ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 1316 sõnaartiklit ja 3590 sõnna
laabuma .laabu|ma -daq -80, .jouduma .joududaq jovvu79, .kõrda v edesi minemä , .säädü|mä -däq -80 mäng ei tahtnud laabuda mäng es lääq häste v es klapiq; tema käes laabub kõik timä käen lätt kõ̭iḱ häste edesi v täl aśaq laabusõq v täl õkvalt laabus; töö hakkas juba laabuma tüü nakaś jo mõ̭õ̭duma; laabuv laabsa, joudsa, säädsä;
laad (laadi) mu̬u̬d moodu mu̬u̬du37, masť masti .masti37, münt mündä .müntä35, münt mündü .müntü37 ühte laadi rõivad ütte müntä rõivaq; seda laadi säänest muudu; elulaad elämise muud; mis laadi mees ta on? määnest laida miiś tä om?;
laad (lae) laať laadi .laati37, per|ä -ä -rä24 püss teeb pauku, laad laseb püss tege pauku, laať lask;
laadaline laaduli|nõ -sõ -st5
laadaplats laadu|platś -platsi -.platsi37
laadima pääle .pandma , .laaťma .laatiq laadi63 laadis koorma peale panď kuurma pääle; akut, püssi laadima akut, püssa laaťma;
laadung ku̬u̬rma - -t3 viljalaadung viläkuurma; tõi poest laadungi toidukraami tõi poodist nõstangu söögikraami;
laager 1. .laagri - -t1, li̬i̬ŕ leeri li̬i̬ri37 võru keele laager võro keele laagri v liiŕ; 2. .laagri - -t1 kuullaager kuuľlaagri;
laagerdama laagõrda|ma -q -83, saistaq .laskma
laagerduma .saistu|ma -daq -80, laagõrdu|ma -daq -84, .tõ̭mbama tõ̭mmadaq .tõ̭mba77, .saisma (.)saistaq saisa66 liha pandi laagerduma liha panti saistuma; õlu peab veel laagerduma ollõl piät viil saistaq laskma;
laamendama .plaańma .plaaniq plaani63, .plaadśma .plaadsiq plaadsi63, larmi|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90 ta hakkab purjus peaga alati laamendama tä nakkas puŕon päägaq kõ̭gõ plaańma; laamendab isa rahaga kõrtse mööda praavõldas esä rahagaq kõrtsõ piten;
laanemets mõts laań laanõ laant35
laanepüü mõtspüv|i -e -ve24, laaśpüv|i -e -ve24
laar laaŕ laari .laari37, te|go -o -ko27, kõrd kõrra .kõrda33 keedab suure laari suppi tege suurõ laari v paatävve suppi; sai laar õlut tehtud sai kõrd olt tettüs;
laas laań laanõ laant35
laasima .laaśma .laasiq laasi63, .ossõ lü̬ü̬v .laskma laasi sa kirvega need väiksemad puud ära, ma laasin saega selle suure lüüq sa kirvõgaq noil vähämbil puiõl ossaq ärq, ma lasõ saegaq seol suurõl;
laast last lastu .lastu37, kilt kilda .kilta31, kilst kilstu .kilstu31, kildakõ|nõ -sõ -ist8
laast(u)katus lastukatus -(s)õ -t11
laastama (ärq) .häö|tämä -täq -dä81, .räüstä|mä -q -81 äike oli viljapõldu kõvasti laastanud piksevihm olľ viläpõldu kõvastõ räüstänüq; sõda laastas linnad ja külad sõda häöť liinaq ja küläq ärq;
laasuma .laaśu|ma -daq -80 puu laasub, kui ära kuivab puu laaśus, ku ärq kuios; laasunud puu laasjanõ puu;
laat laat laadu .laatu37, laat laadõ .laatõ35 lähme laadale läämiq laatu v laadu pääle; kui laadal on, siis laadalt ostan ku laadun om, sõ̭s laadust osta;
laatsaret laadsa|retť -reti -retti37, sõ̭aväe.haigõ|maja -maja -majja v -maia28
laava laava - -t2
laba 1. la|ba -ba -pa28, (vesiveśkil, massinil) haaŕ haari .haari37 2. mõts laha laha .lahka33
labajalg laba|jalg -jala -.jalga33, jala|lehť -lehe -.lehte34, (jala)laparď -i -it4
labakinnas peo|kinnaś v pio|kinnaś -.kinda -kinnast23, rusik|kinnas v ruśk|kinnas -.kinda -kinnast23, labanõ kinnas
labakäsi kämmeľ .kämble kämmeld23, kämmäl .kämblä kämmäld23
labane pr(o)osta - -t2, .lihtsä - -t3, laba|nõ -dsõ -st7 labane nali prosta nali; kas see riie on toimne või labane? kas taa rõivas om toiminõ vai labanõ?;
labaselt pr(o)ostalt , pros.toitsõhe , pros.toitsõlõ
labastama .tsurḱma .tsurkiq tsurgi63, .tśurḱma .tśurkiq tśurgi63, pr(o)ostas tegemä ära labasta sõnadega seda, mis südames! tsurḱku-iq sõ̭nnogaq tuud, miä süämen liigus!;
labasus pr(o)osta jutt räägib labasusi kõ̭nõlõs prostat juttu;
labiilne püsümäldäq - -t3, .vaelduja , heik heigo .heiko37, .hiitliga|ne -dsõ -st5
labiilsus .hiitlikküs -e -t9, püsümädüs -e -t9
labor = laboratoorium laboŕ -i -it4, tü̬ü̬tar|õ -õ -rõ24
labürint labü|rinť -rindi -.rinti37
lade kihť kihi .kihti36, la|do -o -to27, la|tõḿ -dõmõ -dõnd16, kõrd kõrra .kõrda30 sõnnikulade kõrd sitta; heinalade kihť haino; viljalade latõḿ, lado;
ladestuma .korju|ma -daq -80, kogonõma ku̬u̬daq v kogo(nõ)daq kogonõ89 järve põhja ladestunud setted järve põhja korjunuq muakõrd; rasvkude ladestub naha alla rasvaq korjusõq naha alaq;
ladiini: ladiini keel ladiini kiiľ;
ladin la|pin -bina -binat4 vesi jookseb ladinal vesi juusk labinahe v labinal;
ladina: ladina keel ladina kiiľ;
ladisema labis|õma -taq -õ87
ladistama labista|ma -q -83 vihma ladistab vihma labistas; pardid ladistavad järves pardsiq labistasõq järven;
ladu la|do -o -to27
laduma (.riita v .kihti v ütśtõõsõ pääle) .pandma v .säädmä , ku|dama -taq -a59 lao need puud riita! panõq neoq puuq riita!; müüri laduma kivve saina pandma v müürü kudama; korstnat laduma korsnat kudama; lao välja, mida sa selle asja kohta tead! kõ̭nõlõq vällä, midä sa seo aśa kotsilõ tiiät!; ladusin kõik südame pealt välja plahvõ kõ̭iḱ süäme päält vällä;
ladusalt .laabsahe , .laapsahe , .laabsalõ , .laapsalõ , ladusahe , ladusalõ , vu̬u̬lsahe , vu̬u̬lsalõ , .loohvkahe töö läheb ladusalt tüü lätt laabsahe; tal tulevad sõnad nii ladusalt täl tulõvaq sõ̭naq nii loohvkahe;
ladvatuli mõts ladva|tuli -tulõ -tuld sissek -.tullõ41
ladvik päälüs|kihť -kihi -.kihti36, .päälmäne kihť , m ülembäq ülembide ülembit19
