ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 1954 sõnaartiklit ja 4944 sõnna
saabas saabas .saapa saabast22, saapanüüŕ talvesaabas talvõsaabas; suusasaabas suusasaabas; uisusaabas tritsusaabas; sõdurisaabas soldanisaabas; saapakonts saapakunds; saapatald saapatall; saapapael saapakabõl; saapamääre saapamääŕ; uhiuued sissekandmata saapad vagivahtsõq sissekäümäldäq saapaq; saapatohlud vanaq tśabadiq; süda vajus saapasäärde süä vaio saapasiirde;
saabuma peräle .joudma , (kätte) tul|õma -laq -õ58 juba hommikul hakkas külalisi saabuma jo hummogu naaś küläliisi tulõma; rong saabub ronǵ joud peräle; kevad on saabunud kevväi om tulnuq; õhtu saabudes hakkasin raamatut lugema õdagu saiõn naksi raamatut lugõma; peagi saabun tagasi su juurde pia ma jõvva tagasi su mano; õhtu saabudes väsisime ära õdagus v õdagu saiõn vässümiq ärq; saabuv reis sissetulõja reiś; saabuv lennuk joudja linnuḱ;
saabumine peräle .joudminõ , tulõmi|nõ -sõ -st5
saabunu peräle .joudnuq v tulnuq reisilt saabunu jutustas oma muljetest reisi päält tulnuq kõ̭nõľ, midä nännüq olľ;
saad ru|ga -a -ka27, (suu pääl) su|ga -a -ka27 hein pannakse saadu hain pandas rukka; oksad pandi saadudele alla haoq pantiq ruõlõ alaq; saokaupa rugahallaq, rugavallaq;
saadaval (om) saiaq leib on poes alati saadaval leibä om poodin kõ̭gõ saiaq; mul on uus töökoht saadaval mul om vahtsõnõ tüükotus saiaq;
saade saadõq .saatõ saadõt18, .saatmi|nõ -sõ -st5, üte(h)n.mänǵmi|ne -se -st5 raadiosaade, telesaade, otsesaade, kordussaade raadiosaadõq, telesaadõq, õkvasaadõq, kõrdus; lastesaade algab kell viis latsisaadõq nakkas kell viiś; lauldakse saatega ja ilma saateta lauldas üten pilligaq ja ilma pillildäq; laul esitati klaveri saatel laulmisõ mano mängiti klavõrit;
saadetis pak|ḱ -i -ki37, kiri kirä v kiŕa .kirjä v .kirja43, vu̬u̬ŕ voori vu̬u̬ri37, posť posti .posti37, v ku̬u̬rma - -t3 kas sulle ei olnud veel postkontoris saadetist? kas sullõ es olõq viil postitarõn pakki v kirja?; see saadetis peab tähtajaks kohale jõudma seo pakḱ v kiri piät õigõs aos peräle joudma; kaubasaadetis kaubapakḱ; postisaadetis postipakḱ; rahasaadetis rahakiri; kiirsaadetis kipõposť; lihtsaadetis lihtposť; tähtsaadetis tähťposť; abisaadetis abipakḱ; esimene saadetis vilja edimäne vuuŕ v kuurma villä; relvasaadetis vääsävuuŕ;
saadik (saadiku) saadi|k -gu -kut13 suursaadik suuŕsaadik; rahvasaadik rahvasaadik; saadikupuutumatus saadigu kohtukaidsõq;
saadus vili vi(l)lä v vi(l)ľa .viljä v .vilja43, kraaḿ kraami .kraami37 viis turule oma majapidamise saadusi: võid, mune ja mett vei turgu uma majapidämise viljo: võidu, munnõ, mett; aiasaadus, põllusaadus aiavili, põlluvili; piima- ja lihasaadused piimä- ja lihakraaḿ;
saag saaǵ sae .saagõ34
saagikas .saaḱsa - -t3, hüä saagigaq saagikas ploomisort saaḱsa ploomisorť; see on saagikas viljasort seo viläsorť and häste vällä;
saagikoristus põllu .pandminõ , põim põimu .põimu37, .korjami|nõ -sõ -st5
saagikus .vällä.andmi|nõ -sõ -st5, .saaḱsus -õ -t9 see on suure saagikusega nisusort seo nisusorť and häste vällä; kartuli saagikus on piirkonniti väga erinev kardohka saaḱsus om paiguldõ esiqsugumanõ;
saagima (.saegaq) .lõikama lõigadaq .lõika77, .saaǵma .saagiq saagi63, saagõlda|ma -q -83 puu on maha saetud puu om maaha võet v last; kaks meest saagisid palki katś miist lõiksiq palki; küüni juures saeti ja raiuti küünü man saeti ja raoti; vang oli trellid läbi saaginud ja põgenenud vanǵ olľ trelliq saegaq läbi lõiganuq ja ärq paenuq;
saaja .saaja - -t3 tahtjaid oli palju, saajaid vähe tahtjit olľ palľo, saajit veidüq;
saajad m sa(a)jaq .saajo .saajo30, hähäq .hähki .hähki34, pulm pulma .pulma31 sügisel peeti suured saajad sügüse peeti suurõq saajaq;
saak saaḱ saagi .saaki37, nu̬u̬ś noosi nu̬u̬si37, püvvüs -(s)e -t11 valge klaarõun hakkab varakult saaki andma valgõ klaaŕupin nakkas aigsahe saaki andma; tulin kalalt kenakese saagiga tulli kallo püüdmäst kinä noosigaq;
saalima joosi|tama -taq -da82, joositõ|lõma -llaq -lõ86, joosiskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, vu̬u̬ŕma vu̬u̬riq voori63, ta|dima -tiq -di57, nõgluma .nõkluq nõglu min 1. ja 3. k nõgli71, .haaľma .haaliq haali63 saalib rahutult ühest toast teise joositas kärśmäldäq ütest tarõst tõistõ; ettekandjad saalivad laudade vahel virtinäq kudavaq laudo vahel niguq kassikangast; saalivad edasi-tagasi haaľvaq edesi-tagasi;
saama .saama saiaq saa55 sain isalt sünnipäevaks koera sai esä käest sünnüpääväs pini; täna saab lõunaks suppi täämbä saa lõunas suppi; poiss sai koolis hea hinde poisś sai koolin hää hindõ; maja on nüüd odavalt saada maja om noq odavahe saiaq; ma ei saanud terve öö magada ma saa-s terveq üü maadaq; talvest sai kevad, kevadest suvi talvõst sai kevväi, keväjäst suvi; tuli tublisti kütta, enne kui tuba soojaks sai pidi kõvva kütmä, inne ku tarõ lämmäs lätś; ma pole ammu koju saanud ma olõ-iq ammuq kodo saanuq; teda ei saa uskuda timmä saa-iq uskuq; kas sa ikka saad ise käia? kas sa õ̭ks saat esiq kävvüq?; külas sai kõvasti söödud ja joodud külän sai kõvva süüdüs ja juudus; ma ei saa ust lahti ma saa-iq ust vallalõ; tahtmine on taevariik, saamine on iseasi tahtminõ om taivariiḱ, saaminõ om esiqasi; raamatute müügist saadav tulu läheb heategevuseks raamatidõ müümisest saiaq raha lätt häätegemises;
saamatu hä|dä -dä -tä24, hädä|ne -dse -st7, tuhńa|k -gu -kut13, puss pussu .pussu37, pussaku|nõ -dsõ -st5, pussu|nõ -dsõ -st7, toss tossu .tossu37, tośo|nõ -dsõ -st7, tosśokõ|nõ -sõ -ist8, tos|i -i -si26, to|śo -śo -sśo26, tossõrus -õ -t9, ťohva - -t2, koońo - -t2, nilä|ne -dse -st7 see mees on nii saamatu, midagi ei saa tehtud taa miiś om nii puss, midägiq ei saaq tettüs; oli üks saamatu mehike olľ ütś pussunõ mehekene; ei maksa nii saamatu olla, tuleb ikka enda eest seista massa-iq nii toss ollaq, tulõ iks hindä iist saistaq kah; saamatu inimene tsosś, hässäk, hämäläne; saamatu naisterahvas pussuoďe;
saamatus: ta vallandati töölt saamatuse pärast tä olľ sääne hädä, selle lasti tüült vallalõ v tä es tulõq toimõ, selle lasti tüült valla;
saami saami saami keeled saami keeleq;
