ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y
Löüt 83 kiräkotust.
gaas gaaś gaasi .gaasi37; gaseeritud vesi vurdsuvesi; gaasi täis tühüssilläq, puhussillaq; gaasiballoon gaasiballuuń, gaasipütt, gaasiputli; gaasipliit gaasipliiť; gaasipedaal gaasilapatś; annab gaasi vaotas lapatsit; gaasivalu tühüs; lapsel on gaasivalud latś om tühüssin
gaasiline gaasili|nõ -dsõ -st5
gaeli: gaeli keel gaeli kiiľ
galaktika täheko|go -go -ko26, galakti|k -ga -kat13; Linnutee on üks galaktika Tsirgutii om ütś tähekogo
galeegi: galeegi keel galeegi kiiľ, galeego
galerii gállõrii - -d50
galopeerima ülejala ju̬u̬skma, .nellä ju̬u̬skma; ära lase hobust galopeerima! lasku-iq hobõst ülejala minnäq!
galopp kapa|k -gu -kut13
galoppi .nellä, .nellüisi; hobune jookseb galoppi hopõń aja nellä v ülejala
gangreen gang|reeń -reeni -.reeni37; gangreenis jalg tuli amputeerida mustas lännüq jalg tulľ maaha võttaq
gangster rü̬ü̬vli - -t1
garaaž .auto|kuuŕ -kuuri -.kuuri37, .auto|koda* -kua -kota27, ga|raaś -raasi -.raasi37
garanteerima kimmä|tämä* -täq -da82, gáran|ti̬i̬ŕmä -ti̬i̬riq -teeri63; kuidas te garanteerite, et … kuis tiiq kimmätät, et …
garantii kimmätüs* -e -t9, taganus -õ -t9, julgustus -õ -t9, gárantii - -d50; andis garantii anď kimmätüse; garantiiaeg taganusaig; garantiiremont taganus- v kimmätüspraavitaminõ
garderoob .rõiva.hoitus -õ -t9, .rõivatar|õ -õ -rõ24
garnison garni|soń -soni -.sonni38
gaseerima kibinät v kihinät .sisse ajama, .vurtsu täüs ajama
geel gi̬i̬ľ geeli gi̬i̬li37
geen gi̬i̬ń geeni gi̬i̬ni37, peri|ts* -dsä -tsät13
geenius suuŕvaim suurõvaimo suurt.vaimo37, geenius -õ -t9, ime.taidsa - -t3, ime.taipsa - -t3
geim mängoja|go -o -ko27, mängojup|ṕ -i -pi37
geiser .geisri - -t1
geiša seldsina|anõ -asõ -ist8
genealoogia genealoogia - -t3, suguseldsiti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, .perrelu|gu -u -ku27
genealoogiline genealoogili|nõ -dsõ -st5, suguseldsiti̬i̬düsli|ne -dse -st5, .perreluu-, .perre.luuli|nõ -dsõ -st7
geneetika perinemisti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, peridsäti̬i̬dü|s* -(se) -(s)t10, geneetiga - -t1
geneetiline ütte.sündünü|q - -t1, .külge.sündünü|q - -t1; geneetiline kood geenikuuď
generaator gene(.)raatoŕ -i -it4; kõnnõk keneka|s - -t15
generatsioon sugu|põl -põlvõ -.põlvõ35, põl põlvõ .põlvõ35, põl|kund -kunna -.kunda32; sellest generatsioonist tuust põlvõst
geniaalne géni.aal|nõ -sõ -sõt6, ime.taidsa - -t3, ime.taipsa - -t3; geniaalne idee väega tark v imetaidsa mõtõq
genitiiv kiiľ umakäänüs* -(s)e -t11, umas.ütlejä* - -t3
genoom geeniko|go -go -ko26
genotsiid .rahva.tapmi|nõ -sõ -st5, .rahva .häötämine
geodeesia maamõ̭õ̭tmi|nõ -sõ -st5, maamõõduoppus -õ -t9
geograafia maati̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, géograafia - -t3; majandusgeograafia majandusõ maatiidüs