laekuma .sisse v pääle tulõma , peräle .joudma kas raha on laekunud? kas raha om tulnuq?; täna laekus seitse avaldust täämbä tulľ v tuudi v anti säidse avaldust; raamatumüügist laekunud summa on päris suur raamatidõ müümisest om peris suuŕ raha sisse tulnuq;
laekur kassapidäjä - -t3
laen lain lainu .lainu37, võlg võla .võlga33, võlgrah|a -a -ha28, lainus -(s)õ -t11 pidin pangast laenu võtma pidi pangast võlgo võtma; laenuks anda lainussõs andaq;
laenama .lainama lainadaq .laina77, .võlgo v .lainu v lainus .võtma v .andma , lainu pääle .võtma
laeng laading* -u -ut4 positiivne, negatiivne laeng positiivnõ, negätiivne laading; püssil on laeng rauas püssäl om kuuľ v pauk ravvan; sain näidendist tugeva emotsionaalse laengu sai näütemängost kõva tundõ kätte;
laenutama .vällä .lainama , lainus .andma
laenutus .vällä.lainami|nõ -sõ -st5, lainu|maja* -maja -majja v -maia28 jalgrataste laenutus rattidõ vällälainaminõ; tõi laenutusest pesumasina tõi lainumajast mõsumassina;
laev laiv laiva .laiva30 laevahukk laivakado; laevamast masť; laevatekk laivatekḱ;
laevandus laivandus -õ -t9, laivamajandus -õ -t9, mereaśandus -õ -t9 meresõidu ja laevanduse ajalugu meresõidu ja laivamajandusõ aolugu; laevanduse kiire areng laivamajandusõ kipõ edesimineḱ;
laevastik laivistu* - -t1, m laivaq .laivo .laivo30 Rootsi laevastik tuli Emajõele Roodsi laivaq tulliq Imäjõ̭õ̭ pääle;
laevnik .laivni|k -gu -kku38
lagastama rökendä|mä -q -83, sitata|ma -q -83
lage lakõ - -t14 lageda taeva all lakõ taiva all; meid tehti lagedaks meid tetti lakõs; lagedal lakõ pääl; lagedale lakõ pääle; tuli lagedale uue seletusega tulľ vällä vahtsõ seletüsega;
lagedus lagõhus -õ -t9
lagendik lakõ - -t14, lagõhus -õ -t9, lakõpääli|ne -dse -st7 keset metsa sattusin lagendikule kest mõtsa sai lakõ pääle;
lagi la|gi -e -kõ25 hüppa või lakke kasvai lakkõ annaq karadaq;
lagin hõkõrdus -õ -t9, lõkõrdus -õ -t9, la|kin -gina -ginat4 naerab laginal naard niguq kõrrin;
lagipea pääla|gi -e -kõ25, lagipää - -d sissek -.päähä v -pähäq52 lõi lagipähe lei lagipäähä; lagipea oli paljas päälagi olľ paľas;
lagistama hõkõrda|ma -q -83, lõkõrda|ma -q -83, lagista|ma -q -83 lagistavad naeru kõkutasõq;
lagrits orrav|hiiŕ -hiire -hiirt40
lagrits I lagri|ts -dsa -tsat13
lagunema lagonõma .laodaq v lago(nõ)daq lagonõ89, lagovama .laodaq v lagovadaq lagova89 jää on veel lagunemata ijä om viil lagonõmaldaq;
lahas lat|ť -i -ti37 lambal pandi jalg lahasesse lambal panti jalg latti;
lahastama latti .pandma
lahe apaŕ abara abarat4, av|vaŕ -ara -arat4, lopõ - -t14, lahhe - -t14, .hõlpsa - -t3, .lihtsä - -t3, .kerge - -t3, .moośka - -t3, .lahkõ - -t3, mosna - -t2, (hrl villa, lina kotsilõ) .lauh(k)õ - -t3 matkasaabas olgu piisavalt lahe matkasaabas olkõq küländ apaŕ v lahhe; teil on siin metsade keskel päris lahe olemine teil om siin mõtso sisen peris apaŕ v lahhe olõminõ; küll temal on lahe elu külq timäl om hõlpsa elo; ta on väga lahe mees tä om väega moośka miiś; pikk lahe vill v lina pikḱ lauhõ vill v lina; lahe pidu kinä pido; see tuba on umbne, tee aken lahti, siis läheb lahedamaks! seo tarõ om umbõnõ, tiiq akõń vallalõ, sõ̭s saa lauhkõmb!;
lahedalt = lahedasti lobõhõlõ , lobõvallaq , .loohvkahe , lobõhõhe see mahub lahedasti ära taa mahus lobõvallaq ärq;
lahendama (ärq) .klaaŕma .klaariq klaari63, .kõrda ajama , .klaťma klattiq klati63, lahenda|ma -q -83 ma pean selle arusaamatuse siin ära lahendama ma piät seo pahandusõ siin ärq klaaŕma; õpilased lahendavad ülesandeid latsõq tegeväq ülesandit; talle meeldib ristsõnu lahendada tälle miildüs risťsõ̭nno tetäq; ülesandeid lahendama ülesandit ärq tegemä; probleemi lahendama küsümüst kõrda ajama;
lahendus .välläpäsemi|ne -se -st5, tullõḿ tulõmi tulõmit4 olukorrale leiti lahendus olokõrrast löüti välläpäsemine; ülesande lahendus rehkendüse tullõḿ; lahenduskäik rehkendüskäüḱ; me peame mingi lahenduse leidma asi tulõ ärq klaariq;
lahenema .säädü|mä -däq -80, .kõrda .saama v minemä , .klaaru|ma -daq -80 asjad lahenesid aśaq lätsiq kõrda;
lahin la|pin -bina -binat4, lah|hin -ina -inat4 vesi jookseb lahinal vesi juusk nigu lapin v ku ütś lapin;
lahing tapõlus -õ -t9, laheng -u -ut4 ta pidavat lahingusse minema täl ollõv lahenguhe mineḱ;
lahistama labis|õma -taq -õ87, .lahmama lahmadaq .lahma77
lahja laih laiha .laiha30, la|ḣa -ḣa -hḣa28, kehvä - -t2, kõhna - -t2, veesala - -t3, (supi v joogi kotsilõ) villõ - -t14 lehm on neil ka lahjaks jäänud lehm om näil kah kehväs jäänüq; lahjavõitu kehvälik, kõhnalik, laḣalik, laḣapoolinõ, kehväpoolinõ, kõhnapoolinõ; odav kala, lahja leem otav kala, laih liiḿ; maa on lahjaks jäänud maa om ärq laihtunuq;
lahjendama .temṕmä .tempiq tembi63, laihõmbas tegemä , nõrgu|tama -taq -da82 äädikat lahjendatakse veega ätiket tembitäs viigaq;
lahjuma kõhnas v kehväs .jäämä , .laih(t)u|ma -daq -80, .luih(t)u|ma -daq -80 näljased loomad lahjuvad nälädseq eläjäq laihtusõq;
lahkama .lahkama lahadaq .lahka77, .lahksama lahastaq .lahksa76 kas sa lasid koerale lahkamise ka teha? kas sa lasiq pini üles ka lahastaq?;
lahkarvamus .tõistõ.arvami|nõ -sõ -st5, tõisildõ.arvami|nõ -sõ -st5 raamat tekitas lahkarvamusi raamat sünnüť vastakäüvit arvamiisi;
lahke .lahkõ - -t3, .lõhkõ - -t3, lõ̭õ̭hkõ - -t3, hää - -d50, armuli|nõ -dsõ -st5 ta on ikka liiga lahke tä om õ̭ks ulli lõ̭õ̭hkõ; lahkelt lahkõhe, lahkõlõ, lõhkõhe, lõhkõlõ, armustõ†;
lahkheli tül|ü -ü -lü37, pahandus -õ -t9 neil on peres tõsised lahkhelid näil ommaq perren kõvaq ütlemiseq v õkva tülüq;
