ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 148 sõnaartiklit ja 279 sõnna
daam daaḿ daami .daami37 daamid ja härrad! imändäq ja esändäq!;
daatum kuu|päiv -päävä -.päivä35, ka(l)lendri|päiv -päävä -.päivä35
dataprojektor pildi.pilja - -t3
dateerima .vannust .pandma , kuu.päivä .pandma söetükk dateeriti viiendasse aastatuhandesse hüdsetükü vannus panti viiendähe aastagatuhandõhe;
debüteerima edimäst .kõrda .vällä tulõma
debüüt edimä|ne -dse -st5, alostus- debüütromaan edimäne romaań; debüütplaat alostusplaať;
deebet deebe|ť -di -tit13, maj .sissetulõgi|pu̬u̬ľ -poolõ -pu̬u̬lt40
defektne viga|nõ -dsõ -st7
defineerima ärq v .vällä v vallalõ seletämä , mõistõt .paika .pandma kuidas defineerida keelt? kuimuudu ärq seletäq kiilt?;
definitsioon ärqseletüs -e -t9, .välläseletüs -e -t9
defitsiit .puudu|jääḱ -jäägi -.jääki37, .puudu|s -(sõ) -(s)t10 toiduainete defitsiit söögikraami puudus;
dekaan de|kaań -kaani -.kaani37
dekanaat deka|naať -naadi -.naati37
deklamatsioon ilolugõmi|nõ -sõ -st5
deklaratsioon teedüs -(s)e -t11, ammõťlinõ kuulutus v kuulutaminõ inimõiguste deklaratsioon inemiseõigusõ kuulutus; tuludeklaratsioon tuloteedüs;
deklareerima kuulu|tama -taq -da82, .vällä kuulutama , .vällä .ütlemä , teedäq .andma kas sul on tulud deklareeritud? kas sul ommaq tuloq joba teedäq annõduq?; mul pole midagi tollis deklareerida mul olõ-iq tollin midägiq teedäq andaq;
dekoltee kaala|mulk -mulgu -.mulku37 avar dekoltee suuŕ kaalamulk;
dekoraator .ehťjä - -t3, ilostaja - -t3
dekoratsioon ehitüs -e -t9, eheq .ehťme ehend16, eheq .ehte ehet19, ilostus -õ -t9
dekoreerima .ehťmä .ehtiq ehi63, ehi|tsemä -däq v -tsäq -dsä90, ehi|tämä -täq -dä82, ilosas tegemä , ilosta|ma -q -83
dekreet käsü|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43, käsk käsü .käskü37, käsü|laud -lavva -.lauda30, .säädü|s -(se) -(s)t10
dekreetpuhkus latsõ.puhkus -õ -t9
delegaat voli|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, volini|k -gu -kku38, saadi|k -gu -kut13, edendäjä - -t3
delegatsioon m voli|meheq -mi̬i̬hi -mi̬i̬hi39, saadiguq saadikidõ saadikit13, volimi̬i̬hi kogo tehast külastas Soome ajakirjanike delegatsioon vabrikun käve külän Soomõ aokiränikke kamp; välisdelegatsioon m välämaa saadiguq;
delfiin del|fiiń -fiini -.fiini37
delikaatne pi̬i̬nü.tundõli|nõ -dsõ -st5, pi̬i̬nü .tundõgaq , pi̬i̬ - -t1 see inimene nõudis väga delikaatset lähenemist tuu inemisegaq pidi piinült ümbre käümä; delikaatne küsimus piinü küsümine; see mees oskab delikaatne olla, delikaatselt käituda seo miiś mõist väega piinü tundõgaq ollaq, piinült kammandaq;
demagoogia võlsś jutt 37, petüjut|t -u -tu37, hausś hausi .haussi37
demineerima .miine ärq .korjama
demobiliseerima sõ̭aväest vallalõ .laskma
demokraat démo|kraať -kraadi -.kraati37
demokraatia démokraatia - -t3, .rahva võim
demokraatlik démo.kraatli|k -gu -kku38, .rahvavõimu- demokraatlikud valimised vabaq valimisõq;
demonstratiivne .uhkõ - -t3
demonstratiivselt .uhkuisi , .nimme pööras demonstratiivselt selja käänď uhkuisi sälä;
