ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 795 sõnaartiklit ja 1891 sõnna
aadelkond .aadli|kund -kunna -.kunda32
aadlik .aadli|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
aadress a(a)drõś -(s)i -sit13, .aadrõś .aadrõssi .aadrõssi37 kodune aadress kodoaadrõś; töökoha aadress tüüaadrõś; kiri saata uuel aadressil kiri saataq vahtsõ aadrõsi pääle;
aamen aamõń -i -it4 aamen kirikus ku aamõń kerikun;
aampalk (jämme) tal|a -a -la28
aare varandus -õ -t9, hüvändüs v .hüändüs -e -t9, hüvvüs -(s)e -t11, aarõq .aardõ aarõt19 hõbeaare hõpõvarandus;
aas I (silmus) aas aasa .aasa30 nööri otsa seoti aas kabla otsa köüdeti aas;
aasialane aasiala|nõ -sõ -st5
aasima .nükśmä .nüksiq nüksi63, .ir .irviq irvi63, tü̬ü̬kämä töögädäq tü̬ü̬77, .tśauńma .tśauniq tśauni63, tśan|ima -niq -i57, .ńoksama ńoksadaq .ńoksa77, .nöksämä nöksädäq .nöksä77, igra|tama -taq -da82 mis sa tast alailma aasid! mis sa tedä kõ̭gõ tśaunit!;
aasta .aasta|k v .aaśta|k -ga -kka v -gat-ga -kka38 v -gat 13 , .aesta|k -ga -kka v -gat-ga -kka38 v -gat 13 , .aast|aig -ao -.aigo36, ajast|aig -ao -.aigo36, ajasta - -t3, .aasta - -t3 sel aastal, käesoleval aastal timahavva; aasta ringi aastak ümbre(tsõ̭õ̭ri); möödunud, eelmisel, läinud, mineval aastal minev(ä)aasta(ga); järgmisel, tuleval aastal tulõv(a)-aasta(ga); head uut aastat! hüvvä vahtsõt aastakka!; 2002. aastal katõl tuhandõl tõõsõl aastagal; olin siis kuus aastat vana olli sõ̭s kuvvõ aastaga vana; ta põeb juba rohkem kui kümme aastat tä põdõ jo inämbät kümmend aastakka;
aasta-aastalt .aastidõ .viisi , .aasta(ga)st .aasta(ga)he , ajastaig ajastajast edesi , egä .aasta(ga)gaq , .aasti(l)dõ , .aastagi(l)dõ
aastaarv .aasta(ga)|nummõŕ -.numbri -nummõrd23
aastakäik .aasta(ga)|käüḱ -käügi -.käüki37
aastane .aastaga|nõ -dsõ -st5, .aestaga|nõ -dsõ -st5, .aasta|nõ -dsõ -st7, .aast.ao|nõ -dsõ -st7, ajasta|nõ -dsõ -st5, ajast.ao|nõ -dsõ -st7, .aastali|nõ -dsõ -st5 mitme aastane ta on? mitmõ ajastaonõ tä om?; ühe-, kahe-, nelja-aastane, kaheksa-aastane üte-, katõ-, nelä-, katsa-aastaganõ v üte, katõ, nelä, katsa aastaga vana;
aastapäev .aasta(ga)|päiv -päävä -.päivä35
aastaraamat .aasta(ga)raama|t -du -tut13
aastaring .aasta(ga)|tsõ̭õ̭ŕ -tsõõri -tsõ̭õ̭'ri37, ao|tsõ̭õ̭ŕ -tsõõri -tsõ̭õ̭'ri37, mõts kasvo|tsõ̭õ̭ŕ -tsõõri -tsõ̭õ̭'ri37
aastaringne .ümbre.aastaga|nõ* -dsõ -st5, .ümbre.aasta|nõ* -dsõ -st7 treeningud olid aastaringsed haŕotaminõ käve aastak läbi;
aastasada .aasta(ga)|sada -saa -sata29, sa(d)a.aasta|k -ga -kka v -gat-ga -kka38 v -gat 13
aastatuhat .aasta(ga)tuha|t -ndõ -ndõt13, tuhat.aasta|k -ga -kka v -gat-ga -kka38 v -gat 13
aateline .aatõli|nõ -dsõ -st5, .korgõmõttõli|nõ* -dsõ -st5, .ausamõttõli|nõ* -dsõ -st5
aatom aadoḿ -i -it4
aatomipomm aadoḿ|pomḿ -pommi -.pommi37, aadoḿ -i -it4, (t)säsü|pomḿ -pommi -.pommi37
abajas (järve)nulk (-)nulga (-).nulka31, (mere)nulk (-)nulga (-).nulka31, klomḿ klommi .klommi37, kolk kolga .kolka31
abar (kalavõrk) apaŕ abara abarat4
abessiiv kiiľ ilmakäänüs* -(s)e -t11, ilma.ütlejä* - -t3
abielluma (naasõ kotsilõ) tano ala(q) .saama , .paari minemä , .paari .hiitmä , naist .võtma , mehele minemä vanaisa abiellus vanas eas teist korda vanaesä võtť vanan iän tõõsõ naasõ;
abielu abi|elo -elo -ello26, paari|elo -elo -ello26 abielus abielon, paarin; abielus naine mehenaanõ v meheline naanõ v tano all naanõ; abielus mees naasõmiiś v naasõlinõ miiś;
abielulahutus abielolahutus -õ -t9, .lahkumine|ḱ -gi -kit13, erälemine|ḱ -gi -kit13
abielumees naasõ|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, abielo|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, ül|ä -ä -lä24
abielunaine mehe|naanõ -naasõ -naist8, abielo|naanõ -naasõ -naist8
abielupaar paari|rahvas -.rahva -rahvast22, (abielo)paaŕ (-)paari (-).paari37
abielurikkumine abielo.rikmi|nõ -sõ -st5, üle.vehmre.viskami|nõ -sõ -st5, abielo.häötämi|ne -se -st5
abikaasa tõõnõpu̬u̬ľ tõõsõpoolõ tõistpu̬u̬lt40, tõ̭nõpu̬u̬ľ tõsõpoolõ tõistpu̬u̬lt40, kaasa - -t2, abi|kaas -kaasa -.kaasa31, (miiś) ül|ä -ä -lä24
abiline abili|nõ -sõ -st5
abimees abi|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
abinõu nõvv v nõu nõvvu v nõvvo (.)nõvvu v (.)nõvvo37, abi|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39 ükski abinõu pole küllalt hea ütśkiq nõvv olõ-õi küländ hää;
abipalve abi.pallõmi|nõ -sõ -st5
abiraha abi|raha -raha -rahha28
abistama avi|tama -taq -da82, .au|tama -taq -da81 Eesti abistas Lätit metsapõlengu kustutamisel Eesti aviť Lätil mõtsapalamist kistutaq;
abitu armõ|du -du -tut1, hädä|ne -dse -st7, nilä|ne -dse -st7 abitu nagu vastsündinud vasikas niläne niguq sündünüq vaśk;
abiturient keskkoolilõpõtaja - -t3, gümnaasiumilõpõtaja - -t3
abitööjõud abi|vägi -väe -väke25
abivalmis avitaja - -t3, abi|valmis -.valmi -valmist22 ta on abivalmis inimene tä om avitaja inemine;
ablas ahni|k -gu -kut13, ahnõq .ahnõ ahnõt18, neeläski|ne -dse -st5, isoli|nõ -dsõ -st5, iso|nõ -dsõ -st7 ablas sööja ahnik süüjä; ablas lugeja raamaduneeläsḱ;
ablatiiv kiiľ päältkäänüs* -(s)e -t11, mant.ütlejä* - -t3
