ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 51 kiräkotust.
õbõri|k, -gu, -kku38 = ubõrik = ubõrits ubrik
õdagidõ = õdagist õhtuti
õdagu(lt) õhtul
õdagu|nõ, -dsõ, -st5 õhtune
õdagus|pu̬u̬ľ, -poolõ, -pu̬u̬lt40 õhtupoolik
õdagust! (tere) õhtust!
õdagu|sü̬ü̬ḱ, -söögi, -sü̬ü̬ki37 = õdaklinõ õhtusöök
õda|k, -gu, -gut13 = õtak < õdang 1. õhtu; tereq õdagust! tere õhtust! hüvvä e hääd õdagut! head õhtut!; 2. lääs; õdagu puul lääne pool; Õdagu-Eesti, -Õuruupa Lääne-Eesti, -Euroopa
õdakli|nõ, -dsõ, -st5 = õdagusüüḱ
õdang, -u, -ut13 > õdak
õeq! ae!; imä, õeq, tulõq kaeq! ema, ae, tule vaata!
õga = egä [I] iga; õga päiv iga päev
õgaq = egaq ega; õgaq maq tuud ei tiiäq ega mina seda tea
õgas = egas ega siis; õgas ma meelegaq tii es ega ma siis meelega teinud
õgvali|k, -gu, -kku38 üsna sirge
õgvali|nõ, -dsõ, -st5 = õgõv
õgvõmbahe = õgvõmbalõ otsemini, sirgemini
õgvõnda|ma, -q, -83 sirgeks tegema, õgvendama
õgõv = õgy, õgva, .õkva45 = õgvalinõ = õkv < .sirgõ sirge; illos õgõv puu ilus sirge puu
õheq, .õhkõ, õhet19 kuma; liina õheq linna kuma
õhe|tama, -taq, -da82 õhetama
õhi|tsõma, -tsaq e -daq, -dsõ90 hoolitsema, hellitama; vanamutť käü ja õhitsõs väega lauda man tuud hõhvakõist vanaeit käib lauda juures ja hoolitseb väga selle mullika eest
õhk, õhu, .õhku36 õhk
õhuli|nõ, -dsõ, -st5 õhurikas; õhuline
õhu|tama, -taq, -da82 õhutama
õhv, õhva, .õhva30 = õhvakõ|nõ, -sõ, -ist8 > hõhv, > hõhvakõnõ
õhvildõ > hõhvildõ
.õigla|nõ, -dsõ, -st5 õiglane
.õiguisi = .õigõhe
.õigus, -õ, -t9 õigus; õigust ajama õigust nõudma; aja pääle umma õigust muudkui nõuab oma õigust
.õigus(õ)li|nõ, -dsõ, -st5 õigust omav; seaduslik; tä om iks timä õiguslinõ naanõ ta on ikkagi tema seaduslik naine
.õigõ, -, -t3 õige; sirge; taa om kygõ õigõmb tii liina see on kõige lühem tee linna
.õigõhe = .õigõlõ õigesti, õieti; tõesti; sirgelt, otse; õigõhe vai? kas tõesti?; mineq säält õigõhe läbi mõtsa! mine sealt otse läbi metsa!
.õigõkirotus õigekiri, ortograafia
õiõnda|ma, -q, -83 korda seadma, toimetama; õiendama
õiõndus, -õ, -t9 asjatoimetus; õiendus; õiend
õkv, õgva, .õkva45 = õgõv
.õkva 1. otse; õkva üle nurmõ otse üle nurme; 2. < .sirgõhe sirgelt; saisaq õkva! seisa sirgelt!; 3. kohe; õkva nakkas pääle kohe algab
.õkvalt = .õkva [1., 3.]
õl|i, -i, -li26 õli
õllõ|tama, -taq, -da82 (õllõ-refrääniga) karjaselaulu laulma
.õo|tama, -taq, -da82 (õo-refrääniga) karjaselaulu laulma
.õsna, -, -t3 = yysna (laulu)joru, jorutamine; ma taha-i su õsnat kullõldaq ma ei taha su jorutamist kuulata
õt > et
õtak, õdagu, õdagut13 = õdak 1. õhtu; 2. lääs
õu(h)ka, -, -t2 1. hoopleja; tülinorija; 2. eeterpiiritus, liikva
.õuhkõlõma, õuhkõldaq, .õuhkõlõ85 = .õukõlõma hooplema; tüli norima
õuka, -, -t2 pms lastek oi, ohoh, ohoo; õuka, määne uhkõ maja! ohoo, milline uhke maja!
.õukõlõma, õugõldaq, .õukõlõ85 = .õuhkõlõma
õuro, -, -t2 euro, Euroopa Liidu rahaühik
õuru̬u̬pla|nõ, -(d)sõ, -st5 eurooplane