ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 1324 sõnaartiklit ja 3288 sõnna
maa maa - -d50 maal maal; maale maalõ; maha mahaq, maaha, maalõ; maas maan, maal; maast maast, maalt; maad mööda maildõ; maast tulnud haigus maahädä; kui külma maa peal istud, läheb maahäda sisse ku külmä maa pääl istut, lätt maahädä sisse; haritav maa nurḿ;
maa-alune maa-alo|nõ -dsõ -st7 maa-alune parkla maa-alonõ saisoplatś;
maabuma maa pääle v maalõ tulõma üksus pidi maabuma Peipsi ääres ütsüs pidi maalõ tulõma Peipsi veeren;
maadeavastaja maiõ.löüdjä - -t3
maadeuurija maiõ.uuŕja - -t3
maadlema .maadlõma maadõldaq v .maeldaq .maadlõ78, .murdõlõma murrõldaq .murdõlõ85, .väärdlemä vääreldäq .väärdle78 maadlen selle kiviga, aga ei saa teda maa seest kätte maadlõ taa kivigaq, a saa-ai timmä maa sisest kätte;
maadligi ligi maad , .maadja|nõ v .maadja|s -dsõ -st5, .maadja|s - -t15, .maali|nõ -dsõ -st5 oksad paindusid lume all maadligi ossaq vaalduq lumõ all ligi maad; maadligi hein maadjas hain;
maadlus sport .maadlus -õ -t9, .murdõlõmi|nõ -sõ -st5, murrõlus -õ -t9, .väärdlüs -e -t9 vabamaadlus vabamaadlus;
maaelanik maainemi|ne -se -st5 uues vabrikus saavad paljud maaelanikud tööd vahtsõn vabrikun saavaq palľoq maainemiseq tüüd;
maaelu maa|elo -elo -ello26
maag nõid nõia .nõida33, kundsi|tegijä - -t3, .luḿja - -t3, .arḃja - -t3
maagia .nõidus -õ -t9, kuntś kundsi .kuntsi37, .arḃmi|nõ -sõ -st5, arbi|kuntś -kundsi -.kuntsi37, .arbus* -õ -t9 must maagia kuri nõidus, kuri kuntś, võhlus;
maagiline kundsili|nõ -dsõ -st5, .luḿja - -t3, .nõid(us)li|nõ -dsõ -st5 maagiline number, tähendus nõiduslinõ nummõŕ, tähendüs; maagilised märgid, tantsud nõidlidsõq märgiq, tandsoq;
maaharija põllu|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, maa|tegijä - -t3, maate|kij -gijä -gijät4, põllupidäjä - -t3, põllupi|täi -däjä -däjät4
maaharimine põllutegemi|ne -se -st5, põllupidämi|ne -se -st5, maa(h)arimi|nõ -sõ -st5, maa.hellämi|ne -se -st5, põllu|tü̬ü̬ - -d52
maailm ilm ilma .ilma30, maa|ilm -ilma -.ilma30, ilmamaa - -d50 see pole tervele maailmale kuulutamiseks! taa olõ-iq kõ̭gõlõ maalõ-ilmalõ kuulutaq!;
maailmaime ilma|imeq -.imme -imet20
maailmajagu ilmaja|go -o -ko27
maailmakodanik ilmaeloni|k -gu -kku38, ilmainemi|ne -se -st5 ta on maailmakodanik, kelle juured on Eestis tä om ilmainemine, kiä om Eestist peri;
maailmakuulus ilma.kuulsa - -t3, üle ilma tunnõt järgmisel kuul külastab Eestit maailmakuulus tsirkuseartist tulõva kuu tulõ Eestihte küllä üle ilma tunnõt tsirkusõtekij;
maailmameister ilma.meistre - -t3 maailmameister 100 m jooksus 100 miitre joosu ilmameistre;
maailmameri kõ̭gõ ilma meri
maailmapilt ilma.kaemi|nõ -sõ -st5, ilmanägemi|ne -se -st5 teaduslik maailmapilt tiidüsline ilmakaeminõ; eeposte maailmapilt eepoisi ilm;
maailmarekord (maa)ilmarekor|ď -di -dit13, (maa)ilma edetullõḿ* püstitas uue maailmarekordi tekḱ vahtsõ ilmarekordi;
maailmaruum ilma|ruuḿ -ruumi -.ruumi37
maailmasõda ilma|sõda -sõ̭a -sõta29, üle ilma tapõlus Esimene maailmasõda Edimäne, ilmasõda; Teine maailmasõda Tõ̭nõ ilmasõda; sellest võib alata uus maailmasõda taast või vahtsõnõ üle ilma tapõlus vallalõ minnäq; Esimese maailmasõja ajal ku śaks vinnegaq edimäne kõrd pusõľ;
maailmaturg (üle) ilma turg nafta hind maailmaturul tõuseb kogu aeg nafta hind ilmaturu pääl kõ̭gõ nõsõs;
maailmavaade ilma.kaemi|nõ -sõ -st5, ilmanägemi|ne -se -st5 milline on ta maailmavaade? määntse nuka alt tä ilma kaes?;
maak maaḱ maagi .maaki37 soos leidus rauamaaki suun olľ rauda;
maakaart kaarť kaardi .kaarti37, maa|kaarť -kaardi -.kaarti37
maakamar maa - -d50, kam|maŕ -ara -arat4, turbas .turba turbast22 igasugused sulid ka siin maakamarat tallavad egäsugudsõq suliguq ka tan maad sõkvaq;
maakari maa|kari -kaŕa -.karja43, maa.tõugu kari
maakasutus maatarvitami|nõ -sõ -st5, maa.pruuḱmi|nõ -sõ -st5
maakataster (maa)ka.tastri - -t1
maakeel maa|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40
maakeelne maakeeli|ne -dse -st7, maaki̬i̬ľ|ne -se -set6
maakera maamun|a -a -na26, maaker|ä -ä -rä24, maa - -d50
maakitsus (maa)kaal (-)kaala (-).kaala30, si|ba -ba -pa26 Karjala maakitsus Kaŕala maakaal;
maakivi maakiv|i -i -vi26 maakividest kõrtsihoone maakivvest tett kõrtś;
maakler .maaklõŕ -i -it4, (müügi)vahe|mîiś -mehe -mi̬i̬st39
maakoda maa|koda -kua -kota27, ku̬u̬p kooba ku̬u̬pa31
maakodu maaelämi|ne -se -st5
maakond maa|kund -kunna -.kunda32 maakonnakeskus maakunna pääliin v maakunnakeskus;
maakoor maa|ku̬u̬ŕ -koorõ -ku̬u̬rt39
maakorraldus maakõrraldus -õ -t9 maakorraldaja maakõrraldaja;
maakuulamine maa.kullõmi|nõ -sõ -st5
maalahmakas lahma|k -gu -kut13, plańa|k -gu -kut13, pala|k -gu -kut13
maalapp maatük|k -ü -kü26, maalap|ṕ -i -pi37 kolhoosnikele jagati maalappe kolhoosnikõlõ jaeti maatükke;
maalikunst maali|kunsť -kunsti -.kunsti37, maali|taiõq* -.taidõ -taiõt9
maalikunstnik maali.kunsťni|k -gu -kku38, .maaľja - -t3, (maali).taidru* - -t1
maaliline (pilť)il|los -osa -osat4, nigu(q) maalit , nigu(q) pildi pääl väike maaliline linnake väikene illos liinakõnõ; maaliline järv pilťillos jär;
maalima .maaľma .maaliq maali63, .värḿmä .värmiq värmi63, .vär .värviq värvi63, pindseldä|mä -q -83 maalib maastikke ja inimesi maaľ maad ja inemiisi; maalis aknaraamid valgeks värse aknõraamiq valgõs; maalib paberile tähti maaľ paprõ pääle tähti;
maalähedane 1. maa.lähke|ne -se -ist8 maalähedased oksad maalähkeseq ossaq; 2. maameeli|ne -dse -st7 maalähedane linnainimene maameeline liinainemine;
maamees maa|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