abort (esiqhindäst) ärq.viskami|nõ -sõ -st5, (kunstlik) ärq.häötämi|ne -se -st5, .kaotami|nõ -sõ -st5, mant ärq .võtminõ aborti tegema last ärq kaotama v last puistama; tegin aborti häödi uma latsõ mant ärq; lasi aborti teha lasḱ latsõ mant ärq võttaq;
absint pälünä|viin* -viina -.viina30
absoluutne tävveli|ne -dse -st5
absoluutselt tävveste , (eitüslausõn) sukugiq see on absoluutselt vale sääl ei olõq sukugiq õigust, tuu om tävveste võlsś;
abstraktne abs.trakt|nõ -sõ -sõt6, mõttõli|nõ -dsõ -st5, üle|ne* -dse -st7, mõttõmängoli|nõ -dsõ -st5, mõttõ|nõ -dsõ -st7 abstraktne kunst mõttõmängolinõ kunsť; abstraktne mõiste mõttõ(li)nõ v ülene mõistõq;
abstraktsioon ülestüs* -e -t9, abstraktsi|u̬u̬ń -ooni -u̬u̬ni37
absurd mõttõldaq asi , arolagõhus -õ -t9, absurď absurdi ab.surdi37 see on absurd tuu om ulľus; absurdianekdoot arolakõ nali; nad teevad absurditeatrit nä tegeväq arolakõt tiatrit;
absurdne (ilm).arvosaamaldaq , (ilm).arvosaama|du -du -tut1, (ilm)aroldaq , (ilm)võimaldaq , mõttõldaq , arolakõ - -t14, ab.surd|nõ -sõ -sõt6
adekvaatne aśa.kotsi|nõ -dsõ -st5, kokko.käüvä - -t3, kõrra(h)n adekvaatne tajumine aśast õigõ arvosaaminõ; see inimene ei ole adekvaatne seo inemine olõ-iq mudsu man; adekvaatne hinnang aśakotsinõ hindaminõ;
ader adõr v atr adra .atra45 mitmehõlmaline ader m adraq;
adessiiv kiiľ päälkäänüs* -(s)e -t11, man.ütlejä* - -t3
adjektiiv kiiľ umahussõ̭n|a -a -na28
administraator kõrraldaja - -t3, .juhťja - -t3
administratsioon juhť|kund -kunna -.kunda32
admiral admi|raaľ -raali -.raali37, .amb|raľ -rali -.ralli38
adopteerima kasulatsõs .võtma , latsõnda|ma -q -83 adopteerisin selle poisi latsõndi ärq taa poiskõsõ; adopteeris õelapsed võtť sõ̭saralatsõq kasulatsis;
adrenaliin adrena|liiń -liini -.liini37
adressaat (kirä) .saaja - -t3, (kirä) .vasta.võtja - -t3, tsihť|märḱ -märgi -.märki37
adresseerima (aadrõsi pääle) .saatma , .tsihťmä .tsihtiq tsihi63 kellele see kiri on adresseeritud? kinkalõ seo kiri om mõtõld?; ta on mulle palju küsimusi adresseerinud tä om mullõ hulga küsümiisi üles v ette pandnuq;
adru lam|u -u -mu26, adru - -t2
advokaat .kaitsja - -t3, ahu|kaať -kaadi -.kaati37, ahvo|kaať -kaadi -.kaati37
ae hõe(q) , hõi ema, ae, tule vaata! imä, hõeq, tulõq kaeq!;
aed aid aia .aida33, tahr tahra .tahra30 aiaääred on ilusasti ära niidetud aidveereq ommaq ilosahe ärq niidedüq;
aedik aid aia .aida33, aiakõ|nõ -sõ -ist8, sulg su(l)lu .sulgu36 ajas lambad aedikusse ai lambaq sulgu; seale tehti suveks aedik tsialõ tetti suvõs aid;
aedmaasikas aia- v aidmaasi|k -ga -kat13, aia- v aid|.maaśk(as) -.maaśka -.maaśkat15
aednik .aidni|k -gu -kku38, .kär|näľ -näli -.nälli38, .kär|näŕ -näri -.närri38
aedvili aia|vili -vi(l)lä v -vi(l)ľa -.viljä v -.vilja43, aia|kraaḿ -kraami -.kraami37
aeg aig ao .aigo36 mis ajal sa tuled? kunal aiga sa tulõt?; laste jaoks mul aega jagub latsi jaos mul om aigo küländ; aega viitma aigo viitmä, aigo viiütämä; see asi on ajast ja arust tuu asi om aost ni arost lännüq;
aegajalt aigaolt , .aoldõ
aeganõudev ao.võtja - -t3 see on aeganõudev töö seo tüü võtt aigo;
aeglane .aigla|nõ -(d)sõ -st5, hilläli|ne -dse -st5, hillä|k -gu -kut13, (inemise kotsilõ) pikäli|ne -dse -st5, .oigõ - -t3, .oigu - -t1, (jutu kotsilõ) vi|täv -dävä -dävät4 Jaan on ikka ühtmoodi aeglane, põlegu või maja Jaan om iks üttemuudu oigõ, olkõq vai tarõ palas; aeglase jutuga mees vidävä jutugaq miiś;
aeglaselt .aigopite(h)n , (kõnõlõmisõ kotsilõ) vidävähe , vidäväle , .hillä , hillä.keisi , hillä.keiste , hilľo.kõisi , hilľo.kõtsi , .tassa , tasaligult sõida siin aeglaselt, tee on halb! lasõq siin tassa v tasalikku v hillä, tii om halv!; sulane hakkas aeglaselt tööd tegema sulanõ nakaś aigopiten tüüd tegemä; Jaak on küll väga pika toimega, ta räägib ka nii aeglaselt Jaak om külh väega pikä toimõgaq, tä kõ̭nõlõskiq nii vidävähe;
aeglasemalt .tas.sampa , .aigla.(d)sõmpa , .ai.gumpa , hillembähe , ta(s)sõmbahe , ta(s)sõmbalõ
aegne .aoli|nõ -dsõ -st5, .ao|nõ -dsõ -st7 vanaaegne lugu vanaaolinõ v vana ao lugu;
aegruum aig|ruuḿ -ruumi -.ruumi37
aegsasti .aigsahe , .aigsalõ , .aigsast(õ) , .aiksahe , .aiksalõ , .aiksast(õ) , .aohna(lõ) , .aolõ me peame aegsasti linna jõudma mi piät aohna liina joudma; aegsamini aigsambahe, aigsambalõ, aigsambast, innembi(de), innembä, innembüisi; me peame aegsasti linna jõudma mi piät aohna liina joudma; aegsamini aigsambahe, aigsambalõ, aigsambast, innembi(de), innembä, innembüisi;
aegu .aigo , .paiku kella viie aegu kellä viie aigo;
aeguma .aiguma .aigudaq aigu80, vanas minemä , aost .maaha .jäämä mu pass on aegunud mu pasś om aigunuq; need kuriteod ei aegu neoq kuŕatüüq ei lääq vanas; aegunud seisukohad aost maaha jäänüq arvamisõq;
aelema .ael|õma -daq -õ85, lesä|tämä -täq -dä82, .hulḱma .hulkiq hulgi63, väherdä|mä -q -83, hoďo|tama -taq -da82, .jõr(s)śma jõrssiq jõrsi63 aeleb ilma mööda ringi hoďotas v hulḱ ilma piten; aelesid keskpäevani voodis videliq keskpääväniq sängün; hakkas jooma ja naistega aelema naaś juuma ja naisigaq jõrsśma; ringi aelema ümbre aelõma, huura juuskma, hatsama, jõõsa pääl käümä; ringiaeleja jõõsanď;