lahknema .lahku minemä , .lahku|ma -daq -80, .argnõma arõdaq .argnõ75, aro|nõma -(nõ)daq -nõ89, kattõ .lihti v jakko minemä tee lahkneb tii argnõs v tiil tulõ lahkuminõ; meie arvamused lahknevad miiq arvamisõq lääväq lahku;
lahku .lakja , .lahku , eräl(d)e , eräkullõ , .harpu lahkukirjutus lakja kirotaminõ; nad läksid lahku nääq lätsiq lakja v lahku; metsa jõudes läks vanaema meist lahku mõtsa joudõn lätś vanaimä meist harpu;
lahkuma ärq minemä õpetaja lahkus klassist oppaja lätś klassist ärq; meil tuleb teineteisest lahkuda meil tulõ tõnõtõõsõ mant ärq minnäq;
lahkumisavaldus ärqminegiavaldus -õ -t9
lahkumispidu ärqminegipi|do -do -to26
lahkunu .kaonu|q - -t1, .kaonukõ|nõ v .kaonugõ|nõ -sõ -ist8, kadonu|q - -t1, kadonukõ|nõ v kadonugõ|nõ -sõ -ist8
lahkus .lahkus -õ -t9, .lõhkus -õ -t9, lõ̭õ̭hkus -õ -t9
lahkusuline lahkusoli|nõ -dsõ -st5
lahmama .plahma .plahviq plahvi63, .plahvama plahvadaq .plahva77, .rohmama rohmadaq .rohma77
lahmija pľahka - -t2, plä(h)kä|tś -dsi -tsit13
lahmima sõ̭nno .pilma , plä(h)kä|tämä -täq -dä82
laht lahť lahe lahtõ34, kolk kolga .kolka31, mere|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40 Soome laht Soomõ lahť; järve laht järve kolk;
lahter .lahtri - -t1, .latri - -t1, vaih v vaheq .vaihõ v .vahjõ vaiht v vahet19
lahti vallalõ , .valla , lakḱa , .lakja , lajalõ jättis ukse lahti jätť ussõ valla(lõ); lahti pääsema vallalõ päsemä; ära tee ust nii lahti, väljas on külm! ajagu-iq ust nii peräniq, välän om külm!; lahti paiskuma vallalõ kargama  v lindama, prähväh(t)ümä; uks paiskus lahti usś prähvähtü vallalõ; lahti rabelema vallalõ rabõlõma, vallalõ rüḿmä, vallalõ rümmämä; rabelesin enda tema käest lahti rümme hindä timä käest vallalõ; lahti tegema valla(lõ) tegemä; lahti ütlema vallalõ ütlemä, (ärq) salgama;
lahtine vallali|nõ -dsõ -st5 lahtine aken, uks, kivi vallalinõ akõń, usś, kivi; see asi jääb praegu lahtiseks taa asi jääs parhillaq vallalidsõs; lahtine luumurd vallalinõ luumurd;
lahtuma .hengü|mä -däq -80, .hingü|mä -däq -80, .saistu|ma -daq -80, ärq .hingämä see viin on lahtunud taa viin om ärq hingünüq; viha lahtus viha lätś üle;
lahus II eräl(d)e , lahu(h)n nad elavad juba ammu lahus nä eläseq joba ammuq erälde;
lahus I I lah|u* -u -hu26, lahu* - -t2, se|go -go -ko26 füsioloogiline lahus ihosoolanõ lahu; suhkrulahus tsukruvesi;
lahustama sula|tama -taq -da82 suhkrut, soola vees lahustama tsukrut, suula vii seen sulatama; bensiin lahustab rasva pensiń sulatas rasva;
lahusti sulataja - -t3, lahutaja - -t3 happed on tugevad lahustid happaq omma kimmäq sulatajaq;
lahustuma sul|ama -laq -a19, .lakja minemä suhkur lahustub vees tsukru sulas vii seen (ärq); lahustuv kohv saoldaq koh;
lahutama lahu|tama -taq -da82, .maaha .arvama , eräle minemä Euroopat ja Aafrikat lahutab Vahemeri Euruupa ja Afriga vaihõl om Vaihõmeri; nad lahutasid oma abielu nääq lasiq uma abielo ärq lahutaq; käigu vahetamise ajal peab siduri ära lahutama käügi vaihtamisõ aigo piät haarussõ vallalõ pästmä; lahuta viiest kolm! arvaq viiest kolm maaha!;
lahutus .lakjamine|ḱ -gi -kit13, .lahkumine|ḱ -gi -kit13 naine andis lahutuse sisse naanõ anď lahkuminegi sisse;
lahvatama hupsahta|ma -q -83, vupsahta|ma -q -83, hupsah(t)u|ma -daq -84, plahvahta|ma -q -83, läügäh(t)ü|mä -däq -80 tuli lahvatas põlema tuli hupsahť palama;
lahvatus hupsah(t)us -õ -t9, vupsah(t)us -õ -t9
lai la|ǵa -ja -ḱa29, la|gja -ja -kja29 lai tänav, jõgi, kraav, voodi laǵa huulits, jõgi, kraa, säng; laia silmaringiga inimene abara meelegaq, palľo nännüq inemine; läks laiale teele lätś laja tii pääle v hukka; laiavõitu lajalik, laǵalik; laiem laemb; laiemalt laembalt; katsuge asju laiemalt näha! kaegõq no laembalt!;
laialdane lajali|nõ -dsõ -st5, laja|nõ -dsõ -st7
laiali lakḱa , .lakja , lajalõ , lagovallaq , laja(h)n laiali minema lakja minemä; pidu on läbi, rahvas on laiali läinud pido om läbi, rahvas om ärq lakja lännüq; asjad on laiali aśaq ommaq lajan;
laialt suurõlt , suurõstõ , lajalt võttis laialt ette võtť suurõlt ette;
laiarööpmeline laja rü̬ü̬pägaq v rü̬ü̬pegaq
laid 1. laid laiu .laidu36, saarõkõ|nõ -sõ -ist8, (liivanõ) leedeq li̬i̬te leedet18 jõgi on siia laiu üles kuhjanud jõgi om siiäq liite ussõ visanuq; 2. (rõival) laid laia .laida32
laiduväärne .laitaq , halv halva .halva30, laidu(s)sõ väärt laiduväärne käitumine laitaq v halv üllenpidämine;
laiend .laendus -õ -t9, .laendaja - -t3 veenilaiendid suuni laendusõq; nimisõna, tegusõna laiend kiiľ nimisõ̭na, tegosõ̭na laendaja;
laiendama .laenda|ma -q -83, .laembas tegemä teed laiendatakse kümne meetri võrra tii tetäs kümme metrit laembas; nad on oma müügipinda laiendanud nääq ommaq umma puuti suurõmbas ehitänüq; murru laiendamine matõm murru laendaminõ; laiendatud ja laiendamata lihtlause kiiľ laendõt ja laendamaldaq lihtlausõq;
laiendus .laendus -õ -t9, .laendami|nõ -sõ -st5
laienema .laembas minemä tee laieneb tii lätt laembas; see nõue laieneb ka teile tuu nõudminõ käü tiiq kotsilõ kah;
laiguline .plaḱliga|nõ -dsõ -st5, .pleḱliga|nõ -dsõ -st5, plakõ|nõ -dsõ -st5, lapili|nõ -dsõ -st5, kir|riv -ivä -ivät4 laigulised sõjaväeriided lapilidsõq sõ̭aväerõivaq; laiguline nägu plaḱliganõ nägo;
laiguti lapildõ , tükälde , tükelde , tükä , tükähüisi , saarildõ laiguti oli veel lumi sulamata tükälde olľ lumi viil sulamaldaq;
laik plak|ḱ -i -ki37, plek|ḱ -i -ki37, lap|ṕ -i -pi37, lapikõ|nõ -sõ -ist8