saan saań saani .saani37, (sõidu)regi (-)ri̬i̬ (-)reke25 hobune pandi saani ette hopõń panti saani ette;
saapaviks (saapa)määŕ (-)määri (-).määri37
saar II saaŕ saarõ saart40 saarele oli raske pääseda saarõ pääle olľ rassõ saiaq; järve-, mere-, soosaar järve-, mere-, suusaaŕ;
saar I I .saarna - -t3, saarnõs .saarnõ saarnõst22, saarnõq .saarnõ saarnõt18, saarnõh .saarnõ saarnõht20, saaŕ saarõ saart40 saaremets saarnamõts; siin metsas kasvavad tammed ja saared tan mõtsan kasusõq tammõq ja saarnõq; saar läheb juba lehte saarnõq lätt joq lehte;
saare: saare keel saarõ kiiľ;
saareke saarõkõ|nõ -sõ -ist8
saarepuu: saarepuust saarinõ, saarnõnõ;; saar I 1
saarestik saaristu - -t1 Eesti suurim saarestik on Lääne-Eesti saarestik Eesti kõ̭gõ suurõmb saaristu om Õdagu-Eesti saaristu;
saarlane .saarla|nõ -sõ -st5, saarõkõ|nõ -sõ -ist8
saarmas udras .utra udrast22, saarvas .saarva saarvast22, .saarva - -t3, sav|võrn† -õrna -õrnat4 jões ja järves elavad saarmad jõ̭õ̭n ja järven eläseq utraq; saarmanahkne müts, krae, kasukas saarvanahast mütś, kraaǵ, kask;
saast sitt sita sitta30, .mustus -õ -t9, tsolḱ tsolgi .tsolki37, ask asu .asku36 nühib põrandalt ja seintelt saasta maha nühḱ põrmandidõ ja saino päält sita maaha; peseb saunas oma ihult nädalase saasta maha mõsk sannan uma iho päält nädäli mustusõ maaha; ära osta igasugust saasta! ostku-iq õgasugust asku!;
saastama püre|tämä -täq -dä82, tsolḱma .tsolkiq tsolgi63, mustõ|tama -taq -da82, pokanda|ma -q -83, pooga|tama -taq -da82, sita|tama -ta -da2 autod saastavad õhku autoq püretäseq õhku; reovesi saastab jõgesid ja järvi tsolgivesi tsolḱ jõki ja järvi; vabrikud saastavad vett vabriguq tsolḱvaq vett;
saastuma püretü|mä -däq -84, .tsurku|ma -daq -80 linnade õhk on tugevasti saastunud liino õhk om väega ärq tsurgit; saastunud vesi tsolḱ;
saatan saadan -a -at4, saadań -i -it4, kura|ť -di -dit v -tit13, pää|tigo -tio -tiko27, .saadla|nõ -sõ -st5, saadanla|nõ -sõ -st5 saatanasigidik saadanasünnütüs;
saatanlik kuradi , saadana , vanahalva 666 olevat saatanlik arv 666 ollõv vanahalva nummõŕ; sel mehel on saatanlik iseloom taa miiś om hõel ku saadan; saatanlik naine kurikavvaľ meelütäjä;
saatekava .saatõkav|a -a -va28 saatekavateade saatõkavateedüs;
saatekiri .saatõ|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43, saadi|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43
saatekulu .saatmiskul|u -u -lu26, .saatmis|mass -massu -.massu37
saatel: läksime peremehe saatel põllule lätsimiq perremehegaq nurmõ pääle;;
saateleht kauba|lehť -lehe -.lehte34, saadi|lehť -lehe -.lehte34, .saatõ|lehť -lehe -.lehte34 kontrollis kaupa saatelehtede järgi kai kauba papridõ perrä üle;
saati saaniq , .saandõ , .pääle , päälegiq (vi̬i̬l) , ammu(q)kiq (vi̬i̬l) , esiqeräle (vi̬i̬l) hommikust saati hummogust pääle; sestsaati tuustsaaniq; olen juba poolest saati nõus olõ joq poolõst saaniq peri; ta seisis põlvist saati vees tä olľ põlviniq vii seen; küün oli poolest saati heinu täis küün olľ poolõst saandõ haino täüs; eilsest saati sajab eelätsest pääle satas; ta on sügisest saati ilma tööta tä om sügüsest pääle ilma tüüldäq; ta on lapsest saati maatööd teinud tä om latsõst pääle v saaniq maatüüd tennüq; selle tuisuga ei pääse õuegi, saati siis kaugemale taa tuisugaq päse-iq ussõstkiq vällä, ammuqkiq viil kavvõmbalõ; siin on valgeski ohtlik sõita, saati siis veel pimedas tan om eśkiq valgõgaq hirmsa sõitaq, (ammuq), sõ̭s viil pümmegaq;
saatja .saatja - -t3 pakkus peo lõppedes end tüdrukule saatjaks pakḱ hinnäst pido lõpun tütrikku saatma; kirjal puudus saatja aadress kirä pääl es olõq saatja aadrõssit; raadio-, televisioonisaatja raadio-, telesaatja;
saatjaskond m .saatj|aq -idõ -it15, üte(h)nolõ|jaq -jidõ -jit3, parḱ pargi .parki37, parť pardi .parti37 kuningas tuli suure saatjaskonnaga kuning tulľ hulga saatjidõgaq v suurõ pargigaq;
saatkond saat|kund -kunna -.kunda32
saatma .saatma .saataq saada61, olõ|tama† -taq -da82 poiss saatis tüdruku koju poisś saať tütrigu kodo; ma saadan pojale paki ma saada pojalõ paki; saadab raha saat rahha; ta tuleb sind saatma tä tulõ sinno saatma; välja saatma vällä saatma; lapsed saadeti magama latsõq kästiq magama;
saatus saadus -(s)õ -t11, .saatus -õ -t9 see on meie ühine saatus seo om mi ütine saadus; olime saatusekaaslased meile olľ üttemuudu ant v meil olľ sama saadus; kurb saatus õ̭nnõdu elo; see oli tema saatus tälle olľ niimuudu ant;
saatuslik: see on saatuslik viga seo om päsemäldäq viga;;
saav kiiľ .saajakäänüs* .saajakäänü(s)se .saajatkäänüst11, (.)saanus.ütlejä* - -t3
saavutama kätte .saama v .võitma , .joudma (.)joudaq jovva min 1. k jovvi v .joudsõ min 3. k jouď v .joudsõ66 nad olid saavutanud oma eesmärgi nä olliq uma tsihi kätte saanuq v võitnuq; Jaan saavutas võistlustel esikoha Jaan pässi võistluisil edimädses; selles asjas kokkuleppe saavutamine on väga tähtis seon aśan om väega tähtsä kokko leppüq;
saavutus .kõrdamine|ḱ -gi -kit13, õ̭nnistumi|nõ -sõ -st5, võit võidu .võitu37 sportlase viimaste aastate saavutused sporťlasõ viimätside aastidõ kõrdaminegiq v võiduq;
saba hand hanna .handa33 ära tiri kassi sabast! kisku-iq kassi hannast!; kukel on kirjud sabasuled kikkal ommaq kiriväq hannasulõq; panni saba on tuliseks läinud panni hand om kuumas lännüq; kleidisaba jäi ukse vahele kleidihand jäi ussõ vaihõlõ; mis sa käid mul sabas! mis sa käüt mul hannan!; sörgib sabas juusk hannan,; lühikese sabajupiga v sabata loom ťolkhand; saba liputama handa höörütämä; koeral on saba, aga poes on järjekord pinil om hand, aq poodin om saba;
sabaalune hannaalo|nõ -dsõ -st7, handalo|nõ -dsõ -st7 kütan sabaaluse kuumaks ma tii sullõ pussuliina ala sõ̭a; kütan sabaaluse kuumaks ma anna sullõ hako hanna ala;
sabaluu hand|ru̬u̬ds -roodsu -ru̬u̬dsu37 sabaluus on valu handroodsun om valu seen;
sabaroots hand|ru̬u̬ds -roodsu -ru̬u̬dsu37 kalast oli järel ainult sabaroots kalast olľ õ̭nnõ handruuds perrä jäänüq;
sabin ra|pin -bina -binat4, ri|pin -binä -binät4, kah|hin -ina -inat4
sabisema = sabistama rabis|õma -taq -õ87, rabista|ma -q -83, ribis|emä -täq -e87, kobahama kopaq v kobadaq kopa v kobaha88, kahis|õma -taq -õ87 sabistab vihma vihma tulõ nigu rabisõs;
