ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 132 sõnaartiklit ja 289 sõnna
faas 1. faaś faasi .faasi37, aig ao .aigo36 kasvufaas kasumisõ aig; seminari korraldamine oli algfaasis seminäri kõrraldamist viil alostõdi; kuufaasid aoq, veerändiq, neländiguq; 2. (puu- v ravvatüü man) nuk|k -a -ka31, kanť kandi .kanti37 ma teen sellele klotsile faasi ma lasõ taalõ klotsilõ nuka v faasi sisse; 3. (eelektril) faaś faasi .faasi37 faasinihe faasinihkus;
fail faiľ faili .faili37, .hoitus* -õ -t9, teedüstü* - -t1, sal salvõ .salvõ35 teksti-, pildifail teksti-, käsühoitus; salvesta fail kettale! pästäq teedüstü tsõõri pääle!;
fakt (tõtõ)asi (-)aśa (-).asja43, fakť fakti .fakti37 fakti ette seadma aśa ette pandma; vaatame korraks fakte kaemiq kõrras tõtõasjo;
faktor .mõotaja - -t4, te|kij -gijä -gijät4 kõik faktorid on võrdselt tähtsad kõ̭iḱ mõotajaq ommaq üttemuudu tähtsäq;
fakultatiivne va|ba -ba -pa28, prii.tahtli|nõ -dsõ -st5 võru keel on selles koolis fakultatiivne aine võro kiiľ om seon koolin vabaainõq;
familiaarne umameheli|ne -dse -st5, ülearvo uma mehe käitumine oli familiaarne tä pidi hinnäst ülearvo umas mehes;
fanaatik fanaati|k -gu -kut13, hull hullu .hullu37 usu-, keele-, spordifanaatik uso-, keele-, spordihull;
fanaatiline fanaatili|nõ -dsõ -st5, hull hullu .hullu37
fanatism .hullus -õ -t9
fanfaar fan|faaŕ -faari -.faari37, (pido)pas|sun -una -unat4 fanfaarid hüüavad pasunaq puhkvaq;
fantaasia ettekujotus -õ -t9, .vällämõtõlus -õ -t9 tal on hea fantaasia täl om hüä ettekujotus; tema jutt on puhas fantaasia tä jutt om puhtaniq vällä mõtõld;
fantaseerima ette kujotama , .vällä .mõtlõma
fantastiline .uskmaldaq , inneolõmaldaq , imeli|ne -dse -st5 fantastiline reis inneolõmaldaq reiś; fantastiline! kaeq imeht!;
farm farḿ farmi .farmi37, (kaŕa)laut (-)lauda (-).lauta30, (pääm Ameerikan) (talo)kotus -(s)õ -t11
farmaatsia rohoti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10
farmatseut rohoti̬i̬dlä|ne -se -st5, .apti̬i̬kri - -t1
farmer (.)farmõŕ -i -it4, talopidäjä - -t3
farss jandaľ -i -it4, janďo - -t2
fassaad ede|pu̬u̬ľ -poolõ -pu̬u̬lt40, .palgõ|pu̬u̬ľ -poolõ -pu̬u̬lt40, ede|külǵ -kü(l)le -.külge34 hoone fassaad huunõ edepuuľ;
fašism fas|sisḿ -sismi -.sismi37, fa|šisḿ -šismi -.šismi37
fašist fas|sisť -sisti -.sisti37, fa|šisť -šisti -.šisti37
fataalne saadussõli|nõ -dsõ -st5, (mü̬ü̬dä)päsemäldäq , (ette)määrä|t -dü -tüt1 fataalne viga suuŕ viga; fataalne protsess päsemäldäq aśakäüḱ;
fatalist saadussõ.uskja - -t3, ette.uskja - -t3
fauna m elä|jäq -jide -jit22 rikkaliku faunaga troopikametsad kõ̭gõsugumaidsi eläjit täüs lõunõmaa mõtsaq;
favoriit ede|nummõŕ -.numbri -nummõrd23, aoluun armualo|nõ -dsõ -st7 võistluste favoriidiks peetud sportlane jäi teiseks võistluisi edenumbris peet sporťlanõ jäi tõõsõs;
fekaal fe|kaaľ -kaali -.kaali37, inemise sitt
feminiinne naasõ- , naistõ.rahva- , naasõ|nõ -dsõ -st7, imä|ne -dse -st7, naasõ mu̬u̬du , feminiin|ne -se -set5
feminism femi|nisḿ -nismi -.nismi37, .naisi .õiguisi .nõudminõ
feminist femi|nisť -nisti -.nisti37, .naisi.õigusla|nõ -sõ -st5
fennougristika fennougristiga - -t2, soomõ-ugri ti̬i̬düs