maamesilane kimala|nõ -sõ -st5, mõts(a)mehi|ne -dse -st7
maamuld maa - -d50, muld mulla .mulda32 isa sängitati kodukalmistu maamulda esä sai kododsõ matusaia mulda;
maamõõtja maamõ̭õ̭tja - -t3
maandama 1. maa .sisse vi̬i̬ , .maanda|ma -q -83 maandatud ja maandamata elektriseadmed maandusõgaq ja maandusõldaq eelektririistaq; 2. (.auru) .vällä .laskma , ärq .võtma saunaskäimine maandab närvipinget sannankäümine võtt pingal  v  herevilläq olõgi ärq;
maanduma .maaha v .alla v pääle tulõma v .lindama lennuk maandus maja taha linnuḱ tulľ tarõ taadõ maaha; tüütu kärbes maandus mitu korda lapse ninale kiusaja kärbläne linnaś mitu kõrda latsõ nõ̭na pääle; lõpuks ta maandus minu juures lõpus tulľ tä muq manoq; suusahüppaja maandus omil jalul suusahüppäjä jäi ummi jalgo pääle;
maani maaniq maja põles maani maha tarõ palli maaniq maaha;
maania .hullus -õ -t9, maania - -t2
maanina nõ̭n|a -a -na28, (tsillemb) nok|ḱ -i -ki37
maantee ti̬i̬ - -d51, suuŕti̬i̬ suurõti̬i̬ suurtti̬i̬d51, maanti̬i̬ - -d51 Tallinna–Tartu maantee Taľna–Tarto suuŕtii  v tii; vana Võru–Tartu maantee vana Võro–Tarto suuŕtii; Riia–Pihkva maantee Riia–Pihkva kivitii;
maanurk nuk|k -a -ka31, nulk nulga .nulka31, kanť kandi .kanti37, kurm kurmu .kurmu37
maaomand maa - -d50, maatük|k -ü -kü26 talupoegade maaomandi suurus oli erinev talopoigõ maa suurus olľ esiqsugumanõ;
maaomanik maaumani|k -gu -kku38, .perre|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
maapagu pa|gu -o -ku27 maapakku minemä ärq pagõma, paossihe minemä;
maapagulane paossi(h)n olõja , (ärq)pagõja - -t3 elas maapagulasena Kanadas elli Kanadan paossin;
maaparandus maaparandus -õ -t9, kraavitami|nõ -sõ -st5
maapealne maapääli|ne -dse -st7, .ilmli|k -gu -kku38 Capri saart on peetud maapealseks paradiisiks Capri saart om peet ka maapäälitses paradiisis; setu kuninga Peko maapealne asemik sootska seto kuninga Peko maapääline asõmik sootśka;
maapind maa - -d50, (maa)kam|maŕ -ara -arat4 õhutemperatuur maapinnal lämmüs maa pääl;
maapõu maa - -d50, maa|üsk -üsä -.üskä34
maapähkel maa|pähḱmäs -.pähḱmä -pähḱmäst22
maarahvas maa|rahvas -.rahva -rahvast22
maardla (lövvü)kotus -(s)õ -t11, su̬u̬ń soonõ su̬u̬nt40
maarent (maa)rinť (-)rindi (-).rinti37
maarjahein .maarja|hain -haina -.haina30
maarjajää .maarja|i(j)ä -i(j)ä -ijjä v -iiä25
maarjakask .maarja|kõiv -kõ(iv)o -.kõivo36
maarjapuna maŕapun|a -a -na26, verrev viin
maarjapäev .maarja|päiv -päävä -.päivä35, .maaŕa|päiv -päävä -.päivä35
maarjasõnajalg .maarjasõ̭na|jalg -jala -.jalga33
maas maa(h)n , maal ta on liidrist kaks sekundit maas tä om vidäjäst katś sekondit taadõ jäänüq;
maasikas maasi|k -ga -kat13, .maaśk(as) .maaśka .maaśkat15, maaśk|mari -maŕa -.marja43
maast madalast latsõst (saaniq v pääle) , maast madalast saaniq
maast-ilmast maast ja ilmast , kõ̭gõst latras maast-ilmast kõ̭nõľ kõ̭gõ ilma kokko;
maastik maa - -d50, m maaq maiõ maid50, .maasti|k -gu -kku38 mägised maastikud mägidseq maaq; kuppelmaastik kunńmaa;
maastikuarhitektuur maakujondus -õ -t9
maastikukaitseala .maastigu.kaitsõal|a -a -la28, maiõ.kaitsõal|a -a -la28
maatasa maaniq .maaha , otsaniq (ärq)
maateadus maati̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, maa|tiieq* -ti̬i̬de -tiiet9
maatõug maa|tõug -tõvvu -.tõugu36
maatükk maatük|k -ü -kü26, (krundist erälde, ahas) lang langa .langa30
maausk maa|usk -uso -.usko36
maavaldus maa - -d50, maiõ kammandaminõ kloostri maavaldused kluustri maaq; tema maavaldused timä maaq;
maavalitsus maavalitsus -õ -t9
maavanem maavanõmb -a -at13
maavara maavar|a -a -ra28
maaviljelus põllutegemi|ne -se -st5, maa(h)arimi|nõ -sõ -st5, maa.hellämi|ne -se -st5, põllu|tü̬ü̬ - -d52
maavillane maavilla|nõ -dsõ -st7, kodovilla|nõ -dsõ -st7
maavõistlus maa.võistlus -õ -t9, maavõigõlus* -õ -t9 Eesti-Soome maavõistlus jalgpallis Eesti-Soomõ maavõigõlus jalgpallin;
maavägi maavä|gi -e -ke25
maaväline = Maa-väline vä(l)lästpu̬u̬lt v vä(l)län(h)pu̬u̬l Maad Maa-väline elu elo välänpuul Maad;
maavärin maavär|rin -inä -inät4, maahü|tin -dinä -dinät4
macho-mees esä|ne -dse -st7, matśo - -t2, härg härä .härgä34
madal ma|taľ -dala -dalat4, (helü) torrõ - -t14, jämme - -t14 madalad puud madalaq puuq; räägib madala häälega, nagu tõrrepõhjast kõ̭nõlõs torrõ helügaq v jämehehe, niguq pütüpõḣast; madalaim kõ̭gõ madalamb; madalavõitu madalik, madalapoolinõ; madal vesi ohku vesi; meremadal leedeq, kivi; laev sõitis madalale laiv sõiť ohku pääle;
madalal madala(h)n päike on juba madalal päiv om jo madalan; madalamal alamban, alambal, alanpuul; Alatare on Mäetarest madalamal Alatarõ om Mäetarõst alanpuul v alamban;
madalale madalahe , madalalõ madalamale madalampa, alambahe, alambalõ;
madalapalgaline .väiko palgagaq
madaldama .maaha .kiskma , madalambas tegemä tuul ja vesi madaldavad mägesid tuuľ ja vesi tegeväq mäki madalambas; madaldas häält võtť helü maaha;
madalik ma|taľ -dala -dalat4, mataľmaa madalamaa madalatmaad50
madalpinge mataľ.singus* -õ -t9
madalrõhkkond mataľ.rõuhkus* madala-.rõuhkusõ madalat.rõuhkust9, mataľvõngõlus* madalavõngõlusõ madalatvõngõlust9
madalsagedus mataľsagõhus* -õ -t9
madalseis mataľ v halv sais , .ohkus -õ -t9 järvevee südasuvine madalseis järvevii süäsuvinõ ohkus; meie laskesport on praegu madalseisus miiq laskmissporť om parhillaq halvan saison;
madalsoo su̬u̬ - -d52, hainasu̬u̬ - -d52 läksime üle madalsoo ja jõudsime rabasse lätsimiq üle hainasuu ja saimiq samblõsuu pääle;
madar mar|rań -ana -anat4 roomav madar virn, virnas, virn(as)hain, võrn; rabamadar niidüvirnahain;