sabotaaž sala.tsurḱmi|nõ -sõ -st5, ärq.tsurḱmi|nõ -sõ -st5
saboteerima .tsurḱma .tsurkiq tsurgi63, .tśurḱma .tśurkiq tśurgi63, .nimme v salahuisi ärq .tsurḱma
sadakond sada|kund -kunna -.kunda32 karjas oli sadakond looma kaŕan olľ sadakund eläjät;
sadam sa|tam -dama -damat4, pri(i)stań -i -it4
sadama sa|dama -taq -ta min 1. ja 3. k sattõ69 öö läbi sadas üü läbi v kõ̭iḱ üü sattõ; sajab nagu oavarrest vala niguq pangist; lumi sadas maha lumi tulľ maaha; katus sajab läbi katus lask läbi;
sadamakai kai - -d53 sadamakai ääres seisis mitu laeva kai veeren saisõ mitu laiva;
sadamalinn sadama|liin -liina -.liina30
sadamasild pri(i)stań -i -it4, sadama|sild -silla -.silda33
sade sa|go -o -ko27 punastel veinidel on põhjas sageli sade verevil veinel om põḣan sagõhõhe sago; katlakivi on tahke kõva sade, mis tekib kareda vee kuumutamisel katlakivi om kalǵ sago, miä teküs, ku kahrõt vett lämmistäq; õlul on sade põhjas ollõl om hiiv põḣan; sade vajub põhja sakõ vaos põḣa pääle;
sademed vihm ja lumi , .taiva|vesi -vi̬i̬ -vett42 möödunud aasta oli sademeterohke mineväaasta sattõ palľo v tulľ palľo vihma ja lummõ;
sadestuma .saistu|ma -daq -80, .põhja .vaoma mere põhja sadestunud liiv ja muda mere põhja vaonuq v saistunuq liiv ja muda; pärm on veinipudeli põhja sadestunud hiiv om veinipudõli põhja saistunuq;
sadist sa|disť -disti -.disti37, .vaivaja - -t3
sadu sa|do -o -to27, sadami|nõ -sõ -st5, (kerge) höüdeq .höüte höüdet18, hiideq .hiite hiidet18 kerge sadu ei teinud heinagi märjaks taa tśopś tii es hainagiq likõs; ootasime, millal sadu lakkab oodimiq, kuna vihm perrä jääs; ilm seab sajule ilm ehť sadama;
sadul sa|tuľ -dula -dulat4
saduldama sadulahe .pandma , sadulda|ma -q -83 sadulda hobune panõq hopõń sadulahe; sadulda hobune panõq hobõsõlõ satuľ sälgä;
sadulsepp satuľsep|p -ä -pä35
saeleht sae|lehť -lehe -.lehte34
saematerjal saemátõr|jaaľ -jaali -.jaali37, saematõr|jaľ -jali -.jalli38
saeraam sae|raaḿ -raami -.raami37, sae.kaadri - -t3 mees lõikas saeraamiga palke laudadeks miiś lõigaś saekaadrigaq palkõ lavvus;
saeveski lavva.lõikus -õ -t9, lavvavabri|k -gu -kut13, sae.veśki - -t1, kõnnõk sae.kaadri - -t3 saeveskist toodi paar koormat saelaudu lavvavabrikust tuudi paaŕ kuurmat lauda;
safari safari - -t1, jahi(h)n|käüḱ -käügi -.käüki37, .uuŕmis|käüḱ -käügi -.käüki37, .uuŕmistret|ť -i -ti37
safran sahvrań -i -it4
sagar 1. hinǵ hinge .hinge35, henǵ henge .henge35, sakar sagara sagarat4 ukse, värava sagarad ussõ, värehti hingeq; 2. hu̬u̬|g - -gu36, ropsa|k -gu -kut13, robah(t)us -õ -t9 vihmasagar vihmatśopś, saarõvihm, vihmasaaŕ; tuli tubli sagar vihma tulľ hää ropsahus vihma; vihma sadas, sekka ka mõni sagar rahet vihma sattõ, vahel tulľ mõni ropsak räüssä kah; 3. tśauk tśauga .tśauka31, tśobari|k -gu -kku38, tsäbäri|k -gu -kku38, par parvõ .parvõ35, punť pundi .punti37 lapsed olid sagaras õpetaja ümber latsõq olliq tśobarikun oppaja ümbre; kiirusagar kiirutsopp; kuklasagar kukrutsopp; kopsusagar kopsutśauk; ajusagarad ajutsopaq;
sage .tihtsä - -t3, sakõ - -t14 pulss on sage süä pess; haige sage hingamine haigõ tihtsä hingämine; ta oli meil sage külaline tä käve tihtsäle miiq poolõ;
sagedamini sakõmbahe , sagõ.hõmpa sa võiksid sagedamini kodu peale mõelda sa võinuq sagõhõmpa kodo pääle mõtõldaq;
sagedane peris .tihtsä v sakõ , hüä .tihtsä v sakõ , küländ .tihtsä v sakõ Jaan oli meie peres sagedane külaline Jaan käve küländ sagõhõhe miiq poolõ; liiga sagedane pesemine kahjustab juukseid palľo tihtsä mõskminõ tege hiussilõ kurja;
sageli sagõhõhe , sagõhõlõ , sagõhe , .tihtsähe , .tihtsäle , paksustõ see on sageli esinev haigus seod tõpõ tulõ sagõhõhe ette; ta käib sageli Soomes tööl tä käü sagõhõhe Suumõ tüüle;
sagenema mano(q) tulõma , kipõmbas minemä haige hingamine sageneb haigõ hingämine lätt kipõmbas; viimasel ajal on liiklusõnnetused sagenenud viimätsel aol om liikmisõ̭nnõtuisi manoq tulnuq;
sagima tse|bimä -piq -bi57, (t)sõõra|tama -taq -da82, sessendä|mä -q -83, võssõrda|ma -q -83, mitmit kõrdo sessende|(l)lemä -lläq -(l)le86 inimesed sagivad tänavail inemiseq tsebiväq huulitsidõ pääl; nad sagivad ümber laua nä sessendeleseq lavva ümbre; jätke see jalus sagimine! jätkeq taa jalon tsõõrataminõ!;
sagin tsebimi|ne -se -st5, (t)sõõratami|nõ -sõ -st5, vu̬u̬ŕmi|nõ -sõ -st5, sessendämi|ne -se -st5, võssõrdus -õ -t9 koolimaja õu oli täis laste saginat koolitarõ moro olľ täüs latsi tsebimist;
sagrine = sagris kahuski|nõ -dsõ -st5, .pulsťunu|q - -t1, porsi(h)n , tursi(h)n , tohru(h)n , tuusta(h)n lapse sagrine pea latsõ kahuskinõ pää; sagris habemega vanamees tursin habõnidõgaq vanamiiś; sagrine koer tuustan pini;
sahin kõs|sin -ina -inat4, kis|sin -ina -inat4, ha|pin -bina -binat4, tsi|pin -binä -binät4, kah|hin -ina -inat4, (kõrras) kõśah(t)us -õ -t9 ei kuule kahinat ega sahinat kuulõ-iq kisinät ei kõsinat; ei olnud õiget pauku, ainult üks sahin käis olõ es õigõt pauku, õ̭nnõ ütś kõśahus käve; kuivanud lehtede sahin kuionuisi lehti kõssin v hapin v tsipin;
sahisema kõsis|õma -taq -õ87, kõ|dsa(ha)ma -tsaq v -dsadaq -tsa v -dsaha88, kõ|śa(ha)ma -sśaq v -śadaq -sśa v -śaha88, tsibis|emä -täq -e87, hibis|emä -täq -e87, kahis|õma -taq -õ87 puulehed sahisesid jalge all puuleheq kõsisiq jalgo all; heinad on hästi kuivanud, sahisevad juba hainaq ommaq häste kuionuq, kahisõsõq joq;
sahistama kõsista|ma -q -83, kõssi|tama -taq -da82, tsibistä|mä -q -83, husista|ma -q -83, kahista|ma -q -83, mitmit kõrdo kõsistõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, tsibiste|(l)lemä -lläq -(l)le86, kõrras kõśahta|ma -q -83 tuul sahistas puulehti tuuľ kahisť puulehti;
sahk sahk saha .sahka33, adõr v atr adra .atra45, adra|hõlm -hõlma -.hõlma31 pani hobuse saha ette ja läks kündma panď hobõsõ adra ette ja lätś kündmä; harkadra sahad olid veel teravad hargi adraq olliq viil teräväq; mees pani traktorile saha ette ja läks lund lükkama miiś panď traktorilõ terä ette ja lätś lummõ toukama;
sahkerdaja hangõldaja - -t3, .sahkri - -t1, (hobõsidõgaq) parisni|k -gu -kku38
sahkerdama hangõlda|ma -q -83, sahkõrda|ma -q -83, parsõlda|ma -q -83, parsõnda|ma -q -83 mees sahkerdas varastatud kraamiga miiś hangõlď varastõdu kraamigaq;