aer mõl|a -a -la28, air airo .airo37
aerofoto õhu|pilť -pildi -.pilti37, õhust tett pilť , aerofoto - -t2
aeroobika aeroobi|ga - -kat13
aerosool aerosu̬u̬ľ aerosooli aerosu̬u̬li37, pihostus* -õ -t9, udsutus* -õ -t9
aerutama .sõudma (.)sõudaq sõvva66, .tõ̭mbama tõ̭mmadaq .tõ̭mba77
aevastama .tśuhḱma .tśuhkiq tsuhi63, tsiha|tama -taq -da82, tśuha|tama -taq -da82, tśuhka|tama -taq -da82, aivasta|ma -q -83, (kõrra) tśuhahta|ma -q -83, tsihahta|ma -q -83, tśuhahu|tma -taq -da62, mitmit kõrdo .tśuhknõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, tsihatõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 pipar pani aevastama pipõŕ panď tśuhḱma;
aevastus tśuhah(t)us -õ -t9, tsihah(t)us -õ -t9, aivastus -õ -t9, (h)aivas .(h)aiva (h)aivast22
aferist su|li -li -lli26, petüs -(s)e -t11, suli|k -gu -kut13, afõ|risť -risti -.risti37
afgaan af|gaań -gaani -.gaani37
afäär pettüs -e -t9, petüs -(s)e -t11, suli(gu)tü̬ü̬ - -d52, .kahtl(ig)anõ ette.võtminõ see afäär tuleb avalikuks seo sulitüü tulõ vällä; armuafäär sehverdüs;
aga 1. a(q) , agaq aga miks? a mille?; see on ilus, aga liiga kallis taa om illos, a palľo kallis; 2. õ̭nnõ , .endä , enge† astu aga edasi! astuq õ̭nnõ edesi!; tule aga! tulõq endä!;
agan kõlgas .kõlka kõlgast22, akań agana aganat4, tõlgus -(s)õ -t11 aganaleib üsädseleib;
aganane üsä|ne -dse -st7
aganik kõlgus -(s)õ -t11, agani|k -gu -kku38, kroomi|ts -dsa -tsat13, kromp kromba .krompa31, .põhtja - -t3, .põhtjaalo|nõ -dsõ -st7
agar tra|gi -gi -ki26, .truksa - -t3, akaŕ agara agarat4, agras .akra agrast22, .väs(t)li - -t1
agaralt .truksahe , .truksalõ , agarahe , agaralõ , .väs(t)lihe , .väs(t)lile
agent a(a)genť a(a)gendi a(a).genti37, naľ, sõim aagõnť aagõndi aagõntit13 müügimiis', müügiagent naľ, sõim päähämäärjä, haŕokõnõ; sala-agent sala, sallai; kindlustusagent kindlustaja; FBI-agent FBI-miiś;
agentuur agõn|tuuŕ -tuuri -.tuuri37, tallitus -õ -t9
agitaator (üles)kihotaja - -t3, kihotuskõ̭nõlõja - -t3
agiteerima (üles) kiho|tama -taq -da82
agregaat massina|värḱ -värgi -.värki37, agrõ|gaať -gaadi -.gaati37
agressiivne pääle.tükjä - -t3, .külge.tükjä - -t3, .külgetulõja - -t3, .külgeminejä - -t3 agressiivne inimene pääletükjä inemine;
agressioon .sõ̭agaq päälemineḱ
agronoom agro|nu̬u̬ḿ -noomi -nu̬u̬mi37
agu ago ao ako27, hahetus -õ -t9, haheq .hahkõ hahet19, taivaveretüs -e -t9, hummoguhäm|mär -ärä -ärät4
agul veere|liin -liina .-liina30, akuľ aguli agulit4
ah häh , hõh , ah keda sa lolliks pead, ah? kedä sa ullis arvat, häh?; ah nii! vai nii!; ah sa pagan! ah sa pakań!;
ahas .ahtakõ|nõ v .ahtagõ|nõ -sõ -ist8, ahas .ahta ahast23
ahastama mi̬i̬lt .hiitmä , meelest ärq olõma , hädände|(l)lemä -lläq -(l)le86 ta ahastab koledal kombel tä om hirmsahe meelest ärq; ära ahasta! murõhtagu-iq!;
ahastus meele.hiitmi|ne -se -st5, hinge|vaiv -vaiva -.vaiva30, meele|vaiv -vaiva -.vaiva30, murõq .murrõ murõt18 ta on ahastuses täl om hinǵ vaivan v täl om miiľ vaivussin; ahastus närib südant murõq jürä süänd;
ahel (h)ah|hil -ila -ilat4, ket|ť -i -ti37, ri|da -a -ta29 vang võeti ahelaist vanǵ võeti hahilist ärq; sündmuste ahel sündünüide asjo rida;
aheldama hahilihe .pandma , kinniq .pandma loomad aheldasid pererahva kodu külge eläjäq panniq perrerahva kodo külge kinniq;
ahelik liiń liini .liini37, hah|hil -ila -ilat4 sõdurid hargnesid ahelikku soldaniq argsiq liini; mäeahelik mäkivüü, mäehahhil;
ahelreaktsioon ketťreaktsi|u̬u̬ń -ooni -u̬u̬ni37, .mõotusjor|o* -o -ro26, ahhil.mõotus* -õ -t9
aher aher .ahtra aherd23
ahervare aho|kands -kandso -.kandso37, ahi|varõq -varrõ -varõt18, ahi|varś -varrõ -vart49
ahi ahi aho v aḣo .ahjo44, aho - .ahjo44 ahi jahtus aho kütt lätś ärq; kartulid pandi ahju kardohkaq panti ahjo;
ahiküte ahiküt|eq -te -et18
ahing västäŕ .västrä västärd22, .västri - -t1
ahistama .piirdmä (.)piirdäq piirä66, .kiusama kiusadaq .kiusa77 ärimees ahistas teenindajat ärimiiś kiusaś teenindäjät; ahistaja kiusaja; lapseahistaja piirdjä;
ahjuesine ahoedi|ne -dse -st7, ahoedüs -(s)e -st11
ahjukapp aho|kuuŕ -kuuri -.kuuri37, ahotsop|p -a -pa31, ahokuurukõ|nõ -sõ -ist8, petśo|k -ga -kat13, .pe(e)tśka - -t3 paneb sokid ahjukappi kuivama pand sukaq petśokahe kuioma;
ahjukumm ahopääli|ne -dse -st7, kumḿ kummi .kummi37, lunḱ lungi .lunki37, lok|ḱ -i -ki37, kum|o -o -mo26 sulane läks ahjukummile magama sulanõ lätś aho pääle magama;
ahjuküte ahoküt|eq -te -et18 ahjuküttega korter ahoküttegaq kortin;
ahjupaiste aho|paistõq -.paistõ -paistõt18, aho.paistus -õ -t9 kass soojendab end ahjupaistel kasś piisles ahopaistusõn;
ahjupealne ahopääli|ne -dse -st7, virus -(s)õ -t11, virsś virsi .virssi37
ahjupink le|śo -śo -sśo26, aho|külǵ -kü(l)le -.külge34, truup truuba .truupa31
ahjuroop aho|ru̬u̬ -roobi -ru̬u̬pi37, (puust) tapi|ts -dsa -tsat13 su käed on mustad nagu ahjuroobid sul ommaq käeq mustaq niguq tapidsaq;
ahjutagune ahotago|nõ -dsõ -st7, viruskur|u -u -ru26, virustsor|o -o -ro26, aho|kurm -kurmu -.kurmu37
ahjuvõlv aho|võlľ -võlli -.võlli37, ahola|gi -e -kõ25
ahm ahm ahma .ahma31