made trepi|vaih -.vaihõ v -.vahjõ -vahet v -vaiht19, trepiedi|ne -dse -st7, trepialos -(s)õ -st11, trep|ṕ -i -pi37 aida ees olid kogu esiseina pikkuselt mademed aida iin olľ terve edesaina pikkunõ trepṕ;
madin müll müllü .müllü37, möll möllü .möllü37, mölľ mölli .mölli37, mäs|ü -ü -sü26, ma|tsin -dsina -dsinat4, .trantaľ -i -it4 kas tõesti läheb jälle madinaks? kas tõtõstõ lätt jälq müllüs vallalõ?;
madisepäev madi(s)sõ|päiv -päävä -.päivä35
madistama .müllämä müllädäq .müllä77, .möllämä möllädäq .möllä77, .hullama hulladaq .hulla77, .mässämä mässädäq .mässä77, madsista|ma -q -83, jaamõrda|ma -q -83, .trantalit lü̬ü̬ rotid madistvad lae vahel võhluq mülläseq lae vaihõl v lööväq trantalit; lapsed madistasid terve õhtu latsõq mässässiq terve õdagu;
madjakas malk malga .malka30, tüpi|ts -dsä -tsät13, tüpä|k -ga v -gu -kat v -kut13, nui nuia .nuia31, saivas .saiba saivast23, kebetsk -i v -a -it v -at13, tõlv tõlva .tõlva30
madjar maďaŕ -i -it4
madonna jumalaim|ä -ä -mä24, imänd -ä -ät13
madrats madra|tś -dsi -tsit13, sängükotť -koti -kotti37
madrus madrus -(s)õ -t11
madu siug sivvu .siugu36, husś hussi .hussi37, ma|do -o -to27, tsusś tsussi .tsussi37, küü† - -d50, naľ paloangõrja|s - -t15 nägin madu põõsasse minevat näi siugu puhmu sisse minnev; must madu tõrvas, tõrvassiug, tõrvashuss;
maestro .meistre - -t1, ma.estro - -t1
maffia rü̬ü̬vli|parḱ -pargi -.parki37, .maffia - -t3, rü̬ü̬vliütisüs* -e -t9
magama maga(ha)ma .maadaq maka v magaha88, latsik tu|dima -tiq -di57, tu|ďoma -ťoq -ďo57, halv .tõhrama tõhradaq .tõhra77 magama minema magalõ minemä; magab poole päevani tõhras poolõniq pääväniq; magaja magaja; magav laps magaja latś; väga hiline magamamineja üükana; panin kogu oma raha magama uinudi kõ̭iḱ uma raha;
magamiskoht magah(t)us -õ -t9 põõsa all olid metssea magamiskohad puhma all olliq mõtstsia magahusõq;
magamiskott magamiskot|ť -i -ti37, magahuskot|ť -i -ti37
magamistuba magamistar|õ -õ -rõ24, magahustar|õ -õ -rõ24
magatama .maa|tama -taq -da81, maga(h)ta|ma -q -83
mage 1. makõ - -t14, soolaldaq supp on mage supṕ om soolaldaq v makõ; kapsad on magedad, ei ole soola pandud kapstaq ommaq riipnäq, olõ-iq suula pant; magedavõitu mahelik, makõlik, maoldaq; supp on magedavõitu, tooge soola! supṕ om mahelik, toogõq suula!; magedavõitu naljad maoldaq naľaq; 2. kõnnõk ikäv igävä igävät4, kehv kehvä .kehvä35 mage nali otav v kehv nali;
magedalt magõhõhe , magõhõlõ , .riipnäle
magister ma.gistri - -t1
magistraal pää- , .päämi|ne -dse -st5 magistraaltee päätii; magistraaltoru päätoro; magistraalkraav pääkraa;
magnet magnõ|ť -di -tit13, mag|ni̬i̬ť -needi -ni̬i̬ti37 magnetnõel magnõťnõgõl; magnetväli magnõťväli;
magnetofon mak|ḱ -i -ki37, naľ helü|lõkś* -lõksi -.lõksi37
magu ma|go -o -ko27
magun ma|kuń -guna -gunat4, maaḱ maagõ .maakõ35, mu̬u̬ń mooni mu̬u̬ni37
magus makõ - -t14, ma|kus -gusa -gusat4, maǵahus -õ -t9, magjahus liiga magus ullimakõ, makõmakus; šokolaad oli jäätisest magusam sokolaať olľ ijätüsest makõmb; magusavõitu makõlik; magusaks muutuma imah(t)uma; lapsena ei antud meile midagi magusat latsõn es andaq meile sukugiq maǵahuisi;
magusasti magõhõhe , magõhõlõ , magusahe , magusalõ , magusadõ
magushapu mari|hapu -.hapnõ -hapund17, makõ|hapu -.hapnõ -hapund17 magushapu leib imatõt v imahunuq leib;
magustoit makõsü̬ü̬ makõsöögi makõtsü̬ü̬ki37, .makjus -õ -t9, makus|sü̬ü̬ -söögi -sü̬ü̬ki37, makussü̬ü̬ magusasöögi magusatsü̬ü̬ki37 pärast suppi pakuti ka magustoitu päält supi anti makussüüki kah; supp, praad, magustoit liiḿ, küdüs, makõ;
magusus magõhus -õ -t9, ma|kus -gusa -gusat4, makõ - -t14, maǵahus -õ -t9, magjahus , .makjus -õ -t9 on erineva magususega puuvilju om mitundmuudu magõhusõgaq puuviljo;
maha .maaha , mahaq kukkus maha sattõ maaha  v  mahaq; panime kartulid maha pannimiq kardoka mahaq; joob oma raha maha juu uma raha mahaq; maha laskma maaha laskma; vastuhakku maha suruma vastanakkamist maaha surbma; maha jätma maaha v perrä jätmä, ärq hiitmä; jooksis eest ära, jättis meid maha juusḱ iist ärq, jätť meid sinnäqpaika; jättis suitsetamise maha jätť suidsutamisõ maaha; mahajäetud maja tühi maja; lammas jättis pojad maha lammas hiiť pojaq ärq; maha jääma maaha  v perrä jäämä, eräldümä, erätümä; mahajäänud piirkond maahajäänüq piiŕkund  v kolk; temast jäid maha vaid mõned asjad timäst jäiq perrä õ̭nnõ mõ̭nõq aśaq; jäime neist maha jäimiq näist maaha; Jüri ja Mari kuulutati kirikus maha Jüri ja Mari hõigadiq kerikun maaha  v  Jüri ja Mari nimeq põrotõdiq kerigulakkõ;
mahajäämus .maaha.jäämi|ne -se -st5, .perrä.jäämi|ne -se -st5
mahakuulutamine .hõikus -õ -t9, (.maaha).hõikami|nõ -sõ -st5 laulatus peeti üks kuu pärast viimast mahakuulutamist laulatus peeti kuu aigo pääle viimäst hõikust;
mahavisatud (ärq) raisa|t -du -tut1 mahavisatud aeg ärq raisat aig;
mahe 1. mahhe - -t14, maheli|k -gu -kku38, (talvõilma kotsilõ) lepeq leppe lepet18, .laugõ - -t3 vanatädil on kogu aeg mahe nägu vanaltädil om kõ̭gõ mahhe nägo; õrn mahe tuul pehmegene mahhe tuuľ; mahe talveilm lepeq ilm; 2. puhas .puhta puhast23, kihvtiva|ba -ba -pa28, loomu- , mahhe - -t14 mahetoodang puhas v kihvtivaba tetäng, loomutoodus, mahhetoodus;
mahepõllundus kihvtildäq maategemine , loomulik v kihvtivaba põllumajandus
mahhinatsioon sahkõrdus -õ -t9, vi|kuŕ -guri -gurit4, .krutśki - -t1, sobľatus -õ -t9
mahl mahl mahla .mahla30 õunamahl ubinamahl; kasemahl kõomahl; mahlaauruti mahlapaarutaja;
mahlane mahla|nõ -dsõ -st7, .mahla täüs , hämm hämme v hämmä .hämme v .hämmä35 mahlakad ploomid mahladsõq ploomiq; noore looma liha on õrn ja mahlane noorõ eläjä liha om pehmekene ja hämm; mahlane huumor hää nali;