sahmakas tsopsah(t)us -õ -t9, tśopś tśopsi .tśopsi30, kah kahvi .kahvi30 tuli üks sahmakas vihma tulľ ütś tsopsahus vihma v ütś kah vihma tulľ;
sahtel .suhvli - -t1, su'hvlaadi|k -gu -kut13, sśhv|laať -laadi -.laati37, sśhv|latť -lati -latti37, lavva|karṕ -karbi -.karpi37 pani rahakoti sahtlisse panď rahakoti suhvlihe;
sahver .sahvri - -t1, külm|jakk -jaku -jakku37
saiake saiakõ|nõ -sõ -ist8 ema hakkas saiakesi küpsetama imä naaś saiakõisi küdsämä;
saialill .krõ̭ngli|lilľ -lilli -.lilli37, küüdse|lilľ -lilli -.lilli37, keero|lilľ -lilli -.lilli37 saialilletee küüdselillitsäi; saialilletinktuur keerolilli (roho)viin; saialillesalv küüdselillisal v -määŕ;
saiapäts saia|pätś -pätsi -.pätsi37
saja-aastane saa-.aasta(ga)|nõ -dsõ -st7, sada .aastakka vana saja-aastased tammed saa-aastagadsõq tammõq; vanaisa on juba saja-aastane vanaesä om joq sada aastakka vana;
sajakroonine saakrooni|nõ -dsõ -st7
sajaline .saali|nõ -dsõ -st5, .saa|nõ -dsõ -st7 üks sajaline on veel puudu ütś saanõ om puudus viil;
sajand .aasta(ga)|sada -saa -sata29, sa(d)a-.aasta|k -ga -kka v -gat -gat-ga -kka38 v -gat -gat 13 , saa-aastaga lõpp , saa-aasta tagonõ , aastasaa vaihtus möödunud sajandil mineväl aastagasaal; sajandilõpp saa-aastaga lõpp; sajanditagune saa-aasta tagonõ; sajandivahetus aastasaa vaihtus;
sajandik .saandi|k -gu -kku38, saasjago .saandajao .saandatjako27 mitu sajandikku sul maad on? mitu saandikku sul maad om?;
sajas saas .saanda .saandat13 homme on selle näidendi sajas etendus hummõń mängitäs taad näütemängo saandat kõrda; olin uue kaupluse viiesajas ostja olli vahtsõ poodi viiessaas ostja;
sajatama sõ̭n|oma -noq -o57, sõ̭no|tama -taq -da82, sõ̭nno ala(q) .pandma , (ärq) .vanma .vannuq vannu64, ni̬i̬ťmä ni̬i̬täq needä61, nimmite|(l)lemä -lläq -(l)le86 sajatas naabrile häda kaela sõ̭noť naabrilõ hädä kaala; peremees siunas ja sajatas oma joodikust sulast perremiiś lõhnaś ja vansõ umma joodikut sulast; vanamoor hakkas koledasti sajatama vanamuuŕ naaś jälehehe vanma;
sajatus sõ̭notus -õ -t9, ärq.vanmi|nõ -sõ -st5, vannunǵ -i -it13
sajune .sao|nõ -dsõ -st7, vihma|nõ -dsõ -st7, sado|nõ -dsõ -st7, sadoja|nõ -dsõ -st5, sadoliga|nõ -dsõ -st5, .saoliga|nõ -dsõ -st5 täna on sajune ilm täämbä om saonõ ilm;
sakiline tśakili|nõ -dsõ -st5, tśakõli|nõ -dsõ -st5, .tsäkliga|nõ -dsõ -st5, tsibõri|k -gu -kku38, tsäpeli|ne -dse -st5, tsäpoli|nõ -dsõ -st5 paberi äär on sakiline paprõ viiŕ om tsäpeline; kukel on sakiline hari kikkal om tśakilinõ hari;
sakk tśalk tśalgo .tśalko37, tsälk tsälgo .tsälko37, tśak|ḱ -i -ki37, tsäk|ḱ -i -ki37, tsärṕ tsärbi .tsärpi37, tip|p -u -pu37 mehel on väike sakk sees miiś om veidükese hunnin v vindin v tśommin; sakkidega vahtraleht tśakliganõ vahtrõleht;
sakkpael tsibri|k -gu -kut13
sakraalne kerigu- , pühä- , usoli|nõ -dsõ -st5 sakraalehitised pühäkuaq;
saks säks säksa .säksa30, śaks śaksa .śaksa30, herr herrä .herrä35, herrä - -t2 saksa mängima śaksatama;
saksa: saksa keel śaksa kiiľ;;
saksakeelne śaksakeeli|ne -dse -st7, śaksaki̬i̬ľ|ne -se -set6
saksik śaksa|nõ -dsõ -st7, andśa|k -ga v -gu -kat v -kut13 oli selline saksik, käis vestiga olľ sääne śaksanõ, käve vestigaq; tütar oli linnas saksikuks muutunud tütäŕ olľ liinan ärq śaksatsõs lännüq v säksas kätte lännüq; rääkis saksikut keelt kõ̭nõľ andśakat kiilt; saksik pidu pitśbalľ;
sakslane .śaksla|nõ -sõ -st5
sakslanna .śaksla|nõ -sõ -st5, śaksa naanõ
saksofon sakso|foń -foni -.fonni38, sakso|fu̬u̬ń -fooni -fu̬u̬ni37, kõnnõk sakś saksi .saksi37
sakumm = sakuska = sakusment kõnnõk sakusḱ -i -it13, mano(q).võtmi|nõ -sõ -st5, pääle.haukami|nõ -sõ -st5, mano(q).haukami|nõ -sõ -st5, pääle.võtmi|nõ -sõ -st5, sakuska - -t2
sakutama .kakma kakkuq kaku64, karvosta|ma -q -83, plutsõnda|ma -q -83, tutsu|tama -taq -da82, tutsõnda|ma -q -83, .kiskma .kiskuq kisu64 keegi sakutas mind hõlmast kiäkiq kisḱ minno hõlmast; koer sakutas võõra püksisäärt pini kakḱ võ̭õ̭ra püksisiirt; ema sakutas poega juustest imä karvosť poiga;
saladus salahus -õ -t9, salandus -õ -t9, .salgus -õ -t9 see pole enam mingi saladus tuu olõ-iq inämb määnegiq salahus; see on saladus seod tohe-iq kõ̭nõldaq; saladusse salussihe, salussilõ, salguisi; asi jäi saladusse asi jäi salguisi; las see jääb saladusse las taa jääs salussihe; saladuses salussin, salgusõn; hoiame seda saladuses hoiamiq seod hindä teedäq; saladuseks salussihe, salussilõ, salgustõ; asi peab saladuseks jääma asi piät hindä teedäq jäämä;
saladuslik sala|nõ -dsõ -st7, sal|a -a -la28, hämärä|ne -dse -st7, seletämäldäq , .arvosaamaldaq , meelegaq .mõistmaldaq saladuslik saar salanõ saaŕ;
salaja .salguisi , salahuisi , .varguisi , salajalt† kuulab salaja teiste juttu pealt kullõs salahuisi tõisi juttu päält; poisikesena proovisin salaja luuletusi kirjutada poiskõsõn proovõ salguisi värsse kirotaq;
salajane salaha|nõ -dsõ -st5, sala|nõ -dsõ -st7 salajane koosolek salahanõ kuunolõḱ; see on saljane asi seo om vargu asi;
salakaubandus keelet .kauplõminõ , põrma(n)dualonõ .kauplõminõ alkoholi sisseveoga on sageli seotud ka salakaubandus alkoholi sissetuumisõgaq om köüdet ka keelet kauplõminõ;
salakaubavedaja keeledü kauba vidäjä
salakaubavedu keeledü kauba vidämine alkoholi ja tubaka salakaubavedu on kasvanud keeledü alkoholi ja suidsu vidämine om suurõmbas lännüq;
salakaup keelet kaup tabati laev salakaubaga saadi kätte laiv keeledü kaubagaq;
salakaval sal|a -a -la28, sal|lai -aja -ajat4, sala|nõ -dsõ -st7, sala|tś -dsi -tsit13, .petliga|nõ -dsõ -st5, .petjä - -t3
salakavalalt kavalahe , kavalalõ , altnaha ta on inimene, kellele meeldib salakavalalt teisele probleeme valmistada taa om sääne inemine, kinkalõ miildüs altnaha tõõsõlõ käändäq;
salakavalus kavalus -õ -t9
salakuulaja sal|a -a -la28, sal|lai -aja -ajat4, .nuhjus -õ -t9, nuhka|tś -dsi -tsit13, piioń -i -it4
salakuulama .nuhḱma .nuhkiq nuhi63
salakäik käküsti̬i̬ - -d52
salakütt sala|kütt -kütü -küttü37
salalik sal|a -a -la28, varas .varga varast23, sal|lai -aja -ajat4, sala|nõ -dsõ -st7, salaha|nõ -dsõ -st5, kav|vaľ -ala -alat4 salalik koer hammustab selja tagant sala v varas pini purõ sälä takast;
