ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Väiku sõnno sisselugõmisõ oppusSõnno sisselugõmisõs piät hindä tansaman pruukjas kirjä pandma ja uma pruukjanimega sisse minemä.

  • Pruugiq programmõ Firefox, Opera, Chrome vai Safari võimaligult vahtsit versiuunõ.
  • Sõnno sisselugõmisõs piät Su puutril olõma man tüükõrran mikrofon.
  • Loeq vaiksõn kotussõn rahuligu ja selge helüga.
  • Parõmb olnuq sisselugõmisõs valliq sõnno, miä ommaq Sullõ hindäle tutvaq ja kergeq lukõq.
  • Soovitav om lukõq sõnno sisse sõnaraamadu eesti-võro jakko, kuigi võimalik om lukõq ka võro-eesti jakko.
  • Loeq sisse õnnõ võrokeelidse sõna edimäne põhimuud (nt mõts). Muid sõnamuudõ (nt mõts, mõtsa, .mõtsa) ega lausit ärq sisse lugõguq (sõnaraamadu võro-eesti jaon om sisse loet ka naid, a parhilla pallõmi naid mite lukõq).
  • Sõnaraamatun ommaq sõnaq võro kiräkeele moodu perrä. Ku Sa kimmähe tiiät, et Suq kandi keelen üteldäs sõnna vällä vähä tõistmuudu (nt koton asõmal kotoh vai kotun), sis võit sõnna julgõhe lukõq uma kandi keele perrä.

Sõnaq, midä tahat sisse lukõq, märgiq sõnararaamatuh ärq (panõq noilõ tsirgukõnõ ette ja klõpsaq „Märgiq sisselugõmisõs”). Sis mineq menüühte „Lisaq” ja klõpsaq „Loeq sisse”. Ilmus sõna, miä olõt ülesvõtmisõs valinuq ja mikrofoni pilt. Ku mikripilti klõpsat, saatki sõna uma helüga sisse lukõq.

Päält sisselugõmist jääs ülesvõtminõ esiq saisma, mikrit olõ-õi vaia kinniq klõpsadaq. Mikripildi kõrvalõ noolõ pääle klõpsatõn saat uma ülesvõttõ üle kullõldaq. Ku tuu sai hää, sis vaodaq „Kitäq ülesvõtõq hääs!”. Ku es saaq hää, sis vaodaq vahtsõst mikripildi pääle ja loeq sõna vahtsõst sisse ni kitäq sis hääs.

Kõiki ülesvõtmisõs vällävalituid sõnno ei piäq kõrraga ärq lugõma. Ku otsustat, et taha-ai mõnt sõnna parhilla lukõq, sis saat vaotaq „Jätäq parhilla vaihõlõ” ja lukõq tuu sõna sisse mõni tõõnõ kõrd. Võit ka ülesvõtmisõ ütskõik kunas katski jättäq ja sõnaq, miä ommaq lugõmisõs ärq märgidüq, a midä olõ-õi viil sisse loet, ilmusõq üleslugõmisõs järgmäne kõrd, ku vaotat menüün „Lisaq” nuppi „Loeq sisse”.

Suq sisseloeduq sõnaq ilmusõq sõnaraamatuhe õkva päält lugõmist helülingi kujol, kon um kirän lugõja peritolõmisõ kotus ja sugu, nt Rõugõ (m). Tuu ala ilmus ka märgüs „toimõndamaldaq”, miä kaos ärq sis, ku sõnaraamadu toimõndaja um ülesvõttõ üle kullõlnuq ja hääs kitnüq. Ku toimõndaja löüd, et ülesvõtõq olõ-õi määntselgi põhjusõl küländ hää, sis saat tä tuu sõna sullõ vahtsõst ülelugõmisõs, nii et ku läät järgmäne kõrd sõnno sisse lugõma, sis ilmusõq naaq sõnaq sisselugõmisõ aknõhe vahtsõst üteh toimõndaja selgütüsega, miä ülesvõttõl hädä oll' vai midä piäsiq lugõmisõ man parõmbahe tegemä.