demonstratsioon .näütämi|ne -se -st5, .näütüs -e -t9, .tahtmis.näütämi|ne -se -st5, .tahtmisõ .näütämine moedemonstratsioon moodu v muudõ näütämine;
demonstreerima (.vällä) .näütämä näüdädäq .näütä v .näüdä77
demonteerima vallalõ .võtma , .lakja .lahkma
dendraarium puiõ|aid -aia -.aida33, puiõ|parḱ -pargi -.parki37
dendroaed puiõ|aid -aia -.aida33
dendroloog puiõti̬i̬dlä|ne -se -st5
dendroloogia puiõti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10
dendropark puiõ|parḱ -pargi -.parki37
depressioon .pitsüs -(s)e -t11, pitsitüs -e -t9, kitsasolo* .kitsaolo kitsastollo26
desarmeerima sõ̭aväke .lakja .saatma
deserteerima sõ̭aväest ärq ju̬u̬skma v hüppämä v pagõma
desertöör sõ̭aväest ärq ju̬u̬skja v ärq pagõja v ärq .paenuq v ärq hüpänüq (mi̬i̬ś)
dessant sõ̭aväe maalõmineḱ , .maahanõsõng dessantlane lindsalklanõ;
dessert makus|sü̬ü̬ -söögi -sü̬ü̬ki37
dessertlusikas .keskmäne luits
dessertvein makõveiń makõveini makõt.veini37
destilleerima läbi ajama , puhasta|ma -q -83
detail jup|ṕ -i -pi37, ja|go -o -ko27, os|a -a -sa26
detailne ütsipulgõ|nõ -dsõ -st5 detailselt ütsipulgõ, jupõldõ;
detektiiv (erä).uuŕja - -t3 detektiivibüroo eräuuŕmiskontoŕ;
detsember joulukuu - -d50, (.)talsi(pühä)kuu - -d50, détsembri - -t1
detsiliiter detsi.liitri - -t1
detsimeeter detsimi̬i̬tre - -t3, detsimi̬i̬tri - -t1
devalvatsioon maj (raha) .alla.hindami|nõ -sõ -st5 vaimne devalvatsioon allakäüḱ;
devalveerima maj deval|vi̬i̬ŕmä -vi̬i̬riq -veeri63, .alla lü̬ü̬ , .alla .hindama
devalveeruma sa|dama -taq -ta min 1. ja 3. k sattõ69, .väärtüst .kaotama
diafragma vahelih|a -a -ha28
diagnoos tõvõ  v  hädä ärq.tundminõ  v  .löüdmine v .määrämine ta kirjutas diagnoosi paberile tä kiroť lövvedü hädä paprõ pääle; ravi alustati vale diagnoosi alusel naati võlssi määrätüt tõpõ tohtõrdama;
diagnoosima diag|nu̬u̬śma -nu̬u̬siq -noosi63, hätä .määrämä v ärq .tundma v .löüdmä , tõbõst .arvo .andma tal diagnoositi kopsupõletik täl löüti täüpalanik ollõv; kergelt, raskelt diagnoositav haigus kergehe, rassõhe määrätäv tõbi; mul diagnoositi vale haigus nä panniq mullõ võlsś tõvõ;
diagnostika hädä.otśmi|nõ -sõ -st5, tõvõ.otśmi|nõ -sõ -st5
diagonaal liuhk* liuha .liuhka37, diago|naaľ -naali -.naali37
diakrooniline ao.luuli|nõ -dsõ -st5, .aoli|nõ -dsõ -st5
dialekt kiiľ murrõq .murdõ murrõt19
dialektiline dialektili|ne -dse -st5
dialoog katõ|kõ̭nõq -.kõ̭nnõ -kõ̭nõt18, läbikõ̭nõlõmi|nõ -sõ -st5
diameeter läbi|mõ̭õ̭t -mõõdu -mõ̭õ̭'tu37 vankriratta diameeter vankritsõõri korgus v suurus;
dieet .tervüssü̬ü̬mi|ne* -se -st5, kimmäs sü̬ü̬miskõrd
diftong kiiľ katsikvabahel|ü* -ü -lü26
digiallkiri digiall|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43, digialakirotus -õ -t9
digitaalne digi.taal|nõ -sõ -sõt6
diisel .diisli - -t1 diiselmootor diisli(moodoŕ); diislikütus diisli(küteq), nahvta; biodiisel biodiisli;
diivan sohva - -t2
diktaator käsüvalitsõja* - -t3
diktatuur käsüvalitsus* -õ -t9
dikteerima ette .ütlemä , pääle .sunďma
diktofon helü pääle.võtja
diktor ettelugõja - -t3
dimensioon mõ̭õ̭t mõõdu mõ̭õ̭'tu37, .küündümi|ne -se -st5 aegruumi neli dimensiooni aigruumi neli mõ̭õ̭tu; ehituse tohutud dimensioonid ehitüse perädüq mõõduq;