salamahti = salamisi .varguisi , sala.mahtu , .salguisi , salahuisi poisid tegid salamahti nurga taga suitsu poisiq kisiq varguisi nuka takan suitsu;
salapolitsei salapólitsei - -d2, käküspólitsei - -d2
salapolitseinik salapólitsei - -d2, käküspólitsei - -d2
salapära salahusõ hõ̭ng , hämärüs -e -t9, mõistatus -õ -t9 öö oma hämarusega oli täis salapära hämmär üü olľ täüs salahusõ hõ̭ngu;
salapärane sala|nõ -dsõ -st7, sal|a -a -la28, hämärä|ne -dse -st7, seletämäldäq , .arvosaamaldaq , meelegaq .mõistmaldaq kes oli see salapärane võõras? kiä tuu salahanõ võõras olľ?; salapäraseid asju ja nähtusi on maailmas palju hämärit asjo ja nätüssit om ilman palľo;
salapäraselt kavalahe , kavalalõ , kavaluisi , salahuisi tüdruk naeratas salapäraselt tütrik naarahť kavaluisi; kõik oli nii salapäraselt vaikne kõ̭iḱ olľ nii imeligult vakka;
salapäratsema sala olõma
salastama (ärq) .kä|ḱmä -kkiq -ki63, salahadsõs tegemä , salussi(h)n v .salgusõ(h)n.hoitma , .varjama vaŕadaq .varja77 tema telefoninumber on salastatud timä telefoninummõŕ ei olõq kätte saiaq v om salahadsõs tett; salastatud dokumendid salahadsõq v keelo alaq pantuq paprõq; lasi oma numbri salastada lasḱ uma numbri ärq käkkiq;
salatsema sala olõma , .hindäle .hoitma , .käḱmä käkkiq käki63, var|ima -riq -i57, .varjama vaŕadaq .varja77 kinnise iseloomuga inimene, aina salatseb kinnilidse olõkigaq inemine, muguq hoit kõ̭iḱ hindäle; räägi ometi, mis sa salatsed! kõ̭nõlõq ummõhtõ, mis sa hoiat kõ̭iḱ hindäle!;
saldo maj saldo - -t2, sais saiso .saiso37
sale .siuhkõ - -t3, orsika|nõ v orsika|s -dsõ -st5, orsika|s - -t15, .orsli|k -gu -kku38, peenüke|ne -se -ist8 Riina on õest saledam Riina om sõ̭sarast siuhkõmb; hoiab saledat joont püsüs peenükene v hoit hindä peenükese;
saledapoolne peeneli|k -gu -kku38, peenüli|k -gu -kku38, kõhnali|k -gu -kku38 pikk saledapoolne mees pikḱ kõhnalik miiś;
saledus: teeb saleduskuuri pidä kimmäst süümiskõrda, hoit söögigaq;
salgakaupa = salgakesi pargihna , pargi(h)n , vataku(h)n , vatangu(h)n , pundi(h)n poisikesed käivad salgakaupa mööda küla tśuraq kääväq vatangun küllä piten;
salgama .salgama saladaq .salga77, salal|õma -daq -õ85 salgab oma süüd salgas umma süüd; ta ei salanud midagi, rääkis kõik ausalt ära tä es salgaq midägiq, kõ̭nõľ kõ̭iḱ ausalõ ärq; salgas oma lapse maha salaś uma latsõ ärq;
salgamine .salgus -õ -t9
salk (salgu) tuuť tuudi .tuuti37, ťolk ťolgo .ťolko37, tsähäli|k -gu -kku38, tsärä|k -gu -kut13, tśobari|k -gu -kku38, tot|t -u -tu37, tot|ť -i -ti37, nut|ť -i -ti37, tuusť tuusti .tuusti37 lõikas koera turjalt salgu karvu lõigaś pini tuŕa päält tuudi karvo;
salk (salga) parḱ pargi .parki37, parť pardi .parti37, salk salga .salka31, punť pundi .punti37, par parvõ .parvõ35, rühm rühmä .rühmä35, vatang -u -ut13, vata|k -gu -kut13 salk lapsi jookseb metsas parḱ latsi juusk mõtsan; mehed on salka kogunenud meheq ommaq parki kogonuq; röövlisalk rüüvliparḱ;
sallima .salďma .salliq salli73, .saľma .salliq salli73, kannahta|ma -q -83 see mees ei salli lapsi seo miiś salli-iq latsi; ta ei salli mind silmaotsaski tä kannahta-iq minno sukugiq;
sallimatu .salďmaldaq , .saľmaldaq , .lepmäldäq , halvas.pandja - -t3 ta on minu suhtes sallimatu tä ei lepüq muqkaq;
sallimatus vain vaino .vaino37 mehe ilmes oli tigedust ja sallimatust miiś olľ hõela ja kuŕa näogaq;
salliv .lepjä - -t3, .lepliga|nõ -dsõ -st5, .saľja - -t3, .salďja - -t3, .lep|ne -se -set6
sallivus .saľdus -õ -t9, .saľmi|nõ -sõ -st5, .salďmi|nõ -sõ -st5
salong sa|lonǵ -longi -.longi37, (pi̬i̬nü) külä.liisitar|õ -õ -rõ24, .kambri - -t1 ilusalong ilotarõ, kinähüstarõ; õmblussalong ummõlustarõ; moesalong moodutarõ;
salpeeter salpi̬i̬tre - -t3, kõnnõk tsiili - -t2, kivi|su̬u̬l -soola -su̬u̬la31 ammooniumsalpeeter läpäsnigusalpiitre;
salto salto - -t2, käkäs|kaal -kaala -.kaala30, õhukukõr|palľ -palli -.palli37
salu saaŕ saarõ saart40, mõtsa|salk -salga -.salka31, mõtsanuk|k -a -ka31, sal|o† -o -lo26 kingul kasvas ilus salu kundi pääl kasvi illos mõtsasalk; linnud laulsid salus tsirguq lauliq mõtsanukan;
salukuusik kuusõvari|k -gu -kut13
salumets vari|k -gu -kut13
saluteerima tervü|tämä -täq -dä82, .kulpi lü̬ü̬
salutihane su̬u̬.tiala|nõ -sõ -st5
saluut m avvu|pauguq -.paukõ -.paukõ37, teretüs -e -t9, ilotul|i -õ -d41
salv (salve) sal salvõ .salvõ35 salved olid ääreni vilja täis salvõq olliq veereniq villä täüs;
salv (salvi) sal salvi .salvi37, määŕ määri .määri37
salvama .pandma (.)pandaq panõ66, .salvama salvadaq .salva77, pur|õma -raq -õ min 1. ja 3. k puri58 madu salvas hobust jalast siug panď hobõst jalga; sõnadega salvama sõ̭nnogaq purõma;
salvestama (üles v pääle) .võtma võttaq võta61, (teedüst) .tsävvämä* tsävvädäq .tsävvä77, .pästmä* .pästäq pästä61, salvõsta|ma -q -83 muusika salvestatakse helilindile muusiga võetas linti v lindi pääle; salvesta fail kõvakettale! pästäq v võtaq teedüstü kõvatsõõri pääle!; arvutiga töötades tuleb tööd vahel ka salvestada, muidu võib see kaduma minna puutrigaq tüüten tulõ tüüd vaihtõpääl pästäq kah, muido või tuu kaoma minnäq;
salvrätt suupühüs -(s)e -t11, salvrät|ť -i -ti37, suurät|ť -i -ti37
sama sam|a -a -ma28 me käime samas koolis mi käümiq saman koolin; mis sa virised, teistel on sama raske! miä sa iriset, tõisil om niisama rassõ!;
samaaegselt üteliste , ütel aol , ütelii(d)si mõlemad lapsed hakkasid samaaegselt rääkima mõlõmbaq latsõq naksiq üteliisi kõ̭nõlõma; seaduse järgi ei saa minister olla samaaegselt üheski teises ametis säädüse perrä saa-iq ministri üteliste mitund ammõtit pitäq;
samaealine üte|vana -vana -vanna28, ütehaŕali|nõ -dsõ -st5, sama vana ta on minuga samaealine tä om minogaq ütehaŕalinõ;
samagonn hanśa - -t2, hansś hansi .hanssi37, puskaŕ -i -it4
samahästi sama .häste , nigu(q) , üte.häste see asi on nüüd siis samahästi kui otsustatud seo asi om noq sis sama häste ku otsustõt; neile oli see samahästi kui mäng näile olľ tuu niguq mäng;
samakõrgusjoon sama.korgus|ju̬u̬ń -joonõ -ju̬u̬nt40
samalaadne ütesuguma|nõ -dsõ -st5, üttemu̬u̬du .sääntsesama säänestsamma28, säänesama , sarna|nõ -dsõ -st7 maakonnas on mitu samalaadset ettevõtet maakunnan om mitu ütesugumast ettevõtõt;