fenomen nättüs -e -t10, fenome|ń -ni -nni38 seletamatu fenomen seletämäldäq nättüs; ta on poksis ainulaadne fenomen tõist säänest poksin ei olõq;
feodaal feo|daaľ -daali -.daali37, lääni|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, .mõisa|herr -herrä -.herrä35, śaks śaksa .śaksa30
feodalism lääni|kõrd -kõrra -.kõrda30
festival (suuŕ)pido (suurõ)pido (suurt)pito26, festi|vaľ -vali -.valli37 Võru folkloorifestival Võro folk;
fetiš fetiš fetiši fetišit13, .puusli - -t1 teeb rahast fetiši kumardas rahha;
figureerima nätäq olõma ta ei figureeri meie nimekirjas timmä olõ-iq mi nimekirän nätäq;
figuur kujo kujo kujjo v kuio26, vi|kuŕ -guri -gurit4, figuuŕ figuuri figuuri37 ilusa figuuriga ilosa kihäkujogaq v ilosa kihägaq; lausefiguur, kõlafiguur lausõvikuŕ, kõlavikuŕ; vaskfiguur vasinõ kujo; ta peab figuuri hoidma tä piät figuuri hoitma;
fikseerima .paika .pandma , kinniq .pandma , üles kirotama luumurru fikseerimine luumurru paikapandminõ; seinale fikseeritud pilk saina pääle saistunuq pilk; fikseerige küsimused kirjalikult! kirotagõq küsümüseq üles!;
fiktiivne petü- , moodu peräst , nime poolõst , vormi poolõst fiktiivne abielu vormi poolõst abielo; fiktiivne leping petüleping;
filantroop filan|tru̬u̬ -troobi -tru̬u̬pi37, hääte|kij -gijä -gijät4
filatelist margi.korjaja - -t3, margikogoja - -t3
filee sä(l)lälih|a -a -ha28, puhas liha , luiõldaq liha , filee - -d50 ostsin pool kilo lõhefileed osti puuľ killo luiõldaq lõhekalla;
filiaal tütäŕasotus -õ -t9, haroasotus -õ -t9
filigraanne fíligraanili|nõ -dsõ -st5, .väega pi̬i̬ , .väega .täpsä , .hiu(s)sõpi̬i̬ - -t1
film filḿ filmi .filmi37, kin|o -o -no28 filmitäht filmitähť, kinotähť;
filmikunst filmi|kunsť -kunsti -.kunsti37, kino|kunsť -kunsti -.kunsti37
filmima .filḿmä .filmiq filmi63, üles .võtma talle meeldib loodust filmida tälle miildüs luudust filmiq;
filoloog fílo|lu̬u̬ǵ -loogi -lu̬u̬gi37, keele- ja kirändüsti̬i̬dlä|ne -se -st5, keeleinemi|ne -se -st5, kirändüsinemi|ne -se -st5
filoloogia fíloloogia - -t3, keele- ja kirändüsti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10
filosoof fílo|su̬u̬ -soofi -su̬u̬fi37, mõttõti̬i̬dlä|ne -se -st5
filosoofia fílosoofia - -t3, mõttõti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, .tarkusõarmastus -õ -t9 rohujuure tasandi filosoofia õgalõütele arvo saiaq tarkus, egämehe tarkus, maamehe tarkus;
filosoofiline fílosoofili|nõ -dsõ -st5, tark targa .tarka30, (targa)mõttõli|nõ -dsõ -st5, mõttõti̬i̬düsli|ne -dse -st5 filosoofiline jutt tark jutt; filosoofiline arutlus mõttõtiidüsline arotus;
filter kurn kurnu .kurnu31, kurn kurna .kurna31, .filtri - -t1
finaal lõpp|mäng -mängo -.mängo37, lõpp|vu̬u̬ŕ -voori -vu̬u̬ri37, fi|naaľ -naali -.naali37 poolfinaal puuľfinaaľ; jõudis finaali pässi lõppvuuri;
finantseerima rahha .andma , kinniq .masma seda finantseeris riik riiḱ anď seo jaos rahha;
finiš lõp|p -u -pu37, lõpõtus -õ -t9 võidusõitja tugev finiš võidusõitja tukõv lõpõtus;
firma firma - -t2, ettevõt|õq -tõ -õt18, är|i -i -ri26 võttis isa firma üle võtť esä äri üle;
