ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

ARVSÕNAQ

PÕHIARVOQ

nr Nimekäänüs Umakäänüs Osakäänüs Päälkäänüs
1 üts' üte ütte ütel
2 kats' katõ kattõ katõl
3 kolm kolmõ .kolmõ kolmõl
4 ne(l)li ne(l)lä .neljä v .nellä ne(l)läl
5 viis' viie viit viiel
6 kuus' kuvvõ kuut kuvvõl
7 säidse .säitsme säidsend .säitsmel
8 katõ(s)sa .katsa .katsat .katsal
9 üte(s)sä .ütsä .ütsät .ütsäl
10 kümme .kümne kümmend .kümnel
11 üts'tõist(kümme(nd)) ütetõist(.kümne) üttetõist(kümmend) üte(l)tõist.kümnel
12 kats'tõist(kümme(nd)) katõtõist(.kümne) kattõtõist(kümmend) katõ(l)tõist.kümnel
13 kolmtõist(kümme(nd)) kolmõtõist(.kümne) .kolmõtõist(kümmend) kolmõ(l)tõist.kümnel
14 ne(l)litõist(kümme(nd)) ne(l)lätõist(.kümne) .neljätõist(kümmend) ne(l)lä(l)tõist.kümnel
15 viis'tõist(kümme(nd)) viietõist(.kümne) viittõist(kümmend) viie(l)tõist.kümnel
16 kuus'tõist(kümme(nd)) kuvvõtõist(.kümne) kuuttõist(kümmend) kuvvõ(l)tõist.kümnel
17 säidsetõist(kümme(nd)) .säitsmetõist(.kümne) säidsendtõist(kümmend) .säitsme(l)tõist.kümnel
18 katõ(s)satõist(kümme(nd)) .katsatõist(.kümne) .katsattõist(kümmend) .katsa(l)tõist.kümnel
nr Nimekäänüs Umakäänüs Osakäänüs Päälkäänüs
19 üte(s)sätõist(kümme(nd)) .ütsätõist(.kümne) .ütsättõist(kümmend) .ütsä(l)tõist.kümnel
20 kats'kümmend katõ.kümne kattõkümmend katõ(l).kümnel
21 kats'kümmend üts' katõ.kümne üte kattõkümmend ütte katõ(l).kümne(l) ütel
22 kats'kümmend kats' katõ.kümne katõ kattõkümmend kattõ katõ(l).kümne(l) katõl
30 kolmkümmend kolmõ.kümne .kolmõkümmend kolmõ(l).kümnel
31 kolmkümmend üts' kolmõ.kümne üte .kolmõkümmend ütte kolmõ(l).kümne(l) ütel
100 sada saa sata saal
111 sada üts'tõist(küm­me(nd)) saa ütetõist(.kümne) sata üttetõist(kümmend) saa(l) üte(l)tõist.küm­ne(l)
121 sada kats'kümmend üts' saa katõ.kümne üte sata kattõkümmend ütte saa(l) katõ(l).küm­ne(l) ütel
201 kats'sada üts' katõsaa üte kattõsata ütte katõ(l)saa(l) ütel
1000 tuhat tuhandõ tuhandõt tuhandõl
1001 tuhat üts' tuhandõ üte tuhandõt ütte tuhandõ(l) ütel
1021 tuhat kats'kümmend üts' tuhandõ katõ.kümne üte tuhandõt kattõkümmend ütte tuhandõ(l) ka­tõl­.küm­ne(l) ütel
1132 tuhat (üts')sada kolm­küm­mend kats' tuhandõ (üte)saa kol­mõ­.kümne katõ tuhandõt (ütte)sata .kol­mõ­kümmend kattõ tuhandõ(l) (üte(l))­saa(l) kol­mõ(l)­.küm­ne(l) katõl
1987 tuhat üte(s)säsada ka­tõ­(s)sakümmend säi­dse tuhandõ .ütsäsaa .kat­sa­.kümne .säitsme tuhandõt .ütsätsata .kat­sat­kümmend säidsend tuhandõ(l) .üt­sä(l)­saa(l) .kat­sa(l)­.küm­ne(l) .säitsmel
2000 kats' tuhat katõ tuhandõ kattõ tuhandõt katõ(l) tuhandõl
2001 kats' tuhat üts' katõ tuhandõ üte kattõ tuhandõt ütte katõ(l) tuhandõ(l) ütel
10 000 kümme tuhat .kümne tuhandõ kümmend tuhandõt .kümne(l) tuhandõl
nr Nimekäänüs Umakäänüs Osakäänüs Päälkäänüs
100 000 sada tuhat saa tuhandõ sata tuhandõt saa(l) tuhandõl
1 000 000 .mill'on' .mill'oni .mill'onit .mill'onil
1 000 000 000 mill'ard' mill'ardi mill'ardit mill'ardil
7 145 521 639 säidse mil­l'ar­dit sada ne(l)­li­küm­mend viis' .mil­l'onit viis'sada kats'­kümmend üts' tuhat kuus'­sada kolm­küm­mend üte(s)sä säitsme mill'ardi saa ne(l)lä.kümne viie .mill'oni viie­saa katõ.kümne üte tuhandõ kuv­võsaa kol­mõ­.küm­ne .ütsä säidsend mill'ar­dit sata .nel­jä­küm­mend viit .mil­l'onit viit­sata kattõkümmend ütte tuhandõt kuut­sata .kol­mõ­küm­mend .üt­sät .säitsme(l) mil­l'ar­di(l) saa(l) ne(l)­lä(l)­.küm­ne(l) viie(l) .mil­l'oni(l) viie(l)­saa(l) ka­tõ(l)­.küm­­ne(l) üte(l) tu­han­dõ(l) kuvvõ(l)-saa(l) kol­­mõ(l).kümne(l) .ütsäl