mahorka ma.horka - -t3
maht .suurus -õ -t9, ko|go -go -ko26, mahotus -õ -t9 keedupotid mahuga viis liitrit viieliitrilidseq paaq; see sõnaraamat on mahult eelmisest suurem seo sõ̭naraamat om suurõmb ku mineväne;
mahti: mahti saama läbemä, aigo saama v aigo löüdmä;;
mahtuma .mahtuma .mahtu(da)q mahu79, .mahtma .mahtaq maha73
mahukas suuŕ suurõ suurt40, .ruuḿliga|nõ* -dsõ -st5, oosika|nõ v oosika|s -dsõ -st5, oosika|s - -t15, .lauhkva|nõ -dsõ -st7 mahukas pagasiruum ruuḿliganõ pagaasnik; mahukas küna lauhkvanõ ruih; mahukas raamat paks raamat;
mahutama mahu|tama -taq -da82
mahuti püt|t -ü -tü37, paaḱ paagi .paaki37, an|noḿ -oma -omat4
mahv kõh kõhvi .kõhvi37, mahva|k -gu -kut13, itś itsi .itsi37 süütab sigareti ja tõmbab tubli mahvi pand suidsu palama ja tõmbas hää kõhvi; kõige rohkem mahvi saime maasikate korjamise ajal kõ̭gõ rohkõmb itsi saimiq maasikidõ korjamisõ aigo; enne kontserti saab koor kõva mahvi inne kontsõrti saa kuuŕ kõvva vatti;
mai lehekuu - -d50, mai - -d53
maias makjas .makja makjast22, ma|ḱas -kḱa -ḱast22, majas makḱa v .makja majast23, .väs(t)li - -t1 tihased on peki peale maiad tialasõq ommaq vägevä pääle makjaq; ära ole nii maias! ärq ajaguq maǵahust takan!; poiss on väga maias tüdrukute järele poisś om väega väsli tütrikke pääle;
maiasmokk makõ.meitra - -t3, makõ.miitra - -t3, makõmok|k -a -ka31
maigutama maigu|tama -taq -da82, moki|tama -taq -da82 kalamaimud maigutasid hapnikupuuduses suud kalamaimuq maigudiq suud, näil olõ-õs küländ hapasnikku;
maik maik maigu .maiku37, ma|gu -o -ku27, mek|ḱ -i -ki82, maits maidsu .maitsu37 sel on päris hea maik taal om peris hää magu; piimal oli vee maik piimäl olľ vii maik man; lihal juba lõhn ja maik juures lihal joba hais ja maik man; poliitilise maiguga anekdoodid poliitilidsõ maigugaq naľaq; sai näitemängu tegemisest maigu suhu sai näütemängo tegemisest meki suuhtõ;
maikelluke kirekäre|lehť -lehe -.lehte35, kirekäre|lilľ -lilli -.lilli37, käre|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40, mai|kell -kellä -.kellä35, piibe|lehť -lehe -.lehte34, piip|lehť -lehe -.lehte34
maim maim maimu .maimu37, mokś moksi .moksi37, muk|k -u -ku37
maimuke latsõkõ|nõ -sõ -ist8, (luulõlidsõlt) maŕakõ|nõ -sõ -ist8, tsibilä|ne -se -st5
maine (maine) (hää) nim|i -e -me24, au avvu (.)avvu37, .kuulsus -õ -t9 meie koolil on halb maine miiq koolil olõ-iq hääd kuulsust; rahvusvahelise mainega teadlane üle ilma nimegaq tiidläne v ilman tunnõt tiidläne; ei taha oma mainet rikkuda ei tahaq umma nimme v kuulsust v avvu ärq tsurkiq;
maine (maise) .ilmli|k -gu -kku38, ilmali|k -gu -kku38, maapääli|ne -dse -st7 maise kohtu said sa rahaga ära osta ilmligu kohtu sait sa rahagaq ärq ostaq; mungad peavad loobuma maistest rõõmudest mungaq piät maapäälitsist rõõmõst vallalõ ütlemä; ta maised jäänused sängitati kodumaa mulda timä luuq-kundiq pantiq kodomaa mulda;
mainekas avvu see(h)n , teedäq , .kuulsa - -t3, nimegaq , suurõ .kuulsusõgaq mainekas üritus kuulsa ettevõtminõ; mainekas näitleja suurõ kuulsusõgaq v hindäle nime tennüq näütlejä; mainekas ülikool nimegaq ülikuuľ;
mainima .nimmama nimmadaq .nimma77, nimi|tämä -täq -dä82, ma(i)ni|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, mani|tsama -tsaq v -daq -dsa90, tähendä|mä -q -83 olen talle seda juba maininud ma olõ tälle tuud joba nimitänüq; ma korra mainisin seda talle, aga ta on selle unustanud ma tälle tuud nimssi, a tä om ärq unõhtanuq;
maipõrnikas põvvasiti|k -ga -kat13, lehesiti|k -ga -kat13, lehe|plõ̭ -plõnni -.plõ̭nni37
maipüha maipüh|ä -ä -hä24, m mai|pühiq -pühhi -pühhi24
mais maiś maisi .maisi37, kuku|ruuś -ruusi -.ruusi37 maisihelbed maisihelbeq, surbut maiś;
maismaa maa - -d50, maisõmaa - -d50 konn liigub vees ujudes, maismaal hüpates kunn ujos viin, hüppäs maa pääl; vee ja maismaa jaotus Maal vii ja (kuiva) maa jaotus Maa pääl; pääses maismaale pässi maisõmaa pääle;
mait mait maida .maita30, räbä|k -gu -kut13, räbäkuli|nõ -(d)sõ -st5, sakõr|manń -manni -.manni37 ah sa poisimait! ah sa poiskõsõsakõrmanń! v ah sa poiskõsõräbäk!;
maitse maik maigu .maiku37, maidsõq .maitsõ maidsõt18, maits maidsu .maitsu37, mek|ḱ -i -ki37, ma|gu -o -ku27 -maitseline -maolinõ, -maonõ, -maogaq; magusamaitseline makõmaolinõ; igal talul oma taar, igal taaril oma maitse egäl talol uma taaŕ, egäl taaril esiq mekḱ; tal on hea maitse täl om hää silm; lõpuks lisage toidule maitserohelist lõpus pankõq söögile supihainaq kah manoq; oma maitse järgi kujundatud kodu uma meele perrä kujondõt kodo;
maitseaine maiguollus -(s)õ -t11, maigus* -(s)õ -t11, maigu.andja - -t3 lõhna- ja maitseained nuhkõq ja maigussõq; pune sobib hästi lihale maitseaineks vorstiruuh kõlbas häste liha pääle maitsõs;
maitsekalt .häste , ilosahe , ilosalõ , hää .tundmisõgaq , hää .maitsõgaq käib maitsekalt riides käü ilosahe rõivin;
maitsekas hää - -d50, il|los -osa -osat4, kin|ä -ä -nä24, .uhkõ - -t3, hää .tundmisõgaq , hää .maitsõgaq maitsekas ruumikujundus illos ruumisäädmine;
maitsestama (soolagaq) su̬u̬lama sooladaq su̬u̬la77, .maiku v mekki .andma v .pandma , (sü̬ü̬ki) hääs tegemä maitsestamata jogurt mekiandjaldaq jogurť;
maitsetaim supi|hain -haina -.haina30, .maitsõ|hain -haina -.haina30, maigu|hain -haina -.haina30, maigu|kasv* -kasvo -.kasvo37
maitsetu .maitsõldaq , maiguldaq , .maoldaq , .mao|du -du -tut1 täiesti maitsetu toit tävveste maiguldaq süüḱ; maitsetu jutt maoldaq jutt; maitsetu mööbel ilõdu tarõkraaḿ;