firmajuht firma|juhť -juhi -.juhti36, firmapää|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, firmaülemb -ä -ät13, firma.pääli|k -gu -kku38, äri|vitäi -vidäjä -vidäjät3
fjord fjorď fjordi .fjordi37
flaami: flaami keel flaami kiiľ;
flaier (teedüs)leheke|ne -se -ist8, (teedüs)tähť (-)tähe (-).tähte34
flanell parhḣ parhi .parhhi37, parḱ pargi .parki37 flanellpluus pargipluusõ;
flegmaatiline pikäli|ne -dse -st5, pikä .toimõgaq , pikä vinnagaq , .oigõ - -t3, .oigu - -t1
flirt silmätegemi|ne -se -st5, makõtami|nõ -sõ -st5, .külgelü̬ü̬mi|ne -se -st5, flirť flirdi .flirti37
flirtima .silmi tegemä , .külge lü̬ü̬ , makõ|tama -taq -da82, .flirťmä .flirtiq flirdi63 oskab naistega flirtida mõist naisigaq makõtaq; flirtis mu tütrega tekḱ mu tütrele silmi;
floks lokś loksi .loksi37
floora m kasvoq .kasvõ .kasvõ30, kasvistu - -t1 see taim on Eesti flooras uustulnuk seo kasv om Eesti kasvõ sekkä ildaaigo tulnuq;
fluor flu̬u̬ŕ floori flu̬u̬ri37, fluoŕ fluori .fluori37
flööt vil|e -e -t2, vile|pilľ -pilli -.pilli37, viles|pilľ -pilli -.pilli37, flü̬ü̬ť flöödi flü̬ü̬ti37
folk folḱ folgi .folki37
folkloor .rahva|luulõq -.luulõ -luulõt18, .rahvaperändüs -e -t9, .rahvamälehtüs -e -t9, folk|lu̬u̬ŕ -loori -lu̬u̬ri37 sellest sündmusest on saanud folkloor seo johtuminõ om rahvaluulõs saanuq;
folklorist rahvaperändüse.uurja - -t3
folkloristika .rahva.luulõti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10
fond fonď fondi .fondi37, ko|go -go -ko26, kogo kuu koko27 andsin oma raha fondile anni uma raha fondi; see laul on pärit meie muuseumi fondidest seo laul om peri miiq muusõumi kokõst;
foneem kiiľ tähendüshel|ü -ü -lü26, foni̬i̬ḿ foneemi foni̬i̬mi37
foneetika kiiľ helüoppu|s -(sõ) -(s)t10
fonoloogia kiiľ tähendüshelüoppu|s -(sõ) -(s)t10, fonoloogia - -t3
fookus fu̬u̬kus -õ -t9, tuli|punkť -punkti -.punkti37 libiseb fookusest ära liigus fuukusõst ärq; on fookuses om tulipunktin; seab pikksilma fookusesse käänd pikḱsilmä teräväs;
foon (taga)põhi (-)põḣa (-).põhja43 hele kuju tumedal foonil helle kujo tummõ põḣa pääl; pildi fooniks jäi maja sein pildi tagapõḣas jäi maja sain; selle ala radioaktiivne foon seo paiga harilik säsükirgämine;
foor fu̬u̬ŕ foori fu̬u̬ri37, .valgus|fu̬u̬ŕ -foori -fu̬u̬ri37
foorum fooruḿ -i -it4, edüstüsko|go -go -ko26, kokkotulõ|ḱ -gi -kit13
footon füüs foodoń -i -it4, .valgusõpu|tin -dina -dinat4
forell eherüs -e -t9, iherüs -e -t9, hõrn hõrna .hõrna30, hõrnas .hõrna hõrnast22
formaalne .kombõ peräst formaalne haridus paprõ pääl haridus; formaalne tervitus kombõ perrä tervitämine;
formaalselt: formaalselt oli arst olemas, tegelikult mitte papridõ perrä olľ tohtrõ olõman, a periselt es olõq;;
formaalsus moodu .täütmine , vormi|täüdeq -.täüte -täüdet18 kõik muu on korras, ainult formaalsused tuleb korda ajada kõ̭iḱ muu om kõrran, õ̭nnõ vormitäüdeq tulõ ärq tetäq;
formaat mõ̭õ̭t mõõdu mõ̭õ̭'tu37, vorḿ vormi .vormi37, ku|jo -jo -jjo v -io26 suure formaadiga raamat suurt mõ̭õ̭tu raamat; saate formaat saatõ vorḿ; PDF-formaadis PDF-kujol;
formuleerima .täpsäle .vällä .ütlemä formuleeris oma seisukohad üteľ umaq arvamisõq täpsäle vällä;
fosfor keem .fosfoŕ -i -it4