samamoodi niisama , sammamu̬u̬du , üttemu̬u̬du ma saan sellest samamoodi aru kui sina maq saa tuust niisama arvo ku saq;
samanimeline sama nimegaq , ütenimeli|ne -dse -st5 meie klassis on mitu samanimelist tüdrukut miiq klassin om mitu ütenimelist tütrikku;
samas säälsama(h)n rongi aknast paistavad põllud, samas jälle mets rongi aknõst ommaq nurmõq nätäq, säälsaman jälq mõts; kõik tundus nii tuttav ja kodune, kuid samas ka uus kõ̭iḱ tundu nii tutva ja kodonõ, a üteliidsi vahtsõnõ kah; rahakott on kapis pesu all ja samas on ka mõned ehted rahakotť om kapin mõsu all ja säälsaman ommaq mõ̭nõq ehteq;
samastama samas pidämä , samas lugõma , ütes pidämä riiki ja ühiskonda ei saa samastada riiki ja ütiskunda saa-iq ütes ja samas pitäq;
samasugune säänesama .sääntsesama säänestsamma28, ütesuguma|nõ -dsõ -st7 tal on samasugune auto kui mul täl om säänesama auto ku mul;
samavõrd = samavõrra ütepalľo , samapalľo lugu oli samavõrd imelik kui ka naljakas lugu olľ ütepalľo andśak ja naľalinõ kah;
samaväärne ütehää ütehää üttehääd50, ütesuguma|nõ -dsõ -st5
samblane .samblõ|nõ -dsõ -st5
samblasoomets mõts .samblõsu̬u̬|mõts -mõtsa -.mõtsa30
samblik .sambli|k -gu -kku38, sammõli|k* -gu -kku38, sammõľ .samblõ sammõld23, .valgõsammõľ .valgõ.samblõ valgõtsammõld23, m kobri|k -gu -kut13 puutüvesid katsid samblikud puutüvvi pääl olliq sambliguq; islandi samblik palokobrik, krobisõja, põdrasammõľmpalokõrvaq;
sametine pehmeq .pehme pehmet v pehmend.pehme pehmet18 v pehmend 16 , sammõtist , sammõti|nõ -dsõ -st5, mahhe - -t14 tal oli peas sametine müts täl olľ pään sammõtist müts; tal on pehme sametine nahk täl om pehmeq sammõtinõ nahk; tumepunaste sametiste õitega lill tummõverevide sammõtiidsi häitsmidegaq lilľ; naisel oli mahe sametine hääl naasõl olľ mahhe pehmeq helü; sametine vein mahhe maigugaq maŕaviin; sametine pilk sammõtinõ kaeminõ;
samm samm sammu .sammu37, .astmi|nõ -sõ -st5 lapse esimesed sammud latsõ edimädseq sammuq; kärme sammuga eideke käpe astmisõgaq mutikõnõ; abiellumine on tõsine samm inimese elus paarimineḱ om tähtsä asi inemise elon; samm-sammult kõrd-kõrralt v samm-sammust;
sammal sammõľ .samblõ sammõld23 samblast (tehtud) samblõnõ;
sammalduma sammõldu|ma -daq -84
sammas sammas .samba sammast23, tulp tulba .tulpa31 veesammas viitulp; Tartu Ülikooli sambad Tarto Ülikooli sambaq;
sammaspool sammas|pu̬u̬ľ -poolõ -pu̬u̬lt40
sammuma .astma .astuq astu64, .käümä .kävvüq käü min 1. ja 3. k käve54, .kõ̭nďma .kõ̭ndiq kõ̭nni63, minemä minnäq lää kesks mint 3. k lätt min 1. k lätsi min 3. k lätś kesks lännüq55 hakkas kodu poole sammuma naaś kodo poolõ astma; sammub edasi-tagasi kõ̭nď edesi-tagasi;
samovar tsäimassin -a -at4, samo|vaaŕ -vaari -.vaari37
samuti ka(q) , kah , sammamu̬u̬du , niisamatõ , niisama , sama nii võta pluus ära, ja särk samuti! võtaq pääväsärḱ ärq, ja hamõq kah!;
sanatoorium sanatoori|uḿ -umi -.ummi38
sanatoorne: sanatoorne ravi puhkustohtõrdus, sanatooriumitohtõrdus;
sandaal san|daal -daali -.daali37, .sandaľ -i -it4, sanda|letť -leti -letti37, m pini.päi|tseq -tside -tsit18
sandistama sandis v vigatsõs tegemä , sandis v vigatsõs lü̬ü̬
sandisti halvastõ , kehväste , sitastõ , viletsähe , viletsäle haige tunneb end täna väga sandisti haigõl om täämbä väega halv ollaq; magasin öösel sandisti magasi üüse halvastõ; kõik algas hästi, aga lõppes sandisti kõ̭iḱ alosť häste, a lõppi kehväste;
sandistuma sandis v vigatsõs .jäämä
sanditama sandi(h)n .käümä , .santi ju̬u̬skma
saneerima .kõrda .pandma v tegemä , praavi|tama -taq -da82
sang (käe)vang (-)vangu (-).vangu37, hand hanna .handa33, pi|tem -demä -demät3, pidermä|s - -(s)t15, (kannil v paal) kõrv kõrva .kõrva30 kartulikorvi sang kardohkakorvi vang;
sangar .kangõla|nõ -sõ -st5, .kangõ mi̬i̬ś , vägi|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39 suure sõja sangarid suurõ sõ̭a kangõq meheq;
sangarlik mehe|ne -dse -st7, .kangõ - -t1 sangarlik tegu mehetego;
sanglepp imälep|p -ä -pä35, must lepp
sanitaarne sani.taar|nõ -sõ -sõt6
sanitaarraie .haigõragomi|nõ -sõ -st5, kuivaragomi|nõ -sõ -st5
sanitar haigõtallitaja - -t3, mil sani|taŕ -tari -.tarri38, sani|taaŕ -taari -.taari37
sanktsioneerima lu|ba(ha)ma -paq v -badaq -pa v -baha88, lupa .andma , hääs .kitmä
sanktsioon 1. lu|ba -a -pa27, luba luba lupa24 pealt kuulata võib ainult kohtuniku sanktsiooniga päält kullõldaq või õ̭nnõ kohtunigu luagaq; 2. trah trahvi .trahvi37, kar|i -i -ri26 tuleb rakendada sanktsioone tulõ trahma naadaq; Iraanile kehtestati majanduslikud sanktsioonid Iraanilõ panti majanduskari pääle;
sanskriti: sanskriti keel sanskriti kiiľ;
sant viga|nõ -dsõ -st7, sanť sandi .santi37, sandi|nõ -dsõ -st7, halv halva .halva30, hõel hõela .hõela30, sitt sita sitta30 jäi sõjas sandiks jäi sõ̭an vigatsõs; santi kaupa ei osta keegi sitta kraami osta-iq kiäkiq; tervis on sant tervüs om halv; sant lugu sandinõ lugu;
santima .sanťma .santiq sandi63, .kerjämä kerädäq .kerjä77, .nuiama nuiadaq .nuia77 mine vanas eas veel santima! mineq vanon päivin viil sanťma!;
sapine 1. sapi|nõ -dsõ -st7 kala puhastades said käed sapiseks kala puhastamisõ aigo saiq käeq sapitsõs; 2. hõel hõela .hõela30, tikõ - -t14, mõr|o -o -ro26, kuri kuŕa .kurja43 mees oli kibestunud ja sapine miiś olľ ärq kalõhunuq ja hõel; sapine ilme mõro nägo; sapine vanaeit hõel vanamuuŕ; sapine nali kuri nali;
sapp sap|ṕ -i -pi37 maksa küljes on sapipõis massa külen om sapṕ;
saps 1. saps sapsu .sapsu37 hobune on väsinud, sapsud värisevad hopõń om väsünüq, sapsuq habisõsõq; 2. välḱ välgi .välki37, plah plahvi .plahvi37, plikś pliksi .pliksi37, tśopś tśopsi .tśopsi30 poiss andis mullikale vitsaga sapsu koodi pihta poisś anď hõhvalõ vitsagaq välgi kunti piten; lõi laval vihaga mõne sapsu anď lava pääl vihagaq mõ̭nõ tśopsi; 3. tśoks tśoksi .tśoksi30, tśopś tśopsi .tśopsi30 tuli väike saps vihma tulľ väiku tśoks vihma;
sapsima .tśopśma .tsopsiq tsopsi63 naised sapsisid ennast kasevihaga naasõq tśopsõq hinnäst kõovihagaq; sapsib käega oma tolmuseid riideid ropsas käegaq ummi tolmutsit rõivit; kana sapsib tiibadega kana soputas siibogaq;