JÄRGARVOQ

nr
nr
Nimetav
Nimekäänüs
Omastav
Umakäänüs
Osastav
Osakäänüs
Alalütlev
Päälkäänüs
1. edimäne edimädse edimäst edimädsel
2. tõõnõ v tõ:nõ tõ(õ)sõ tõist tõ(õ)sõl
3. kolmas kolmanda kolmandat kolmandal
4. ne(l)läs ne(l)ländä ne(l)ländät ne(l)ländäl
5. viies viiendä viiendät viiendäl
6. kuvvõs kuvvõnda kuvvõndat kuvvõndal
7. .säitsmes .säitsmendä .säitsmendät .säitsmendäl
8. .katsas .katsanda .katsandat .katsandal
nr
nr
Nimetav
Nimekäänüs
Omastav
Umakäänüs
Osastav
Osakäänüs
Alalütlev
Päälkäänüs
9. .ütsäs .ütsändä .ütsändät .ütsändäl
10. .kümnes .kümnendä .kümnendät .kümnendäl
11. üte(s)tõist.kümnes ütetõist.kümnendä ütetõist.kümnendät üte(l)tõist.kümnendäl
12. katõ(s)tõist.kümnes katõtõist.kümnendä katõtõist.kümnendät katõ(l)tõist.kümnendäl
13. kolmõ(s)tõist.kümnes kolmõtõist.kümnendä kolmõtõist.kümnendät kolmõ(l)tõist.kümnendäl
14. ne(l)lä(s)tõist.kümnes ne(l)lätõist.kümnendä ne(l)lätõist.kümnendät ne(l)lä(l)tõist.kümnendäl
15. viie(s)tõist.kümnes viietõist.kümnendä viietõist.kümnendät viie(l)tõist.kümnendäl
16. kuvvõ(s)tõist.kümnes kuvvõtõist.kümnendä kuvvõtõist.kümnendät kuvvõ(l)tõist.kümnendäl
17. .säitsme(s)tõist.kümnes .säitsmetõist.kümnendä .säitsmetõist.kümnendät .säitsme(l)tõist.kümnendäl
18. .katsa(s)tõist.kümnes .katsatõist.kümnendä .katsatõist.kümnendät .katsa(l)tõist.kümnendäl
19. .ütsä(s)tõist.kümnes .ütsätõist.kümnendä .ütsätõist.kümnendät .ütsä(l)tõist.kümnendäl
20. katõ(s).kümnes katõ.kümnendä katõ.kümnendät katõ(l).kümnendäl
21. katõ(s).kümne(s) edi­mä­ne katõ.kümne edimä­dse katõ.kümne edimäst katõ(l).kümne(l) edi­mä­dsel
22. katõ(s).kümne(s) tõõnõ katõ.kümne t(õ)õsõ katõ.kümne tõist katõ(l).kümne(l) t(õ)õsõl
30. kolmõ(s).kümnes kolmõ.kümnendä kolmõ.kümnendät kolmõ(l).kümnendäl
100. saas .saanda .saandat .saandal
111. saa(s) üte(s)tõist.kümnes saa ütetõist­.kümnen­dä saa ütetõist.kümnendät saa(l) üte(l)­tõist­.küm­nen­däl
121. saa(s) katõ(s).kümne(s) edi­mä­ne saa katõ.kümne edi­mä­dse saa katõ.kümne edi­mäst saa(l) katõ(l).küm­ne(l) edi­mädsel
201. katõ(s)saa(s) edimäne katõsaa edimädse katõsaa edimäst katõ(l)saa(l) edimädsel
nr
nr
Nimetav
Nimekäänüs
Omastav
Umakäänüs
Osastav
Osakäänüs
Alalütlev
Päälkäänüs
1000. tuhandõs tuhandõnda tuhandõndat tuhandõndal
1001. tuhandõ(s) edimäne tuhandõ edimädse tuhandõ edimäst tuhandõ(l) edimä­dsel