laim (laimi) laiḿ laimi .laimi37 laimijook laimijuuḱ;
laim (laimu) laim laimu .laimu37, sor|i -i -ri26, por|i -i -ri26, .teotus -õ -t9, ti|go -o -ko27 see on alatu laim seo om häbemäldäq võlsś jutt; ära aja minu peale laimu! ajagu-iq muq pääle sorri v laimu!;
laimaja sori|k -gu -kut13, pu̬u̬stli - -t1
laimama .trotśma .trotsiq trotsi63, .trötśmä .trötsiq trötsi63, .laimama laimadaq .laima77, sor|ima -riq -i57, sori|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, .haaǵama haaǵadaq .haaǵa77, tõsõ pääle .võlssi kõ̭nõlõma ära hakka tütarlast laimama! naaku-iq tütäŕlast trotśma!; ära laima jumala nime! trötśku-iq jumala nimme!;
laine lainõq .lainõ lainõt18, lainõh .lainõ lainõht20 lainetes lainallaq, lainõllaq, lainil;
laineline .lainõli|nõ -dsõ -st5, (hrl matõrjali kotsilõ) rõ̭õ̭ndliga|nõ -dsõ -st5, rõ̭õ̭nõli|nõ -dsõ -st5 laineline plekk rõ̭õ̭nõlinõ plekk;
lainepikkus .lainõpikkus -õ -t9
lainetama lainõ|tama -taq -da82, mitmit kõrdo .lainõlõma lainõldaq .lainõlõ86 odrapõld lainetab kesvänurḿ om lainallaq;
lainetus lainõtus -õ -t9
laip kool(n)uq ku̬u̬l(n)u kool(n)ut1, ku̬u̬lnu|q - -t1, kool(n)u|(q) - -t2 laip viidi lahkamisele koolnuq viidi lahksamistõ; tee on siililaipu täis tii om koolnuid siile täüs;
laisalt laisastõ , .laiska , vedelähe , vedeläle , vedelüisi , .kangõhe koer ajas end laisalt püsti pini ai hinnäst laisastõ pistü;
laisk laisk laisa .laiska33, ve|teľ -delä -delät4, hillä|k -gu -kut13, rimasḱ -i -it13, tambi|nõ -dsõ -st7, .kangja|s - -t15, kõhma - -t2 laisavõitu tolślik, tölślik, tündsälik;
laisklema .laisklõma laisõldaq .laisklõ85, .laiskõlõma laisõldaq .laiskõlõ85, .lehmämä lehmädäq .lehmä77, lehmä|tämä -täq -dä82, .luiskõlõma luisõldaq .luiskõlõ85, .rõipõlõma rõibõldaq .rõipõlõ86, kõ̭õ̭mõlõma kõõmõldaq kõ̭õ̭'mõlõ85, lõ̭tarit v lõ̭taskit lü̬ü̬ , .riugõlõma riugõldaq .riugõlõ85, .riuhkõlõma riuhõldaq .riuhkõlõ85 minagi laisklen siin, ei viitsi üles tõusta maq ka siin luiskõlõ, ei viisiq üles tullaq;
laiskvorst unitsi|ga -a -ka29, videlüs -e -t9, veteľ|vorsť -vorsti -.vorsti37, vidäsḱ -i -it13, vinüsḱ -i -it13, kõhma - -t2, kõõlanď -i -it13, sa|do -o -to27, lehmo - -t2, hülbäh(t)üs -e -t9 kuidas sa selline laiskvorst saad olla? kuis sa sääne videlüs saat ollaq?; oled paras laiskvorst, vaata, milline su õu on! olõt hää lehmo, kaeq, määne sul moro om!;
laitma .laitma .laitaq laida61, .maaha tegemä laitku nad pealegi las näil laitaq pääle; laitis mu plaani maha tekḱ mu plaani maaha;
laitmatu kõrra(h)n , .vialdaq , olõ-i midä üldäq laitmatu välimusega noormees pääle kaiaq ütegiq vialdaq nuuŕmiiś; kodu oli laitmatult korras kodo olľ väega häste v ilosahe v otsaniq kõrran; käitus laitmatult pidi hinnäst väega häste üllen; süda töötab teil laitmatult süä tüütäs teil väega häste v om täütsä kõrran;
laitus laidus -(s)õ -t11 laitusi ma ei karda laidussit ma ei pelgäq;
laiuma lajan olõma ümber maja laiuvad põllud ümbre maja ommaq lajaq põlluq; laiuvad viljaväljad lajalidsõq vilänurmõq;
laiune lakḱu , laiuq , .lakju , .laiu , lakḱu|nõ -dsõ -st5, .lakju|nõ -dsõ -st5, laiu|nõ -dsõ -st5, laǵahu|nõ -dsõ -st5 aken oli kahe ja poole meetri laiune akõń olľ katõ ja poolõ miitre lakḱu v katś ja puuľ miitret laǵa;
laius .lakjus -õ -t9, lakḱus -õ -t9, .laius -õ -t9, laǵahus -õ -t9, lagjahus -õ -t9, laiutus -õ -t9, .laitus -õ -t9 laiusest ei või maha võtta, võtame pigem pikkusest laiutusõst ei võiq mahaq võttaq, võtamiq innembi pikkusõst;
laiuskraad .laius|kraať -kraadi -.kraati37, .lakjus|kraať -kraadi -.kraati37, .laitu|kraať* -kraadi -.kraati37
laiutama laiu|tama -taq -da82, .laotõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, .lao|tama -taq -da81 istuge koomale, ärge laiutage! istkõq kokkopoolõ, laotõlõgu-iq tan!; mees laiutas käsi miiś laoť kässi; lõugu laiutama lõugõ laotama; peab joominguid ning laiutab rahadega pidä joomingit ja pillõlõs rahhogaq;
laiuti .laita , .lauta , lakḱuisi , laǵahuisi , laiuta pikuti laiem kui laiuti piuta laemb ku lauta;
lajatama viro|tama -taq -da82, lü̬ü̬ lüvväq lü̬ü̬ min 1. ja 3. k .lei(e)54, .andma (.)andaq anna66 lajatas käega vastu lauda viroť v lei käegaq vasta lauda; maja taga lajatas pauk maja takan kõmahť ütś pauk;
lake lakah(t)us -õ -t9, lir|i -i -ri26, vilasḱ -i -it13, lörtś lördsi .lörtsi37 õllelake ollõlörtś;
lakei lakei - -d2, ti̬i̬ndri - -t3, käsü.täütjä - -t3, piltl pini|poisś -poisi -.poissi37, pin|i -i -ni26
lakk (laka) lihť lihi .lihti36, lak|k -a -ka37 pika lakaga hobune pikä lihigaq hopõń;
lakk (laka) (lao)pääli|ne -dse -st7, pääli|k -go -kot13, lak|k -a -ka37 suvel magati lakas suvõl maati laopäälitsen; lauda-, aida-, saunalakk lauda-, aida-, sannapääline; leidsin ta aidalakast löüdse tä aida päält; maja lakk tarõpääline;
lakk (laki) lak|ḱ -i -ki37 küünelakk küüdsevärḿ;
lakkama rehväh(t)ü|mä -däq -84, .perrä v .maaha .jäämä , .otsa .saama , reeväh(t)ü|mä -däq -84 vihm lakkas vihm jäi perrä; valu lakkas halu rehvähtü; elutegevus lakkas elo sai otsa;
lakkamatult ütesttüküst , .perräjäämäldäq , .perrä.jätmäldäq
lakkima .laḱma lakkiq laki64 lakib põrandat lakḱ põrmandut; tüdrukud lakivad küüsi tütäŕlatsõq värḿväq küüdsi;
lakkuma .lakma lakkuq laku64, laka|tama -taq -da82, kõrras lakah|tama -taq -da82, lakahu|tma -taq -da62, mitmit kõrdo lakiskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86
lakmus .lakmus -õ -t9 lakmuspaber lakmuspapõŕ;