saputama sopu|tama -taq -da82, sorgu|tama -taq -da82, .puistama puistadaq .puista77, (t)sipu|tama -taq -da82 mehed saputasid riideid tolmust meheq sopudiq rõivit tolmust; ema kohendas patju ja saputas linu imä kobisť patjo ja sopuť linno; kana saputas sulgi kana sopuť sulgi; pilvedest saputab lund pilvist tsiputas lummõ;
sara sar|a -a -ra28, kuuŕ kuuri kuuri37, saras .sarda sarast23, sar|rai -aja -ajat4, küün küünü .küünü37, kooni|ts -dsa -tsat13, koomi|ts -dsa -tsat13 tööriistad pandi sara alla tüüriistaq pantiq kuuri ala; tuba on nagu sara, ei pea sugugi sooja tarõ om hõrrõ niguq ütś igäväne sara, lämmind piä-iq sukugiq;
sarapik sarapuu|mõts -mõtsa -.mõtsa30, sarasti|k -gu -kku38, sarapuupuhmistu - -t1, sara|pist -pisti -.pisti37
sarapuu sarapuu - -d50
sard sard sarra .sarda33 linakuprad pandi sarda linakagaraq pantiq sarda;
sardell sar|delľ -delli -.delli37
sardi: sardi keel sardi kiiľ;
sardiin sar|diiń -diini -.diini37
sari 1. sari saŕa .sarja43, rida ria rita29, jor|o -o -ro26, vu̬u̬ŕ voori vu̬u̬ri37, ja|go -o -ko27 saatesari saatõsari; loengusari loengidõ rida; 2. sari saŕa .sarja43 puhtad terad langevad läbi sarja põrandale puhtaq jüväq satasõq läbi saŕa põrmandu pääle;
sarikas paaripuu - -d50 (katuse)sarikad paariq;
sarjama 1. (vilä kotsilõ) .sarjama saŕadaq .sarja77, sari|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90 mehed läksid vilja sarjama meheq lätsiq villä sarjama; 2. .sarjama saŕadaq .sarja77, .kakma kakkuq kaku64, karvosta|ma -q -83 torm sarjab puid torḿ sarjas puid; sarjas poisi juukseid kakḱ poiskõsõ hiusit; 3. nahu|tama -taq -da82, .võtma võttaq võta61, .nuhklõma nuheldaq .nuhklõ78, .sarjama saŕadaq .sarja77, sari|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90 sai kriitikutelt sarjata sai arvostajidõ käest nahutaq; teda vahel kiideti, siis aga laideti ja sarjati timmä vaihõpääl kiteti, sis jälq laidõti ja nuhõldi; küll sa nüüd õpetaja käest sarjata saad! noq sa oppaja käest võttaq saat!;
sarkasm hõel nali , terräv  v  hõel .vällä.naardminõ
sarkastiline hõel hõela .hõela30, .salvaja - -t3
sarlakid m sarlaq .sarlu .sarlu30, särläq .särlü .särlü30 ühel emal suri sarlakitesse neli last ütel imäl kuuli sarluhe neli last;
sarm tõ̭mmõq .tõ̭mbõ tõ̭mmõt19 tal oli sarmi tä olľ köütvä; kui sul ikka sarmi pole, siis parem ära võta seda ametit ku sa iks uma olõkigaq inemiisi ligi ei tõ̭mbaq, sis parõmb ärq võtkuq taad ammõtit;
sarn sarn sarna .sarna30, põsõnuk|ḱ -i -ki37
sarnane üttemu̬u̬du , ütesuguma|nõ -dsõ -st5, ütesugu|nõ -dsõ -st7, säänesamanõ .sääntsesamadsõ säänestsamast7, säänesama .sääntsesama säänestsamma28, üte.taoli|nõ -dsõ -st5, sarna|nõ -dsõ -st7 päris sarnane kogonisarnanõ; sarnane olema üttemuudu olõma;
sarnanema (kinkagiq) mu̬u̬du olõma , üttemu̬u̬du olõma , ütesugunõ olõma , sarnanõ olõma , ütte näkko v .vurhvi olõma tütar sarnaneb välimuselt emaga tütäŕ om vällänägemiselt imä muudu v tütäŕ näütäs imä muudu vällä v tütäŕ viskas imä näkko; poiss püüdis kõiges isaga sarnaneda poisś pruuḿsõ egän aśan esä muudu ollaq; kogu linn sarnanes suure külaga kõ̭iḱ liin olľ suurõ külä muudu; õed-vennad sarnanevad üksteisega sõ̭saraq-veleq ommaq ütte vurhvi; koer ja omanik sarnanevad teineteisega pini ja perremiiś ommaq ütte näkko;
sarnasus: nende näos pole vähimatki sarnasust oma vanematega nä olõ-iq sukugiq imä-esä muudu;
sarv sar sarvõ .sarvõ35, lutusar -sarvõ -.sarvõ35 pull lõi sarved mättasse pulľ lei sarvõq mättä sisse; tal on sarved maha jooksmata täl ommaq noorõ iä ulľusõq tegemäldäq; teeb oma mehele sarvi võtt kõrvalt v pett umma miist; sarvekandja naine petet naanõ; sarve puhuma sarvõ ajama, lututama;
sarvest sarvõ|nõ -dsõ -st7 sarvest noapea sarvõnõ väidsepää;
sarvik sarvi|k -gu -kut13, sarvili|nõ -dsõ -st5, sarvõli|nõ -dsõ -st5 teda kiusab vist sarvik ise timmä kiusas vaśt vanasarvik esiq; mul on laudas kolm sarvikut mul om laudan kolm sarvilist; ninasarvik nõ̭nasarvik;
sarviline sarvili|nõ -dsõ -st5, sarvõli|nõ -dsõ -st5
sarvkest sar|kest -kestä -.kestä33, sar|nahk -naha -.nahka33 silma sarvkesta vigastused silmä sarkestä vigahusõq; sarvkestapõletik sarkestäpalanik;
sasi põhk põhu .põhku36, vor|i -i -ri26, pahn pahna .pahna37, punds pundsu .pundsu37, pundsa|k -gu -kut13, pundar v .puntra .puntra pundard22, .pundri|k -gu -kku38, trutsa|k -gu -kut13 pane vankrisse sasi, et oleks pehmem istuda! panõq vankrihe põhku, et pehmemb istuq olnuq!; õngenöörisasi andis tükk aega lahti harutada õ̭ngõnöörä pundard anď tükk aigo vallalõ arotaq;
sasima .vaśma .vassiq vassi63, .pulsťma .pulstiq pulsti63, segi ajama , .pulka ajama , pulsti|tama -taq -da82, pulgu|tama -taq -da82, tohru|tama -taq -da82 kes su juuksed ära on sasinud? kiä su hiusõq ärq om vaśnuq?; tuul sasib juukseid tuuľ pulsť hiussit; mees sasis raske koti turjale miiś haarď rassõ koti sälgä; poiss sasis tüdruku sülle poisś haarď tütrigu üskä;
sasipea kahusḱ -i -it13, huusť huusti .huusti37, sakõrus -õ -t9, tu|dśa -dśa -tśa26, turśo - -t2, tursś tursi .turssi37, tuustaŕ -i -it4 lapsel on sasipea latsõl pää om niguq vussõrus v pussõrus otsan;
sassi: sassi minema segi minemä, (ärq) vasśuma, vusśuma, pulkuma, horsśuma, hursśuma, tohruma, pussõrduma, sorpuma;;
sassis segi , vussi(h)n , sassi(h)n , kahuski|nõ -dsõ -st5, porsi(h)n , pulga(h)n , pulgõ(h)n , tohru(h)n juuksed on sassis hiussõq ommaq pulgan;
satanist saadanakummardaja - -t3, saadana.pallõja - -t3, halvakummardaja* - -t3
satelliit üte(h)n.käüjä - -t3, üte(h)nolõja - -t3, .tilbõlõja - -t3, kõnnõk satť sati satti37 satelliitantenn kõnnõk satipanń; satelliittelevisioon taivakanaľkõnnõk satť;
saterkuub satõr|särḱ -särgi -.särki37
satiir tikõ nali , terräv .vällä.naardminõ tema kirjatükk oli satiir valitsuse pihta timä kirätükk naarď valitsust;
satiiriline ter|räv -ävä -ävät4, .pilkaja - -t3, .vällä.naardja - -t3
sattuma .trehvämä trehvädäq .trehvä77, .trehvü|mä -däq -80, .johtuma .johtudaq johu79, .juhtu|ma -daq -80, put|tuma -tudaq -u79, .pandu|ma -daq -80, jõmmõldu|ma -daq -84, .päädü|mä -däq -80, .haarduma .haardudaq haaru79, hään mõttõn õ̭nnah(t)u|ma -daq -84, õ̭nnistu|ma -daq -80 kui siiakanti satud, tule külla! kuq siiäqnukka trehvät v haarut, tulõq küllä!; sattus jooma ja ei tulnudki paar päeva koju päädü juuma arq, ni tulõki-s kodo paaŕ päivä; talle on hea naine sattunud tälle om hüä naanõ õ̭nnahunuq; vaata, et sa näki kätte ei satu! kaeq, et sa vettevidäjä kätte ei jõmmõlduq!;