1021. tuhandõ(s) ka­tõ(s)­.küm­ne(s) edimäne tuhandõ katõ.kümne edimädse tuhandõ katõ.kümne edimäst tuhandõ(l) ka­tõl­.küm­ne(l) edimä­dsel
1132. tuhandõ(s) (üte(s))saa(s) kol­mõ(s).­küm­ne(s) tõõ­nõ tuhandõ (üte)saa kol­mõ­.kümne tõ(õ)sõ tuhandõ (üte)saa kol­mõ­.kümne tõist tuhandõ(l) (üte(l))­saa(l) kol­mõ(l)­.küm­ne(l) tõ(õ)­sõl
1987. tuhandõ(s) .ütsä(s)saa(s) .ka­t­sa(s).kümne(s) .säitsmes tuhandõ .ütsäsaa .kat­sa- ­.kümne .säits­men­dä tuhandõ .ütsäsaa .kat­sa- ­.kümne .säitsmendät tuhandõ(l) .üt­sä(l)­saa(l) .kat­sa(l)­.küm­ne(l) .säitsmendäl
2000. katõ(s) tuhandõs katõ tuhandõnda katõ tuhandõndat katõ(l) tuhandõndal
2001. katõ(s) tuhandõ(s) edimäne katõ tuhandõ edimä­dse katõ tuhandõ edimäst katõ(l) tuhandõ(l) edimädsel
10 000. .kümne(s) tuhandõs .kümne tuhandõnda .kümne tuhandõndat .kümne(l) tuhan­dõn­dal
100 000. saa(s) tuhandõs saa tuhandõnda saa tuhandõndat saa(l) tuhandõndal
100 000 000. .mill'onis .mill'oninda .mill'onindat .mill'onindal
100 000 000 000. mill'ardis mill'ardinda mill'ardindat mill'ardindal
7 145 521 639. .säitsme(s) mil­l'ar­di(s) saa(s) ne(l)­lä(s).­küm­ne(s) viie(s) .mil­l'oni(s) viie­(s)-saa(s) katõ(s).kümne(s) üte(s) tuhandõ(s) kuvvõ(s)­saa(s) kolmõ(s)­- .küm­ne(s) .ütsäs .säitsme mil­l'ar­di saa ne(l)­lä.­küm­ne viie .mil­l'oni viie­saa katõ.kümne üte tuhandõ kuv­võ­saa kolmõ­.küm­ne .ütsändä .säitsme mil­l'ar­di saa ne(l)­lä.­küm­ne viie .mil­l'oni viie­saa katõ.kümne üte tuhandõ kuv­võ­saa kolmõ­.küm­ne .üt­sän­dät .säitsme(l) mi(l)­l'ar­di(l) saa(l) ne(l)­lä(l)­.küm­ne(l) viie(l) .mil­l'oni(l) viie(l)­saa(l) ka­tõ(l)­.küm­­ne(l) üte(l) tu­han­dõ(l) kuvvõ(l)saa(l) kol­­­mõ(l).kümne(l) .üt­sändäl

MURDARVOQ

112 puul'tõist
12 puul' v tõõnõjago
13 kolmandik v kol­masjago
14 veeränd' v ne(l)ländik v ne(l)läsjago
34 kolmveeränd' v kolm ne(l)ländikku v kolm ne(l)ländätjako
15 viiendik v viiesjago
16 kuvvõndik v kuvvõsjago
17 .säitsmendik v .säitsmesjago
18 .katsandik v .katsasjago
19 .ütsändik v .ütsäsjago
110 .kümnendik v .kümnesjago
1100 .saandik v saasjago
11000 tuhandik v tuhandõsjago

KÜMNENDMURRUQ

0,1 null' koma üts'
0,5 null' koma viis'
1,5 üts' koma viis'
3,14 kolm koma ne(l)litõist
36,6 kolmkümmend kuus' koma kuus'
10,346 kümme koma kolmsada ne(l)­likümmend kuus'