ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Eesti-võro sõnaraamadu sisukõrd

Võro-eesti sõnaraamadu sisukõrd

Edesõna

Seo sõnaraamadu päätsihis om vana lõunaeesti keele põh'a pääl saisva võro keele sõnavaralõ kimmä kirälidse kujo andminõ, võro keele timä ummi loomuperäliidsi keelesäädüisi ja normõ perrä kiräliste muudu valaminõ ni keeletarvitaja vai -opja teenistüste pästmine.

Sõnaraamatun om üle 15 000 sõnaartikli. Sõnaq ommaq peri:

  1. puutriprogrammigaq läbi tüütedüist võrokeelitsist tekstest;
  2. varahampa vällä annõtuist väikeisist sõnastoist;
  3. õkva kõnõlõjidõ käest;
  4. seo sõnaraamadu tegijide ja tõisi võrokõisist sõnaluujidõ pääst.

Alossõnastot om kontrollit ja suurõn mahun tävvendet Eesti Keele Instituudi murdõsõnaraamatidõ perrä. Murdõsõnaraamatist om seohu raamatuhe sisse võet suurõmb inämbüs Võromaa kihlkunnõn, Setomaal, keelesaari (Leivu, Lutsi ja Kraasna) pääl ja Lõuna-Tartomaal levinüist sõnost. Tuuperäst pidänüq seo raamat kõlbama tarvitamisõs ka setokõisilõ ni vähämbält lõunapoolitsilõ tartogõisilõ. Vällä om jätet õnnõ mõnõn nimetedün kihlkunnan levinüid sõnno, mink päälevik om selgehe põh'aeestiline, ja veidüq levinüid sõnno, mink tähendüs vai muutminõ jäi segätses.

Sõnaartiklin om päält võro keele sõnno ja näide eesti vastussidõ viil näütelausit ja -ütlemiisi ni tiidüst sõnno muutmisõ kotsilõ. Sõnol ommaq man tüübinumbriq, mink perrä pidänüq tüübitabõli ja sõnaraamadu trüküvariandin löüdüvä sõnamoodusto abigaq kätte saama kõik' sõnamooduq. Tegosõnatüübiq ommaq väikeisi muutuisigaq kobõndõduq Toomsalu Ülo raamadu „Setu verbi grammatika ja sõnastikud” perrä. Kuna nimisõnatüüpe olõ-i võro keele tarbis inne tett, sõs ommaq nuuq seo raamadu jaos edimäst kõrda vällä märgidüq. Tuu man oll' sõnaraamadu kokkopandjalõ kõgõ suurõmbas abilidsõs timä ülikoolioppaja ja juhtja Pajusalu Karl.

Sõnaraamadu käsikiri om kokko pant aastagil 1997–2001. Kokkopandmisõ alossäädüseq ja käsikirä egä valmis saanuq jao ommaq üle kaenuq ja läbi arotanuq Võro Instituudi sõnaraamadutüürühmä liikmõq: Elleri Kalle, Fastrõ Mariko, Jüvä Sullõv, Jüvä Triin, Kama Kaido, Kasagu Enn, Kukõ Erich, Nigoli Salme, Pulga Jaan, Saarõ Evar ja Reimanni Nele. Tüürühm käve kuun umbõs egä kuu ao takast. Tetti pall'o paranduisi ja tävvendüisi ni üteldi näütelausit. Tüürühmä liikmõq võtiq ossa ka eesti vastussidõ ja tüübinumbridõ löüdmisest umbõs 5000 alossõnasto tähüssõnalõ. Hulgalõ küsümüisile om löüt vastus Eesti Keele Instituudi murdõsõnavarakogost. Säält om saad ka hulga näütüslausit ja -ütlemiisi.

Jüvä Sullõv