ahmama .haardma haardaq haara66, haarahta|ma -q -83, habahta|ma -q -83, (suuhtõ) .ha(m)psama ha(m)psadaq .ha(m)psa77 koer ahmas kondi suhu pini haarď kundi suuhtõ;
ahmima ha|bima -piq -bi57, .plahma .plahviq plahvi63 lapsed ahmivad palju toitu taldrikule latsõq habivaq hulga süüki taldrigu pääle; ahmis õhku haarď hõ̭ngu;
ahne ahnõq .ahnõ ahnõt18, ahni|k -gu -kut13
ahnelt .ahnõhe , .ahnõlõ
ahnepäits ahnõq|kaal -kaala -.kaala30, ahnõq|kotť -koti -kotti37, ahnõq|päitś -päidsi -.päitsi37, neeläsḱ -i -it13, neelüsḱ -i -it13
ahnitsema ahni|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, ha|bima -piq -bi57, hangi|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, .hankama hangadaq .hanka77, rohmi|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, jõhi|tsõma -tsaq v -daq -dsõ90, ri̬i̬ṕmä ri̬i̬piq reebi63, (süvven) .jõhḿma .jõhmiq jõhmi63, neelüske|(l)lema -lläq -(l)le86, mitmit kõrdo habahõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86 hakkas maid ja maju kokku ahnitsema naaś maid ja majjo kokko hangitsõma;
ahnus .ahnu|s -(sõ) -(s)t10
ahter per|ä -ä -rä24, taga|ots -otsa -.otsa31, perseq .perse pers(e)t18, korm kormu .kormu37
ahtma .atma attaq ata61
ahv ah ahvi .ahvi37, määr|kasś -kassi -.kassi37 ahv teeb kõik vigurid järgi, mis inimene ees teeb määrkasś tege kõ̭iḱ viguriq takan, miä inemine iin tege;
ahvatlema meelü|tämä -täq -dä82, himmo pääle ajama , .himmo ajama
ahvatlev meelütäjä - -t3, himotekij* - -t3, .himmo|aiai* v -ajjai* -ajaja -ajajat4
ahvatlus meelütüs -e -t9, himotekij* - -t3, .himmo|aiai* v -ajjai* -ajaja -ajajat4
ahven ah|huń -una -unat4, ah|un -una -unat4, ahni|k -gu -kut13, ahuni|k -gu -kku38, .ahvni|k -gu -kku38
ahvima (kedägiq v midägiq) .perrä tegemä , (pilgatõn) op|põlõma -õldaq -põlõ85, ävvä|tämä -täq -dä82, mitmit kõrdo ävväte|(l)lemä -lläq -(l)le86 ahvis õpetajat järele tekḱ oppajat perrä;
aiaauk aia|mulk -mulgu -.mulku37, tahra|mulk -mulgu -.mulku37, (orsigaq kinniq pant) hrl m laiõq .laidõ laiõt19, laiõh .laidõ laiõht21 tee aiaauk lahti tiiq laidõq vallalõ; üks räägib aiast, teine aiaaugust ütś kõ̭nõlõs kuhja, tõõnõ kuḣaalost;
aiamaa aidmaa - -d50, .kapstamaa - -d50, tahramaa - -d50 kasvatab aiamaal kapsaid kasvatas tahramaa pääl kapstit;
aiand aid aia .aida33, aianď -i -it13
aiandus aiandus -õ -t9, aiapidämi|ne -se -st5 aianduskool aiakuuľ;
aiateivas aid|saivas -.saiba -saivast23, aid|saibas -.saiba -saibast22
aidaa aďah
aietama aia|tama -taq -da82, uia|tama -taq -da82, võia|tama -taq -da82
aim .tundmi|nõ -sõ -st5, tunnõq .tundõ tunnõt19, ti̬i̬dmi|ne -se -st5 mul oli aim, et ta siiski tuleb mul olľ tundminõ, et tä sõ̭skiq tulõ; minul pole aimugi maq joht tiiä-äiq; mul polnud aimugi, et see pull on kuri ma tiiä es hingestkiq, et taa pulľ kuri om;
aimama .tundma (.)tundaq tunnõ min 1. k .tun(d)sõ v tunni66, ti̬i̬dmä teedäq tiiä66 me ei osanud halba aimatagi mi mõista-as halva arvadaq;
aimus .tundmi|nõ -sõ -st5, tunnõq .tundõ tunnõt19, ti̬i̬dmi|ne -se -st5
aine 1. ainõq .ainõ ainõt18 õppeaine opiainõq; 2. ollus -(s)õ -t11 väävel on kollane aine veeveľ om vahanõ ollus;
aineline .ainõli|nõ -dsõ -st5, mátõri.aal|nõ -sõ -st6
aines = ainestik (lätte)ainõq (-).ainõ (-)ainõt18
ainevahetus ollusõ.vaeldus* -õ -t9, ollusõ.vaihtus* -õ -t9, sü̬ü̬mine-.sitminõ sü̬ü̬mise-.sitmisõ sü̬ü̬mist-.sitmist5
ainiti ütsilde , ütsi(silmi) vaatas talle ainiti otsa kai tälle ütsilde pääle;
ainsus kiiľ .ütsüs* -e -t9 ainsuse esimene pööre ütsüse edimäne käänüs;
ainuke ainukõ|nõ -sõ -ist8, .ainugõ|nõ -sõ -ist8, ainuli|nõ -dsõ -st5
ainulaadne esiqeräli|ne -dse -st5, ainuli|nõ -dsõ -st5, esiqmu̬u̬du , ummamu̬u̬du
ainult ennegiq , enge† , õ̭nnõ , õ̭nngõiq , ütsindä , .endä , kõ̭gõst , .palľalt ainult nii saab seda teha õ̭nnõ nii saa tuud tetäq; ainult et õ̭nnõgiq; ma teeks seda, ainult et ma ei oska ma tennüq tuud, a ma õ̭nnõgiq mõista-iq; mängib ainult lolli mänǵ pääle ulli; nad ainult ähvardavad, ei tee nad midagi nä ähvärdäseq pääle, tii eiq nä midägiq;
ainus ainukõ|nõ -sõ -ist8, .ainugõ|nõ -sõ -ist8, ainus .ainu ainust10 üksainus kord ütśainukõnõ kõrd;
ainuvalitseja .ainuvalitsõja - -t3
ainuõige ainukõnõ .õigõ
ais vehmeŕ .vehmre vehmerd22 aisapära perüs;
aisakell kell kellä .kellä35
aistima (mi̬i̬ligaq) .tundma (.)tundaq tunnõ min 1. k .tun(d)sõ v tunni66, .aisťma .aistiq aisti63
aisting (mi̬i̬ligaq) .tundmi|nõ -sõ -st5, aisť* aisti .aisti37
ait ait aida .aita30
aitama avi|tama -taq -da82, .au|tama -taq -da81
aituma (.)aitjumma , (.)aiťu(m)ma
aitäh aitéh , (.)aitjumma , .tennäsiq
ajaarvamine aorehkendüs -e -t9, aig ao .aigo36 meie ajaarvamise järgi miiq ao perrä; enne meie ajaarvamist inne miiq aigo;
ajajärk ao|jakk* -jaku -jakku37, (ao)vaih (-).vaihõ v (-).vahjõ (-)vaiht19
ajakava ao|kava -kava -kavva28
ajakiri ao|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43
ajakirjandus aokirändüs -e -t9
ajakirjanik aokiräni|k -gu -kku38, lehekirotaja - -t3, lehe|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, naľ kirätśur|a -a -ra26
ajakohane aoperäli|ne -dse -st5, .aoli|nõ -dsõ -st5