lakooniline .lühkü - -t1, lakoonili|nõ -dsõ -st5 lakoonilise ütlemisega lühkü ütlemisegaq; lakoonilise sisustusega lihtsä sissesäädegaq;
laks laps lapsu .lapsu37, lah lahvi .lahvi37, tsipś tsipsi .tsipsi37, tsipsa|k -gu -kut13, välḱ välgi .välki37, litť liti litti37, lõ̭ lõ̭ti lõ̭tti37 anna lehmale üks laks! annaq lehmäle ütś lah!; sai laksu ära sai üte välgi;
laksama .lapsama lapsadaq .lapsa77, .lahvama lahvadaq .lahva77 ema ei löönud kõvasti, ainult laksas käega imä es lüüq kõvva, õ̭nnõ lapsaś piogaq;
laksatama lapsahta|ma -q -83, lopsahta|ma -q -83
laksatus lapsah(t)us -õ -t9, lopsah(t)us -õ -t9, lahvah(t)us -õ -t9
laksuma .lapsma .lapsuq lapsu64, .lapśma .lapsiq lapsi63 peseb pesu, nii et laksub mõsk mõssu ku lapś;
laksutama lapsu|tama -taq -da82, .lopśma .lopsiq lopsi63, (sisaski kotsilõ) tsoldsu|tama -taq -da82
laktatsioon piimä|kõrd -kõrra -.kõrda33 lehm on kuuendal laktatsioonil lehm om kuuś kõrda nüsmä tulnuq;
laktobatsill (.hapnõ)piimäpisiläne -se -st5
laktoos piimä|.tsukru - -t14
lamama piku|tama -taq -da82, pikäle olõma , lamaskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, lamõskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, (sällülde) sä(l)lü|tämä -täq -dä82 arst käskis mul lamada tohtri käskse mul pikäle ollaq; selili, pikali, külili lamav sällülde, pikäle, küllülde (ollõv); lamav politseinik kõnnõk pikäle politsei;
lamamistool nõ̭a|tu̬u̬ľ -tooli -tu̬u̬li37, sä(l)lütämis|tu̬u̬ľ -tooli -tu̬u̬li37, lesä|tu̬u̬ľ -tooli -tu̬u̬li37
lamanduma panõh(t)u|ma -daq -84, .pandu|ma -daq -80, ridsahu|ma -daq -84 lamandunud hein panõhunuq hain; lamandunud maahapant, mahaqpant; lamandunud vili paherdus;
lamasklema lamaskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, lamuskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, lamõskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, lamiskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, pikutõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, (sällülde) sä(l)lüte|(l)lemä -lläq -(l)le86 lamaskleb voodis, ei viitsi tööd teha pikutõlõs sängü pääl, viisi ei tüüd tetäq;
lamatis .haudmis|haav -haava -.haava30 tal on lamatised tä om haudmishaavo täüs;
lambahänilane .lambahänilä|ne -se -st5, .lamba|tsirk -tsirgu -.tsirku37
lambakoer hunť hundi .hunti37, kaŕapin|i -i -ni26 Saksa lambakoer śaksa hunť; Kaukaasia lambakoer kaukaaslanõ; Ida-Euroopa lambakoer vinne hunť; Šoti, Austraalia lambakoer šoti, austraalia kaŕapini;
lambanahkne .lambanahast , .kaska- lambanahkne vest lambanahast vesť, kaskavesť;
lambatall tsil|e -e le24, tallõkõ|nõ -sõ -ist8, ut|ť -i -ti37, vu̬u̬n voona vu̬u̬na37, hoonakõ|nõ -sõ -ist8, voonakõ|nõ -sõ -ist8 lambal on kolm talle lambal om kolm tsille; lambatalle kutsuma tsiletämä;
lambatatik (siiń) .lambatat|ť -i -ti37
lame lausi|k -gu -kut13, lammõ - -t2, lapi|k -gu -kut13, lamõhõ|nõ -dsõ -st5, tasa|nõ -dsõ -st5 lame katus lausik katus; lamedad naljad prostaq naľaq; lameda põhjaga tasadsõ põḣagaq;
lamedus lamõhus -õ -t9, .lammus -õ -t9 ära räägi lamedusi! jätäq no prostaq jutuq!;
lamell lista|k -gu -kut13, la|melľ -melli -.melli37
lamm jõ̭õ̭ ujotusorg lammorg laǵaorg;
lammas kõnnõk lammas .lamba lammast23 lokilammas kõnnõk tsäropää;
lammimets ujotus|mõts -mõtsa -.mõtsa30
lammutama (.maaha v ärq v .lakja) .lahkma .lahkuq lahu64, .häö|tämä -täq -dä81, .lao|tama -taq -da81, mitmit kõrdo .laotõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 vanad puumajad lammutati vanaq puumajaq lahudiq maaha; lammutab arvuti osadeks lahk puutri lakja; poliitikud tegelesid kolhooside lammutamisega poliitiguq häödiq kolhoosõ;
lamp lamṕ lambi .lampi37 taskulamp patarei(lamṕ); laelamp laetuli; laualamp lavvalamṕ; öölamp üülamṕ, tsilľokõnõ tuli; leeklamp tulõlamṕ;
lampkast lamṕ|kasť -kasti -.kasti37, tsolgi|kaiv -ka(iv)o -.kaivo37
lamppöid lamṕ|jalg -jala -.jalga33, täüs|tall -talla -.talla30
lang II sadami|nõ -sõ -st5, sa|tam -dama -damat4 temperatuuri järsk tõus ja lang õhulämmä äkiline nõsõminõ ja sadaminõ; järsu languga tee äkilidse sadamisõgaq tii; suure languga jõgi suurõ sadamisõgaq v sadamagaq jõgi;
lang I I lang langu .langu37 sööge langud, jooge langud söögeq languq, joogõq languq;
langema sa|dama -taq -ta min 1. ja 3. k sattõ69, .vaoma .vaodaq v vaioq v vajjoq vao68 uks langes pauguga kinni usś lätś v sattõ paugugaq kinniq; kaste langeb maha kastõq tulõ maaha; langes teiselt kohalt kümnendaks sattõ tõõsõ kotusõ päält kümnendäs; veetase kaevus on langenud vesi om kaon alla sadanuq; elatustase langeb elojärǵ lätt kehvembäs; langes põlvili ema hauale vaio imä matusõ pääle põlvildõ; linn langes vaenlase kätte vainlanõ sai liina hindä kätte; pettuse, kallaletungi ohvriks langema pettäq saama, pessäq saama;
langemine sadami|nõ -sõ -st5 vaba langemine vaba sadaminõ; vererõhk on langenud vererõhk om sadanuq;
langenu tappunu|q - -t1, .surmasaanu|q - -t1 oli palju langenuid olľ palľo surmasaanuid;
langetama .maaha v .alla .laskma , .maaha .võtma , ra|goma -koq -o59 lipp tuleb õhtul langetada lipp tulõ õdagu alla laskõq; need puud langetatakse neoq puuq võetasõq maaha v raotasõq maaha;
langetõbi satavhä|dä -dä -tä24, sataitõ|bi -võ -põ25, .köühkelemi|ne -se -st5, koolõskõlõmisõ hädä langetõbe põdema koolõskõlõma;
langetõbine satavhädäli|ne -(d)se -st5, sataitõbi|nõ -dsõ -st5, .köühkelejä - -t3, koolõskõlõja - -t3
langevari .laskõ|vari* -vaŕo -.varjo44