dinosaurus dino.saurus -õ -t9
diplom diploḿ -i -it4, .dipl|oḿ -omi -.ommi38, avvu|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43, kitüs|papõŕ -.paprõ -papõrd22, lõputunnistus -õ -t9
diplomaat diplo|maať -maadi -.maati37
diplomaatiline diplomaatili|nõ -dsõ -st5
diplomitöö diplomitü̬ü̬ - -d52, lõputü̬ü̬ - -d52
direktiiv ettekirotus -õ -t9, käsk käsü .käskü37
direktor di.rektri - -t1, diréktoŕ -i -it4, .juhťja - -t3, pää|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
dirigeerima ku̬u̬ri juhatama
dirigent koori|juhť -juhi -.juhti36
disain kujondus -õ -t9, moodutus* -õ -t9
disainima moodu|tama* -taq -da82
diskett tsibi|tsõ̭õ̭ŕ* -tsõõri -tsõ̭õ̭'ri37, tsõõrikõ|nõ -sõ -ist8
disko disko - -t2
diskor diskoŕ -i -it4
diskreetne tagasi.hoitja - -t3, ette.kaeja - -t3, pi̬i̬ - -t1 diskreetne inimene tasadsõ loomugaq inemine, tassakõistõ v hilläkeiste kammandaja; diskreetselt käituma piinüle v tassa kammandama v ümbre käümä; tal on raske aeg, temaga peab diskreetselt käituma täl om rassõ aig, timägaq piät tassa ümbre käümä; ole temaga diskreetne! kaeq no timägaq tassa(kõistõ)!;
diskrimineerima vaiht tegemä , alambas pidämä sooline diskrimineerimine naisi alambaspidämine; rassiline diskrimineerimine tõõsõ nahavärmigaq inemiisi halvas pidämine;
diskussioon vaiõlus -õ -t9, arotus -õ -t9, naľ purõlõmi|nõ -sõ -st5
dispetšer (tü̬ü̬)kõrraldaja - -t3
dispuut (hrl tiidläisi) avalik vaiõlus v arotus v mõttõ.vaihtus
dissident tõisildõ.mõtlõja - -t3, eräle.hoitja - -t3, .lahkla|nõ* -sõ -st5, lahkusoli|nõ -sõ -st5
distants vahemaa - -d50
distsipliin 1. kar|i -i -ri26, kõrd kõrra .kõrda30 töö juures on range distsipliin tüü man om kõva kari pääl; distsipliini ei olnud määnestkiq kõrda es olõq; 2. ti̬i̬düshar|o -o -ro26, opi|ainõq -.ainõ -ainõt18
distsiplineerima kar|ima -riq -i57, karri .andma , .kõrda .hoitma lapsi on vaja distsiplineerida latsilõ om vaia karri andaq;
diversant sala.häötäjä - -t3 diversandid lasid silla õhku salahäötäjäq laheq silla ärq;
diversioon sala.häötüstü̬ü̬ - -d52, sala.häötämi|ne -se -st5, salaka|ḣo -ḣo -hḣo26, salaurgitsõmi|nõ -sõ -st5 ideoloogiline diversioon mõjub inimese psüühikale hävitavalt salaurgitsõminõ aja inemise pääst segi;
dividend maj kasuos|a -a -sa26, tuloos|a -a -sa26 aasta lõpul jagati dividende aastaga lõpun masti egäle jagonikgulõ timä kasuosa vällä;
diviis di|viiś -viisi -.viisi37
dogma ilm.essümäldäq tõtõ , .muutma(l)daq tõtõhus dogmaatiline õpetus muutmaldaq kuulutus;
doktor doktoŕ -i -it4
doktoritöö doktoritü̬ü̬ - -d52
dokument (ammõťlinõ) papõŕ .paprõ papõrd22, dokus|taať -taadi -.taati37 kas sul dokumendid on kaasas? kas sul paprõq ommaq üten?; dokumendid olid kabinetis laiali ammõdipaprõq olliq tarrõ piten lajan; isikut tõendav dokument hindäpapõŕ;
dokumentatsioon m .papr|õq -idõ -it18 kas su firmas on dokumentatsioon korras? kas su firman ommaq paprõq kõrran?;
dollar dollaŕ -i -it4
domineerima vali|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, üle .käümä ta domineerib teiste üle tä käü tõisist üle; puudest domineerib metsas kask mõtsan om kõ̭gõ inämb kõivo;