ajal .aigo , aol töö ajal tüü aigo; samal ajal samal aol, sis-samaldõ; sel ajal tuudaigo, tuulaigo;
ajaleht lehť lehe .lehte34, ao|lehť -lehe -.lehte34, posti|lehť -lehe -.lehte34
ajalik .aoli|nõ -dsõ -st5, .aoldõ|nõ -dsõ -st5, .kaoja - -t3, mü̬ü̬däminejä - -t3
ajaline ao- pikaajaline töö pikä ao tüü;
ajaloolane ao.luula|nõ -sõ -st5
ajalooline ao.luuli|nõ -(d)sõ -st5, aoluu-
ajalugu aolu|gu -u -ku27
ajam aj|jam -ama -amat4, moodoŕ -i -it4 vintsil on hüdroajam vintś käü hüdro päält;
ajama ajama aiaq v ajjaq aja min 1. ja 3. k .ai(õ) kesks aet56, .aama aiaq v ajjaq aa kesks aet55
ajamine ajami|nõ -sõ -st5, aja|ḱ -gi -kit13 karja kojuajamise aeg kaŕa kodoajagi aig;
ajapikku pikäpääle , .aigopite(h)n
ajaraisk(amine) ao|raisk -raisu -.raisku36, ao.viitmi|ne -se -st5, aoviidäng -u -ut13, ao|viit -viidü -.viitü37
ajavahemik aig ao .aigo36 ajavahemik 10.–12. sajandini aig 10. aastagasaast 12. aastagasaaniq;
ajaviide aoviidüs -(s)e -t11, aoviidäng -u -ut13
ajaviitekirjandus viidüskirändüs -e -t9, .lihtsä lugõminõ
ajavöönd aovü̬ü̬ - -d51
ajend tougõq .toukõ tougõt18, .mõotus -õ -t9, lättü|s* -(se) -(s)t10
ajendama (takast) .toukama tougadaq .touka77, .mõo|tama -taq -da81
aju I ajo ajo ajjo v aio26, m .aivõq .aividõ .aivit18, aiuq (.)aiõ .aiõ37 suuraju suuŕ ajo; väikeaju väikene ajo;
aju II kibõhus -õ -t9, hu̬u̬|g - -gu36, hunń hunni .hunni37, ajami|nõ -sõ -st5, (jahin) masť masti .masti37 kihutas koleda ajuga mööda kupať hirmsa hunnigaq müüdä; ajus oli kolm põtra mastin olľ kolm põtra seen;
ajujaht ajo|jahť -jahi -.jahti36, ajo ajo ajjo v aio26 peeti ajujahti tetti ajo;
ajuloputus ajo|mõsu -mõsu -mõssu26
ajurünnak mõttõtalos -(s)õ -t11
ajuti .aoldõ
ajutine .aotli|nõ -dsõ -st5, .aoldõ|nõ -dsõ -st5 ta on siin ajutine elanik tä om siin aotlinõ elänik;
akaatsia kaadsipuu* - -d50, akaatsia - -t3
akadeemia a'kadeemiä - -t3, a'kadeemi - -t2
akadeemik a'kadeemi|k -gu -kut13
akadeemiline a'kadeemili|ne -dse -st5
aken akõń .aknõ akõnd17, akań .akna akand17 aknaruut, -laud, -raam aknõkruuť, -laud, -raaḿ; hädasid tuleb uksest ja aknast häti tulõ ussist ja aknist v lävest ja pajast;
akord kokko|kõla -kõla -kõlla28, akorď akordi a.kordi37
akordion hä'rmooni|k -gu -kut13, .härmoń -i -it4, akórdi|oń -oni -.onni38
akrobaatika ákrobaati|ga -ga -kat13, (tasakaal).turńmi|nõ* -sõ -st5
akt 1. te|go -o -ko27 vägivallaakt vägivallatego; 2. käsü|papõŕ -.paprõ -papõrd22, akť akti .akti37 vastuvõtuakt vastavõtmispapõŕ; 3. .palľa inemise pilť v kujo , akť akti .akti37 aktimaal palľa inemise maaľ;
aktiiv tekev tegomu̬u̬d*
aktiivne te|küs -güsä -güsät4, .võrksa - -t3, tetäq.tahtja - -t3 sa oled aktiivne inimene sa olõt teküs inemine;
aktiivsus tegüsüs -e -t9, .võrksus -õ -t9 palun rohkem aktiivsust! olkõ noq võrksambaq!; kevadeti päikese aktiivsus tõuseb keväjält päävä tegüsüs kasus;
aktiva hüvvüs -(s)e -t11, aktiva - -t3
aktiveerima virgu|tama -taq -da82, tegüsäs tegemä , herä|tämä -täq -dä82, üles .võrḱma aktiveeritud lõik ärq märgit lõik;
aktiveeruma tegüsäs minemä , .virgu|ma -daq -80, herä|nemä -(ne)däq -ne89
aktsent 1. murrõq .murdõ murrõt19, (võõras) ma|gu -u -ku27, (võõras) maik maigu .maiku37, keele.murdmi|nõ -sõ -st5, aktsenť aktsendi ak.tsenti37 tal on vene aktsent tä kõ̭nõlõs vinne murdõgaq; soome aktsent soomõ maugaq jutt; räägib eesti keelt võru aktsendiga murd võro muudu eesti kiilt; 2. kiiľ rasõhus -õ -t9, .rõuhkus -õ -t9
aktsepteerima tunnista|ma -q -83, umas .võtma , umas tunnistama selliseid seisukohti me ei saa aktsepteerida sääntsit arvamiisi mi ei saaq tunnistaq v umas võttaq;
aktsia aktsia -a -t3, väärt|papõŕ -.paprõ -papõrd22
aktsiaselts aktsia|seltś -seldsi -.seltsi37
aktsiisimaks eräkauba|mass* -massu -.massu37
aktsionär aktsio|nääŕ -nääri -.nääri37
aktsioon ette.võtmi|nõ -sõ -st5, te|go -o -ko27, tegemi|ne -se -st5
aktuaalne pääväkõrrali|nõ -dsõ -st5, (parhillaq) .tähtsä - -t3
aktus .aktus -õ -st9, pidolinõ kuun.istminõ aktusel peeti pidulikke kõnesid aktusõl peeti pidoliidsi kõ̭nnit; koolialguse aktus koolialostusõ pidolinõ kuunolõminõ;
aku aku - -t2 aku vajab laadimist akut om vaia laatiq;
akustika kõl|a -a -la26, kõlaoppu|s* -(sõ) -(s)t10
akuut pehmehüs|märḱ -märgi -.märki37
akvaarium akvaari|uḿ -umi -.ummi38
akvarell vesi|värḿ -värmi -.värmi37, vesi|vär -värvi -.värvi37, vesivärmi|pilť -pildi -.pilti37
ala II all- ala- all-; alapeatükk allpäätükk; alapealkiri allpäälkiri; alaealine alliäline v altiäline;
ala I I (maa-ala) maa - -d50, al|a -a -la28, kotus -(s)õ -t11, (tegevüsala) al|a -a -la28 lagedad alad lakõq kotussõq; vallutatud alad ärqvõeduq maaq;
alahindama (ilm(a)aśandaq) kehväs  v  .veitüs pidämä alahindas teiste tööd pidi tõisi tüüd ilmaaśandaq kehväs; vastast ei tohi alahinnata vastast ei tohiq kehväs pitäq;
alajaotus (all)ja|go -o -ko27
alakeha alomanõ kihäpu̬u̬ľ , kihä alomanõ pu̬u̬ľ , alakih|ä -ä -hä24
alaldi alandaja -a -t3, õgvõndaja -a -t3 voolualaldi voolualandaja, vooluõgvõndaja;
alaleütlev kiiľ päälekäänüs* -(s)e -t11, mano(q).ütlejä* - -t3
alaline alali|nõ -dsõ -st5, alasi|nõ -dsõ -st5, alaski|nõ -dsõ -st5 alaline elukoht alasinõ elokotus;
