ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 164 kiräkotust.
ede- esi-
ede, ede, ete24 sõiduki esiosa;
ede|hammas, -.hamba, -hammast23 lõikehammas
ede|jalg, -jala, -.jalga33 (looma) esijalg
edendä|mä, -q, -83 < arõndama [2.] edendama; arendama
ede|nemä, -nedäq e -däq, -ne89 edenema, arenema; sujuma
edeots, -otsa, -.otsa31 esiosa; algus
edeotsa(h)n algul; nädäli edeotsa(h)n nädala algul
ede|pu̬u̬ľ, -poolõ, -pu̬u̬lt40 esiosa, esipool
edesi edasi
edesipoolõ 1. ettepoole; 2. edaspidi
edeske|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 = korduv edestämä
edespite(h)n edaspidi
edestä|mä, -q, -83 edvistama
edetar|õ, -õ, -rõ24 eestuba, eeskamber
ede|tsyyŕ, -tsõõri, -tsyyri37 esiratas
edevüs, -e, -t edevus, edvistamine
edi kõnek ei tiiäq ei tea; edikiä e ei tiiäq kiä ei tea kes, keegi; edikohe e ei tiiäq kohe ei tea kuhu, kusagile; ediko(h)n e ei tiiäq ko(h)n ei tea kus, kusagil; edikost e ei tiiäq kost ei tea kust, kusagilt; edikui e ei tiiäq kui(s) ei tea kuidas, kuidagiviisi; edikuna e ei tiiäq kuna ei tea kunas, kunagi; edimiä e ei tiiäq miä ei tea mis, miski
edimält esmalt, algul, kõigepealt
edimä|ne, -dse, -st5 esimene
edi|ne, -dse, -st7 1.esine; rynnaedine rinnaesine; 2. = edü|ne, -dse, -st7 = edüs, -(s)e, -st11 = ehüs esik
edüstäjä*, -, -t3 esindaja
edüstä|mä*, -q, -83 esindama
edüstüs*, -e, -t9 esindus
eedeŕ, -i, -it4 eeter
e'(e)lektriläügäh(t)üs, -e, -t9 = e'(e)lektri|läük, -läügü, -.läükü37 elektrilöök
e'(e)lektrooni|ga, -ga, -kat3 elektroonika
e'(e)le|vanť, -vandi, -.vanti37 = ho'loponť elevant
eelä|ne, -dse, -st7 = eeläskine eilne; lämmistimiq söögis eeläskiidsi kapstit soojendasime söögiks eilseid kapsaid
eeläq eile
eeläski|ne, -dse, -st5 = eeläne
e'(e)nergiä, -, -t3 > vägi [2.]
eesti.aig|nõ, -sõ, -sõt6 = eesti.aoli|-dsõ, -st5 eestiaegne
eestikeeli|ne, -dse, -st7 < eestiki̬i̬ľ|ne, -se, -set6 eestikeelne
ega = egä [I]
egaq = õgaq ega; egaq taa olõ-i naľaasi ega see pole naljaasi
egas = õgas ega siis
egä I = õga = ega iga; egä üü, nädäli, aastaga igal ööl, nädalal, aastal
egä II, iä, ekä, sisseü ekkä, m omast ja osast eie, m sisseü ekki(he), m alaleü iele > igä [2], > i(j)ä
egäalasi alatasa; alati; suqkaq om egäalasi ütś hädä sinuga on alatasa üks häda
egäpäivi iga päev
egäpäävä|ne, -dse, -st7 igapäevane
egäsugu(ma)|nõ, -dsõ, -st5 igasugune
egäütś, egäüte, ekäütte, sisseü ekkäütte, alaleü egäleütele35 igaüks
eheq, .ehťme, ehend16 e .ehte, ehet19 ehe, kaunistus
eherüs, -e, -t9 = iherüs jõeforell
ehes, -(s)e, -t11 = ihes < siig siig