domineeriv .päämi|ne -dse -st5, pää- käitumise domineeriv joon üllenpidämise pääviiś; selle metsa domineeriv puuliik on mänd seon mõtsan kasus inämbüste petäi; domineeriv suund päätsihť;
doonor .andja - -t3 doonorriigid andjaq riigiq;
dotatsioon maj (majandusharrõ) tugõmi|nõ -sõ -st5, pääle.masmi|nõ -sõ -st5, tugi|raha - -rahha28 EL-is on põllumajandusele suur dotatsioon ette nähtud EL-in ommaq põllumajandustõ suurõq tugirahaq ette nättüq; millal need dotatsioonid välja makstakse? kuna tuu tugiraha vällä mastas?;
dotsent dó|tsenť -tsendi -.tsenti37
draakon loh|e -e -he26, loh|i -i -hi26, siib|siug* -sivvu -.siugu36, .siibogaq siug* , lind|husś -hussi -.hussi37, .draa|koń -koni -.konni38
draama (tõtõ) .näüte|mäng -mängo -.mängo37, hallõ lugu , ülek tram|a -a -ma28 neil kodus käib üks draama: naine karjub ja lapsed nutavad näil koton käü ütś trama: naanõ rüüḱ ja latsõq ikvaq;
dramaatiline tõtõ - -t2, rassõ - -t14, hallõ - -t14 dramaatilised sündmused rassõq v kurvaq luuq;
dramaatiliselt halvastõ , hallõlt , .hõelalt , rassõlt , tõtõst jalgpallimäng kulges dramaatiliselt väega rassõ jalgpallimäng olľ; see asi lõpeb neil dramaatiliselt tuu asi näil häste ei lõpõq; dramaatiliselt lõppenud lugu halvastõ lõpnuq lugu;
dramaturg .näütemängo kirotaja , .näütekiräni|k -gu -kku38
drenaaž sala|kraa -kraavi -.kraavi37
dress dresś dressi .dressi37, spordi|rõivas -.rõiva -rõivast22
dresseerija oppaja - -t3, tri̬i̬ńjä - -t3 koerte dresseerija pinitriinjä;
dresseerima käsile v .kässi haŕotama kana oli tal nii dresseeritud, et lendas trepist üles õlale kana olľ täl nii kässi haŕotõt, et linnaś trepist üles ola pääle;
džemm sahvť sahvti .sahvti37
džemper kampś kampsi .kampsi37, kamsś kamsi .kamssi37, .tsempri - -t1 ilm pole väga külm, panen õhema džempri selga ilm olõ-iq väega vilu, ma panõ kergembä kampsi sälgä;
džentelmen avvu|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, herräs|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39 on alati käitunud nagu džentelmen om kõ̭gõ avvumiiś olnuq;
džiip tsiiṕ tsiibi .tsiipi37, .maastigumassin -a -at4, .maastru - -t14
džinn 1. kadaja|viin -viina -.viina30 2. pudõli|vaim -vaimu -.vaimu37
džungel .tśungli - -t1
džäss jats jatsu .jatsu37, tsäsś tsässi .tsässi37
dubleerima topõlda|ma -q -83, filmi ki̬i̬lt .ümbre .pandma , katõ.kõrdsõs tegemä , .kõrdama kõrradaq .kõrda77 sa dubleerid mind sa kõrdat minno; film dubleeriti eesti keelde filḿ panti eesti kiilde ümbre;
duell katõ.võitlus -õ -t9, katõvõigõlus -õ -t9 sai duellil haavata sai katõvõitlusõn vika;
duett paari(h)n.laulmi|nõ -sõ -st5, katõ|laul -laulu -.laulu37, paaŕ paari .paari37
dušš dusś dussi .dussi37
dünaamiline jovvuli|nõ -dsõ -st5, hu̬u̬gsa - -t3, el|läv -ävä -ävät4, .liikva - -t3 ta on dünaamilise mõtlemisega tä om elävä mõtlõmisõgaq;
dünamiit tina|miiť -miidi -.miiti37, tina|menť -mendi -.menti37
dünamo tinamo - -t3
dünastia valitsõjasu|gu -u -ku26 Egiptuse vaaraode dünastia Egüptüse vaaraodõ sugu; Kriisade dünastia eesti muusikas Kriisa suguseltś eesti muusikan;
düsenteeria (verine) kõtutõ|bi -võ -põ25, verepasandus -õ -t9