maitsi maad pite(h)n , maad mü̬ü̬ , .maildõ kas tulete meritsi või maitsi? kas tulõtiq merd vai maad müüdä?;
maitsma 1. .maitsma .maitsaq maidsa61, .meḱmä mekkiq meki63, .maitsõma maidsõdaq .maitsõ77, kõrras .meksämä meksädäq .meksä30, maidsahta|ma -q -83 maitse, kas soola on parajalt? maidsaq, kas om paras suul?; 2. .maitsma .maitsaq maidsa61, .meḱmä mekkiq meki63, .maitsõma maidsõdaq maitsõ77 maitsev meksä, hää maigugaq; see söök maitseb hästi taa süüḱ maits v maitsõs häste;
maius maǵahus -õ -t9, magjahus , .makjus -õ -t9 sool on loomadele maiuseks suul om eläjile magjahusõs;
maiuspala = maiusroog rõõgõ|ru̬u̬g -ruvva -ru̬u̬ga32, .makjus -õ -t9
maiustama majaskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, majasta|ma -q -83 jäi üksinda laua juurde maiustama jäi ütsindä lavva mano majaskõllõma; maiustada tahtma maǵahõlõma;
maiustus maǵahus -õ -t9, magjahus , .makjus -õ -t9 himustab maiustusi himostas maǵahuisi v aja maǵahuisi (takan);
maja maja maja majja v maia28, tar|õ -õ -rõ24, elämi|ne -se -st5, elotus -õ -t9, el|o -o -lo26, hoonõq hu̬u̬nõ hoonõt18 oleks meilgi üks majake mere ääres! olõssiq meilgiq ütś tarõkõnõ mere veeren!; koolimaja koolimaja, koolitarõ; popsimaja popsitarõ;
majaelanik majali|nõ -sõ -st5 kui lapsed koju tulevad, siis on majaelanikke palju ku latsõq kodo tulõvaq, sõ̭s om majaliisi hulga;
majahoidja maja.hoitja - -t3, kua|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
majakas tulõ|torń -torni -.torni37, maiak majaga maiakat13 majakavaht tulõtornivahť;
majandama majanda|ma -q -83, talli|tama -taq -da82, ka(m)manda|ma -q -83, kõrralda|ma -q -83 parun elas linnas, mõisat majandas valitseja parroń elli liinan, mõisat kammanď valitsõja;
majanduskriis majandus|kriiś -kriisi -.kriisi37, rassõ aig , halv aig
majanduslik majapidämise- , kasuli|nõ -dsõ -st5, majandus- , majandusli|nõ -dsõ -st5 nende majanduslik olukord paranes näide majanduslinõ sais lätś parõmbas;
majandusministeerium majandusministeeri|üḿ -ümi -.ümmi38
majandusminister majandusmínistri - -t1
majandusteadlane majandusti̬i̬dlä|ne -se -st5, majandusti̬i̬d(e).meistre* - -t3
majandusteadus majandusti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, majandus|tiieq* -ti̬i̬de -tiiet19
majaomanik majaumani|k -gu -kku38, .perre|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, perna|(a)nõ -(a)sõ -ist8
majapidamine majapidämi|ne -se -st5, elämi|ne -se -st5, elotus -õ -t9, el|o -o -lo26
majatarbed m majapidämis|aśaq -.asjo -.asjo43, maja|riistaq -.riisto -.riisto37
majesteet maiõs|ti̬i̬ť -teedi -ti̬i̬ti37 tema majesteet timä maiõstiiť, timä korgõavvulinõ;
majesteetlik .uhkõ - -t3, .korgõ - -t3, .korgõavvuli|nõ -dsõ -st5 majesteetlikud mäed uhkõq mäeq; astub majesteetlikul sammul lätt väega uhkõ sammugaq;
majonees majo|ni̬i̬ś -neesi -ni̬i̬si37
major maioŕ -i -it4, majjoŕ
majoraan vorsti|ru̬u̬h -roho -ru̬u̬ht39, vorsti|rohi -roho -.rohto44
majuline kodapooli|nõ -dsõ -st7, majali|nõ -sõ -st5
majutama elämä .pandma , pää.varjo .andma külalised majutatakse hotelli küläliseq pandasõq võõrastõmajja elämä;
makaron maka|roń -roni -.ronni38, maka|ru̬u̬ń -rooni -ru̬u̬ni37, .tahta|kõrś* -kõrrõ -kõrt49
makedoonia: makedoonia keel ma'kõdoonia kiiľ;
makedoonlane mákõdu̬u̬nla|nõ -sõ -st5, makõ|du̬u̬ń -dooni -du̬u̬ni37
makett maket|ť -i -ti37, (tsibi)mu|tõľ* -dõli -dõlit4
makrell ma|krõlľ -krõlli -.krõlli37, .makrõľ -i -it4, .skumbria - -t3
maks (maksa) mass massa .massa30 sõime maksakastet seimiq massasuusti; maksapasteet massapastiiť v massakama;
maks (maksu) mass massu .massu37 palgast võetakse maksud maha palgast võedasõq massuq maaha;
maksakaan massaluti|k -ga -kat13, m ludõh|õq -idõ -it16, ludõm|aq -idõ -it16
makse .masmi|nõ -sõ -st5, massanǵ† -i -it13
maksejõuetu rahaldaq , .vae|nõ -sõ -st7, massuvõimuldaq , võim otsa(h)n , jovva-iq .massaq firma on maksujõuetu firmal olõ-õi massuvõimu;
maksimaal- = maksimaalne kõ̭gõ- , täüs- maksimaalne kiirus täüskibõhus, täüsvunḱ; saavutas maksimaalse kiiruse sai tävve kibõhusõ v huu kätte; maksimaalne suurus täüsmõ̭õ̭t; maksimaalne tasu kõ̭iḱ raha; nõuab maksimaalset tähelepanu taht täüt tähelepandmist; karistus määrati maksimaalmääras karistust anti tävve ravvagaq; maksimaalne punktide arv m tävveq punktiq;
maksimaalselt: maksimaalselt nelja tunni pärast olen kodus kõ̭gõ ildampa nelä tunni peräst olõ koton;
maksimum ülemäne piiŕ , kõ̭gõ suurõmb vanemapalga maksimum vanõmbapalga ülemäne piiŕ;
maksma .masma .massaq massa61, tas|oma -soq -o57 ehitusmeestele makstakse hästi ehitüsmehile massõtas häste; paljas lubadus ei maksa midagi paľas lubaminõ massa-iq midägiq; maksev jo(vv)un, masva; ilma allkirjata dokument pole maksev ilma allkiräldäq papõŕ massa-iq midägiq; ihkab kätte maksta himostas kätte tassoq; see läheb küll kalliks maksma taa lätt külh kallis; töötajatele makstav tasu tüüliisile massõtav taso; kas maksab minna? kas tasos minnäq?; kätte maksma (kätte) tasoma, tasa tegemä; küll ma sulle kätte maksan külh ma sullõ tasa tii;
maksuline massuli|nõ -dsõ -st5, massu i̬i̬st Petseri tee muudeti maksuliseks Petseri tiile panti mass pääle;
maksumaksja massu.masja - -t3
maksumus hind hinna .hinda30, .masmamine|ḱ -gi -kit13 mis on selle masina maksumus? miä taa massin mass?;
maksustama massu ala(q) .pandma , .massu pääle .pandma maksustatav tulu massu alaq minejä v massualonõ tulo;
maksvus jo(vv)u(h)n|olõḱ -olõgi -olõkit13, .masmi|nõ -sõ -st5 tsaariaegne raha kaotas maksvuse tsaariaignõ raha massa-iq inämb; on maksvusetu ei massaq, olõ-iq jo(vv)un;
makulatuur vana|papõŕ -.paprõ -papõrd22