fossiil kivistüs -e -t9
foto (päävä)pilť (-)pildi (-).pilti37, foto - -t2
fotoaparaat pildimassin -a -at4, foto|k -ga -kat13
fotoateljee pilditü̬ü̬|koda -kua -kota27, fotoateljee - -d51
fotograaf .pilťni|k -gu -kku38, päävä.pilťni|k -gu -kku38, pildistäjä - -t3, pildite|kij -gijä -gijät4
fotograafia pilditegemi|ne -se -st5, pildistämi|ne -se -st5
fotografeerima .pilti tegemä , (.pilti) üles .võtma , pildistä|mä -q -83 pulmarahvast fotografeeriti pulmarahvas sai üles võetus;
fotosüntees kasvot fotosün|teeś -teesi -.teesi37
fraas lausõjup|ṕ -i -pi37, jutujup|ṕ -i -pi37, lausõq .lausõ lausõt18, .ütlemi|ne -se -st5 õppisime selgeks kolm lätikeelset fraasi opõmiq selges kolm lätikeelist lausõt; tühjad fraasid tühäq jutuq v sõ̭naq;
frakk hannagaq särḱ , frak|ḱ -i -ki37, hand|kuup -kuuba -.kuupa37
fraktsioon fraktsi|u̬u̬ń -ooni -u̬u̬ni37
frank franḱ frangi .franki37
fraseologism ütelüs -e -t9
fraseoloogiasõnaraamat üte.lüisi sõ̭naraamat
frees fri̬i̬ś freesi fri̬i̬si37, jür|räi* -äjä -äjät4 mullafrees maajürräi; freespink friiśpinḱ, jürräipinḱ;
fresko fresko - -t2
friik hull hullu .hullu37 arvutifriik puutrihull;
friikartulid m friikardohk|aq -idõ -it18, õlikardohk|aq -idõ -it18, .(p)rantsusõ kardohkaq
friisi: friisi keel friisi kiiľ;
frikadell (massina)liha|palľ -palli -.palli37, lihapallikõ|nõ -sõ -ist8
friuuli: friuuli keel friuuli kiiľ;
froteerätik froteerät|ť -i -ti37, froteepühüs* -(s)e -t11
fuajee i̬i̬(h)ntar|õ -õ -rõ24, (suuŕ)vü̬ü̬rüs -e -t9
fundamentaalne alos- , põḣa.pandja - -t3
fundamentalism fundamenta|lisḿ -lismi -.lismi37
fungitsiid seene|kih(v)ť -kih(v)ti -.kih(v)ti37
funktsioneerima tü̬ü̬|tämä -täq -dä81 süsteem funktsioneerib süstiiḿ tüütäs; süda funktsioneerib süä lüü; masin funktsioneerib massin om kõrran;
funktsioneerimine tü̬ü̬tämi|ne -se -st5
funktsioon üles|annõq -.andõ -annõt19, tü̬ü̬ - -d52, tallitus -õ -t9, matõm funktsi|u̬u̬ń -ooni -u̬u̬ni37 sinu funktsioon on … su tüü om …; hoone nimetus tuleneb tema funktsioonist mis tallitusõ pääl hoonõq om, tuu perrä om nimi;
furgoon kumḿ.vankri - -t1, kuuť kuudi .kuuti37, fur|gooń -gooni -.gooni37, kauba.auto - -t1, ku̬u̬rmakatus -(s)õ -t11
futurism fśtu|risḿ -rismi -.rismi37
futurist fśtu|risť -risti -.risti37
fuuria piltl tulõ|harḱ -hargi -.harki37
fänn avvustaja - -t3, hull hullu .hullu37 võru keele fänn võro keele avvustaja; jalgpallifänn jalgpallihull;
fääri: fääri keel fääri kiiľ;
föderaalne liido- , üleriigili|ne -dse -st5 föderaalne valitsus liidovalitsus; föderaalsed seadused üleriigilidseq säädüseq;
följeton naľajut|t -u -tu37, .pilkamisõ jutt
föön .hiu(s)sõ.kuivaja - -t3, kuumutaja - -t3
füsioloogia fü'sioloogia - -t3, ihotallitusti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10
füüsik füüsi|k -gu -kut13
füüsika füüsi|ga -ga -kat3
füüsiline kihäli|ne -dse -st5, iholi|nõ -dsõ -st5 juriidilised ja füüsilised isikud juriidilidseq kihäq ja inemiseq; füüsiline jõud ihojoud, -ramm; füüsiline üleolek jovvu poolõst v jovvult üleolõḱ;
füüsiliselt iholidsõlt , kihälidselt füüsiliselt karistama ihonuhklust andma; ta on mulle füüsiliselt vastik ma ei kannahtaq tä iholõhna kah;