langevarjur .laskõvaŕohüppäjä - -t3
langus sadami|nõ -sõ -st5 rahakursi langus raha hinna sadaminõ; meeleolu langus tujo sadaminõ;
lank lanḱ langi .lanki37 raielank lanḱ, raotu; oksad jäid raielangile maha ossaq jäiq raotu pääle maaha;
lant lanť landi .lanti37
lantima .lanti .hiitmä v .pilma , kõnnõk .lanťma .lantiq landi63
laohoidja lao|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
laokil laja(h)n , .laokallaq , .laokillaq , hajovallaq , hajovillaq asjad on toas laokil aśaq ommaq tarrõ piten lajan; siin on kõik nii laokil, et paha vaadata tan om kõ̭iḱ nii laokillaq, et halv pääle kaiaq;
laokile .lakja , .laoki(l)lõ , hajova(l)lõ , hajovi(l)lõ jättis oma riided laokile jätť umaq rõivaq laokillõ;
laostama .vaesõs v .palľas tegemä v sü̬ü̬ , .häö|tämä -täq -dä81 sõda laostas riigi majanduse sõda häöť riigi majandusõ; sa oled meid laostanud sa olõt meid vaesõs tennüq;
laostuma .vaesõs .jäämä , .häö|mä -däq - min 1. ja 3. k .hävvü68 laostunud tervis häönüq tervüs; moraalselt laostunud inimesed hukkalännüq v hukan inemiseq;
laotama .la(h)o|tama -taq -da81, mitmit kõrdo .laotõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 sõnnikut laotama sitta laotama;
lapats lapa|ť -di -tit13, lapa|tś -dsi -tsit13
laperdama lapõrda|ma -q -83, lopõrda|ma -q -83
lapi saami , lapi lapi keel saami kiiľ;
lapik lapi|k -gu -kut13 lapikuks tegema latutama; lapik pudel lapik putõľ;
lapiline laiguli|nõ -dsõ -st5, .laikliga|nõ -dsõ -st5, .laṕliga|nõ -dsõ -st5, .platśliga|nõ -dsõ -st5
lapiti lapildõ , lappi , latti lauad on lapiti pandud lavvaq ommaq latti pantuq;
laplane .lapla|nõ -sõ -st5, .saamla|nõ -sõ -st5
lapp lap|ṕ -i -pi37, ńarts ńardso .ńartso37, närts närdso .närtso37, paik paiga .paika30 pühkisin laua lapiga tolmust puhtaks pühe lavva lapigaq tolmust puhtas; pilvede vahelt paistis lapp sinist taevast pilvi vaihõlt paistu lapikõnõ sinist taivast; pajalapp (paa)lapṕ; maalapp lapikõnõ maad; lapitekk närdsotekḱ;
lappama ker|imä -riq -i57, se|bimä -piq -bi57, sõrmi|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90 lappa köis kokku keriq köüdś kokko; lappasin raamatu läbi sõrmidsi raamadu läbi; kangas lapatakse kangas pandas latti;
lappima .paikama paigadaq .paika77 lapib pükse, katust paikas pükse, katust;
laps m latś latsõ last39 lastega pere latsinõ  v  latsigaq pereq; lapsehoolduspuhkus latsõpuhkus; lapse sündimine m sündjädseq, sündjädsiq; seal peres sündis laps, ei tea, kas oli poeg või tütar sääl perren olliq sündjädsiq, tiiä eiq, kas olľ poig vai tütäŕ;
lapsehoidja latsõ.hoitja - -t3
lapselaps latsõ|latś -latsõ -last39
lapselik latsõli|k -gu -kku38, latsõmu̬u̬du
lapselikkus latsõhus -õ -t9
lapsendama (kasu)latsõs .võtma , pujas v .tütres .võtma lapsendasin selle poisi võti seo poiskõsõ hindäle (kasu)latsõs v pojas;
lapseohtu: ta on veel lapseohtu tä om viil latś v latsõnõ v latsõ ohto;
lapsepõlv latsõ|igä -iä -ikä25, latsõ|põl -põlvõ -.põlvõ35
lapsevanem (latsõ)vanõmb -a -at13 lapsevanemate koosolek (latsi)vanõmbidõ kuunolõḱ; lapsevanemad peaks seda teadma imäq-esäq pidänüq taad tiidmä;
lapsevanker latsõkär|o -o -ro26, latsõ.vankri - -t1
lapsevoodi 1. latsõ säng 2. nulga|voodõh† -vu̬u̬tõ -voodõht20 lapsevoodis olev naine nukanaanõ, nulganaanõ, ohonaanõ;
lapsik latsi|k -gu -kut13, latsõ meelegaq ära ole nii lapsik! olku-iq nii latsik!; see on tal lapsik jonn taa om täl latsõ kius;
lapsuke latś latsõ last39, latsõkõ|nõ -sõ -ist8
lapul: lapul käima lapulõ v lapulisis käümä, kunťma;
lapuline kunť|võõras -võ̭õ̭'ra -võõrast22, kunťjalali|nõ -sõ -st5, kunťjala|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, kunť|jalg -jala -.jalga33, .lapla|nõ -sõ -st5, lapuli|nõ -sõ -st5, pussõni|k -gu -kku38 lapuliseks olema kunťma, lapulisõs olõma;
laristama lajalt elämä , larista|ma -q -83, .raiskama raisadaq .raiska77, sooru|tama -taq -da82, .praaľma .praaliq praali63, läbi lü̬ü̬ , (rahha) .pilma .pilluq pillu64 laristas kõik raha kõrtsis maha lei kõ̭iḱ raha kõrdsin läbi; ta väga laristab tä pill väega rahha;
larpima .larṕma .larpiq larbi63, .(k)lõ̭mṕma .(k)lõ̭mpiq (k)lõ̭mbi63
lartsatama lardsahta|ma -q -83
lartsatus lardsah(t)us -õ -t9
lartsima prandsõrda|ma -q -83, platsõrda|ma -q -83 lartsib poris prandsõrdas muta piten;
lartsuma .(p)lartśma .(p)lartsiq (p)lardsi63, .(p)lärtśmä (p)lärtsiq (p)lärdsi63
larüngaalklusiil kiiľ kakkõhel|ü* -ü -lü26, kurgupeethel|ü* -ü -lü26, hõ(q)q hõqi .hõ(q)qi37, hõkḱ hõki hõkki37
laser lasõŕ -i -it4 laserprinter lasõŕtrükli;
laserplaat lasõŕ|tsõ̭õ̭ŕ -tsõõri -tsõ̭õ̭'ri37 laserplaadimängija lasõŕ(tsõõri)mänǵjä;
lasila = lasipuu las|sil -ila -ilat4
lask pauk paugu .pauku37 kõik lasud tabasid kõ̭iḱ pauguq trehvsiq v lätsiq pihta; üksiklask lasõng;
laskemoon m pauguq .paukõ .paukõ37, sõ̭a|mu̬u̬n -moona -mu̬u̬na31 laskemoon on otsas pauguq ommaq otsan; laskemoonaladu sõ̭amoonalado;
lasketiir .laskmiskotus -(s)õ -t11 kaitseliidu lasketiir kaitsõliido laskmiskotus; jahilasketiir laskmisõ rada;
laskma .laskma .laskõq v .laskaq lasõ65 käisime metsas laskmas kävemiq mõtsan püssä laskman; lase mul magada! lasõq mul maadaq!; koer lasi kõrvad lonti pini lasḱ kõrvaq lunti; lasin koera lahti pästi pini vallalõ; las käia! lasõq kävvüq!; lase jalga! lasõq jalga! v kabludaq minemä!; laseb ametist lahti hiit ammõtist ärq;
laskmine .laskmi|nõ -sõ -st5
