtsõ moodugaq uuenduslik teater vahtsõ moodugaq tiatri;
uuenema .vahtsõs .saama , (.vahtsõs) .muutuma v minemä , (.vahtsõ .vasta) .vällä .vaihtuma vahetpidamata uuenev maailm vaihtpidämäldäq vahtsõs saav maailm; rahva toitumisharjumused on uuenenud rahval ommaq tulnuq vahtsõq süümismooduq; linn areneb ja uueneb liin edenes ja lätt noorõmbas; pool parlamendi koosseisust uuenes puuľ parlamenti vaihtu vällä; uuenenud võrgulehekülg üle kobistõt võrgulehekülǵ; kännuvõsude abil uuenev puu kannuvõsost kasuja puu;
uuesti .vahtsõhe , .vahtsõlõ , .vahtsõst üha uuesti ja uuesti iks vahtsõst ja vahtsõst; parem kirjutan kogu artikli uuesti ümber ma parõmb kiroda kõ̭gõ artikli vahtsõhe ümbre; hakkas uuesti sadama nakaś vahtsõst sadama; uuesti tegema vahtsõst tegemä;
uunikum ütśainukõ|nõ v ütś.ainugõ|nõ -sõ -ist8, ütsiki|ne* -dse -st5
uur uuŕ uuri .uuri37
uurakil .nõlvi , .liuhka , nõlvikallaq , .urvi , urvil(d)õ , urvikallaq , urvikillaq , urvikullaq , uurikallaq , uurikullaq , kumaruisi õlletõrs on uurakil ollõtõrdo om nõlvi; uurakil hütt urvikallaq hurdsik; vanaeit oli peenra kohal uurakil vanamuuŕ olľ pindre kotsil urvi v kumaruisi;
uurakile .nõlvi , nõlvil(d)õ , .urvi , urvilõ , uurika(l)lõ , urvika(l)lõ nõu pannakse uurakile annoḿ pandas nõlvi;
uure uurõq .uurdõ uurõt19, redśe - -t2, redśo - -t2, renń renni .renni37, rõõnõq rõ̭õ̭'nõ rõõnõt18 tee tünn nii, et uurded oleks tihedad! tiiq tönń nii, et uurdõq olõssiq tihtsäq!; kaabib pajapõhja uurdedki puhtaks kaaṕ paapõḣa uurdõq kah puhtas; seinas on uurded juhtmete jaoks saina seen ommaq redśoq v rõ̭õ̭nõq juhťmidõ jaos; vooluvete uurded juuskja vii renniq;
uurija .uuŕja - -t3 töötas mitu aastat uurijana tüüť mitu aastakka uuŕjan; kohanimede uurija kotusõnimmi uuŕja;
uurima 1. .uuŕma .uuriq uuri63, .silmämä silmädäq .silmä77, tunnista|ma -q -83, mitmit kõrdo silmite|(l)lemä -lläq -(l)le86, .juurdlõma juurõldaq .juurdlõ85, juura|tama -taq -da82, (väsütävält) urga|tama -taq -da82, uura|tama -taq -da82 mehed uurisid uut masinat meheq uurõq v  tunnistiq vahtsõt massinat; bioloog uurib elusloodust bioluuǵ uuŕ elävät luudust; uuriv ajakirjandus uuŕva aokirändüs; ma pean neid pabereid veidi uurima ma piät naid paprit veidükese silmämä; uuris mind tükk aega, pealaest jalatallani tunnisť minno tükk aigo, päälaest jalatallaniq; kõik muudkui uurivad, kuidas eksam läks kõ̭iḱ muguq juurdlõsõq, kuis eksäm lätś; mis te uurite ja pärite nii palju? miä ti uuratat ja küsüt nii palľo?; 2. .uuŕma .uuriq uuri63 asi on antud politseile uurida asi om ant politsei uuriq  v  politseile uuŕmisõs;
uurimine .uuŕmi|nõ -sõ -st5, .juurdlõmi|nõ -sõ -st5, juuratami|nõ -sõ -st5, urgatami|nõ -sõ -st5, uuratami|nõ -sõ -st5 kodu-uurimine kodouuŕminõ; lähemal uurimisel selgus tõde ligembä uuŕmisõ pääle tulľ tõtõ vällä; jätke juba see uurimine! jätkeq joba seo urgataminõ!; kohtulik uurimine kohtulinõ uuŕminõ;
uurimistöö .uuŕmistü̬ü̬ - -d52
uurimus .uuŕmistü̬ü̬ - -d52, .uuŕmi|nõ -sõ -st5 keeleuurimus keeleuuŕminõ; selle kohta oli eriuurimus seo kotsilõ olľ esiq uuŕmistüü;
uuring .uuŕmi|nõ -sõ -st5, .uuŕmistü̬ü̬ - -d52, uurang* -u -ut13 läksin haiglasse uuringutele lätsi haigõmajja uuŕmisõlõ v uurangulõ; taustauuring tagapõḣa uuŕminõ;
uuristama .kauŕma .kauriq kauri63, .uurdma (.)uurdaq uura66, uurista|ma -q -83, igra|tama -taq -da82, (.vällä) .kaibma .kaibaq kaiba61 kartulisilmi välja uuristama kardohkasilmi vällä kauŕma;