ehite|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 = korduv ehitämä: miä sa nii kavva ehitelet hinnäst mis sa nii kaua ennast ehid
ehi|tsemä, -däq e-tsäq, -dsä90 = ehťmä ehtima
ehi|tämä, -täq, -dä82 1. = ehitsemä; 2. = . eihtämä
ehitüs, -e, -t9 = .eihtüs
ehitüs|mi̬i̬ś, -mehe, -mi̬i̬st39 = .eihtüsmi̬i̬ś
.ehtepuu, -, -d50 ilupuu
.ehťmä, .ehtiq, ehi63 = ehitsemä
.ehtsä, -, -t3 ehtne
eh|vekť, -vekti, -.vekti37 efekt
ehüs, -(s)e, -t11 = edüs
.eihte|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 = korduv .eihtämä: aastit eihtelleseq tuud majja, a valmis ei saaq aastaid ehitavad seda maja, aga valmis ei saa
.eihtä|mä, -q, -81 = ehitämä [2.] ehitama
.eihtüs, -e, -t9 = ehitüs ehitus
.eihtüs|mi̬i̬ś, -mehe, -mi̬i̬st39 = ehitüsmi̬i̬ś ehitaja, ehitustööline
ei(q) min es ei; olõ eiq e olõ-(õ)iq e ei olõq ei ole; saa eiq e saa-(a)iq e ei saaq ei saa; olõ es e olõ-(õ)s e es olõq ei olnud; saa es e saa-(a)s e es saaq ei saanud
.ei|tämä, -täq, -dä81 eitama
e'koloogia, -, -t3 ökoloogia
e'kskur|śu̬u̬ń, -śooni, -śu̬u̬ni37 ekskursioon
e'kslibris, -e, -t9 eksliibris
elitar|õ, -õ, -rõ24 = elotarõ elutuba, eluruum
el|läi, -äjä, -äjät4 loom; elukas, olend; eläjäsüüt loomasööt
el|läv, -ävä, -ävät4 1. elav, elus; 2. elav, erk; vilgas
ellävhõpõ, -, -t14 elavhõbe
elo, elo, ello26 1. elu; elamine; 2. = elotus [1.]
elo|aig, -ao, -.aigo36 eluaeg, kogu elu
elo.aig|nõ, -sõ, -sõt6 eluaegne
eloasõ|q, -mõ, -nd16 eluase, maja
eloel|läi, -äjä, -äjät4 eluloom, elujõuline loom või inimene taast joht saa ei inämb eloeläjät sellest ei saa küll enam elulooma
elo(h)n elus, elav
elo|igä, -iä, -ikä25 eluiga, eluaeg
elokala|haud, -havva, -.hauda33 eluskala hoidmise tiik
elokotus, -(s)õ, -t11 elukoht
elo|käüḱ, -käügi, -.käüki37 elukäik, elu(kulg)
eloli|nõ, -dsõ, -st5 1. elujõuline; elus; 2. elusolend
elolu|gu, -u, -ku27 elulugu, elukäik
eloma|ja, -ja, -ia28 elumaja
elo|märḱ, -märgi, -.märki37 elumärk, elu olemasolu tunnus
eloni|k, -gu, -kku38 = elänik elanik
elopuu, -, -d50 elupuu
elosahe = elosalõ elusalt
elo|su̬u̬ń, -soonõ, -su̬u̬nt40 arter, tuiksoon
elo|tama, -taq, -da82 = elotsõma elutsema
elotar|õ, -õ, -rõ24 = elitarõ elutuba, eluruum
elo|tiieq*, -.tiide, -tiiet19 < bi'oloogia bioloogia
elo|tsõma, -tsaq, e -daq, -dsõ90 = elotama
elotus, -õ, -t9 1. = elo [2.] = elämine [2.] eluase, elamu; majapidamine; kodu; talu; korter; 2. korrus
elo|vaim, -vaimo, -.vaimo37 elu(vaim), hing, elumärk
eläjä|pi̬i̬ť, -peedi, -pi̬i̬ti37 loomapeet
eläjä|tahr*, -tahra, -.tahra30 loomaaed
elämi|ne, -se, -st5 1. elamine, elu; 2. = elo [2.]; 3. m elämiseq suguelund(id)
el|ämä, -läq, -ä69 elama; eläguq! elagu!