alalisvool õgõv|vu̬u̬l* -voolu -vu̬u̬lu37
alaltütlev kiiľ päältkäänüs* -(s)e -t11, mant.ütlejä* - -t3
alalõpmata egäalasi , ilm.lõpmaldaq , .lõpmaldaq
alalõpmata kõ̭iḱ aig , kõ̭
alalütlev kiiľ päälkäänüs* -(s)e -t11, man.ütlejä* - -t3
alam alamb -a -at13
alamjooks alaja|go -o -ko27, ala|ots -otsa -.otsa31, alapu̬u̬lnõ ots , alomanõ jago Võõpsu asub Võhandu jõe alamjooksul Võ̭õ̭pso om Võu jõ̭õ̭ alaotsan;
alamkoda alamb|koda -kua -kota27
alammäär ala|piiŕ -piiri -.piiri27, alomanõ piiŕ palga alammäär palga alapiiŕ v alomanõ piiŕ;
alampalk alapiiri|palk -palga -.palka30, alomanõ palk
alamsaksa: alambśaksa kiiľ
alamõõduline .allamõõduli|nõ -dsõ -st5 alamõõduline ahven allamõõdu ahhuń;
alandama 1. alanda|ma -q -83 alandas end alanď hinnäst; 2. alla laskma hindu alandati hinnaq lastiq alla; vererõhku alandav rohi vererõuhkust allavõtja rohi;
alandlik ala.hiitjä - -t3, alandli|k -gu -kku3
alandlikult alandligult
alandus hä|bü -ü -pü27, .häüstüs -e -t9, ti|go† -o -ko27
alanema ala|nõma -(nõ)daq -nõ89, .alla minemä vesi on jões alanenud vesi om jõ̭õ̭n alla lännüq;
alarm hädä|kell -kellä .-kellä35, hädäpas|sun -una -unat4, hädä|larḿ -larmi -.larmi37, oho|larḿ -larmi -.larmi37
alasi al|(l)aś -asi -asit4
alaspidi alaspäidi , alaspäie , alasperi(lde) ripub pea alaspidi ripus alaspäidi;
alasti pa(l)ľas .palľa pa(l)ľast15, alastõ , alastõllaq saunas on inimesed alasti sannan ommaq inemiseq palľalt v alastõllaq; alastiolek keelatud! palľalt olõminõ keelet!;
alatasa egäalasi , üttealasi , kõ̭ , ütesttüküst sinuga on alatasa üks häda suqkaq om egäalasi ütś hädä; ronib alatasa mulle sülle roni mullõ ütesttüküst üskä;
alateadlik .tundmisõ .perrä , esiq.hindäst , loomusunnili|nõ -dsõ -st5, .arvosaamaldaq alateadlik hirm arvosaamaldaq hirm;
alateadvus .tundmi|nõ -sõ -st5, allmi̬i̬ľ* allmeele allmi̬i̬lt40
alates pääle , alostõn järgmisest aastast alates tulõvast aastagast (pääle);
alati kõ̭ , kõ̭õ̭ , alasi , kõ̭iḱ aig sul on alati kiire sul om alasi kipõ; alati on nii olnud, et ... kõ̭gõ om nii olnuq, et ...;
alatine alasi|nõ -dsõ -st5
alatoitlus nälg nä(l)lä .nälgä34 kannatavad alatoitluse all ommaq ärq nälgünüq;
alatu sal|a -a -la28, sal|lai -aja -ajat4, varas .varga varast23 alatu iseloomuga inimene sala olõmisõgaq inemine; käitus alatult pidi hinnäst varga muudu ülevän;
alavääristama halvas v kehväs tegemä , halvas .pandma , .naar(d)ma naardaq naara66
alaväärsus .kehvü|s -(se) -(s)t10, .halvu|s -(sõ) -(s)t10, kehväspidämi|ne -se -st5
alaväärsuskompleks (.hindä) kehväspidämi|ne -se -st5, (.hindä) halvaspidämi|ne -se -st5, .kehvüs.tundmi|nõ* -sõ -st5
alaväärtuslik kehvä|ne -dse -st7, kehväke|ne -se -ist8, otav odava odavat4
albaanlane al.baanla|nõ -sõ -st5, .al|bań -bani -.banni38
album .al|buḿ -bumi -.bummi38
ale sõ̭õ̭rd sõõru sõ̭õ̭'rdu36 alet põletama sõ̭õ̭rdu tegemä;
alev al|lõ -õvi v -õva -õvit v -õvat4
alevik al|lõ -õvi v -õva -õvit v -õvat4
algaja alostaja - -t3
algallikas lät|eq -te -et18 kogu info tuleb algallikaist üle kontrollida kõ̭iḱ teedüs tulõ lättist üle kaiaq;
algama (pääle) nakkama .naadaq nakadaq v na(k)ka77, (pääle) alosta|ma -q -83, .algnõma alõdaq .algnõ min 1. k .algsi min 3. k alõś75 varsti algab sügis pia nakkas v tulõ süküs; jõgi algab allikast jõgi nakkas pääle v algnõs lättest; eile algas kool eeläq alosť kuuľ v naaś eeläq pääle;
algatama i̬i̬st .võtma , üles .võtma , alosta|ma -q -83, alostust tegemä koolis oli tema see, kes kõik vembud algatas koolin olľ timä tuu, kiä kõ̭iḱ temboq iist võtť; tema vastu algatati kriminaalasi timä vasta alostõdi kriminaaľasi;
algatus i̬i̬st.võtmi|nõ -sõ -st5, üles.võtmi|nõ -sõ -st5, alostus -õ -t9
algatusvõime päälenakkami|nõ -sõ -st5, i̬i̬st.võtmi|nõ -sõ -st5
algatusvõimeline (pääle)nakkaja - -t3, i̬i̬st.võtja - -t3 ta on algatusvõimeline inimene tä om päälenakkaja inemine;
alge lu̬u̬m looma lu̬u̬ma31, ki|põń -bõna -bõnat4, tsä|päń -bänä -bänät4, seemeq si̬i̬mne seemend17 mõttealge mõttõkipõń; seemnealge siimneluum;
algeline .väega .lihtsä
algkool alg|ku̬u̬ľ -kooli -ku̬u̬li37
algmaterjal alos|põhi -põḣa -.põhja43, alosmatõr|jaaľ -jaali -.jaali37, alos -(s)õ -t11
algne edimä|ne -dse -st5, vana vana vanna28 hoone restaureeriti algsel kujul hoonõq tetti vana kujo pääle tagasi; sai algsest kohmetusest üle sai edimädsest häbendelemisest üle;
algul edimält , .algusõ(h)n , alostusõ(h)n , edeotsa(h)n nädala algul nädäli edeotsan; algul ei tahtnud keegi mind kuulata edimält taha-as kiä minno kullõldaq;
algupära periolõmi|nõ -sõ -st5, periolõ|ḱ -gi -kit13, alos|põhi -põḣa -.põhja43, juu|ŕ -rõ -rt40, umaper|ä -ä -rä24 millist algupära on meie suitsusaun? kost mi savvusann peri om?;
algupärand um|a -a -ma24, .ehtsä - -t3, edimä|ne -dse -st5, origi|naaľ -naali -.naali37 teatris oli nii algupärandeid kui ka tõlkeid tiatrin olľ nii ummi ku ümbrepantuisi tükke;
algupärane umaperäli|ne -dse -st5, .hindäperi , .hindäperi|ne* -dse -st7, umapõḣali|nõ* -dsõ -st5 algupärane võru kirjandus umapõḣalinõ võro kirändüs;