malakas malk malga .malka30, voosi|k -gu -kut13, saivas .saiba saivast23
malbe tasali|k -gu -kku38, tasa|nõ -dsõ -st7, (talvõilma kotsilõ) lep|eq -pe -et18 malbe tüdruk tasalik tütrik; malbe nägu mahhe nägo;
maldama lä|be(he)mä -peq v -bedäq -pe v -behe88, .kärśmä .kärsiq kärsi63, .tald|ma .taldaq talda61, .kõhtama† kõhadaq .kõhta77 ma ei mallanud enam oodata maq es taldaq v es läpeq inämb uutaq; kes siis jaaniööl magada maldab! kiä sõ̭s jaaniüüse läpe maadaq!; kas sa ei malda tundigi oodata? kas sa kõhta ei ütte tunnigiq uutaq?;
male malõ - -t2 maleturniiri peetakse juba kümnendat korda malõvõistlust peetäs joba kümnendät kõrda;
malend = malenupp malõ|pulk -pulga -.pulka31, malõnup|ṕ -i -pi37, malõnup|p -u -pu37 malendid on ettur, vanker, ratsu, oda, lipp ja kuningas malõpulgaq ommaq pupsik, kahhuŕ, hopõń, oda, lipp ja kuning;
maletaja malõ.mänǵjä - -t3
maletama malõt .mänǵmä
malev mal malvi .malvi37, mal|lõ -õvi v -õva -õvit v -õvat4 kutsusin sõjaväe langetama, maleva maha raiuma rahvalaul kutsi sõ̭a sõ̭õ̭rumahe, malvi maaha ragomahe; suviti töötavad taas õpilasmalevad opilasmalõvaq tegeväq jälq suvõl tüüd;
malk malk malga .malka30, nübli|k -gu -kut13, tüpä|k -gu -kut13, kebetsk -i v -a -it v -at13, hassa|k -gu -kut13, ru̬u̬sk roosa ru̬u̬ska32 (katusele) malku panema malgutama; harimalk haripuu, haŕapuu; harimalk m kikkahaŕaq; kuhjamalk väänüs, vöörüs; malka anda malka andaq  v  ruuska tetäq; ma võtan sulle malga ma võta sullõ kebetska;
mall 1. malľ malli .malli37 matemaatikatunnis läks tarvis sirklit ja malli matõmaatigatunnin olľ vaia tsirklit ja malli; 2. näüdüs -(s)e -t11, mu|tõľ -dõli -dõlit4, mu̬u̬d moodu mu̬u̬du37 levivad võõra malli järgi pandud nimed mano tulõ võ̭õ̭ra moodu perrä pantuid nimmi;
malm tsi|kuń -guni -gunit4, tsu|kuń -guna -gunat4, malḿ malmi .malmi37 malmist tsiguninõ; malmpada tsikuń;
malts mäldsäs .mältsä mäldsäst15, meldsäs .meltsä meldsäst15, mälts mäldsä .mältsä30, malts maldsa .maltsa30 porgandipeenar on maltsa kasvanud põrḱnapinnäŕ om mältsä täüs kasunuq;
maltspuit malts maldsa .maltsa30, maltspuu - -d50
mamma mamma - -t2, im|ä -ä -mä24, maama - -t2, ääde - -t2 ega lapsed kõiki asju papadele-mammadele räägi egaq latsõq kõ̭iki asjo essile-immile ei kõ̭nõlõq;
mammut mamu|ť -di -tit13
manama 1. sõ̭n|oma -noq -o57, sõ̭no|tama -taq -da82, .sorṕma .sorpiq sorbi63, .vanma .vanduq vannu64 nõid mananud tõved vaenlastele nõid sõ̭nonuq tõvõq vainlaisilõ; manab rasket elu vann(us) rassõt ello; 2. mi̬i̬lde herätämä vana kirstu tuttavad lõhnad manavad esile kaugeid mälestusi vana kirstu tutvaq hõ̭nguq herätäseq ammuskiidsi mälehtüisi; manas näole ametliku ilme tekḱ v vidi ammõťligu näo päähä;
manatark maana|tark -targa -.tarka30
mandariin kasvot manda|riiń -riini -.riini37, manda|riń -rini -.rinni38
mandel .mandli - -t1
mandriline (sise).maali|nõ -dsõ -st5
manduma (kotusõ kotsilõ) .puustu|ma -daq -80, .alla .käümä , kehväs .jäämä omaaegne võimas kultuur hakkas manduma umaaignõ väkev kultuuŕ nakaś alla käümä; mandunud lihased kehväsjäänüq v närvetänüq liha(ssõ)q; mandunud tiivad armõduq siivaq;
maneer mu̬u̬d moodu mu̬u̬du37, kommõq .kombõ kommõt19 tal on väljakujunenud maneerid täl ommaq kimmäq mooduq man; peened maneerid piinüq kombõq;
manguma .nuiama nuiadaq .nuia77, .juiama juiadaq .juia77, pääle .käümä , pääle ajama , igra|tama -taq -da82, mustõlda|ma -q -38, mustõrda|ma -q -38, nuru|tama -taq -da82 mustlane mangub ikka sinult head-paremat tsigań iks igratas su käest hääd-parõmbat; mangub su juures seni, kuni pead talle andma mustõldas man seeniq, ku piät tälle andma; sa mangud siin kerjuste pool, mine mangu seal, kust midagi saada on! saq nurutat siin santõ man, mineq nurudaq sääl, kost midägiq saiaq om!; kas te jätate juba mangumise järele, muudkui aga manguvad! kas ti jätät umma juiamist, muguq juiasõq pääle!; manguja nuio;
maniakaalne ulľ ulli .ulli37, .haigõ - -t3, (.)ullimu̬u̬du , üle .mõistusõ maniakaalne rahutus rabõlõmisulľus; maniakaalne puhtusearmastus puhtusõulľus;
maniakk (täüs)ulľ (-)ulli (-).ulli37, máni|akḱ -aki -akki37
manifest kuulutami|nõ -sõ -st5, mani|fesť -festi -.festi37
maniküür (sõrmõ)küüdse.hellämi|ne* -se -st5, (sõrmõ)küüdse.värḱmi|ne* -se -st5, mani|kü̬ü̬ŕ -kööri -kü̬ü̬ri38
manipuleerima ulli|tama -taq -da82, .mänǵmä .mängiq mängi63 poliitikud manipuleerivad rahvaga poliitigategijäq ullitasõq rahvagaq;
manisk manesḱ -i -it13, manisḱ -i -it13, mannüsḱ -i -it13, maneska - -t2
manitsema karista|ma -q -83, .süäme pääle .pandma , sõ̭nno pääle lugõma ma manitsesin teda, et ta edasi ei räägiks ma karisti tälle ärq, et tä edesi ei kõ̭nõlõq; manitse teda tööd hästi tegema karistaq sa timäle v timmä, et tä tüü häste teesiq; ta sai tihti lohakuse pärast manitseda tä sai sakõstõ räpäküse peräst nuumiq;
mannavaht mannavat|t -u -tu37, manna|kri̬i̬ḿ -kreemi -kri̬i̬mi37
mannekeen .rõivamannikõ|nõ -sõ -ist8, .rõivapup|ṕ -i -pi37, mannõ|ki̬i̬ń -keeni -ki̬i̬ni37
manner maisõmaa - -d50, suuŕmaa suurõmaa suurtmaad50, maa - -d50, mannõŕ .mandri .mannõrd22 Euraasia on kõige suurem manner Euraasia om kõ̭gõ suurõmb maisõmaa; mandri–Vormsi jäätee suurõmaa–Vormsi ijätii;
mannerg kard karra .karda33, lä(n)ni|k -gu -kut13, mannõrg -u v -a -ut v -at13 tõi naabritelt mannerguga piima tõi naabridõ käest karragaq piimä; kilumannerg kilupanǵ;
mannetu to|śo -śo -sśo26, tośo|nõ -dsõ -st7, armõ|du -du -tut1, kehväke|ne -se -ist8, hädäli|ne -dse -st5, hädä|ne -dse -st7, mallõ|du -du -tut1 mannetu mehike tośonõ v kehvä mehekene; tegi veel ühe mannetu katse tekḱ viil üte hädälidse proovi;