laskuma .laskma .laskõq v .laskaq lasõ65 tuukrid laskusid järve põhja tungriq lasiq hinnäst järve põhja; kummargile, põlvili, käpuli, kükki, kõhuli laskuma kumarillõ, põlvilõ, käpile, kükkü, kõtulõ laskma; udu laskub alla undsõq tulõ maaha; pimedus laskub üle maa pümme tulõ maaha; ära lasku kakluseni! naaku-iq taplõma!; lennuk laskub linnuḱ tulõ v lask v lätt allapoolõ;
laskur .laskja - -t3
lasso ling lingu .lingu37
last ku̬u̬rma - -t3
lasteaed .latsi|aid -aia -.aida33 lasteaialaps latsiaialatś, latsiaialinõ; lasteaiaõpetaja latsiaiaoppaja;
lastearst .latsi.tohtri - -t3
lastehaigla .latsi .haigõmaja
lastehalvatus .latsihälväh(t)üs -e -t9
lastekirjandus .latsikirändüs -e -t9
lastekodu .latsiko|do -do -to26, kasvandi|k -gu -kku38, kasvandu - -t1 laps viidi lastekodusse latś viidi kasvandikku; see laps oli kuni kaheteiskümnenda eluaastani lastekodus seo latś olľ nikaguq katõtõistkümne aastatsõniq kasvandun;
lasteraamat .latsiraama|t -du -tut13
lastesõim .latsi|seiḿ -seime -.seime37
lastetu latsildaq lastetu abielupaar latsildaq paarirahvas;
lastetuba .latsi tarõ tal on olnud hea lastetuba tä om häste kasvatõt v opat;
lastetus latsildaq olõk , latsildaq .jäämine
lastima ku̬u̬rmat pääle .pandma
lasu uni|k -gu -kut13, kuhi kuḣa .kuhja44 paberilasu paprõunik;
lasuma pääl olõma v .saisma kellel lasub vastutus? kiä kand vastust?;
latakas .lahkaḿ -i -it4, lata|k -gu v -ga -kut v -kat13
latgal .latgaľ -i -it4
latgali: latgali keel latgali kiiľ;
latikas lati|k -ga -kat13, laťk .laťka .laťkat15, tsir|ruľ -uli -ulit4
latimets mõts roovistu - -t1, orrõ|mõts -mõtsa -.mõtsa30
latraja lõka - -t2, lõka|tś -dsi -tsit13, ladra - -t2, ha(i)ska - -t2, haska|tś -dsi -tsit13, haskõrus -õ -t9, lärbä - -t2, parba - -t2, lapõrus -õ -t9, larba|tś -dsi -tsit13, larga - -t2, suuha|go -o -ko27, porganď -i -it4, taśka - -t2, löperüs -e -t9, läpä - -t2, lõusť lõusti .lõusti37 mis sa, vana latraja, lobised! miä sa, vana taśka, taśkatat!;
latramine lõkatus -õ -t9, has|sin -ina -inat4, haskõrdus -õ -t9, latõrdus -õ -t9, ladra - -t2
latsutama latsu|tama -taq -da82 kuri emis latsutas lõugu kuri immis latsuť lõugo;
latt 1. lat|ť -i -ti37, ru̬u̬ roovi ru̬u̬vi37, ru̬u̬dja|s - -st22, rooďmas ru̬u̬ďma rooďmast22, ru̬u̬dli - -t1, ru̬u̬ďma|s - -st22, valdas .valta valdast22, vimṕ vimbi .vimpi31, vimp vimba .vimpa31, orś orrõ ort49 haarasin aia äärest lati ja andsin talle tagumiku pihta haari aidveerest ruudja ni anni tälle perst piten; 2. (Läti raha) lat|ť -i -ti37
lattaed ru̬u̬|aid -aia -.aida33, roovik|aid -aia -.aida33, .roelmu|aid -aia -.aida33 karjamaale tehti lattaed ümber kaŕamaalõ tetti roelmuaid ümbre;
latter .la(h)tri - -t1, (seime)vaheq (-).vaihõ v (-).vahjõ (-)vahet v (-)vaiht19 iga hobune oma latris egä hopõń uman lahtrin; aja hobune oma latrisse ajaq hopõń umma vaihõlõ;
latv ladõv ladva latva45, latv -ladva -latva45 kased olid latvupidi kokku pulmaväravaks seotud kõoq olliq ladvoldõ kokko pulmavärtes köüdedüq;
lauatennis lavvatennüs -(s)e -t11, kõnnõk pinkś pinksi .pinksi37
laud laud lavva .lauda30 lauatükk lavvajupṕ; lauakaaslane lavvaseldsiline; laudadest lavvunõ; laudu virna panema laudo (s)taabõldama v kihti pandma; pere sööb ühise laua ääres pereq süü üten lavvan v üte lavva man; istusime lauda istõmiq lauda;
laudis lavvotus -õ -t9
laudkond lavva|rahvas -.rahva -rahvast22, lavvaseltś|kund -kunna -.kunda32, laud|kund -kunna -.kunda32
laudlina lavvalin|a -a -na28, laudlin|a -a -na28, lavvarät|ť -i -ti37
laug lak|k -a -ka30, nahk naha .nahka33, (silmä)laud (-)lavva (-).lauda30 lapsel on uni laugel latsõl om uni silmän; silmalaud silmälakaq, silmälavvaq; langetas laud lasḱ silmäq maaha;
laugas su̬u̬|silm -silmä -.silmä35, su̬u̬|haud -havva -.hauda33, loosah(t)us -õ -t9
lauge .laugõ - -t3, .liuhka - -t3, lausi|k -gu -kut13, lausk lausa .lauska32 see on lauge mägi, siit on hea alla minna seo om lausk mägi, siist om hüä alla minnäq; laugelt laugõhe, laugõlõ;
laugjalt lausikuhe , lausikulõ
lauglema .laugõlõma lavvõldaq .laugõlõ86 kotkas laugleb kõrgel taevas kodas laugõlõs korgõn taivan;
lauk II lauḱ laugi .lauki37 lauk on valge lauguga must lind lauḱ om valgõ laugigaq must tsirk;
lauk I I lauk lauga v laugu .lauka v .lauku37 sibul kuulub laukude hulka sipuľ om ütś lauk; küüslauk tsisnak, kipluḱ, .kuruslauk, .piruslauk; murulauk piuss; porrulauk purulauk;
laukapuu mõtsliivapuu - -d50
laul laul laulu .laulu37 eepiline laul laulus;
laulatama laula|tama -taq -da82
laulatus laulatus -õ -t9
laulev laululi|nõ -dsõ -st5, .laulva - -t3, .laulja - -t3, laulu|nõ -dsõ -st5 laulev revolutsioon laululinõ riigipüürdmine; laulev hääl laulva helü; laulev laps laulja latś; laulev lind laulja tsirk; rootsi keeles on laulev intonatsioon roodsi keelen käü helü üles-alla;
laulik lauli|k -gu -kut13, lauluraama|t -du -tut13, .laulja - -t3
laulja .laulja - -t3, lauli|k -gu -kut13 eestlaulja sõ̭nolinõ v lauluvitäi;
lauljanna .laulja - -t3, lauli|k -gu -kut13, .laulja|naanõ -naasõ -naist8, laulu|naanõ -naasõ -naist8
laulma mitmit kõrdo .laulma (.)lauldaq laula61, lauliskõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 laulmine laulminõ;
lauluema lauluim|ä -ä -mä24
lauluhimuline laululi|nõ -dsõ -st5 meil on lauluhimulised lapsed meil ommaq laululidsõq latsõq; ta on täna väga lauluhimuline tä om täämbä väega laululinõ;
laulujoru .õsna - -t3, õ̭õ̭sna , jorotus -õ -t9 ajab muudkui oma laulujoru aja pääle umma õ̭õ̭snat;
laulukoor (laulu)ku̬u̬ŕ (-)koori (-)ku̬u̬ri37