geograafiline maati̬i̬düsli|ne -dse -st5, géograafili|nõ -dsõ -st5; geograafilised koordinaadid maapäälidseq koordinaadiq
geoloog géo|lu̬u̬ǵ -loogi -lu̬u̬gi37, kivi.uuŕja - -t3
geoloogia géoloogia - -t3, kivi.uuŕmi|nõ* -sõ -st5
geomeetria géomeetriä - -t3
geomeetriline géomeetrili|ne -dse -st5
germaani germaani; germaani keeled germaani keeleq
gigantne perädü suuŕ
giid reisi|juhť -juhi -.juhti36, giiď giidi .giidi37
gild kild killa .kilda33, killa|kund -kunna -.kunda32
gladiool kladioola - -t1, mõ̭õ̭k|lilľ -lilli -.lilli37, mõõga|lilľ -lilli -.lilli37
glasuur vaap vaaba .vaapa37
globaalne üleilmali|nõ -dsõ -st5, üleilma-; kliima soojenemine on globaalne probleem ilma lämmämbäsmineḱ om üleilma hädä
globaalprobleem üleilmahä|dä* -dä -tä24
globaliseeruma üle ilma minemä
gloobus maakeräke|ne -se -ist8, maaker|ä -ä -rä24, gloobus -(s)õ -t11
glükoos viinamaŕa.tsukru - -t14, viinamaŕa|tsukõŕ -.tsukrõ -tsukõrd22
golf golḟ golfi .golfi37
gootika gooti|ga -ga -kat3
graafik 1. (ao)plaań (-)plaani (-).plaani37; mul on väga tihe graafik mul om väega tihtsä aoplaań; 2. graafi|k -gu -kut13, võrrõlus|ju̬u̬ń* -joonõ -ju̬u̬nt40, võrrõlusjut|ť* -i -ti37
graafika graafi|ga -ga -kat3
graatsiline hõľ|o -o -ľo26, .siuhkõ - -t3, .hõrksa - -t3, .nõtskõ - -t3, pi̬i̬ - -t1, hõľoja - -t3; graatsiline liigutus siuhkõ liigutus
graavis rasõhus|märḱ -märgi -.märki37
grafoprojektor .valgus.tahvli - -t1, kelme.näütäjä* - -t3
gramm gramḿ grammi .grammi37; temas pole grammigi kadedust timän olõ-iq sukugiq hõelust
grammatika keeleoppu|s -(sõ) -(s)t10, grammati|ga - -kat3
grammofon plaadi.mänǵjä - -t3
granaat gra|naať -naadi -.naati37
granaatõun gra|naať -naadi -.naati37, granaať|upin -ubina -ubinat4
grandioosne torrõ - -t14, suurõjoonõli|nõ -dsõ -st5, .väega suuŕ, perädü suuŕ v .uhkõ, laja joonõgaq
graniit raudkiv|i -i -vi26
graveerima .uurdma (.)uurdaq uura66, .sisse .lõikama; sõrmuse sisse graveeriti nimi sõrmussõ sisse uurõti nimi
gravitatsioon füüs mano(q).kiskmi|nõ* -sõ -st5
gravitatsioonijõud füüs mano(q).kiskmisvä|gi* -e -ke25, rasõhusvä|gi* -e -ke25
gravüür kunst .uurd|pilť* -pildi -.pilti37; vasegravüür vasõ pääle uurõt pilť; kivigravüür kiviuurdpilť
greip greiṕ greibi .greipi37
grill küdsämi|ne -se -st5; küdse-; grill-liha küdseliha; grillvorst küdsämise vorsť
grillima kü|dsämä -tsäq -dsä 3. k -dsä56
grimass näovi|kuŕ -guri -gurit4
grimeerima gri|mi̬i̬ŕmä -mi̬i̬riq -meeri63, näko .päähä tegemä; näitleja grimeeriti vanaeideks näütlejäle tetti vanamoori nägo päähä
grimm grimḿ grimmi .grimmi37
gripp grip|ṕ -i -pi37
grupp kamp kamba .kampa31, parť pardi .parti37, parḱ pargi .parki37, salk salga .salka31, rühm rühmä .rühmä35; grupiviisiline kambagaq
grusiin = grusiinlane gruusiala|nõ -sõ -st5, georgiala|nõ -sõ -st5
gruusia: gruusia keel gruusia kiiľ
guljašš gu|ľasś -ľassi -. ľassi37
gurmaan gur|maań -maani -.maani37
gümnaasium gümnaasi|uḿ -umi -.ummi38
gümnasist gümna|sisť -sisti -.sisti37