algus alostus -õ -t9, ede|ots -otsa -.otsa31, .algu|s (-sõ) -(s)t10, alõnǵ -i -it13, alõng -u -ut13 alguses oli töö raske edimält v edeotsan olľ tüü rassõ; esmaspäev on nädala algus iispäiv om nädäli alostus; algusots alõnǵots; algust tegema pääle nakkama;
alimendid latsõkasvatus|raha -raha -rahha28
alistama ala(q) .hiitmä , .võitu v jako .saama alistatud rahvad alaq hiidedüq rahvaq; korvpallis alistas Leedu Eesti korpallin sai Leedu Eestist jako;
alistuma ala(q) .andma , .perrä .andma vaenlane sunniti alistuma vainlanõ sunniti alaq andma; mehel tuli naise soovidele alistuda mehel tulľ naasõ tahtmiisilõ perrä andaq;
alkohol alko|hoľ -holi -.holli38
alkoholijoove puŕo(h)nolõ|ḱ -gi -git13, hunń hunni .hunni37, puŕo puŕo purŕo26, tśomḿ tśommi .tśommi37, täüspää - -d sissek -.päähä v -pähäq52 kerge, keskmine, raske alkoholijoove väiko, keskmäne, kõva puŕonolõḱ; alkoholijoobes autojuht puŕon v võtnuq autojuhť; istus raskes alkoholijoobes autorooli lätś täüspäägaq v tśommin päägaq ruuli; istus kerges alkoholijoobes rooli lätś ruuli, lõhnaq man;
alkoholilembus viina|viga -via -vika29
alkoholism viina|hädä -hädä -hätä24, viina.haigus -õ -t9 kannatab alkoholismi all täl om viinahädä man; alkoholism on tõsine probleem juuminõ om suuŕ hädä;
alkoholiuim hunń hunni .hunni37, puŕo puŕo purŕo26 ta on alkoholiuimas täl om hunń pään; alkoholiuim on vaja välja magada puŕo om vaia vällä maadaq;
alkohoolik joodi|k -gu -kut13, viina.haigõ - -t3
alkohoolne viina- alkohoolne jook kraadigaq juuḱ; alkohoolne käärimine (viina, ollõ vms) käümine;
all 1. all laua all lavva all; 2. (alanpuul) ala(h)n , alaha(h)n , alava(h)n , alamba(h)n seal all on veel üks talu sääl alahan om viil ütś talo;
alla 1. (minkagiq) ala(q) laua alla lavva alaq; 2. (kostkiq) .maaha v .alla taevast alla taivast alla v maahaq; alla vajuma rippa v alla vaoma, ribahuma;
allahindlus .hindo .alla.laskminõ
allakuseja kusi|k -gu -kut13, ala(q)|kussõi -kusõja -kusõjat4
allakäik hukkamine|ḱ -gi -kit13
allamäge .allamäke , mäest .alla tee läheb kord allamäge, kord ülesmäge tii lätt kõrd mäest alla, kõrd mäkke üles; asjad lähevad allamäge aśaq lääväq rukka;
allapanu ala(q)pannus -(s)õ -t11
allapoole .alla , (.)allapoolõ , alambahe , alamba(l)lõ
allatiiv kiiľ päälekäänüs* -(s)e -t11, mano(q).ütlejä* - -t3
allee (puiõ)rida (-)ria (-)rita29, ale - -t2 kaseallee kõorida;
allergia üle.herkü|s* -(se) -(s)t10, allergiä - -t3
allergiline üle|herk* -hergä -.herkä35, allergili|ne -dse -st5
alles 1. alalõ alles hoidma alalõ hoitma; mõned kompvekid olid veel alles mõ̭nõq kompvegiq olliq viil alalõ; 2. vi̬i̬l , .õkvalt , ammus ma alles ärkasin õkvalt ma heräsi; ta tuleb alles homme tä tulõ viil hummõń; alles ta oli siin! ammus tä olľ tan!;
allikane lätte|ne -dse -st7, lätti|ne -dse -st7
allikas lät|eq -te -et18 allikavesi lättevesi; tervendav allikas tervüseläteq;
allikmaterjal m lätt|eq* -ide -it18 artikli allikmaterjal kirotusõ lätteq;
alljärgnev .järǵmä|ne -dse -st5, .perrä|tullõv -tulõva -tulõvat4, .perrä|tullõi -tulõja -tulõjat4 alljärgnev loend järǵmäne nimekiri;
alljärgnevalt alamba(h)n , alõmba(h)n , .perrätulõva(h)n , .perrätulõja(h)n , edesi alljärgnevalt käsitleme teeremondi küsimusi edesi kaemiq tiiremondi küsümüisi;
allkiri all|kiri -kirä v -kiŕa -.kirjä v -.kirja43, alakirotus -õ -t9
allkirjastama ala(q) kirotama
allmaa(raud)tee tunnõľ(raud)ti̬i̬* - -d52, maa-alonõ raudti̬i̬
allofoon allo|foń -foni -.fonni38, allo|fu̬u̬ń -fooni -fu̬u̬ni37
allohvitser allohvit|si̬i̬ŕ -seeri -si̬i̬ri37
allpool ala(h)n , ala(h)npu̬u̬l , alamba(h)n , alõmba(h)n , allpu̬u̬l Alatare on Mäetarest allpool Alatarõ om Mäetarõst alõmban;
alluma (minkagiq v kinkagiq) ala(q) .käümä , sõ̭nna .kullõma instituut allub ministeeriumile instituuť käü ministeeriümi alaq;
allumatu sõ̭na.kullõmaldaq , sõ̭na.kullõma|du -du -tut1
allutama (minkagiq v kinkagiq) ala(q) .hiitmä , sõ̭nna .kullõma .pandma
alluv alamb -a -at13, käsoalo|nõ -dsõ -st7, käealo|nõ -dsõ -st7 juhatajal oli kaks alluvat juhatajal olľ katś käealost; alluvad olid ülemusega rahul alambaq olliq ülembägaq rahu;
allveelaev altvi̬i̬|laiv -laiva -.laiva30, vi̬i̬alonõ laiv
allüürnik kodapooli|nõ -dsõ -st7
almanahh almanak|ḱ -i -ki37
alpima .halṕma .halpiq halbi63, .haiklõma haigõldaq .haiklõ78 ära albi! ärq halṕkuq!;
alpinism mäeronimi|nõ* -sõ -st5
alpinist mäe|ronnij* -ronija -ronijat4
alt alt kana tuli aida alt välja kana tulľ aida alt vällä;
alt muus alť aldi .alti37
altar .altri - -t1, aldaŕ .altri .altrit22, aldõŕ aldõri aldõrit4 kirikuõpetaja on juba altaris opõtaja om jo altri pääl;
alternatiiv- = alternatiivne tõistmu̬u̬du , tõisildõ , .tõistõ alternatiivmuusika tõistmuudu muusiga; alternatiivmeditsiin tõisildõ tohtõrdaminõ;
altkulmu alt.kulmõ , altlaka , kõ̭õ̭rdu
altkäemaks mi̬i̬ľhää - -d50, meelehää - -d50, .määŕmi|ne -se -st5, käe.valgõ - -t3 altkäemaksu andma miiľhääd andma, määŕmä, valgustama; altkäemaksu võtma miiľhääd võtma;
altpoolt ala(ha)st , alambast , alõmbast , altpu̬u̬lt
alumiinium álu|miiń -miini -.miini37
alumine aloma|nõ -dsõ -st5, alomi|nõ -dsõ -st5, ala- alumine pool alomanõ puuľ, alapuuľ;