eläni|k, -gu, -kku38 = elonik elanik
elä|tämä-täq, -dä82 elatama, elatist muretsema, toitma
eläväneelähtäjä, -, -t3 elavaloomuline inimene
enge†, 1. vaid; tüüd tetä-i ütśkyiḱ kui, enge kõrraligult tööd ei tehta ükskõik kuidas, vaid korralikult; 2. > ynnõ
ersälä|ne, -(d)se, -st5 ersa
er|ä, -ä, -rä24 era, eraldiolev; eraviisiline; errä tegemä e errä pidämä omaette (hrl üksi-kaksi midagi paremat) sööma
eräkullõ = eräl(d)e
eräkult eraldi, lahus; omaette
erä|kund, -kunna, -.kunda32 erakond, partei
eräl(d)e = eräkullõ eraldi, lahus; lahku; omaette
eräldä|mä, -q, -83 = erätämä (liigselt) valima; eraldama
eräldü|mä, -däq, -84 = erätümä maha jääma, eksima; eralduma
erä.näütäjä*, -, -t 3 keel isikuline; eränäütäjä asõsyna, tegomuud isikuline asesõna, tegumood
erä.näütämäldäq* keel umbisikuline (tegumood)
eräs*, -(s)e, -t11 isik
eräs|ku̬u̬ď*, koodi, ku̬u̬di37 isikukood
eräsli|ne*, -dse, -st5 isiklik
erästunnistus*, -õ, -t9 isikutunnistus
erä|tämä, -täq, -dä82 = eräldämä
erä|tümä, -tüdäq, -dü84 = eräldümä
es vt ei(q)
esi, i̬i̬, ett42 esi, eesolev töötamisriba, töölõik
esi|mi̬i̬ś, -mehe, -mi̬i̬st39 esimees
esiq < e(s)ś ise, isiklikult
esiqasi iseasi
esiqeräli|k, -gu, -kku38 = esiqeräli|ne, -dse, -st5 iseäralik, kummaline
esiq.hindäst 1. iseenesest; 2. endal, omast käest; meil om süüḱ esiqhindäst meil on söök omast käest
esi(q)kiq < esi(q)kinäq < .eśkiq isegi
esiqmu̬u̬du isemoodi;
esiqsugu(ma)|nõ, -dsõ, -st5 isesugune
esiq.tahtli|nõ*, -dsõ, -st5 vabatahtlik
esiqviisili|ne, -dse, -st5 isemoodi
.eśkiq > esi(q)kiq
e(s)ś > esiq
es(s)äke|ne, -se, -ist8 issake, issand, jumal
.essümä, .essüdäq, essü79 eksima
essüske|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 ekslema
essüsse(h)n eksinud; eksiteel
essütäjä, -, -t3 teelt eksitaja (vaim)
essü|tämä, -täq, -dä82 eksitama
essütüs, -e, -t9 eksitus; eksimus
es|ä, -ä, -sä24 isa; esäkodo isakodu; esä- isa(s)-, isane; esähani, -partś isahani, -part
esäes|ä, -ä, -sä24 isaisa
esä|k, -gu, -kut13 võõrasisa
esäldäq|latś, -latsõ, -last39 vallaslaps
esäli|k, -gu, -kku38 isalik
esänd, -ä, -ät13 isand, härra, peremees
esä|ne, -dse, -st 7 isane
et < õt et
etendüs, -e, -t9 etendus
etev, edevä, edevät4 edev
et|t, -u, -tu37 vana (umbekasvav) jõesäng
ette < ettehe ette
ette kujotama < fa'ntasi ·i·ŕmä ette kujutama; fantaseerima
ette kuulutama ennustama, ette kuulutama
ette.kaeli|k, -gu, -kku38 ettevaatlik
ette|kannõq, -.kandõ, -kannõt19 ettekanne
ettekujotus, -õ, -t9 < fantaasia ettekujutus, fantaasia
ettekuulutus, -õ, -t9 ennustus, ettekuulutus; ilma ettekuulutus e ilmakuulutus ilmaennustus
e(t)temb etem, parem
ettepan(n)us, -õ, -t11 loomatoit
ettepanõ|ḱ, -gi, -kit13 ettepanek
ettepoolõ(q) ettepoole
ette.võtja, -, -t3 1. ettevõtlik; tä om ettevõtja inemine ta on ettevõtlik inimene; 2. ettevõtja, peamees
ettevõt|õq, -tõ, -õt18 ettevõte
etteütelüs, -e, -t9 etteütlus