sattumine .trehvämi|ne -se -st5, .johtumi|nõ -sõ -st5, johus -(s)õ -t11, .juhtumi|nõ -sõ -st5, juhus -(s)õ -t11
sau nui nuia .nuia31, tõlv tõlva .tõlva30, saivas .saiba saivast23, tok|ḱ -i -ki37, kep|ṕ -i -pi37, seto kiiľ kiior -a -at4 mehel oli tugev sau käes mehel olľ kimmäs kepṕ käen; karjasel oli vitsa asemel sau pihus kaŕussõl olľ vitsa asõmõl tokḱ käen; liikluspolitseiniku sau liikmispolitsei nui;
saunalava la|ba -ba -pa28, lav|a -a -va28, .laudi - -t1, .laudu - -t1 mehed võtavad laval leili meheq võtvaq laba pääl lõunat;
saunalina sannarät|ť -i -ti37, sannapala|k -gu -kut13, sannapal|lai -aja -ajat4
saunaline sannali|nõ -sõ -st5
saunamees 1. kq ka saunik 2. sanna|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39 saunalised nõudsid saunamehelt paremat leili sannalisõq nõudsõq sannamehe käest kõvõmbat lõunõt;
saunatama sannu|tama -taq -da82
saunaviht (sanna)viht (-)viha (-).vihta33
saunik popś popsi .popsi37, .popśni|k -gu -kku38, vi̬i̬ŕpooli|nõ -dsõ -st7, pobuľ -i -it4, pobutśni|k -gu -kku38, pombõrni|k -gu -kku38
savann sa|vanń -vanni -.vanni37
savi sav|i -i -vi26 savist toodetakse telliseid savist tetäs savikivve; käed on saviga koos käeq ommaq savidsõq; savi sõtkuma savvi sikkama; savivile uigukõnõ;
savikas savi|nõ -dsõ -st7, savika|nõ -dsõ -st5, saviperäli|ne -dse -st5 see taim kasvab hästi savikatel muldadel seo kasv kasus häste savikadsõ maa pääl;
savine savi|nõ -dsõ -st7, (maa kotsilõ) planḱ plangi .planki37, plantś plandsi .plantsi37
savinõu savian|noḿ -oma -omat4
savitama savi|tama -taq -da82 seina savitati, kui vaene olid ja krohvi ei jaksanud teha saina savitõdi, ku vaenõ ollit ja krohvi jovva es tetäq;
seade (seade) säädüs* -(s)e -t11, säädünǵ* -i -it4, .säetüs* -(s)e -t11, sätünǵ* -i -it4 lille-, muusikaseade lilli-, muusigasäädüs;
seade (seadme) riist riista .riista30, massin -a -at4, värḱ värgi .värki37, sätüs* -(s)e -t11 elektri-, külmutusseade eelektri-, külmämisriist; kanalisatsiooniseadmed tsolgitorovärḱ;
seadeldis massin -a -at4, massina|värḱ -värgi -.värki37, riist riista .riista30, värḱ värgi .värki37 sadamas seisid kraanad ja muud seadeldised sadaman saisiq nõstugiq ja muuq massinaq;
seadis värḱ värgi .värki37 fotoaparaadil on teravustamise seadis pildimassinal om pildi terävämbästegemise värḱ;
seadma .säädmä säädäq sää v säe min 1. k säi kesks säet66, .sääďmä .säädiq säädi63, kobista|ma -q -83, ko|bima -piq -bi57, lepü|tämä -täq -dä82, mitmit kõrdo .säädelemä säädeldäq .säädele85 seadsin redeli seina najale püsti säi redeli saina pääle pistü; seame oma asjad korda säemiq umaq aśaq kõrda; seadsime end minekule säimiq hinnäst minegi peri; hiirelõks oli üles seatud hiirelõkś olľ üles lepütet v säet;
seadus v .säädü|s -(se) -(s)t10 riigikogus vastuvõetud seadus riigikogon vastavõet säädüs; talus elati isaisade seaduste järgi talon eleti esäessi säädüisi perrä; energia jäävuse seadus väe püsümise v jäämise säädüs; seaduskuulekas säädüsetäütjä;
seadusandlik .säädüs.andja - -t3, .säädüse.andja - -t3 seadusandlik võim säädüseandja võim; seadusandliku initsiatiivi õigus säädüisi alostamisõ õigus;
seadusandlus 1. .sää.düisi tegemine 2. m .säädüseq .sää.düisi .sää.düisi5 tuleb välja töötada seadusandlus, mis on kooskõlas teiste Euroopa riikide omaga tulõvaq tetäq säädüseq, miä klapisõq tõisi Euruupa riike säädüisigaq;
seaduseelnõu .säädüsekav|a -a -va28, .säädüse|plaań -plaani -.plaani37 seaduseelnõu kiideti heaks, lükati tagasi säädüsekava kiteti hääs, tougati tagasi;
seaduserikkumine .säädüsest üle .astminõ , .säädüse .rikminõ , säädüsest mü̬ü̬dämineḱ pani toime seaduserikkumise asť säädüsest üle; seaduserikkuja üleastja;
seaduslik .säädüsli|ne -dse -st5, .säädüsli|k -gu -kku38, .säädüst pite(h)n , .säädüse peri ta on ikkagi tema seaduslik naine tä om iks timä säädüsline naanõ; tegu oli täiesti seaduslik tego olľ tävveste säädüsline;
seaduslikkus .säädüsperisüs -e -t9 kohtuprotsessi seaduslikkus kohtukäügi säädüsperisüs; tuleb kahelda sellise tegevuse seaduslikkuses piät kaema, kas sääne tegemine om peris säädüseperi;
seaduslikult .säädüse peri v .perrä , .säädüst pite(h)n peame toimima seaduslikult piämiq säädüse perrä tegemä; ta on seaduslikult abielus tä om säädüse perrä abielon;
seaduspärane loomuperä|ne -dse -st7, kõrra peri , .säädüsli|ne -dse -st5 organismi vananemine on seaduspärane protsess elolinõ piätkiq vanõmbas jäämä; asjade seaduspärane käik asjo loomuperäne käüḱ;
seaduspärasus kõrd kõrra .kõrda33, v kõrraper|ä -ä -rä24 keeles valitsevad seaduspärasused keelen ommaq umaq säädüseq v keelen om uma kõrd; iga asi looduses allub kindlatele seaduspärasustele õga asi luudusõn käü kimmä kõrra perrä;
seadusvastane .säädü(s)vastali|nõ -dsõ -st5 tehing oli seadusevastane kaup olľ vasta säädüst; seadusvastaselt võõrandatud vara vasta säädüst ärq võet vara;
seaharjas tsiahaŕas -(s)õ -t11
seahernes: aas-seahernes kõllanõ hiireherneq, kõllanõ hiirelääts;;
seakarjus tsiakaŕus -(s)õ -t11, tsia.jungri - -t1
seakasvatus tsiapidämi|ne -se -st5, tsiakasvatus -õ -t9 seakasvatusest saadi head sissetulekut tsiapidämine anď hääd rahha;
seal sääl , ta(h)n seal on porine, tulge siiapoole sääl om muanõ, tulkõq siiäqpoolõ; lähen ära linna, seal olevat elu kergem lää ärq liina, sääl ollõv elo keremb; siin ja seal oli rohi veel vihmast märg siin ja sääl olľ hain viil vihmast likõ; mis seal ikka, eks sõidame siis pealegi miä sääl õ̭ks, sõidamiq no päälegiq; tule sealt ära! tulõq tast ärq!;
sealaut paht paha .pahta33, tsia|paht -paha -.pahta33, tsia|laut -lauda -.lauta30 täna ma magan sealauda lakas täämbä mina maka tsiapaha pääl;
sealhulgas säälhulga(h)n , muuhulga(h)n , muusiä(h)n kallinesid toidukaubad, sealhulgas liha- ja piimatooted kõ̭iḱ söögikraaḿ lätś kallimbas, liha- ja piimäkraaḿ kah;
sealjuures üteliste , seo man , taa man , tu̬u̬ man , samal aol , ütehüisi ,