alune alo|nõ -dsõ -st7 metsaalune mõtsaalonõ; kaenlaalune kanglialonõ;
alus 1. alos -(s)õ -st11, põhi põḣa .põhja43, edimäne liigõq alust panema põḣandama; 2. kq ka leelis
aluseline leheli|ne -dse -st5, lipõ - -t14, lipõ|nõ -dsõ -st7 aluseline vesi lipõ v leheline vesi;
alusetu võlsś võlsi .võlssi37, tühi tühä .tühjä44, .põhjusõldaq alusetu süüdistus võlsś süüdistüs; alusetu jutt tühi jutt;
alusmets mõts alos|mõts -mõtsa -.mõtsa30 tiheda alusmetsaga männik paksu alosmõtsagaq pedästü;
aluspesu (iho)mõsu (-)mõsu (-)mõssu26
aluspüksid m alos|püksiq -.pükse -.pükse37
alussärk hamõq .hammõ hamõt18, hamõh .hammõ hamõht20
alustaimestik mõts alos|kasvoq -.kasvõ -.kasvõ37, mõtsaalodsõq kasvoq
alustama alosta|ma -q -83, mitmit kõrdo alostõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86, pääle nakkama ta alustas kirjutamist tä alosť kirotamist; alustab ühte ja teist, aga kunagi ei saa midagi valmis alostõllõs ütte ja tõist, a kunagiq saa-iq midägiq valmis; tööd alustama tüühü nakkama; tuld alustama tuld soetama v läütmä;
alustass alos.taldri|k -gu -kku38 kohvitassid käivad koos alustassidega kohvikroosiq kääväq alostaldrikkõgaq üten;
alustus alostus -õ -t9, nakah(t)us -õ -t9
amatöör aśaarmastaja - -t3
ameeriklane (a)meeriklä|ne -se -st5
ameeriklanna (a)meeriklä|ne -se -st5, ameeriga naanõ
amelema .ael|õma -daq -õ85, .ümbre ajama v .tõ̭mbama abielus naine, aga ameleb teiste meestega mehenaanõ, aq aelõs tõisi miihigaq v aja tõisi miihigaq ümbre;
amet ammõ|ť -di -tit13, amma|ť -di -tit13 ametiasjus tüü- v ammõdiaśon; vahetas tihti ametit es piäq kotust, vaihť sagõhõhe ammõtit; ametiraha tunnusraha; ametit pidama ammõtit valitsõma;
ametialane ammõdi- , tü̬ü̬- ametialane nõupidamine tüünõvvupidämine;
ametiasutus ammõťasotus -õ -t9
ametiisik ammõťni|k -gu -kku38, aśa|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
ametikõrgendus ammõdiülendüs* -e -t9
ametimees ammõdi|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, aśa|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39, ammõť|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
ametisõit tü̬ü̬|sõit -sõidu -.sõitu37, ammõdi|sõit -sõidu -.sõitu37
ametiühing ammõdiütisüs* -e -t9
ametlik ammõťli|nõ -dsõ -st5 ametlikuvõitu ammõťlik; seal valitses ametlik õhkkond sääl olľ sääne ammõťlinõ õhkkund;
ametnik ammõťni|k -gu -kku38, aśa|aiai v -ajjai -ajaja -ajajat4, aśa|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
amm imetäjä - -t3, nännä - -t3
ammendama ärq kulutama , tühäs tegemä kõik varud on ammendatud kõ̭iḱ tagavaraq ommaq ärq kulutõduq; see teema on ammendatud seo teema om otsaniq ärq kõ̭nõld; ammendatud kruusakarjääri istutatakse mets tühäs saanuq ruusahaud pandas mõtsa alaq;
ammendamatu .otsa.lõpmaldaq , .lõpmaldaq , .otsa.lõpma|du -du -tut1
ammu ammuq , toonaqhavva
ammugi ammu(q)kiq
ammukil ammukallaq , peräniq
ammukile ammuki(l)lõ , peräniq
ammuks ammukõsõ , ammus sul ei tasu süüa tuua, ammuks ma sõin sul massa-iq süvväq tuvvaq, ammus ma sei; ammuks ma seal käisin ammus v varõq ma käve sääl;
ammuli ammulõ , vallalõ , peräniq , laja(h)n suud ammuli ajama kurgutama; vahtis suu ammuli vahtõ suu ammulõ v lajan; suu vajus ammuli suu sattõ vallalõ;
ammuma mü̬ü̬ǵmä mü̬ü̬giq möögi63 mis sa ammud, lehm? lehm, mis saq möögit?;
ammune ammu|nõ -dsõ -st7, ammus(k)i|nõ -dsõ -st5, toonaqhavva|nõ -dsõ -st7 ammusest ajast saadik ammust saaniq; üks ammune asi tuli meelde ütś ammuskinõ asi tulľ miilde;
ammutama 1. (vett, villä vms) ammu|tama -taq -da82 ammutas vilja kottidesse ammuť villä kottõ sisse; 2. (suu kotsilõ) ammulõ olõma v ajama , ammu|tama -taq -da82
amnestia armu.andmi|nõ -sõ -st5
amoraalne .kombõvastali|nõ -dsõ -st5, .kõlbmaldaq , häbemäldäq , .häüldäq , .sündmäldäq amoraalne käitumine sündmäldäq üllenpidämine;
amort = amortisaator amórť amo'rdi amo'rťi37, löögipehmendäjä* - -t3
amortisatsioon 1. kulumi|nõ -sõ -st5 2. löögipehmendüs* -e -t9
amortiseeruma läbi minemä v kuluma , ärq kuluma torud on täielikult amortiseerunud toroq ommaq tävveste läbi kulunuq;
amps palakõ|nõ -sõ -ist8, suu|täüs -tävve -täüt49, hamps hampsu .hampsu37
ampull .ámpulľ .a'mpulli .am.pulli37
amputeerima (iholiigõnd) .maaha .võtma v .lõikama jalg amputeeritakse jalg võetas maaha;
amulett hinge.hoitja - -t3, .kaitsõaśakõ|nõ -sõ -ist8, .kaitsõvi|tiń -dinä -dinät4, .kaitsõpu|tin -dina -dinat4
anaalne anaal|nõ -sõ -sõt5, .perse-
analoog tõ(õ)sõnď -i -it13, samamooduli|nõ -dsõ -st7, ütemooduli|nõ -dsõ -st7 analoogravimid roho tõõsõndiq; vitamiinid ja nende analoogid vitamiiniq ja tõõsõq sääntseq;
analoogia analoogia - -t3, ütteminemi|ne -se -st5, kokkominemi|ne -se -st5, ütte.käümi|ne -se -st5, ütte.paśmi|nõ -sõ -st5, kokko.paśmi|nõ -sõ -st5, .klaṕmi|nõ -sõ -st5 analoogia põhjal tehtud järeldus analoogia perrä tett arvaminõ;
analoogiline üttemu̬u̬du , sammamu̬u̬du , samasuguma|nõ -dsõ -st5, samamooduli|nõ* -dsõ -st5 need asjad on analoogilised neoq aśaq ommaq üttemuudu;
analüüs .lahksami|nõ -sõ -st5, pru̬u̬ḿ proomi pru̬u̬mi37, pru̬u̬ proovi pru̬u̬vi37,