laululava laululav|a -a -va28
laulupidu laulupi|do -do -to26 üldlaulupidu suuŕ laulupido; laulupeo rongkäik laulupido rongikäüḱ;
lauluraamat lauluraama|t -du -tut13
laulurästas laulu|rä(ä)stäs -.rä(ä)stä -rä(ä)stäst22
lauluväljak laulu(pido)|platś -platsi -.platsi37, laululav|a -a -va28, laululava edine
laup ots otsa .otsa31, otsaedi|ne -dse -st7 pühib laubalt higi pühḱ otsa iist hiki;
laupäev pu̬u̬ľ|päiv -päävä -.päivä35, pu̬u̬ľpüh|ä -ä -hä24, pu̬u̬ľpüh|i -i -hi24
laupäevane pu̬u̬ľpäävä|ne -dse -st7, pu̬u̬ľpühä|ne -dse -st7, pu̬u̬ľpühi|ne -dse -st7
laureaat avvuhinna .saaja , preemiä .saaja ta on Nobeli preemia laureaat tä sai Nobeli avvuhinna;
lauritsapäev labõ|rits -ritsa -.ritsa37, labõritsa|päiv -päävä -.päivä35, lauri|ts -dsa -tsat13, lauridsa|päiv -päävä -.päivä35
laus- väli- , valu- lausvale välivõlsś; lausvihm valuvihm;
lausa kogoni , kogonistõ , kogona , .õkva , .õkvalt , .täütsä , peris , valu , väli ütles lausa näkku, mis ta temast arvab üteľ õkvalt näkko, midä tä timäst arvas; ei või tõtt rääkida, aga lausa valetada ka ei taha tohe-iq õigust kõ̭nõldaq, a peris võlssiq ka taha-iq; ta on ju lausa loll tä om jo peris ulľ; mehed olid õhtuks lausa väsinud meheq olliq õdagus valu väsünüq;
lause kiiľ lausõq .lausõ lausõt18 lihtlause, liitlause, täislause lihtlausõq, liitlausõq, täüslausõq; lauselühend lausõ lühendüs; osa-lause osalausõq; laiendatud ja laiendamata lihtlause laendõt ja laendamaldaq lihtlausõq; lauseliikmed: alus, öeldis, sihitis, määrus, öeldistäide, täiend lausõliikmõq: edimäne liigõq, tegehüs, tegemisalonõ, määrüs, tegehüstäüdüs, tävvenď; väitlause, küsilause, käsklause, soovlause, hüüdlause, koondlause ütlemislausõq, küsümislausõq, käskmislausõq, suumislausõq, hõikuslausõq, üleslugõmislausõq;
lauseõpetus kiiľ .lausõoppu|s -(sõ) -(s)t10
lauskmaa .laugõ maa , tasanõ maa
lausuma 1. .ütlemä üteldäq v (.)üldäq .ütle78, .lausma .lausuq lausu64 ei lausunud sõnagi ütle-es v lausu-us sõ̭nnagiq; selle peale ei oska sõnagi lausuda tuu pääle mõista-iq midägiq üldäq; 2. sõ̭n|oma -noq -o57, sõ̭no|tama -taq -da82
laut laut lauda .lauta30 laudalakk laudapääline; sealaut tsiapaht; häid lambaid mahub palju ühte lauta kitsahe lauta mahus palľo hüvvi lambit;
lauter paadikotus -(s)õ -t11, .valgma† - -t3 iga talu all jõe ääres oli lauter egä talo all jõ̭õ̭ veeren olľ valgma;
lauto .lüütnä - -t3, lauto - -t2
lava (sannalava) lav|a -a -va28, la|ba -ba -pa28, (ülesastmiskotus) püüne - -t1, lav|a -a -va28, (väikon ruumin) tõr|a -a -ra26 kes leili ei kannatanud, kobis lavalt maha kiä lõunõt es kannahtaq, tuu kobõ lava päält alla; millal koor lavale tuleb? kuna kuuŕ püüne pääle tulõ?; toob näidendi lavale tuu v sääd näütemängo püüne pääle; lavas kasvatati taimi ette laossõn kasvatõdi luumõ ette;
lavastaja lavastaja - -t3, .vällä.säädjä - -t3
lavastama .vällä .säädmä näidendi on lavastanud Taago Tubin näütemängo om vällä säädnüq Tubina Taago; lavastatud kohtuprotsess välläsäet kohtumõistminõ; ta lavastas mu süüdlaseks tä tekḱ mu süüdläses;
lavastuma .vällä tulõma
lavastus .säädmi|ne -se -st5, säädüng* -i -it4, tük|k -ü -kü37 sõna-, tantsu-, muusikalavastus sõ̭na-, tandso-, laulutükk; „Libahundi” uudne lavastus vahtsõt muudu säet „Soenď”;
lavats lava|tś -dsi -tsit13, krava|ť -di -tit13, .laokõ|nõ -sõ -ist8, pala|ť -di -tit13 lapsed ja neiud heitsid lavatsile latsõq ja tütriguq lamssiq kravadi pääle magama; vana rehetoa nurgas oli ikka lavats vanan rehetarõn olľ nulgan õ̭ks kravať;
laviin (lumõ)sadang -u -ut13 matkajad jäid lumelaviini alla matkajaq jäiq lumõsadangu alaq;
lebama piku|tama -taq -da82, pikäle olõma lebab diivanil, voodis, murul pikutas sohva, sängü, muro pääl; raamat lebab laual raamat om lavva pääl; lebav pikäle;
leebe tasali|k -gu -kku38, mahhe - -t14, .pehmege|ne -se -ist8, (.)pehmeke|ne -se -ist8, pehmeq .pehme pehmet v pehmend.pehme pehmet18 v pehmend 16 , (talvõilma kotsilõ) lep|eq -pe -et18, leppe|ne -dse -st5 ta on leebe inimene tä om tasalik inemine; leebe naeratus, ilme, hääletoon mahhe naarahtus, sõbralik nägo, tasalik helü; täna on hea leebe ilm täämbä om hää pehmegene v lepeq ilm;
leebuma tasahu|ma -daq -84, tagasi .laskuma , li̬i̬ndü|mä -däq -80, (ilma v tuulõ kotsilõ) leppü|mä -däq -80 esialgu oli vihane, pärast leebus edimält olľ vihanõ, perän tasahu v liindü ärq;
leebus .pehmüs -e -t9, (talvõilma kotsilõ) leppüs -e -t9 kohtuotsuse leebus kohtuotsussõ pehmüs; ta on karm ja halastamatu, leebust ei maksa temalt oodata tä om kuri ja halõstamaldaq, massa-iq uutaq, et tä ärq tasahus;
leede leedeq li̬i̬te leedet18 leete peal on hea supelda liite pääl om hää tsukõldaq;
leedi leedi - -t1
leedripuu li̬i̬drepuu - -d50, li̬i̬dre - -t1 punane ja must leedripuu verrev ja must liidre;
leedu: leedu keel leedu kiiľ;
leedulane leedula|nõ -sõ -st5, leedukõ|nõ -sõ -ist8
leegion .leegioń -i -it4, leegi|oń -oni -.onni38
leegionär leegio|nääŕ -nääri -.nääri37
leegitsema pal|ama -laq -a69, .kirgelemä kireldäq .kirgele85, .kirglemä kireldäq .kirgle85, .lõhnama lõhnadaq .lõhna77 lõke leegitseb tuli palas; õhtupäike pani aknad leegitsema õdagunõ päiv panď aknõq kirgelemä; maja leegitseb tules maja lõhnas tulõn; sügisvärvides leegitsev mets sügüsene mõts veretäs; maailm leegitses sõjatules ilm palli sõ̭atulõn;
leek tul|i -õ -d sissek .tullõ41, (tulõ)kirǵ (-)kire (-).kirge34, tulõ|ki̬i̬ľ -keele -ki̬i̬lt40 küünlaleek kündletuli;