mansard .ärkli|kõrd -kõrra -.kõrda30 mansardkorrusega häärber ärklikõrragaq härbäń; mansardkatus murrõt katus;
mansetinööp .käü(s)se ilonöpś , tulhvi|nöpś -nöpsi -.nöpsi37
mansett tulh tulhvi .tulhvi37
mansi: mansi keel mansi kiiľ;
mantel .mäntli - -t1, pali|t -du -tut13, .paľto - -t1
manu mano(q)
manuaalne käsi- , käsilde manuaalne teraapia, manuaalteraapia tasominõ;
manukas manoli|nõ* -sõ -st7, tunnis|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
manuline vi̬i̬ŕpooli|nõ -dsõ -st7
manus mano(q)pannus -(s)õ -t11, manus -(s)õ -t11
manuskript käsi|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43
manööver nü̬ü̬vri - -t1, nööverdüs -e -t9 sõjaväe manöövrid sõ̭aväe nüüvriq;
manööverdama nööverdä|mä -q -83
maohaavandtõbi m mao|haavaq -.haavo -.haavo30
maomahl mao|mahl -mahla -.mahla30, mao|nõrõq -.nõrrõ -nõrõt18, mao|hapu* -.hapnõ -hapund17
marakratt karmándsi|k -gu -kut13, .mardla|nõ -sõ -st5, .naaskli - -t1
maran: tedremaran naba(varrõ)hain, nabajuuŕ, kuldsilm;
maraton mara|toń -toni -.tonni38
mardikas mardi|k -ga -kat13, siti|k -ga -kat13 kartulimardikas koloraado;
mardipäev märdi|päiv -päävä -.päivä35, .märte|päiv -päävä -.päivä35, .märtnä|päiv -päävä -.päivä35
mardisant märdi|sanť -sandi -.santi37, .märtnä|sanť -sandi -.santi37
margapuu päs|süľ -ülä -ülät4, .pästli - -t1
margariin marga|riiń -riini -.riini37
margikoguja margi.korjaja - -t3, .markõ.korjaja - -t3
marginaalne veerepääli|ne -dse -st7
mari (mari) marikõ|nõ -sõ -ist8, marila|nõ -sõ -st5, mari - -t2 mäe- ja niidumarid mäe- ja niidümarikõsõq; mäe- ja niidumari keel mäe- ja niidümari kiiľ;
mari (marja) mari maŕa .marja43, latsik mantś mandsi .mantsi37, manńakõ|nõ -sõ -ist8 marjul maŕan; marjule marja; lähme marjule! läkeq marja!; marjult maŕast; pihlakail on juba marjad küljes pihlaq ommaq joba maŕan; kala oli marja täis kala olľ marja täüs; kulus marjaks ära kullu maŕas ärq;
marihuaana kańõ|ṕ -bi -pit13, kane|ṕ -bi -pit13 ärge suitsetage marihuaanat! tõmmaku eiq kanepit!;
marinaad mari|naať -naadi -.naati37
marineerima mári|ni̬i̬ŕmä -ni̬i̬riq -neeri63
marionett käänüs|pupṕ* -pupi -puppi37
marjakobar maŕa|tśauk -tśauga -.tśauka30, (maŕa)tsähäli|k -gu -kku38, (maŕa)tsärä|k -gu -kut13
marjakoht = marjamaa maŕasti|k -gu -kku38, maristi|k -gu -kku38, maristu - -t1
marjuline maŕali|nõ -sõ -st5
mark (marga) mark marga .marka30
mark (margi) marḱ margi .marki37, kirä|marḱ -margi -.marki37
markantne .silmä.jääjä - -t3, .silmänakkaja - -t3 markantne näide väegaq hää näüdeq;
markeerima (ärq) .märḱmä .märkiq märgi63, tähüstä|mä -q -83
markeering tähüstüs -e -t9
market suuŕ|pu̬u̬ť -poodi -pu̬u̬ti37, markõ|ť -di -tit13
marketing .müümi|ne -se -st5, müügitü̬ü̬ - -d52, .müümisopp|us -(sõ) -(s)t10
marli .marli - -t1, marle - -t2, pinde - -t2
marmelaad marmõ|laať -laadi -.laati37
marodöör (sõ̭a)rü̬ü̬vli - -t1, rosponi|k -gu -kku38
marraskil .nilgval , .nilgõ(l) , nilõnu|q - -t1, kriipsa|t -du -tut1 küünarnukil oli nahk marraskil künnäŕpää päält olľ nahk ärq nilõnuq v nilgõ lännüq; ühe marraskil koha pärast ei maksa veel kurta üte kriipsadu kotusõ peräst massa-iq viil kaivadaq;
marraskile .nilgvalõ , .nilgõlõ
marrasknahk .nilgõ|nahk* -naha -.nahka33
marrastuma .nilgnõma nilõdaq .nilgnõ75, .nilgõma nilõdaq .nilgõ75
marsruut (minegi)ti̬i̬ - -d51 kaldus marsruudilt kõrvale lätś tii päält võlssi v essü tii päält ärq;
marss marsś marsi .marssi37
marssal .marss|aľ -ali -.alli38 feldmarssal sõ̭amarssaľ;
marssima .mar(s)śma .marssiq marsi63 marssija marsja;
martsipan mardsi|pań -pani -.panni38
maru (maru) mar|u -u -ru26, maru|tuuľ -tuulõ -tuult35, mäs|ü -ü -sü26 tuul paisus maruks tuuľ lätś marus; marus marun; marru marru; mees läks uudist kuuldes marru miiś lätś marru, ku uudist kuulď; sellise maruga ei saa merele minna sääntse mäsügaq saa-iq mere pääle minnäq;
maru (maruda) mar|u -u -ru26, .kistuma(l)daq v .umbõ v hirmudu v .hirmsa v .lõpmaldaq v otsaldaq v ilmadu väkev v hää eile nägin üht marudat filmi eeläq näi ütte kistumaldaq vägevät v hääd filmi; maru vahva lugu! umbõ väkev lugu!;
maruline maru|nõ -dsõ -st7 maruline aplaus marunõ kässiplaksutaminõ;
marutaud mar|u -u -ru26, marutõ|bi -võ -põ25 mahalastud rebane oli marutaudis maaha last repäń olľ marun; koer jäi marutaudi pini lätś marru;
marutõbine maru(h)n , maru|nõ -dsõ -st7 marutõbine rebane, kährik marun repäń, kährik; marutõbine koer marupini; marutõbine hunt marususi;
maruvihane ulľviha|nõ -dsõ -st7, tuliviha|nõ -dsõ -st7, .väega ärq pahanuq sai maruvihaseks lätś ullistõ süänd täüs; oli maruvihane olľ väegaq halvastõ ärq pahanuq;
masendama: isa surm masendas esä surm tekḱ meele haigõs;;
masenduma kurvas .jäämä , .kurbu|ma -daq -80 ära tühisest asjast masendu! tekku-iq taast tühäst vällä!;
masendus .haigõ mi̬i̬ľ , halõhus -õ -t9, süäme|vaiv -vaiva -.vaiva30, .kurbu|s -(sõ) -(s)t10
masin massin -a -at4 nõudepesumasin anomamõsumassin; masinakirjutaja massinakirotaja;
masindama massinast läbi .laskma vilja või lina masindama villä vai linno pesmä;
masinist massina|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, massi|nisť -nisti -.nisti37
masinlik .sisseharinu|q - -t1, esiq.hindäst , áuto.maat|nõ -sõ -sõt6 masinlikud liigutused sisseharinuq liigutusõq;
mask masḱ maski .maski37, maskõ - -t2
maskeerima .kä|ḱmä -kkiq -ki63, näko v .vällänägemist .muutma , (hinnäst .kinkaskiq) tegemä tetäq ti̬i̬60 jahimees on end osavalt maskeerinud jahimiiś om hindä kavalahe ärq käḱnüq; lapsed maskeeriti maskiballiks loomadeks latsõq tettiq maskipidos eläjis; tankid olid hästi maskeeritud tangiq olliq häste ärq tettüq;
maskeeruma hinnäst .käḱmä , tõõsõs tegemä maskeerus mungaks tekḱ hindä mungas;
maskeraad maskipi|do -do -to26
maskott mas|kotť -koti -kotti37
masohhism .hindä.kiusami|nõ -sõ -st5, .hindä.vaivami|nõ -sõ -st5, ala.hiitämislõ|bu -bu -pu26
masohhist .hindä.kiusaja - -t3, .hindä.vaivaja - -t3
mass 1. rasõhus -õ -t9, masś massi .massi37, kaal kaalu .kaalu37 auto täismass ületas piiri auto kaal olľ üle; 2. .rahva|hulk -hulga -.hulka31, summ summa .summa31, masś massi .massi37
massaaž tasomi|nõ -sõ -st5
masseerima tas|oma -soq -o57 masseeri mu selga! tasoq mu sälgä!;
massiiv lahma|k -gu -kut13 kaks suurt soomassiivi katś suurt suulahmakut; mäemassiiv mäelahmak; metsamassiiv mõtsalahmak; põllumassiiv üten tükün nurḿ;
massiivne rassõ - -t14, jämme - -t14, jürre - t14, suuŕ suurõ suurt40 massiivsed raudväravad rassõq raudvärteq; massiivne tammepuust uks suuŕ rassõ tammõpuust usś;
massiline palľo.viisi , hulgahna , hulgasna massiline vastuhakk hulgasna vastanakkaminõ;
massipsühhoos hulgandõ v hulgasna ullismineḱ , kamba.ulľus -õ -t9, .kiinimine|ḱ -gi -kit13 hiljem see massipsühhoos vaibus ildampa taa kambaulľus lätś üle; massipsühhoosi tekitama inemiisile ulľust päähä ajama;
massöör (soonõ)tasoja - -t3
mast 1. masť masti .masti37 laevamast laivamasť; 2. masť masti .masti37, lihť lihi .lihti36 see pole meie masti mees taa olõ-iq miiq lihti miiś; kaardimast masť;
mastaap mõ̭õ̭t mõõdu mõ̭õ̭'tu37 kaart on joonistatud mastaabis 1 : 50 000 kaarť om joonistõt mõõdun 1 : 50 000; maailma mastaabis teadlane maailma mõõdun tiidüsmeistre;
mastaapne suuŕ suurõ suurt40, suurõmõõduli|nõ -dsõ -st5 mastaapne üritus suuŕ ettevõtminõ; ära mine mastaapseks! haargu-iq ilma üskä!;
masturbatsioon .hindärahuldami|nõ -sõ -st5, kõnnõk .peio.pesmi|ne -se -st5
masuurikas masuuri|k -gu v -ga -kut v -kat13, masuuri|k -gu v -ga -kut v -kat13, ma.suurni|k -gu -kku38
matadoor pulli.tsuskaja - -t3, mõõga|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, mata|dor -dori -.dorri38
mateeria mateeriä - -t3, ainõq .ainõ ainõt18
matemaatik mátõmaati|k -gu -kut13
matemaatika mátõmaati|ga -ga -kat3
matemaatiline mátõmaatili|nõ -dsõ -st5
materdama .mütmä müttäq mütä61, .rehḱmä .rehkiq rehi63, .kolḱma .kolkiq kolgi63, .pesmä .pessäq pessä61 materdas mao surnuks rehke sivvu ärq; tema ideid hakati kohe materdama timä mõttit naati õkva maaha tegemä;
materiaalne mátõri.aal|nõ -sõ -st6, .ainõli|nõ -dsõ -st5 materiaalne maailm ainõlinõ ilm; materiaalne abi rahaabi, ainõlinõ abi;
materialism mátõria|lisḿ -lismi -.lismi37
materialist mátõria|lisť -listi -.listi37
materjal mátõr|jaaľ -jaali -.jaali37, matõr|jaľ -jali -.jalli38, van nõvv v nõu nõvvu v nõvvo (.)nõvvu v (.)nõvvo37 heliisolatsioonimaterjal helühoitja v helüpidäjä matõrjaľ; kui ei olnud küllaldaselt materjali, siis tehti õhem katus ku es olõq tävvelist nõvvu, sis tetti ohemb katus;
matk käüḱ käügi .käüki37, tret|ť -i -ti37, matk matka .matka31, .rändämi|ne -se -st5 käisime rabamatkal teimiq käügi samblõsuu pääle;
matkaja .matkaja - -t3, matkali|nõ -sõ -st5, .rändäjä - -t3, .roitja - -t3
matkama matkal .käümä , rännü pääl käümä , .rändämä rännädäq .rändä77
matkima (kedägiq v midägiq) .perrä  v  taka(h)n tegemä , .ahma .ahviq ahvi63, .mänǵmä .mängiq mängi63 poisid matkisid hästi vanamoori poiskõsõq teiq vannamutti häste perrä;
matma (.maaha) .matma mattaq mata61, maa .sisse .kaibma , .katma kattaq kata61, kinniq .katma küll ma sind matan, ära karda! külq ma sinno mata, ärq peläku!; vanaema on juba maha maetud vanaimä om joba ärqkiq matõt; mattis varanduse õunaaeda maa sisse käkke varandusõ uibuaida maa sisse; kuhi maeti kinni kuhi katõti kinniq; mata söed tuha alla! tõ̭mbaq hüdsile tuhk pääle!; lumi matab puud enda alla puuq jääseq lumõ alaq; tuisk on jäljed matnud tuisk om jäleq ärq matnuq; ta on majja kõvasti raha matnud tä om majja kõvva rahha sisse pandnuq; hinge matma hõ̭ngust kinniq võtma; mul matab hinge mul matt rinnaq kinniq;
matriarhaat .naisivalitsus -õ -t9, imä|võim -võimu -.võimu37, imä.õigu|s -(sõ) -(s)t10 matriarhaalne imäperine;
matroon im|ä -ä -mä24
mats (matsi) matś matsi .matsi37, mühkä|tś -dsi -tsit13, mühüs -(s)e -t11, mühä|k -gu -kut13
mats (matsu) mütähüs -e -t9, tümähüs -e -t9, mats matsu .matsu37, läüḱ läügi .läüki37, läügäh(t)üs -e -t9, plah plahvi .plahvi37, plõh plõhvi .plõhvi37 sai matsu, siis jäi vait sai läügü, sõ̭s jäi vaiki; sai matsu vastu pead sai plõhvi vasta pääd; käis üks mats ütś tümähüs käve; mats! mats! kukkusid õunad puu otsast alla tümäki! tümäki! sattõq ubinaq uibu otsast alla;
matsakas mädsäri|k -gu -kku38, täüt.värki , .hürske - -t3, (palľo) tubli - -t2, (.häste) söönüq sü̬ü̬nü söönüt v sü̬ü̬nüt1 ta on terve elu matsakas olnud tä om terve elo sääne täütvärki olnuq;
matsalka maldsa|k -gu -kut13, nuusti|k -gu -kut13, ma.tśalka - -t3
matsatama mütsä(h)tä|mä -q -83, tümä(h)tä|mä -q -83, madsahta|ma -q -83 kott matsatas vastu maad kotť madsahť vasta maad; poiss matsatas kõhuli poisś sattõ kõtulõ;
matsatus madsahus -õ -t9, mütsähüs -e -t9, tümähüs -e -t9 kukkus matsatusega maha sattõ maaha niguq madsahti;
matslik mühkätsi|ne -dse -st5, mühkä|tś -dsi -tsit13
matsuma .mats(k)ma .mats(k)uq madsu64, .müts|mä .mütsüq mütsü73, .tümpsmä .tümpsüq tümpsü64 kelle jalg tatsub, selle suu matsub kelle jalg tsolks, tuu kiiľ nilpś; vihad matsuvad vihaq tśopśvaq;
matsumine .matskna - -t3, .mütsknä - -t3
matsutama matsu|tama -taq -da82 ta matsutas süües ebaviisakalt tä matsuť süümise aigo väegaq halvastõ;
matt II mat|ť -i -ti37